JELENTÉS az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

7.4.2016 - (2015/2180(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Derek Vaughan

Eljárás : 2015/2180(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0088/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0088/2016
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2180(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az akadémia válaszaival együtt[1],

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[2],

–  tekintettel az akadémia 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0078/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról és a 2000/820/IB határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB tanácsi határozatra[4] és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról és a 2000/820/IB határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB tanácsi határozatra és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[5],

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[6] és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0088/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Rendőrakadémia igazgatója számára az akadémia 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Rendőrakadémia igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2015/2180(DEC))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az akadémia válaszaival együtt[7],

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[8],

–  tekintettel az akadémia 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0078/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[9] és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról és a 2000/820/IB határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB tanácsi határozatra[10] és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról és a 2000/820/IB határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB tanácsi határozatra és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[11],

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[12] és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0088/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Rendőrakadémia végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Rendőrakadémia igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2180(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0088/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatásai szerint az Európai Rendőrakadémia („az akadémia”) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése 8 575 859 EUR volt, ami a 2013-as évhez képest 1,48%-os növekedést jelent; mivel az akadémia költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az akadémia éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése  

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett két megjegyzés kapcsán – amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „végrehajtandó” minősítéssel, a 2013-as számvevőszéki jelentésben pedig „folyamatban” megjegyzéssel szerepelnek – megtették a szükséges korrekciós intézkedéseket, és a számvevőszéki jelentésben most a megjegyzések „végrehajtva” minősítéssel szerepelnek; tudomásul veszi továbbá hogy a 2012-es számvevőszéki jelentésben tett három megjegyzésből, amelyek a 2013-as számvevőszéki jelentésben „végrehajtandó” vagy „folyamatban” megjegyzéssel szerepelnek, mostanra kettő megjegyzés „végrehajtva”, egy pedig „folyamatban” minősítéssel szerepel a számvevőszéki jelentésben; megjegyzi, hogy a Számvevőszék 2013-as jelentésében tett három megjegyzésből a számvevőszéki jelentésben most kettő „folyamatban”, egy pedig „nem alkalmazandó (n.a.)” minősítéssel szerepel;

2.  az akadémia tájékoztatása alapján tudomásul veszi a következőket:

-  az akadémiának az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó politikájával és az érintettekkel közölt adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően az akadémia honlapján közétette az igazgató, az igazgató-helyettes, az adminisztratív szolgáltatások vezetője és az igazgatótanács tagjainak érdekeltségi nyilatkozatait; tudomásul veszi, hogy az akadémia személyzetének tagjai, kirendelt nemzeti szakértői és az akadémiával közvetlenül együttműködő más személyek által aláírt érdekeltségi nyilatkozatokat a személyes adatok szükségtelen feltárásának korlátozása érdekében nem hozzák nyilvánosságra;

-  egy sor intézkedést fogadtak el az akadémiának Bramshillből az újonnan felújított budapesti központba történt költözését követően annak biztosítása érdekében, hogy az akadémia munkakörnyezete költséghatékony és környezetbarát legyen;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  elégedettséggel állapítja meg, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 97,40%-os volt, ami a 2013-as 94,89%-hoz képest 2,51 %-os emelkedés; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 82,40%-os volt, ami a 2013-as 89,14%-hoz képest 6,74 %-os csökkenést jelent;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  megjegyzi az akadémia végleges beszámolója alapján, hogy a lekötött átvitelek 1 287 094 eurót kitevő összege magas volt, amely a teljes 2014-es költségvetés 15%-ának felelt meg, és ami 2013-hoz képest 4%-os növekedést jelent; megjegyzi a Számvevőszék jelentése alapján, hogy a II. cím (Igazgatási kiadások) alatti átvitelek 383 940 eurót (59%) kitevő szintje magas volt, ami 29%-os növekedést mutat a 2013-as 145 414 euróhoz (30%) képest; tudomásul veszi azonban, hogy az átvitelek szintje elsősorban a központ 2014 októberében történt költözése miatt magasabb, mint a korábbi évben, valamint a 2015 január–februárjában esedékes, képzésekkel kapcsolatos számlák miatt, amelyek a pénzügyi év lezárásáig nem érkeztek meg;

5.  aggodalommal veszi tudomásul a 2013-ról áthozott lekötött előirányzatok törlési arányát, amely elérte a 129 828 eurót (15%-ot); rámutat arra, hogy a magas törlési arány elsősorban a Mátrix projekt törlésének, valamint a 2013-as vissza nem térítendő támogatási szerződések alapján megtérítendő költségek becsültnél alacsonyabb összegének az eredménye; felhívja az akadémiát, hogy végezzen megfelelő felhasználói elemzést a hasonló projektekre nézve, és szerezzen be pontos információkat kedvezményezettjeitől a támogatási költségek becslése során; rámutat arra, hogy az elmúlt évek támogatási szerződései alapján megtérítendő költségek becsültnél alacsonyabb összegével kapcsolatos törlések magas szintje folyamatosan visszatérő jelenség az akadémia költségvetési gazdálkodásában, és ezért az akadémiának erre külön figyelmet kellene fordítania; megjegyzi továbbá, hogy a főleg képzéseket és kommunikációs tevékenységeket tartalmazó III. címbe áthozott előirányzatok 14%-át visszavonták;

