Procedure : 2015/2180(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0088/2016

Indgivne tekster :

A8-0088/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.28
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0164

BETÆNKNING     
PDF 379kWORD 93k
7.4.2016
PE 569.742v02-00 A8-0088/2016

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2014

(2015/2180(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører for udtalelse: Derek Vaughan

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2014

(2015/2180(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2014 med akademiets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til akademiet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2005/681/RIA af 20. september 2005 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) og om ophævelse af afgørelse 2000/820/RIA(4), særlig artikel 16,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 543/2014 af 15. maj 2014 om ændring af Rådets afgørelse 2005/681/RIA om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol),

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0088/2016),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Politiakademi decharge for gennemførelsen af akademiets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Politiakademi, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 46.

(2)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 46.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 256 af 1.10.2005, s. 63.

(5)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2014

(2015/2180(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2014 med akademiets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til akademiet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2005/681/RIA af 20. september 2005 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) og om ophævelse af afgørelse 2000/820/RIA(4), særlig artikel 16,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 543/2014 af 15. maj 2014 om ændring af Rådets afgørelse 2005/681/RIA om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol),

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0088/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Politiakademi ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Politiakademi, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2014

(2015/2180(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0088/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Politiakademi ("akademiet") for regnskabsåret 2014 ifølge dets årsregnskab var på 8 575 859 EUR, hvilket er et fald på 1,48 % i forhold til 2013; der henviser til, at hele akademiets budget hidrører fra EU's budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at akademiets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2013

1.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår to bemærkninger, som blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2011, og som var markeret som "ikke igangsat" i Revisionsrettens beretning for 2012 og som "i gang" i Revisionsrettens beretning for 2013, og at begge bemærkninger nu er markeret som "afsluttet" i Revisionsrettens beretning; noterer sig desuden, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår tre bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2012, og som var markeret som "ikke igangsat" eller "i gang" i Revisionsrettens beretning for 2013, og at to af dem nu er markeret som "afsluttet" og én som "i gang" i Revisionsrettens beretning; noterer sig, at to ud af de tre bemærkninger, der er fremsat i Revisionsrettens beretning for 2013, er markeret i som "i gang" og én som "ikke relevant" i Revisionsrettens beretning;

2.  noterer sig akademiets meddelelse om, at:

-  akademiet i overensstemmelse med sin politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og i overensstemmelse med den erklæring om beskyttelse af personoplysninger, der sendes til de registrerede, på sit websted har offentliggjort interesseerklæringer for sin direktør, vicedirektør, chefen for virksomhedstjenester og medlemmer af bestyrelsen anerkender, at de interesseerklæringer, der er undertegnet af akademiets personale, udstationerede nationale eksperter og andre personer, der samarbejder direkte med akademiet, ikke offentliggøres med henblik på at undgå unødig eksponering af personoplysninger;

-  der er truffet en række foranstaltninger efter flytningen af akademiet fra Bramshill til dets nyindrettede hovedkvarter i Budapest med henblik på at sikre, at akademiets arbejdsmiljø er omkostningseffektivt og miljøvenligt;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 97,40 %, hvilket er en stigning på 2,51 % i forhold til 94,89 % i 2013; konstaterer, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 82,40 %, hvilket er et fald på 6,74 % i forhold til 89,14 % i 2013;

Forpligtelser og fremførsler

4.  noterer sig på baggrund af akademiets endelige årsregnskab, at omfanget af fremførte forpligtede bevillinger var højt og udgjorde 1 287 094 EUR, hvilket svarer til 15 % af det samlede budget for 2014 og en stigning på 4 % i forhold til 2013; bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der var et højt niveau af fremførsler for afsnit II (administrative udgifter) på 383 940 EUR (59 %), hvilket er en stigning på 29 % i forhold til 145 414 EUR (30 %) i 2013; erkender imidlertid, at omfanget af fremførsler er højere end i tidligere år hovedsagelig på grund af flytningen af hovedkvarteret, som fandt sted i oktober 2014, og fakturaer for uddannelseskurser i januar og februar 2015, som ikke blev modtaget før afslutningen af regnskabsåret;

