RAPORT Euroopa Politseikolledži 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

7.4.2016 - (2015/2180(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon
Raportöör: Derek Vaughan

Menetlus : 2015/2180(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0088/2016
Esitatud tekstid :
A8-0088/2016
Vastuvõetud tekstid :

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Politseikolledži 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2180(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Politseikolledži 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseikolledži eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos kolledži vastustega[1],

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust[2] 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust kolledži tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[3], eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsust 2005/681/JSK (millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL) ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2000/820/JSK)[4], eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 543/2014, millega muudetakse nõukogu otsust 2005/681/JSK, millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL),

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)[5],

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[6], eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0088/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Politseikolledži direktori tegevusele kolledži 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Politseikolledži direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Politseikolledži 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2180(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Politseikolledži 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseikolledži eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos kolledži vastustega[7],

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust[8] 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust kolledži tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[9], eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsust 2005/681/JSK (millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL) ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2000/820/JSK)[10], eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 543/2014, millega muudetakse nõukogu otsust 2005/681/JSK, millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL),

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)[11],

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[12], eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0088/2016),

1.  märgib, et Euroopa Politseikolledži lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Politseikolledži 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Politseikolledži direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Politseikolledži 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2180(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Politseikolledži 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0088/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Politseikolledži (edaspidi „kolledž“) finantsaruannete kohaselt oli selle 2014. aasta lõplik eelarve 8 575 859 eurot, mis kujutab endast 2013. aastaga võrreldes 1,48 % suurust kasvu; arvestades, et kolledži kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Politseikolledži eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et kolledži raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses kahe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ning mille seisuks oli 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „alustamata“ ja 2013. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes „pooleli“, on võetud parandusmeetmeid ning kommentaaride seisuks on nüüd kontrollikoja aruandes märgitud „lõpetatud“; võtab ühtlasi teadmiseks, et seoses kolme kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2012. aastat käsitlevas aruandes ja mille seisuks oli 2013. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „alustamata“ või „pooleli“, on võetud parandusmeetmeid ning kahe kommentaari seisuks on nüüd kontrollikoja aruandes märgitud „lõpetatud“, samas kui ühe seisuks on märgitud „pooleli“; märgib, et kontrollikoja poolt 2013. aastat käsitlevas aruandes esitatud kolmest kommentaarist on kontrollikoja aruandes kahe seisuks märgitud „pooleli“, samas kui ühe seisuks on märgitud „ei kohaldata“;

2.  võtab kolledži esitatud andmetele tuginedes teadmiseks, et

–  kooskõlas kolledži huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitikaga ning andmesubjektidele edastatud avaldusega isikuandmete puutumatuse kohta avaldas kolledž oma veebisaidil oma direktori, asedirektori, korporatiivteenuste juhataja ja juhatuse liikmete huvide deklaratsioonid; võtab teadmiseks, et isikuandmete tarbetu kättesaadavaks tegemise piiramise eesmärgil ei avalikustata huvide deklaratsioone, mille on allkirjastanud kolledži töötajad, lähetatud riiklikud eksperdid ja muud isikud, kes teevad kolledžiga otsest koostööd;

–  pärast kolledži ümberpaigutamist Bramshillist selle Budapestis asuvasse äsja renoveeritud peakorterisse on võetud mitmeid meetmeid kolledži töökeskkonna keskkonnasõbralikkuse ja kulutasuvuse tagamiseks;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib rahuloluga, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 97,40 %, mis kujutab endast 2,51 % suurust kasvu 2013. aastaga võrreldes, mil see määr oli 94,89 %; tõdeb, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 82,40 %, mis kujutab endast 6,74 % suurust kahanemist 2013. aastaga võrreldes, mil see määr oli 89,14 %;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  võtab kolledži lõpliku raamatupidamisaruande põhjal teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise määr oli kõrge – 1 287 094 eurot ehk 15 % 2014. aasta kogu eelarvest ja see tõusis 2013. aastaga võrreldes 4 %; võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ülekandmiste määr oli kõrge II jaotises (halduskulud) – 383 940 eurot ehk 59 %, mis teeb 2013. aasta 145 414 euroga (30 %) võrreldes kasvuks 29 %; võtab siiski teadmiseks, et ülekandmiste määr on eelnevast aastast kõrgem peamiselt 2014. aasta oktoobris toimunud peakorteri ümberpaigutamise tõttu ja 2015. aasta jaanuariks/veebruariks ette nähtud koolituskursuste arvete tõttu, mis ei jõudnud kohale enne eelarveaasta sulgemist;

