Postup : 2015/2180(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0088/2016

Předložené texty :

A8-0088/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.28
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0164

ZPRÁVA     
PDF 616kWORD 113k
7.4.2016
PE 569.742v02-00 A8-0088/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2014

(2015/2180(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2014

(2015/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi akademie(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria akademii za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) a o zrušení rozhodnutí 2000/820/SVV(4), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 543/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění rozhodnutí Rady 2005/681/SVV o zřízení Evropské policejní akademie (EPA),

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0088/2016),

1.  uděluje řediteli Evropské policejní akademie absolutorium za plnění rozpočtu akademie na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské policejní akademie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2014

(2015/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi akademie(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria akademii za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) a o zrušení rozhodnutí 2000/820/SVV(10), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 543/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění rozhodnutí Rady 2005/681/SVV o zřízení Evropské policejní akademie (EPA),

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(11),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0088/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské policejní akademie odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské policejní akademie, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2014

(2015/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0088/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské policejní akademie (dále jen „akademie“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 činil 8 575 859 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje nárůst o 1,48 %; vzhledem k tomu, že celý rozpočet akademie se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2014 („dále jen zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka akademie je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria na rok 2013

1.  bere na vědomí informaci uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že pokud jde o dvě připomínky učiněné ve zprávě Účetního dvora za rok 2011, jež byly ve zprávě Účetního dvora za rok 2012 označeny jako „zbývající“ a ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 jako „probíhající“, byla přijata nápravná opatření a obě připomínky jsou nyní ve zprávě Účetního dvora označeny jako „dokončené“; dále bere na vědomí, že pokud jde o tři připomínky učiněné ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, které jsou ve zprávě za rok 2013 označeny jako „zbývající“ a „probíhající“, byla přijata nápravná opatření a dvě z nich jsou ve zprávě Účetního dvora nyní označeny jako „dokončené“ a jedna jako „probíhající“; konstatuje, že pokud jde o tři připomínky učiněné ve zprávě Účetního dvora za rok 2013, dvě z nich jsou ve zprávě Účetního dvora nyní označeny jako „probíhající“ a jedna jako „není relevantní“;

2.  bere na vědomí informace akademie o tom, že:

–  akademie v souladu se svou politikou prevence a řízení střetů zájmů a s prohlášením o ochraně soukromí, s nímž byly obeznámeny subjekty údajů, zveřejnila na svých internetových stránkách prohlášení o finančních zájmech svého ředitele, zástupce ředitele, vedoucího korporátních služeb a členů řídící rady; bere na vědomí, že prohlášení o finančních zájmech podepsaná zaměstnanci akademie, vyslanými národními odborníky a dalšími osobami, které s akademií přímo spolupracují, nejsou zveřejňována, aby se omezilo zbytečné poskytování osobních údajů;

–  po přesídlení akademie z Bramshillu do zrenovovaného sídla v Budapešti bylo přijato několik opatření, která mají zajistit efektivitu nákladů a nízký dopad jejího nového pracoviště na životní prostředí;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  s potěšením konstatuje, že díky úsilí vynaloženému na sledování rozpočtu během rozpočtového roku 2014 se dosáhlo míry plnění rozpočtu 97,40 %, čímž došlo k nárůstu o 2,51 % oproti 94,89 % v roce 2013; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 82,40 %, což představuje snížení o 6,74 % ve srovnání s 89,14 % v roce 2013;

Závazky a přenesené prostředky

4.  všímá si, že podle roční účetní závěrky akademie dosáhla míra přenesených prostředků na závazky vysoké částky 1 287 094 EUR, což představuje 15 % celkového rozpočtu na rok 2014 a zvýšení o 4 % oproti roku 2013; na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že míra přenosů prostředků v případě hlavy II (administrativní výdaje) dosáhla výše 383 940 EUR (59 %), což představuje nárůst o 29 % oproti 145 414 EUR (30 %) v roce 2013; bere však na vědomí, že míra přenesených prostředků byla vyšší než v předchozím roce hlavně kvůli přesídlení akademie, k němuž došlo v říjnu 2014, a faktur za školení splatných v lednu a únoru 2015, které však akademie do uzávěrky rozpočtového roku neobdržela;

