Procedūra : 2015/2180(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0088/2016

Pateikti tekstai :

A8-0088/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.28
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0164

PRANEŠIMAS     
PDF 686kWORD 114k
7.4.2016
PE 569.742v02-00 A8-0088/2016

dėl Europos policijos koledžo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2180(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos policijos koledžo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2180(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo 2014 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos koledžo 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Koledžo atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Koledžas įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimą 2005/681/TVR, įsteigiantį Europos policijos koledžą (CEPOL) ir panaikinantį Sprendimą 2000/820/TVR(4), ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 543/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2005/681/TVR, įsteigiantis Europos policijos koledžą (CEPOL),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0088/2016),

1.  patvirtina Europos policijos koledžo direktoriui, kad Koledžo 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos policijos koledžo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos policijos koledžo 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2180(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo 2014 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos koledžo 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Koledžo atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Koledžas įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimą 2005/681/TVR, įsteigiantį Europos policijos koledžą (CEPOL) ir panaikinantį Sprendimą 2000/820/TVR(10), ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 543/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2005/681/TVR, įsteigiantis Europos policijos koledžą (CEPOL),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0088/2016),

1.  pažymi, kad Europos policijos koledžo galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos policijos koledžo 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos policijos koledžo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos policijos koledžo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2180(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos policijos koledžo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0088/2016),

A.  kadangi, remiantis jo finansinėmis ataskaitomis, Europos policijos koledžo (toliau – Koledžas) galutinis 2014 finansinių metų biudžetas buvo 8 575 859 EUR, t. y. 1,48 % didesnis nei 2013 m.; kadangi visą Koledžo biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2014 finansinių metų Europos policijos koledžo metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, jog jie gavo pakankamą užtikrinimą, kad Koledžo metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  atkreipia dėmesį į tai, jog Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad dėl dviejų Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje pateiktų pastabų, kurios Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje buvo pažymėtos žyma „neįvykdyta“, o Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje – žyma „vykdoma“, imtasi taisomųjų veiksmų ir dabar Audito Rūmų ataskaitoje pastabos pažymėtos žyma „užbaigta“; be to, pažymi, kad dėl trijų Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje pateiktų pastabų, kurios Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje buvo pažymėtos žymomis „neįvykdyta“ ar „vykdoma“, imtasi taisomųjų veiksmų ir dabar Audito Rūmų ataskaitoje dvi pastabos pažymėtos žyma „užbaigta“, o viena pastaba – „vykdoma“; pažymi, kad iš trijų Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje pateiktų pastabų dabartinėje Audito Rūmų ataskaitoje dvi pastabos pažymėtos žyma „vykdoma“, o viena – „netaikoma“;

2.  atsižvelgdamas į Koledžo pateiktą informaciją pripažįsta, kad:

–  laikantis Koledžo interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politikos ir pareiškimo dėl privatumo, kuris perduotas duomenų subjektams, Koledžas savo interneto svetainėje paskelbė direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Bendrųjų paslaugų skyriaus vadovo ir valdybos narių interesų deklaracijas; Koledžo darbuotojų, deleguotųjų nacionalinių ekspertų ir kitų asmenų, tiesiogiai bendradarbiaujančių su Koledžu, pasirašytos interesų deklaracijos neskelbiamos viešai siekiant apriboti bereikalingą asmens duomenų atskleidimą;

–  buvo nustatytos įvairios priemonės po to, kai Koledžas buvo perkeltas iš Bramshilo į jo naujai įrengtą būstinę Budapešte, kad būtų užtikrintas Koledžo darbo aplinkos ekonominis veiksmingumas ir ekologiškumas;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  su džiaugsmu pažymi, kad 2014 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis siekia 97,40 %, t. y. 2,51 % daugiau nei 2013 m., kai jis buvo 94,89 %; konstatuoja, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 82,40 %, t. y. 6,74 % mažesnis nei 2013 m., kai jis buvo 89,14 %;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  atsižvelgdamas į Koledžo galutines finansines ataskaitas pažymi, kad į kitą laikotarpį perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis buvo aukštas – 1 287 094 EUR, t. y. sudarė 15 % viso 2014 m. biudžeto ir buvo 4 % didesnis nei 2013 m.; atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą, pažymi, kad II antraštinėje dalyje (administracinės išlaidos) į kitą laikotarpį buvo perkelta daug lėšų – 383 940 EUR (59 %), taigi perkėlimai į kitą laikotarpį padidėjo 29 %, palyginti su 145 414 EUR (30 %) 2013 m.; tačiau pripažįsta, kad aukštesnį nei ankstesniais metais perkėlimų į kitą laikotarpį lygį lėmė visų pirma tai, kad 2014 m. spalio mėn. buvo perkelta Koledžo būstinė, ir tai, kad mokymo kursų sąskaitos faktūros, kurios turi būti apmokėtos 2015 m. sausio–vasario mėn., nebuvo gautos iki finansinių metų pabaigos;