5.  võtab murelikult teadmiseks 2013. aastast üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute tühistamise määra, milleks oli 15 % ehk 129 828 eurot; juhib tähelepanu asjaolule, et tühistamise kõrge määr tulenes peamiselt projekti Matrix tühistamisest ning 2013. aasta toetuslepingute alusel hüvitatavate kulude prognoositust väiksemast summast; kutsub kolledžit üles valmistama sarnaste projektide jaoks ette asjakohase kasutajate analüüsi ja koguma oma toetusesaajatelt täpsemat teavet toetuskulude hindamisel; juhib tähelepanu asjaolule, et tühistamise kõrge määr, mis on seotud eelmiste aastate toetuslepingute alusel hüvitatavate kulude prognoositust väiksemast summaga, on kolledži eelarve haldamisel sageli korduv nähtus, mistõttu kolledž peaks seda tähelepanelikumalt uurima; märgib lisaks, et 14 % III jaotises üle kantud assigneeringutest, mis seisnesid peamiselt koolitustes ja teabevahetustegevuses, vabastati;

6.  juhib tähelepanu asjaolule, et kolledž parandas oma eelarve jälgimise süsteemi, kasutades selleks igakuiseid eelarvearuandeid ja perioodilisi kohtumisi kõikide raharingluses osalejate vahel, et analüüsida ja minimeerida potentsiaalseid assigneeringute ülekandmisi; märgib, et selle tulemusel on viimase viie aasta jooksul assigneeringute ülekandmiste ja tühistamiste tase protsendipunktides järjepidevalt langenud; palub kolledžil veelgi vähendada järgmisse aastasse ülekantud kulukohustustega seotud assigneeringute taset ja hoida seda võimalikult madalal;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

7.  tõdeb kolledži esitatud andmete põhjal, et kolledž on võtnud vastu suunised kandidaatide hindamise ja maatriksi nimekirja koostamise kohta, kusjuures valikukomisjon kasutab mõlemat töölevõtmismenetlustes ja nende abil seostatakse hindamiskünnised nende aluseks olevate selgitustega; märgib, et neid suuniseid kohaldati 2014. aasta aprillis alanud töölevõtmisvoorude puhul; kutsub kolledžit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni suuniste lõplikust hindamisest kohe, kui kontrollikoda ja komisjoni siseauditi talitus on viinud läbi nende hindamise; kutsub kolledžit üles lisama mis tahes vajalikud parandused viivitamata oma suunistesse;

8.  kutsub kolledžit üles avalike hangete puhul täpselt rakendama meetmeid, mis on seotud kaalutlusõiguse ja menetlusest kõrvalejätmisega, korraldama igal juhtumil asjakohaseid taustakontrolle ning kohaldama menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumit, et ettevõtteid huvide konflikti korral kõrvale jätta – kõik need sammud on olulised liidu finantshuvide kaitsmiseks;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

9.  märgib, et partnerid ja sidusrühmad, kellega kolledž teeb koostööd oma eesmärkide saavutamiseks, on esindatud liidu organite poolt õiguskaitse valdkonnas ja muudes asjaomastes valdkondades ning Euroopa koolitusasutuste poolt, kusjuures märkimisväärset rolli omavad riiklikud politsei koolitusasutused; võtab kolledži esitatud andmetele tuginedes teadmiseks, et selle tegevuse olemust ja selle erilist tegevuskeskkonda arvesse võttes ei tee ta lobistidega koostööd seadusandlikus või muus sellega seotud tegevuses;

10.  märgib, et kolledži aastaaruannetel võiks olla oluline roll läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse põhimõtete järgimises; nõuab, et kolledž lisaks oma aastaaruandesse standardse peatüki nende komponentide kohta;

11.  nõuab, et need ELi institutsioonid ja ametid, sealhulgas Euroopa Parlament, kes on käitumisjuhendi kehtestanud, tõhustaksid selle rakendamise meetmeid, nt majanduslike huvide deklaratsioonidega seotud kontrolle;

12.  palub võtta vastu selge rikkumisest teatamise strateegia ja nn pöördukse efekti vastased eeskirjad; tuletab kolledžile meelde, et ta peab võtma vastu siduvad sise-eeskirjad rikkumisest teatajate kohta, nagu nõutakse 1. jaanuaril 2014. aastal jõustunud personalieeskirjade artiklis 22c;

Siseaudit

13.  võtab kolledži aastaaruande põhjal teadmiseks, et kõiki siseauditi talituse esitatud auditisoovitusi on käsitletud; märgib, et pärast kolledžilt parandusi käsitleva teabe saamist kinnitas siseauditi talitus oma soovitustest kaks soovitust suletuks, samas kui tagasiside ülejäänud kolme soovituse kohta tuleb esitada pärast järgmist dokumentaalset kontrolli või järelauditit; palub kolledžil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kontrolli tulemustest, niipea kui need on kättesaadavad;