5.  se znepokojením bere na vědomí míru rušení prostředků na závazky, které byly přeneseny z roku 2013, ve výši 129 828 EUR (15 %); upozorňuje na skutečnost, že tato vysoká míra měla důvod především ve zrušení projektu Matrix a v nižších nákladech k proplacení podle grantových dohod z roku 2013, než se původně předpokládalo; vyzývá akademii, aby pro podobné projekty připravila vhodnou analýzu uživatelů a aby v době, kdy vypracovává odhady nákladů na granty, měla od svých smluvních stran přesnější informace; poukazuje na to, že vysoká míra rušení prostředků v souvislosti s nižšími než odhadovanými náklady k úhradě na základě grantových dohod z předešlého roku je jevem, který se v rozpočtovém hospodaření akademie objevuje pravidelně, a akademie by mu proto měla věnovat zvýšenou pozornost; dále konstatuje, je 14 % prostředků na závazky přenesených v hlavě III, které se týkaly převážně kurzů a komunikační činnosti, bylo zrušeno;

6.  zdůrazňuje, že akademie zlepšila svůj systém sledování rozpočtu zavedením měsíčních zpráv o rozpočtu a pravidelných schůzek všech subjektů, které se podílejí na schvalování finančních transakcí, aby analyzovala a minimalizovala případné přenosy prostředků; konstatuje, že v posledních pěti letech díky těmto opatřením plynule klesla míra přenesených a zrušených prostředků o několik procentních bodů; vyzývá nicméně akademii k tomu, aby objem prostředků na závazky přenášených do dalšího roku snížila a udržovala jej na co nejnižší úrovni.

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

7.  bere na vědomí informaci akademie, že přijala pokyny pro hodnocení žadatelů a také matici pro sestavování jejich užšího seznamu, které používá výběrová komise při nabírání nových zaměstnanců a které propojují bodovou hranici s odůvodněním, na jejichž základě byly body přiděleny; konstatuje, že tyto pokyny byly poprvé použity při přijímajících kolech zahájených v dubnu 2014; vyzývá akademii, aby orgán udělující absolutorium informovala o konečném hodnocení těchto pokynů co nejdříve poté, co je posoudí Účetní dvůr a útvar interního auditu Komise; vyzývá akademii, aby do svých pokynů bez jakýchkoli prodlev zapracovala potřebná zlepšení;

8.  žádá akademii, aby důsledně uplatňovala opatření týkající se diskrece a vyloučení u zadávání veřejných zakázek, přičemž musí být v každém z takových případů prováděny náležité kontroly správnosti daného rozhodnutí, a aby uplatňovala kritéria vyloučení s cílem vyřadit společnosti, u nichž nastává jakýkoli střet zájmů, což je zásadní v zájmu ochrany finančních zájmů Unie;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

9.  konstatuje, že mezi partnery a zúčastněnými stranami, s nimiž akademie spolupracuje na splnění svých cílů, jsou zastoupeny jednak subjekty Unie činné v oblasti prosazování práva a v dalších souvisejících oblastech, jednak školící subjekty v Evropě a že významnou úlohu sehrávají taktéž vnitrostátní policejní vzdělávací akademie; bere na vědomí informaci akademie, že vzhledem k povaze své činnosti a zvláštnímu kontextu jejího působení nespolupracuje při legislativní, ani jiné související činnosti se zájmovými skupinami;

10.  prohlašuje, že výroční zprávy akademie by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování, zda postupuje v souladu s požadavky transparentnosti, odpovědnosti a integrity; vyzývá akademii, aby se standardní součástí jejích výročních zpráv stala kapitola věnovaná těmto prvkům;

11.  vyzývá orgány a agentury EU, které zavedly kodexy chování, a to i Evropský parlament, aby zpřísnily prováděcí opatření svých kodexů, jako jsou kontroly prohlášení o finančních zájmech;

12.  žádá, aby byla přijata jasná strategie pro oznamování nekalých praktik (whistleblowing) a pravidla zaměřená proti efektu otáčivých dveří; připomíná akademii, že podle článku 22c služebního řádu, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2014, musí přijmout závazná interní pravidla týkající se oznamovatelů (whistleblowers);

Interní audit

13.  bere na vědomí informaci ve výroční zprávě akademie, že se zabývala všemi doporučeními, která na základě kontroly vydal útvar vnitřního auditu; shledává, že poté, co od akademie obdržel informace o zlepšeních, útvar vnitřního auditu potvrdil, že dvě doporučení byla uzavřena, zatímco zpětná vazba ohledně tří zbývajících doporučení bude sdělena po příští dokumentární prověrce nebo po navazujícím auditu; vyzývá akademii, aby v okamžiku, kdy bude mít k dispozici výsledky této revize, informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