6.  rámutat arra, hogy az akadémia javította költségvetés-ellenőrző rendszerét azzal, hogy bevezette a havi költségvetési jelentéseket és az időszakos üléseket a pénzügyi folyamatokban érintett valamennyi szereplő részvételével a potenciális átvitelek elemzése és minimalizálása érdekében; megállapítja, hogy ennek eredményeképp az elmúlt öt évben folyamatosan csökkent az átvitelek és a törlések százalékpontban kifejezett mértéke; kéri az akadémiát, hogy csökkentse tovább a következő évre átvitt kötelezettségvállalási előirányzatok szintjét, és azt tartsa a lehető legalacsonyabban;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

7.  megállapítja, hogy az akadémia iránymutatást fogadott el a jelentkezők pontozásáról és egy szűkített listaállítási mátrixról, amelyeket a kiválasztási bizottság alkalmaz a felvételi eljárások során, és amelyek összekapcsolják a pontozási küszöbértékeket az őket alátámasztó indokolással; megjegyzi, hogy ezeket az iránymutatásokat 2014 áprilisától kezdve alkalmazták a felvételi eljárásokban; felhívja az akadémiát, hogy tájékoztassa a mentesítési hatóságot az iránymutatások végleges értékeléséről, amint azokat a Számvevőszék Belső Ellenőrzési Szolgálata értékelte; felhívja az akadémiát, hogy az esetleges szükséges javításokat iránymutatásaiba késedelem nélkül foglalja bele;

8.  kéri az akadémiát, hogy alkalmazza szigorúan a közbeszerzésekkel kapcsolatban a titoktartásra és a kizárásra vonatkozó intézkedéseket, végezzen minden esetben háttérvizsgálatokat, és alkalmazza a kizárási kritériumokat, hogy összeférhetetlenség esetén kizárja a vállalatokat a részvételből, mivel ez elengedhetetlen az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

9.  megjegyzi, hogy a partnereket és az érintetteket, akikkel az akadémia célkitűzéseinek megvalósítása érdekében együttműködik, a bűnüldözésben és más kapcsolódó területeken működő uniós szervek, valamint európai képzési szervek képviselik, a nemzeti rendőrképző akadémiák jelentős szerepe mellett; tudomásul veszi, hogy az akadémia tevékenysége jellegére és sajátos működési környezetére tekintettel nem folytat együttműködést lobbistákkal jogalkotási vagy más kapcsolódó tevékenység során;

10.  kijelenti, hogy az akadémia éves jelentései fontos szerepet játszhatnak az átláthatósággal, az elszámoltathatósággal és a feddhetetlenséggel kapcsolatos szabályoknak való megfelelésben; felhívja az akadémiát, hogy éves jelentésében szerepeltessen egy ezekről az elemekről szóló állandó fejezetet;

11.  felhívja azokat az uniós intézményeket és ügynökségeket, amelyek magatartási kódexet vezettek be – így az Európai Parlamentet is –, hogy erősítsék meg végrehajtási intézkedéseiket, például a pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozatok ellenőrzését;

12.  kéri a visszaélések bejelentésére vonatkozó egyértelmű stratégia és a „forgóajtó-jelenség” elleni szabályok elfogadását; emlékezteti az akadémiát, hogy a 2014. január 1-jén hatályba lépett uniós személyzeti szabályzat 22c. cikkével összhangban kötelező erejű belső szabályokat kell elfogadnia a visszaélést jelentő személyekkel kapcsolatosan;

Belső ellenőrzés

13.  tudomásul veszi, hogy az akadémia éves beszámolója alapján a Belső Ellenőrzési Szolgálat által adott minden ellenőrzési ajánlást figyelembe vettek; megjegyzi, hogy miután az akadémiától tájékoztatást kapott a javításokról, a Belső Ellenőrzési Szolgálat két ajánlását lezártként erősítette meg, míg a fennmaradó három ajánlással kapcsolatos visszajelzést a következő dokumentumalapú ellenőrzést vagy nyomon követési ellenőrzést követően fogják közölni; kéri az akadémiát, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a felülvizsgálat eredményéről, amint az rendelkezésre áll;

Teljesítmény

14.  megjegyzi, hogy az akadémiának az Egyesült Királyságból Magyarországra költöztetése költségét 1 006 515 euróra becsülték, amelynek 43%-át az akadémia finanszírozta a Magyarországon a személyzeti juttatásokra alkalmazandó alacsonyabb korrekciós együtthatóból származó megtakarításokból; megállapítja, hogy a fennmaradó összeget a Bizottság és az Egyesült Királyság egyenlő hozzájárulásaiból finanszírozták;