Tulemuslikkus

14.  märgib, et kolledži Ühendkuningriigist Ungarisse ümberpaigutamise hinnanguliseks maksumuseks on arvestatud 1 006 515 eurot, millest 43 % on kolledž rahastanud säästudest, mis on tulenenud Ungaris töötajate õiguste suhtes madalama paranduskoefitsiendi kohaldamisest; tõdeb, et ülejäänud summa on võrdselt rahastatud komisjoni ja Ühendkuningriigi osamaksust;

15.  märgib rahuloluga, et 2014. aastal tellis kolledži juhatus halduskulude vähendamiseks oma raamatupidamisteenused komisjonilt; märgib, et komisjoni peaarvepidaja määramine kolledži peaarvepidajaks jõustus 2014. aasta aprillis;

Muud märkused

16.  kutsub kogu kolledžit üles parandama oma menetlusi ja tavasid, mille eesmärk on kaitsta liidu finantshuve, ning anda aktiivne panus tulemustele orienteeritud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusse;

°

°  °

17.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 4. aprilli 2016. aasta resolutsioonile[13] ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

19.2.2016

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Politseikolledži 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2180(DEC))

Arvamuse koostaja: Monica Macovei

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  võtab teadmiseks kontrollikoja järeldused, et Euroopa Politseikolledži (CEPOL) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt selle finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning selle tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2.   võtab CEPOLi 2014. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruande põhjal teadmiseks, et ameti tulemiaruandele avaldasid mõju kaks suurt sündmust: raamatupidamisteenuste tellimine Euroopa Komisjoni peaarvepidajalt 1. aprillil ja ameti üleviimine Bramshillist (Ühendkuningriik) Budapesti (Ungari), mis toimus ajavahemikus 19. september kuni 1. oktoober;

3.  võtab teadmiseks 2014. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute tühistamise kõrge määra (15 %), mis tulenes projekti Matrix tühistamisest ning 2013. aasta toetuslepingu alusel hüvitatavate kulude prognoositust väiksemast summast; nõuab kõnealuse olukorra parandamist, võttes samal ajal täielikult teadmiseks asjaolu, et kontrollikoda on arvamusel, et assigneeringute järgmisse eelarveaastasse ülekandmiste põhjuseks on tihti ametitest sõltumatud asjaolud või need tulenevad tegevuste, hankemenetluste või projektide mitmeaastasest iseloomust;

4.   võtab teadmiseks CEPOLi vastuse kontrollikoja kommentaaridele ning meetmed, mille CEPOL on viimastel aastatel võtnud ning mis on oluliselt vähendanud üle kantud summasid ja tühistatud vahendeid, ning tema pühendumuse sellele, et veelgi suurendada kooskõla finantsmääruses sätestatud eelarve aastasuse põhimõttega ning seda säilitada;

5.  tunneb muret asjaolu pärast, et CEPOLi värbamismenetlused ei ole ikka veel täielikult läbipaistvad ja et erialase töökogemuse alased nõuded ei olnud alati kooskõlas kolledži personalieeskirjade rakenduseeskirjadega; võtab teadmiseks, et CEPOL võttis vastu suunised kandidaatide hindamise kohta (UG HR 001-2), ning nõuab tungivalt, et CEPOL avalikustaks need suunised; peab kahetsusväärseks asjaolu, et 2014. aasta tegevusaruandes puudub kõnealuseid suuniseid käsitlev teave, ning palub CEPOLil see lisada ja teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni suuniste mõjust värbamismenetlusele;

6.  tunneb heameelt CEPOLi huvide konflikti ennetamise ja haldamise poliitika vastuvõtmise ja avaldamise üle 2014. aasta novembris; võtab teadmiseks direktori, asedirektori ja enamiku juhatuse liikmete elulookirjelduste ja huvide deklaratsioonide avaldamise CEPOLi veebisaidil; nõuab tungivalt, et CEPOL avaldaks kõikide juhatuse liikmete ja ekspertide elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ning ka tervikliku struktuuriskeemi; palub võtta vastu selge rikkumisest teatamise strateegia ja nn pöördukse efekti vastased eeskirjad; tuletab kolledžile meelde, et ta peab võtma vastu siduvad sise-eeskirjad rikkumisest teatajate kohta, nagu nõutakse 1. jaanuaril 2014. aastal jõustunud personalieeskirjade artiklis 22c.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD

LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

16.2.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

54

1

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD

LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

14

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

 • [1]  ELT C 409, 9.12.2015, lk 46.
 • [2]  ELT C 409, 9.12.2015, lk 46.
 • [3]  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
 • [4]  ELT L 256, 1.10.2005, lk 63.
 • [5]  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
 • [6]  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
 • [7]  ELT C 409, 9.12.2015, lk 46.
 • [8]  ELT C 409, 9.12.2015, lk 46.
 • [9]  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
 • [10]  ELT L 256, 1.10.2005, lk 63.
 • [11]  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
 • [12]  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
 • [13]  Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].