5.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į įsipareigotų asignavimų, perkeltų iš 2013 m., panaikinimo lygį, kuris sudaro 129 828 EUR (15 %); pažymi, kad aukštas panaikinimo lygis susidarė visų pirma dėl nutraukto projekto „Matrix“, taip pat dėl mažesnių nei planuota išlaidų, kurios turėjo būti kompensuotos pagal 2013 m. dotacijų susitarimus; ragina Koledžą panašių projektų atvejais parengti tinkamą naudotojų analizę ir apskaičiuojant dotacijų išlaidas savo naudos gavėjų prašyti pateikti tikslesnę informaciją; atkreipia dėmesį į tai, kad aukštas panaikinimų lygis, susijęs su mažesnėmis nei planuota išlaidomis, kurios turėjo būti kompensuotos pagal ankstesnių metų dotacijų susitarimus, yra pasikartojantis reiškinys vykdant Koledžo biudžeto valdymą, todėl šį klausimą Koledžas turėtų išnagrinėti itin atidžiai; be to, pažymi, kad 14 % asignavimų, perkeltų pagal III antraštinę dalį, kurie visų pirma susiję su kursais ir komunikacijos veikla, buvo panaikinti;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad Koledžas patobulino savo biudžeto stebėsenos sistemą nustatydamas kas mėnesį teikiamas biudžeto ataskaitas ir reguliarius visų finansinės grandinės dalyvių susitikimus, siekiant analizuoti ir kuo labiau sumažinti galimus perkėlimus į kitą laikotarpį; pažymi, kad dėl to per pastaruosius penkerius metus nuolat mažėjo perkėlimų į kitą laikotarpį ir panaikinimų procentiniai punktai; ragina Koledžą toliau mažinti į kitus metus perkeliamų įsipareigotų asignavimų apimtį ir stengtis, kad ji būtų kuo mažesnė;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

7.  remdamasis Koledžo informacija konstatuoja, kad Koledžas patvirtino pareiškėjų vertinimo gaires ir sąrašų sudarymo šabloną, kuriuos taiko atrankos komitetas vykdydamas įdarbinimo procedūras ir kurie susieja vertinimo ribas su jų pagrindimu; atkreipia dėmesį į tai, kad šios gairės buvo taikomos per įdarbinimo procedūras, kurios pradėtos 2014 m. balandžio mėn.; ragina Koledžą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie galutinį gairių vertinimą iš karto po to, kai jas įvertins Audito Rūmai ir Komisijos Vidaus audito tarnyba; tuo atveju, jei bus būtini patobulinimai, ragina Koledžą juos nedelsiant įtraukti į savo gaires;

8.  ragina Koledžą griežtai taikyti priemones, susijusias su diskrecija ir neleidimu dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, t. y. visais atvejais atlikti tinkamus patikrinimus ir taikyti atmetimo kriterijus, kad interesų konflikto atveju bendrovių paraiškos būtų atmetamos, nes tai labai svarbu norint apsaugoti Sąjungos finansinius interesus;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

9.  pažymi, kad partneriai ir suinteresuotieji subjektai, su kuriais Koledžas bendradarbiauja siekdamas savo tikslų, – tai Sąjungos įstaigos teisėsaugos ir kitose susijusiose srityse, taip pat Europos mokymo įstaigos, kai labai svarbų vaidmenį atlieka nacionaliniai policijos mokymo koledžai; atsižvelgdamas į Koledžo suteiktą informaciją pripažįsta, kad, atsižvelgus į jo veiklos pobūdį ir specifines veiklos aplinkybes, Koledžas nebendradarbiauja su lobistais vykdant teisėkūros ir kitą susijusią veiklą;

10.  teigia, kad Koledžo metinės ataskaitos galėtų atlikti svarbų vaidmenį siekiant laikytis skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo principų; ragina Koledžą į savo metinę ataskaitą įtraukti šiems principams skirtą standartinį skyrių;

11.  ragina ES institucijas ir agentūras, įskaitant Europos Parlamentą, kurios pradėjo taikyti elgesio kodeksus, stiprinti savo įgyvendinimo priemones, pvz., finansinių interesų deklaracijų patikrą;

12.  prašo priimti aiškią strategiją dėl informavimo apie pažeidimus ir taisykles, kuriomis būtų kovojama su „sukamųjų durų“ reiškiniu; primena Koledžui, kad jis turi patvirtinti privalomas vidaus taisykles dėl informatorių, vadovaudamasis Tarnybos nuostatų, įsigaliojusių 2014 m. sausio 1 d., 22c straipsniu;

Vidaus auditas

13.  remdamasis Koledžo metine ataskaita pripažįsta, kad buvo atsižvelgta į visas Vidaus audito tarnybos pateiktas audito rekomendacijas; pažymi, kad Vidaus audito tarnyba, gavusi informaciją apie Koledžo atliktus patobulinimus, patvirtino, kad veiksmai dėl dviejų jos rekomendacijų yra užbaigti, o grįžtamoji informacija dėl likusių trijų rekomendacijų bus perduota atlikus kitą dokumentų peržiūrą arba tolesnį auditą; ragina Koledžą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie peržiūros rezultatus, kai tik jie bus gauti;