15.  elégedettséggel állapítja meg, hogy 2014-ben az akadémia igazgatótanácsa az adminisztratív költségek csökkentése érdekében számviteli tevékenységét a Bizottsághoz szervezte ki; megjegyzi, hogy a bizottsági számvitelért felelős tisztviselő mint az akadémia számvitelért felelős tisztviselőjének kinevezése 2014 áprilisától hatályos;

Egyéb megjegyzések

16.  felhívja az akadémiát, hogy javítsa az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló eljárásait és gyakorlatait, és tevőlegesen járuljon hozzá egy eredményorientált mentesítési folyamathoz;

°

°  °

17.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2016. április 4-i állásfoglalására[13].

19.2.2016

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2180(DEC))

A vélemény előadója: Monica Macovei

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék következtetéseit, miszerint az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) éves beszámolója híven tükrözi 2014. december 31-i pénzügyi helyzetét és azt, hogy tranzakciói jogszerűek és szabályszerűek;

2.  a CEPOL költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló 2014-es jelentése alapján tudomásul veszi, hogy két fő esemény gyakorolt hatást az ügynökség pénzügyi teljesítményére: a számviteli szolgáltatások kiszervezése az Európai Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjéhez április 1-jén és az ügynökség áthelyezése az angliai Bramshillből Budapestre, amelyre szeptember 19-e és október 1-je között került sor;

3.  tudomásul veszi a 2014-ben átvitt kötelezettségvállalási előirányzatok magas megszüntetési arányát (15%) a Mátrix projekt törlése miatt, valamint a 2013-as támogatási megállapodás értelmében visszatérítendő költségek becsültnél alacsonyabb összegét; e tekintetben javításokra szólít fel, ugyanakkor teljes mértékben elismeri, hogy a Számvevőszék szerint az átvitelek gyakran az ügynökség hatókörén kívül eső események következményei, vagy a műveletek, közbeszerzési eljárások vagy projektek többéves jellege teszi azokat indokolttá;

4.  tudomásul veszi a CEPOL-nak a Számvevőszék megjegyzéseire adott válaszait és az utóbbi években bevezetett intézkedéseit, melyek hatására jelentősen csökkent az átvitt és törölt előirányzatok összege, valamint elkötelezettségét a költségvetési rendeletben szereplő évenkéntiség költségvetési elvének való megfelelés további javítása és fenntartása mellett;

5.  aggódik amiatt, hogy a CEPOL munkaerő-felvételi eljárásai még mindig nem átláthatóak, és hogy a szakmai tapasztalattal kapcsolatban meghatározott követelmények nem mindig feleltek meg az akadémia személyzeti szabályzatára vonatkozó végrehajtási szabályoknak; tudomásul veszi, hogy a CEPOL iránymutatásokat fogadott el a jelentkezők rangsorolásáról (UG HR 001-2), és sürgeti az akadémiát, hogy tegye közzé ezeket; helyteleníti, hogy a 2014. évi éves tevékenységi jelentésben nincsenek információk ezen iránymutatásokról, és kéri a CEPOL-t, hogy tegye ezt meg és értesítse a mentesítésért felelős hatóságot az iránymutatásoknak a felvételi eljárásra gyakorolt hatásáról;

6.  üdvözli, hogy a CEPOL 2014. novemberben elfogadta és közzétette az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó politikáját; tudomásul veszi az igazgató, az igazgatóhelyettes és a legtöbb igazgatótanácsi tag önéletrajzának és érdekeltségi nyilatkozatának közzétételét az akadémia honlapján; sürgeti a CEPOL-t, hogy hozza nyilvánosságra valamennyi igazgatótanácsi tagjának és szakértőjének önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát, valamint egy átfogó szervezeti ábrát; kéri a visszaélések bejelentésére vonatkozó egyértelmű stratégia és a forgóajtó-jelenség elleni szabályok elfogadását; emlékezteti az ügynökséget, hogy a 2014. január 1-jén hatályba lépett uniós személyzeti szabályzat 22c. cikkével összhangban kötelező erejű belső szabályokat kell elfogadnia a visszaélést jelentő személyekkel kapcsolatosan.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

16.2.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

54

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

14

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bodil Valero

 • [1]  HL C 409., 2015.12.9., 46. o.
 • [2]  HL C 409., 2015.12.9., 46. o.
 • [3]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [4]  HL L 256., 2005.10.1., 63. o.
 • [5]  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [6]  HL L 328., 2013 .12.7., 42. o.
 • [7]  HL C 409., 2015.12.9., 46. o.
 • [8]  HL C 409., 2015.12.9., 46. o.
 • [9]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [10]  HL L 256., 2005.10.1., 63. o.
 • [11]  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [12]  HL L 328., 2013 .12.7., 42. o.
 • [13]  E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].