Výkonnost

14.  bere na vědomí, že náklady na přestěhování akademie ze Spojeného království do Maďarska byly odhadnuty na 1 006 515 EUR, z čehož 43 % akademie financovala z úspor získaných díky nižšímu opravnému koeficientu, který se vztahuje na nároky zaměstnanců v Maďarsku; shledává, že zbývající částka byla rovným dílem financována z příspěvků Komise a Spojeného království;

15.  s uspokojením konstatuje, že v roce 2014 správní rada akademie pověřila Komisi poskytováním účetních služeb, aby snížila své administrativní výdaje; bere na vědomí, že jmenování účetního Komise účetním akademie nabylo platnosti v dubnu 2014;

Další připomínky

16.  vyzývá akademii, aby zlepšila své postupy a metody, které mají za cíl chránit finanční zájmy Unie, a aby aktivně přispívala k procesu udělování absolutoria zaměřenému na výsledky;

°

°  °

17.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 4. dubna 2016(13) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

19.2.2016

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2014

((2015/2180)(DEC))

Navrhovatelka: Monica Macovei

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  bere na vědomí závěry Účetního dvora, že roční účetní závěrka Evropské policejní akademie (CEPOL) věrně zobrazuje finanční situaci akademie ke dni 31. prosinci 2014 a že její operace jsou legální a správné;

2.   uznává, že na základě zprávy akademie CEPOL z roku 2014 o rozpočtovém a finančním řízení na finanční výkonnost agentury měly vliv dvě důležité události: externalizace účetních služeb jejich převedením na účetního Evropské komise dne 1. dubna a přemístění agentury z Bramshillu ve Spojeném království do maďarské Budapešti, k němuž došlo mezi 19. zářím a 1. říjnem;

3.  bere na vědomí vysokou míru rušení prostředků na závazky (15 %), které byly přeneseny do roku 2014, z důvodu zrušení projektu Matrix a nižších nákladů na proplacení částek podle grantové dohody z roku 2013, než jak bylo odhadováno; žádá, aby v tomto ohledu došlo ke zlepšení, a současně uznává názor Účetního dvora, že přenosy prostředků jsou často důsledkem událostí mimo kontrolu agentur nebo jsou odůvodněny víceletým charakterem operací, zadávání veřejných zakázek nebo projektů;

4.   bere na vědomí odpověď Evropské policejní akademie na připomínky Účetního dvora a opatření zavedená Evropskou policejní akademií v posledních letech, která vedla k podstatnému snížení objemu přenesených a zrušených prostředků, a její odhodlání dále zlepšit dodržování zásady ročního rozpočtu stanovené ve finančním nařízení a nadále se jí řídit;

5.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že postupy akademie pro přijímání zaměstnanců stále nejsou plně transparentní a že požadavky na pracovní zkušenosti nebyly vždy v souladu s prováděcími pravidly služebního řádu akademie; bere na vědomí, že akademie přijala pokyny týkající se způsobu, jak hodnotit uchazeče (UG HR 001-2), a naléhavě ji vyzývá, aby tyto pokyny zveřejnila; vyjadřuje politování nad tím, že o těchto pokynech nepadla ve výroční zprávě o činnosti za rok 2014 žádná zmínka, a proto akademii žádá, aby tyto pokyny do zprávy zapracovala a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o dopadu, který tyto pokyny budou mít na postupy přijímání zaměstnanců;

6.  vítá skutečnost, že akademie CEPOL v listopadu 2014 přijala a zveřejnila politiku pro prevenci a řešení střetů zájmů; bere na vědomí, že na internetových stránkách akademie byly zveřejněny životopisy a prohlášení o zájmech ředitele, zástupce ředitele a většiny členů správní rady; naléhavě vyzývá akademii CEPOL, aby zveřejnila životopisy a prohlášení o zájmech všech členů správní rady a odborníků a také komplexní organizační schéma; žádá, aby byla přijata jasná strategie pro oznamování nekalých praktik (whistleblowing) a pravidla zaměřená proti efektu otáčivých dveří; připomíná agentuře, že podle článku 22c služebního řádu, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2014, musí přijmout závazná interní pravidla týkající se oznamovatelů (whistleblowers);

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

16.2.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

54

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 46.

(2)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 46.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 256, 1.10.2005, s. 63.

(5)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 46.

(8)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 46.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 256, 1.10.2005, s. 63.

(11)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Texty přijaté toho dne, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právní upozornění - Ochrana soukromí