Veiklos rezultatai

14.  pažymi, jog apskaičiuota, kad Koledžo būstinės perkėlimo iš Jungtinės Karalystės į Vengriją išlaidos sudaro 1 006 515 EUR, iš kurių 43 % finansavo pats Koledžas, panaudodamas lėšas, sutaupytas dėl mažesnio korekcijos koeficiento, taikomo darbuotojų teisėms į išmokas Vengrijoje; konstatuoja, kad likusią sumą vienodomis dalimis finansavo Komisija ir Jungtinė Karalystė;

15.  su džiaugsmu pažymi, kad 2014 m. Koledžo valdyba, siekdama mažinti administracines išlaidas, savo apskaitos paslaugas patikėjo Komisijai; pažymi, kad 2014 m. balandžio mėn. Komisijos apskaitos pareigūnas pradėjo eiti Koledžo apskaitos pareigūno pareigas;

Kitos pastabos

16.  ragina Koledžą plėtoti savo procedūras ir praktiką, kuriomis siekiama apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, ir aktyviai prisidėti prie į rezultatus orientuoto biudžeto įvykdymo patvirtinimo proceso;

°

°  °

17.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2016 m. balandžio 4 d. rezoliucijoje(13) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

19.2.2016

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos policijos koledžo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2180(DEC))

Nuomonės referentė: Monica Macovei

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  atkreipia dėmesį į Audito rūmų išvadas, kad Europos policijos koledžo (CEPOL) metinėse finansinėse ataskaitose teisingai nurodyta CEPOL finansinė būklė 2014 m. gruodžio 31 d. ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  atsižvelgdamas į 2014 m. CEPOL ataskaitą dėl biudžeto ir finansų valdymo pripažįsta, kad Agentūros finansinei veiklai poveikį darė du svarbūs įvykiai – apskaitos paslaugų perdavimas Europos Komisijos apskaitos pareigūnui balandžio 1 d. ir Agentūros perkėlimas iš Bramshilo (Jungtinė Karalystė) į Budapeštą (Vengrija), kuris vyko nuo rugsėjo 19 iki spalio 1 d.;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad dėl projekto „Matrix“ panaikinimo ir dėl mažesnių nei apskaičiuota išlaidų, kompensuotinų pagal 2013 m. dotacijos susitarimą, panaikinta didelė dalis (15 proc.) įsipareigojimų asignavimų, perkeltų 2014 m.; ragina gerinti padėtį šiuo požiūriu, tačiau visiškai pripažįsta, kad Audito Rūmai laikosi nuomonės, jog dažnai perkėlimai į kitą laikotarpį vykdomi dėl įvykių, kurių agentūros negali kontroliuoti, arba šie perkėlimai yra pagrįsti dėl daugiamečio operacijų, pirkimo procedūrų ar projektų pobūdžio;

4.  atkreipia dėmesį į CEPOL atsakymą reaguojant į Audito Rūmų pastabas ir pastaraisiais metais CEPOL pradėtas taikyti priemones, dėl kurių žymiai sumažėjo perkeltų į kitą laikotarpį ir atšauktų lėšų, taip pat į CEPOL įsipareigojimą dar labiau ir toliau laikytis biudžeto metinio periodiškumo principo, numatyto Finansiniame reglamente;

5.  yra susirūpinęs dėl to, kad CEPOL įdarbinimo procedūros vis dar nėra visiškai skaidrios ir kad su profesine patirtimi susiję reikalavimai ne visada atitiko Koledžo tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisykles; pripažįsta, kad CEPOL priėmė gaires (UG HR 001-2), apibrėžiančias, kaip vertinti balais kandidatus, ir primygtinai prašo CEPOL paskelbti šias gaires viešai; apgailestauja, kad 2014 m. metinės veiklos ataskaitoje nepateikta informacijos apie šias gaires, ir prašo CEPOL įtraukti šią informaciją bei pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie minėtų gairių poveikį įdarbinimo procedūrai;

6.  palankiai vertina tai, kad 2014 m. lapkričio mėn. CEPOL priėmė ir paskelbė interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką; pažymi, kad CEPOL interneto svetainėje paskelbti CEPOL direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir daugumos valdybos narių gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos; primygtinai ragina CEPOL paskelbti visų valdybos narių ir ekspertų gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas, taip pat išsamią CEPOL organizacinę struktūrą; prašo priimti aiškią strategiją dėl informatorių apie pažeidimus ir taisykles, kuriomis būtų kovojama su „sukamųjų durų“ reiškiniu; primena Agentūrai, kad ji turi patvirtinti privalomas vidaus taisykles dėl informatorių, vadovaudamasi Tarnybos nuostatų, įsigaliojusių 2014 m. sausio 1 d., 22c straipsniu.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

16.2.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

54

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RESULT OF FINAL VOTE IN COMMITTEE RESPONSIBLE

Date adopted

4.4.2016

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

14

4

0

Members present for the final vote

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Substitutes present for the final vote

Marian-Jean Marinescu

Substitutes under Rule 200(2) present for the final vote

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 46.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 46.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 256, 2005 10 1, p. 63.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 46.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 46.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 256, 2005 10 1, p. 63.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Teisinė informacija - Privatumo politika