5.  bemærker med bekymring, at omfanget af bortfaldne bevillinger fremført fra 2013 var 129 828 EUR (15 %); påpeger, at det store omfang af bortfaldne bevillinger hovedsagelig skyldtes, at projektet "Matrix" blev annulleret, og at der skulle godtgøres færre omkostninger under tilskudsaftalerne for 2013 end anslået; opfordrer akademiet til at udarbejde en egentlig brugeranalyse i forbindelse med lignende projekter og til at indsamle mere nøjagtige oplysninger fra sine støttemodtagere i forbindelse med udarbejdelsen af skøn over tilskudsomkostninger; påpeger, at det høje niveau af bortfaldne bevillinger, som skyldes, at der skulle godtgøres færre omkostninger end anslået under tilskudsaftalerne for det foregående år, er et tilbagevendende problem i akademiets budgetforvaltning, og at akademiet derfor bør rette særlig opmærksomhed mod dette fænomen; noterer sig desuden, at 14 % af de fremførte bevillinger under afsnit III, der mest består af kursus- og kommunikationsaktiviteter, blev frigjort;

6.  påpeger, at akademiet forbedrede sit budgetovervågningssystem ved at gennemføre månedlige budgetrapporter og regelmæssige møder mellem alle aktører i det finansielle kredsløb med henblik på at analysere og mindske de potentielle fremførsler; bemærker, at der derfor i løbet af de seneste fem år har kunnet konstateres stadigt faldende procentpoint for omfanget af fremførsler og bortfald; anmoder ikke desto mindre akademiet om at sikre en yderligere reduktion af omfanget af bortfaldne bevillinger, som fremføres til det efterfølgende år, og til så vidt muligt at holde dette på et minimum;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

7.  konstaterer på baggrund af oplysninger fra akademiet, at det har vedtaget retningslinjer for tildelingen af point til ansøgere samt en forhåndsudvælgelsesprocedure, som begge anvendes af udvælgelseskomitéen i forbindelse med ansættelsesprocedurer, og som forbinder pointtærsklerne med de begrundelser, der ligger til grund for disse; noterer sig, at disse retningslinjer blev anvendt i forbindelse med de ansættelsesprocedurer, der blev indledt i april 2014; opfordrer akademiet til at underrette dechargemyndigheden om den endelige vurdering af disse retningslinjer, så snart de er blevet evalueret af Revisionsretten og Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS); opfordrer akademiet til uden forsinkelse at indarbejde eventuelle forbedringer i deres retningslinjer;

8.  anmoder akademiet om at sikre dels en stringent anvendelse af foranstaltningerne vedrørende skønsbeføjelser og udelukkelse i forbindelse med offentlige indkøb og i den forbindelse, at der i hvert enkelt tilfælde foretages passende baggrundskontrol, dels anvendelse af udelukkelseskriterierne til at udelukke virksomheder i tilfælde af, at der foreligger en interessekonflikt, idet dette er af afgørende betydning for at beskytte Unionens finansielle interesser;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemsigtighed

9.  noterer sig, at de partnere og interessenter, som akademiet samarbejder med for at opfylde sine mål, omfatter EU-organer på retshåndhævelsesområdet og andre relaterede områder samt uddannelsesinstitutioner i Europa, idet de nationale politiakademier spiller en betydelig rolle; konstaterer på baggrund af oplysninger fra akademiet, at det i betragtning af de aktiviteter, det udfører, og den særlige sammenhæng, disse aktiviteter udføres i, ikke arbejder med lobbyister inden for lovgivningsmæssige eller andre relaterede aktiviteter;

10.  mener, at akademiets årsberetninger kan spille en vigtig rolle med hensyn til overholdelsen af principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet; opfordrer akademiet til at indføre et standardkapitel i sin årsberetning, som omhandler disse komponenter;

11.  opfordrer de EU-institutioner og -agenturer, der har indført adfærdskodekser – herunder Europa-Parlamentet – til at fremskynde gennemførelsesforanstaltningerne hertil, såsom kontrol af erklæringer om økonomiske interesser;

12.  anmoder om, at der vedtages en klar strategi vedrørende whistleblowere og bestemmelser imod "svingdørsfænomenet"; minder akademiet om, at det i henhold til EU-personalevedtægtens artikel 22c, der trådte i kraft den 1. januar 2014, har pligt til at vedtage bindende interne bestemmelser om whistleblowere;

Intern revision

13.  erkender på baggrund af akademiets årsberetning, at alle revisionsanbefalinger, der blev fremsat af IAS, er blevet imødekommet; noterer sig, at IAS efter at have modtaget oplysninger om forbedringer fra akademiet bekræftede, at to af dets anbefalinger kan betragtes som afsluttet, og at der sikres tilbagemelding vedrørende de tre udestående anbefalinger efter den næste skrivebordskontrol eller opfølgningsrevision; opfordrer akademiet til at underrette dechargemyndigheden om resultatet af denne revision, så snart den foreligger;

