IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske policijske akademije za financijsku godinu 2014.

  7.4.2016 - (2015/2180(DEC))

  Odbor za proračunski nadzor
  Izvjestitelj: Derek Vaughan

  Postupak : 2015/2180(DEC)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0088/2016
  Podneseni tekstovi :
  A8-0088/2016
  Doneseni tekstovi :

  1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o razrješnici za izvršenje proračuna Europske policijske akademije za financijsku godinu 2014.

  (2015/2180(DEC))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske policijske akademije za financijsku godinu 2014.,

  –  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske policijske akademije za financijsku godinu 2014., s odgovorima Akademije[1],

  –  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[2] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Akademija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0078/2016),

  –  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[3], a posebno njezin članak 208.,

  –  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2005/681/PUP od 20. rujna 2005. o osnivanju Europske policijske akademije (CEPOL) i stavljanju izvan snage Odluke 2000/820/PUP[4], a posebno njezin članak 16.,

  –  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 543/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Odluke Vijeća 2005/681/PUP o osnivanju Europske policijske akademije (CEPOL),

  –  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[5],

  –  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[6], a posebno njezin članak 108.,

  –  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0088/2016),

  1.  daje razrješnicu direktoru Europske policijske akademije za izvršenje proračuna Akademije za financijsku godinu 2014.;

  2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europske policijske akademije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

  2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o zaključenju poslovnih knjiga Europske policijske akademije za financijsku godinu 2014.

  (2015/2180(DEC))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske policijske akademije za financijsku godinu 2014.,

  –  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske policijske akademije za financijsku godinu 2014., s odgovorima Akademije[7],

  –  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[8] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Akademija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0078/2016),

  –  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[9], a posebno njezin članak 208.,

  –  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2005/681/PUP od 20. rujna 2005. o osnivanju Europske policijske akademije (CEPOL) i stavljanju izvan snage Odluke 2000/820/PUP[10], a posebno njezin članak 16.,

  –  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 543/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Odluke Vijeća 2005/681/PUP o osnivanju Europske policijske akademije (CEPOL),

  –  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[11],

  –  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[12], a posebno njezin članak 108.,

  –  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0088/2016),

  1.  utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europske policijske akademije odgovara obliku u kojem je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

  2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske policijske akademije za financijsku godinu 2014.;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europske policijske akademije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

  3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske policijske akademije za financijsku godinu 2014.

  (2015/2180(DEC))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske policijske akademije za financijsku godinu 2014.,

  –  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0088/2016),

  A.  budući da je prema njezinim financijskim izvještajima konačni proračun Europske policijske akademije („Akademija”) za financijsku godinu 2014. iznosio 8 575 859 EUR, što je povećanje od 1,48 % u odnosu na 2013. godinu; budući da cijeli proračun Akademije dolazi iz proračuna Unije;

  B.  budući da je Revizorski sud („Sud”) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske policijske akademije za financijsku godinu 2014. („izvješće Suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da su godišnji financijski izvještaji Akademije pouzdani te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

  Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.  

  1.  prima na znanje na temelju izvješća Suda da su u vezi s dvjema primjedbama iz izvješća Suda za 2011. koje su u izvješću Suda za 2012. označene oznakom „predstoji”, a u izvješću Suda za 2013. označene oznakom „u tijeku”, poduzete korektivne mjere te su obje primjedbe sada u izvješću Suda označene oznakom „dovršeno”; nadalje, prima na znanje da u pogledu triju primjedbi iz izvješća Suda za 2012. koje su u izvješću Suda za 2013. označene oznakom „predstoji” ili „u tijeku” poduzete korektivne mjere te su dvije primjedbe u izvješću Suda sada označene oznakom „dovršeno”, a jedna oznakom „u tijeku”; prima na znanje da su, od triju primjedbi iz izvješća Suda za 2013., dvije označene oznakom „u tijeku”, dok je jedna označena oznakom „nije primjenjivo” u izvješću Suda;

  2.  potvrđuje na temelju navoda Akademije da:

  -  u skladu s politikom Akademije o sprječavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa te s izjavom o povjerljivosti dostavljenoj osobama čiji se podaci obrađuju, Akademija je na svojoj internetskoj stranici objavila izjave o financijskim interesima direktora, zamjenika direktora, voditelja korporativnih službi i članova upravnog odbora; prima na znanje da izjave o financijskim interesima koje su potpisali članovi osoblja Akademije, upućeni nacionalni stručnjaci i druge osobe koje izravno surađuju s Akademijom nisu objavljene kako bi se ograničilo nepotrebno otkrivanje osobnih podataka;

  -  nakon preseljenja Akademije iz Bramshilla u nedavno obnovljeno sjedište u Budimpešti uveden je niz mjera kako bi se postigla isplativost i ekološka prihvatljivost radnog okruženja Akademije;

  Proračunsko i financijsko upravljanje

  3.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 97,40 %, što je povećanje od 2,51 % u odnosu na 94,89 % iz 2013.; utvrđuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 82,40 %, što je smanjenje od 6,74 % u odnosu na 89,14 % iz 2013.;

  Obveze i prijenosi

  4.  prima na znanje iz završnih financijskih izvještaja Akademije da je razina prenesenih rezerviranih odobrenih sredstava iznosila visokih 1 287 094 EUR, što je 15 % od ukupnog proračuna za 2014. i povećanje od 4 % u odnosu na 2013.; iz izvješća Revizorskog suda primjećuje visoku razinu prijenosa sredstava za glavu II. (administrativni rashodi) u iznosu od 383 940 EUR (59 %), što je povećanje za 29 % u usporedbi sa 145 414 EUR (30 %) u 2013.; međutim, priznaje da je razina prijenosa u odnosu na prethodnu godinu viša uglavnom zbog preseljenja sjedišta u listopadu 2014. te računa za tečajeve osposobljavanja koji su trebali biti plaćeni u siječnju i veljači 2015., ali nisu pristigli prije zaključenja financijske godine;

  5.  sa zabrinutošću prima na znanje da stopa ukidanja rezerviranih odobrenih sredstava koja su prenesena iz 2013. iznosi 129 828 EUR (15 %); naglašava da glavni razlog za visoku stopu ukidanja leži u obustavi provedbe projekta pod nazivom Matrica te u nadoknadi troškova koji su niži od očekivanih u skladu s ugovorima o bespovratnim sredstvima iz 2013. godine; poziva Akademiju da izradi odgovarajuću analizu korisnika za slične projekte te da od korisnika prikupi točnije informacije prilikom procjene troškova u vezi s bespovratnim sredstvima; naglašava da je pojava koja se ponavlja u upravljanju proračunom Akademije visoka razina ukidanja prijenosa povezanih s nadoknadom troškova koji su niži od očekivanih u skladu s ugovorima o bespovratnim sredstvima iz prethodne godine, te bi je Akademija stoga trebala pažljivo istražiti; nadalje prima na znanje da je opozvano 14 % prenesenih odobrenih sredstava za glavu III. koja obuhvaća uglavnom tečajeve i komunikacijske aktivnosti;

  6.  ističe da je Akademija poboljšala svoj sustav praćenja proračuna uvođenjem mjesečnih izvješća o proračunu i redovitih sastanaka svih aktera u financijskim tokovima kako bi se mogući prijenosi analizirali i sveli na najmanju moguću mjeru; sa zadovoljstvom napominje da je to dovelo do kontinuiranog smanjenja postotnih bodova razine prijenosa i ukidanja tijekom posljednjih pet godina; poziva Institut da u budućnosti održava što nižom razinu odobrenih sredstava koja su prenesena na sljedeću godinu;

  Postupci javne nabave i zapošljavanja

  7.  na temelju navoda Akademije prima na znanje da je Akademija donijela smjernice za ocjenjivanje kandidata kao i matricu za odabir kandidata u uži krug, koje je odbor za odabir zaposlenika koristio u postupcima zapošljavanja te u kojima se prag za ocjenjivanje prilaže uz njihovo obrazloženje; napominje da su te smjernice primijenjene u ciklusima zapošljavanja koji su započeli u travnju 2014.; poziva Akademiju da tijelo nadležno za izdavanje razrješnice obavijesti o završnoj ocjeni smjernica čim ih ocijene Sud i Služba Europske komisije za unutarnju reviziju; poziva Akademiju da bez odgode u svoje smjernice uključi sva potrebna poboljšanja;

  8.  traži od Agencije da primjenjuje isključivo mjere koje se odnose na diskreciju i isključenje u pogledu javne nabave, s odgovarajućim provjerama podobnosti koje bi se provodile u svakoj situaciji i da primjenjuje kriterije za isključenje kako bi u slučaju svakog sukoba interesa isključila poduzeća, što je od ključne važnosti za zaštitu financijskih interesa Unije;

  Sprječavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

  9.  napominje da partnere i dionike s kojima Akademija surađuje radi postizanja svojih ciljeva zastupaju tijela Unije u području kaznenog progona i drugih povezanih područja, kao i tijela za osposobljavanje u Europi, pri čemu važnu ulogu imaju nacionalne policijske akademije; prima na znanje od Akademije da zbog prirode svojih aktivnosti i specifičnog konteksta u kojem djeluje ne surađuje s lobistima na zakonodavnim i drugim povezanim aktivnostima;

  10.  navodi da bi godišnja izvješća Agencije mogla imati važnu ulogu u pridržavanju pravila o transparentnosti, odgovornosti i integritetu; poziva Agenciju da u svoje godišnje izvješće uvrsti redovno poglavlje o tim sastavnicama;

  11.  poziva institucije i agencije EU-a koje imaju kodeks ponašanja, uključujući Europski parlament, da unaprijede provedbene mjere kao što su provjere izjava o financijskom interesu;

  12.  traži usvajanje jasne strategije u pogledu zviždača i pravila protiv prakse „rotirajućih vrata”; podsjeća Agenciju da mora usvojiti unutarnja obvezujuća pravila o zviždačima što je obavezno prema članku 22. (c) Pravilnika o osoblju EU-a koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014.;

  Unutarnja revizija

  13.  iz godišnjeg izvješća Akademije prima na znanje da su razmotrene sve preporuke o reviziji koje je izdala Služba Europske komisije za unutarnju reviziju; napominje da je, nakon što je od Akademije primila informacije o unaprjeđenjima, Služba Europske komisije za unutarnju reviziju potvrdila da su u cijelosti provedene dvije preporuke, dok se još čeka na povratne informacije o preostalim trima preporukama koje će biti dostavljene nakon sljedeće uredske provjere ili popratne revizije; poziva Akademiju da tijelo nadležno za izdavanje razrješnice obavijesti o rezultatima provjere čim oni budu dostupni;

  Uspješnost

  14.  napominje da se trošak preseljenja Akademije iz Ujedinjene Kraljevine u Mađarsku procjenjuje na 1 006 515 EUR, od čega je 43 % financirala Akademija uštedom prikupljenom zbog nižeg korekcijskog koeficijenta koji se primjenjuje na prava zaposlenika u Mađarskoj; utvrđuje da je preostali iznos financiran jednakim doprinosima Komisije i Ujedinjene Kraljevine;

  15.  sa zadovoljstvom napominje da je upravni odbor Akademije 2014. eksternalizirao računovodstvene usluge Komisiji kako bi smanjio administrativne troškove; napominje da je računovodstveni službenik Komisije imenovan računovodstvenim službenikom Akademije u travnju 2014.;

  Ostale napomene

  16.  poziva Akademiju da unaprijedi postupke i prakse kojima se nastoje zaštititi financijski interesi Unije i da aktivno doprinose postupku davanja razrješnice usmjerenom na rezultate;

  °

  °  °

  17.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 4. travnja 2016.[13] o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

  19.2.2016

  MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

  upućeno Odboru za proračunski nadzor

  o razrješnici za izvršenje proračuna Europske policijske akademije za financijsku godinu 2014.

  (2015/2180(DEC))

  Izvjestiteljica za mišljenje: Monica Macovei

  PRIJEDLOZI

  Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

  1.  prima na znanje zaključke Revizorskog suda koji smatra da godišnja računovodstvena dokumentacija Europske policijske akademije (CEPOL) vjerno prikazuje njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2014. te da su njezine transakcije zakonite i pravilne;

  2.  prima na znanje, na temelju izvješća CEPOL-a o proračunskom i financijskom upravljanju za 2014., da su dva važna događaja utjecala na financijsku uspješnost Agencije: eksternalizacija računovodstvenih usluga računovodstvenom službeniku Europske komisije 1. travnja te preseljenje Agencije iz Bramshilla, u Ujedinjenoj Kraljevini, u Budimpeštu, u Mađarskoj, koje je provedeno od 19. rujna do 1. listopada;

  3.  prima na znanje visoku stopu poništenja (15 %) odobrenih sredstava prenesenih u 2014. zbog otkazivanja projekta Matrica i troškova koje je trebalo nadoknaditi prema sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava iz 2013. koji su bili manji od očekivanih; poziva na poboljšanja u tom pogledu, pritom u potpunosti uzimajući u obzir da Revizorski sud smatra da su prijenosi često posljedica događaja na koje agencije ne mogu utjecati ili su opravdani zbog višegodišnje prirode njihovih operacija, postupaka javne nabave ili projekata;

  4.  prima na znanje odgovor CEPOL-a na primjedbe Suda te mjere koje je CEPOL uveo posljednjih godina, a koje su dovele do znatno smanjene količine prenesenih i ukinutih sredstava, te njegovu obvezu da dodatno poveća i zadrži usklađenost s proračunskim načelom jedne godine iz Financijske uredbe;

  5.  izražava zabrinutost zato što postupci zapošljavanja CEPOL-a i dalje nisu u potpunosti transparentni i što zahtjevi u pogledu profesionalnog iskustva nisu uvijek u skladu s provedbenim pravilima Pravilnika Akademije o osoblju; potvrđuje da je CEPOL prihvatio smjernice o ocjenjivanju kandidata (UG HR 001-2) te ga potiče da te smjernice učini dostupnima javnosti; žali zbog toga što u godišnjem izvješću o radu za 2014. nema podataka o tim smjernicama i traži od CEPOL-a da ih uvrsti u izvješće i da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o utjecaju smjernica na postupak zapošljavanja;

  6.  pozdravlja činjenicu da je u studenom 2014. CEPOL usvojio i objavio politiku sprječavanja sukoba interesa i postupanju u slučaju da do njih dođe; prima na znanje da su na internetskim stranicama CEPOL-a objavljeni životopisi i izjave o financijskim interesima direktora, zamjenika direktora i većine članova upravnog odbora; apelira na CEPOL da objavi životopise i izjave o financijskim interesima svih članova upravnog odbora i stručnjaka, kao i detaljan organigram; traži usvajanje jasne strategije u pogledu zviždača i pravila protiv prakse „rotirajućih vrata”; podsjeća Agenciju da, prema članku 22.c Pravilnika o osoblju EU-a koji je na snagu stupio 1. siječnja 2014., mora usvojiti obvezujuća interna pravila o zviždačima.

  REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Datum usvajanja

  16.2.2016

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  54

  1

  2

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

  REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

  Datum usvajanja

  4.4.2016

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  14

  4

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Marian-Jean Marinescu

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Bodil Valero

  • [1]  SL C 409, 9.12.2015., str. 46.
  • [2]  SL C 409, 9.12.2015., str. 46.
  • [3]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
  • [4]  SL L 256, 1.10.2005., str. 63.
  • [5]  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
  • [6]  SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
  • [7]  SL C 409, 9.12.2015., str. 46.
  • [8]  SL C 409, 9.12.2015., str. 46.
  • [9]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
  • [10]  SL L 256, 1.10.2005., str. 63.
  • [11]  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
  • [12]  SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
  • [13]  Usvojeni tekstovi s tim datumom, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].