Resultater

14.  noterer sig, at omkostningerne i forbindelse med flytningen af akademiet fra Det Forenede Kongerige til Ungarn er blevet anslået til 1 006 515 EUR, hvoraf 43 % finansieres af akademiet ved hjælp af besparelser som følge af den lavere justeringskoefficient, der finder anvendelse på personale i Ungarn; konstaterer, at det resterende beløb finansieres ved lige store bidrag fra Kommissionen og Det Forenede Kongerige;

15.  bemærker med tilfredshed, at akademiets bestyrelse i 2014 outsourcede sin regnskabstjeneste til Kommissionen med henblik på at reducere sine administrative omkostninger; noterer sig, at udnævnelsen af Kommissionens regnskabsfører som regnskabsfører for akademiet fik virkning i april 2014;

Andre bemærkninger

16.  opfordrer akademiet til at forbedre sine procedurer og praksisser, der tager sigte på at beskytte Unionens finansielle interesser, og til aktivt at bidrage til en resultatorienteret dechargeprocedure;

°

°  °

17.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 4. april 2016(7) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

19.2.2016

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2014

(2015/2180(DEC))

Ordfører for udtalelse: Monica Macovei

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker Revisionsrettens konklusioner om, at årsregnskabet for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2014, og at dets transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

2.   erfarer fra Cepols beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning fra 2014, at to vigtige begivenheder indvirkede på agenturets finansielle resultater: outsourcingen af regnskabstjenester til Europa-Kommissionen den 1. april og flytningen af agenturet fra Bramshill, Det Forenede Kongerige, til Budapest, Ungarn, som fandt sted mellem 19. september og 1. oktober;

3.  noterer sig den høje annulleringsrate (15 %) af forpligtede bevillinger, der blev fremført i 2014, som følge af at Matrix-projektet blev annulleret, og de udgifter, som skulle godtgøres under tilskudsaftalen fra 2013, var lavere end beregnet; kræver forbedringer i denne forbindelse, samtidig med at det fuldt erkender, at Revisionsretten mener, at fremførsler ofte skyldes forhold, der er uden for agenturernes kontrol eller er begrundet af operationers, udbudsprocedurers eller projekters flerårige karakter;

4.   noterer sig Cepols svar til Revisionsrettens bemærkninger og de foranstaltninger, som Cepol har indført de seneste år, hvilket betydeligt har reduceret omfanget af fremførte og annullerede midler, og dets tilsagn om i højere grad og stadig at overholde budgetprincippet om etårighed, der er fastsat i finansforordningen;

5.  er bekymret over, at Cepols ansættelsesprocedurer stadig ikke er helt gennemsigtige, og at de krav, der er fastsat om erhvervserfaring, ikke altid var i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til akademiets personalevedtægt; anerkender, at Cepol har indført retningslinjer for, hvordan ansøgerne skal bedømmes (UG HR 001-2), og opfordrer indtrængende Cepol til at offentliggøre disse retningslinjer; beklager dybt, at der ikke er nogen oplysninger om disse retningslinjer i den årlige aktivitetsrapport for 2014, og anmoder Cepol om at indføje dem og orientere dechargemyndigheden om retningslinjernes indvirkning på ansættelsesproceduren;

6.  glæder sig over vedtagelsen og offentliggørelsen i november 2014 af Cepols politik for forebyggelse og forhindring af interessekonflikter; bemærker offentliggørelsen af direktørens og vicedirektørens og de fleste bestyrelsesmedlemmers CV'er og interesseerklæringer på Cepols websted; opfordrer indtrængende Cepol til at offentliggøre alle bestyrelsesmedlemmers og eksperters CV'er og interesseerklæringer samt et omfattende organigram; anmoder om, at der vedtages en klar strategi vedrørende whistleblowere og bestemmelser imod "svingdørsfænomenet"; minder agenturet om, at det i henhold til EU-personalevedtægtens artikel 22c, der trådte i kraft den 1. januar 2014, har pligt til at vedtage interne bindende bestemmelser om whistleblowere.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

16.2.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

54

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 46.

(2)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 46.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 256 af 1.10.2005, s. 63.

(5)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

Vedtagne tekster af denne dato, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik