SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014

  7.4.2016 - (2015/2180(DEC))

  Výbor pre kontrolu rozpočtu
  Spravodajca: Derek Vaughan

  Postup : 2015/2180(DEC)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0088/2016
  Predkladané texty :
  A8-0088/2016
  Prijaté texty :

  1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014

  (2015/2180(DEC))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014,

  –  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami akadémie[1],

  –  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[2] vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória akadémii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016),

  –  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[3], a najmä na jeho článok 208,

  –  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005 o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) a o zrušení rozhodnutia 2000/820/SVV[4], a najmä na jeho článok 16,

  –  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 543/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2005/681/SVV o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA),

  –  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[5],

  –  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[6], a najmä na jeho článok 108,

  –  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0088/2016),

  1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej policajnej akadémie za plnenie rozpočtu akadémie za rozpočtový rok 2014;

  2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej policajnej akadémie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

  2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o účtovnej závierke Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014

  (2015/2180(DEC))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014,

  –  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami akadémie[7],

  –  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[8] vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória akadémii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016),

  –  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[9], a najmä na jeho článok 208,

  –  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005 o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) a o zrušení rozhodnutia 2000/820/SVV[10], a najmä na jeho článok 16,

  –  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 543/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2005/681/SVV o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA),

  –  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[11],

  –  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[12], a najmä na jeho článok 108,

  –  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0088/2016),

  1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej policajnej akadémie sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

  2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej policajnej akadémie Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

  3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014

  (2015/2180(DEC))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014,

  –  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0088/2016),

  A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej policajnej akadémie (ďalej len „akadémia“) za rozpočtový rok 2014 sumu 8 575 859 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 1,48 % oproti roku 2013; keďže celý rozpočet akadémie vychádza z rozpočtu Únie;

  B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014 (správa Dvora audítorov) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

  Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013  

  1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2011, ktoré boli v jeho správe za rok 2012 označené ako „nevyriešené“ a v správe za rok 2013 ako „prebiehajúce“, boli prijaté nápravné opatrenia a pripomienky sú teraz v správe Dvora audítorov označené ako „ukončené“; dodáva, že pokiaľ ide o tri pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2012 a označené ako „nevyriešené“ resp. jeho správe za rok 2013 ako „prebiehajúce“, boli prijaté nápravné opatrenia a dve pripomienky sú teraz v správe Dvora audítorov označené ako „ukončené“ a jedna ako „prebiehajúca“; poznamenáva, že z troch pripomienok v správe Dvora audítorov za rok 2013 sú teraz v jeho správe dve označené ako prebiehajúce a jedna ako bezpredmetná;

  2.  berie na vedomie, že akadémia podľa jej informácií:

  -  v súlade so svojou politikou prevencie a riešenia konfliktov záujmov a v súlade s vyhlásením k ochrane súkromia určeným dotknutým osobám na svojej webstránke zverejnila vyhlásenia o záujmoch svojho riaditeľa, zástupcu riaditeľa, vedúceho oddelenia pre podnikové služby a členov svojej správnej rady; berie na vedomie, že vyhlásenia o záujmoch podpísané zamestnancami akadémie, vyslanými národnými expertmi a ďalšími jednotlivcami priamo spolupracujúcimi s akadémiou sa nezverejňujú v záujme obmedzenia zbytočného vystavovania osobných údajov;

  -  bolo prijatých niekoľko opatrení po presťahovaní akadémie z Bramshillu do zrekonštruovaných priestorov ústredia v Budapešti v záujme zabezpečenia nákladovej účinnosti a ekologickosti pracovného prostredia akadémie;

  Rozpočtové a finančné hospodárenie

  3.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,40 %, čo v porovnaní s rokom 2013 (94,89 %) predstavuje zvýšenie o 2,51 %; potvrdzuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 82,40 %, čo v porovnaní s rokom 2013 (89,14 %) predstavuje zníženie o 6,74 %;

  Záväzky a prenosy

  4.  berie na vedomie, že podľa konečnej účtovnej závierky akadémie bola miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov na úrovni 1 287 094 EUR, čo predstavuje 15 % z celkového rozpočtu na rok 2014 a zvýšenie o 4 % v porovnaní s rokom 2013; na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera prenesených rozpočtových prostriedkov na úrovni 383 940 EUR (59 %) v hlave II (administratívne výdavky) bola vysoká a v porovnaní s hodnotou 145 414 EUR (30 %) v roku 2013 narástla o 29 %; berie však na vedomie, že úroveň prenosov je vyššia ako v predchádzajúcom roku najmä z dôvodu presťahovania sídla, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2014, a faktúr týkajúcich sa kurzov odbornej prípravy splatných v januári a februári 2015, ktoré neboli prijaté pred uzavretím rozpočtového roka;

  5.  so znepokojením berie na vedomie mieru rušenia záväzkov prenesených z roku 2013 na úrovni 129 828 EUR (15 %); upozorňuje, že vysoká miera rušenia prostriedkov vyplýva najmä zo zrušenia projektu Matrix, ako aj z nižších než očakávaných nákladov, ktoré sa mali uhradiť na základe dohôd o grante z roku 2013; vyzýva akadémiu, aby vypracovala vhodnú analýzu používateľov pre podobné projekty a aby od svojich príjemcov zozbierala presnejšie informácie na účely odhadu nákladov na granty; poukazuje na to, že vysoká miera zrušení týkajúcich sa nižších než odhadovaných nákladov, ktoré sa majú preplácať na základe dohôd o grante z predchádzajúcich rokov, je opakovaným javom v rozpočtovom hospodárení akadémie, a akadémia by preto mala venovať ich preskúmaniu osobitnú pozornosť; dodáva, že 14 % viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených v hlave III, ktoré boli určené najmä na kurzy a komunikačné činnosti, bolo zrušených;

  6.  konštatuje, že akadémia zlepšila svoj systém monitorovania rozpočtu zavedením mesačných správ o rozpočte a pravidelných stretnutí všetkých subjektov zapojených do rozpočtového cyklu na účely analýzy a minimalizácie možných prenosov; konštatuje, že v dôsledku toho sa počas posledných päť rokov stabilne znižovala percentuálna miera prenosov a rušení rozpočtových prostriedkov; upozorňuje však akadémiu, aby udržiavala objem viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré majú byť prenesené do budúceho roku, na čo najnižšej možnej úrovni;

  Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

  7.  berie na vedomie, že akadémia podľa jej informácií prijala usmernenia týkajúce sa hodnotenia uchádzačov, ako aj matricu užšieho výberu, ktoré výberová komisia využíva vo výberových konaniach a ktoré predstavujú spojenie medzi prahmi hodnotenia a ich odôvodneniami; konštatuje, že tieto usmernenia sa uplatnili v kolách výberového konania, ktoré sa začali v apríli 2014; vyzýva akadémiu, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o konečnom hodnotení usmernení ihneď po ich posúdení Dvorom audítorov a Útvarom Komisie pre vnútorný audit (IAS); vyzýva akadémiu, aby v prípade, že sú potrebné zlepšenia, ich bezodkladne začlenila do svojich usmernení;

  8.  žiada akadémiu, aby dôsledne uplatňovala opatrenia týkajúce sa voľnej úvahy a vylúčenia, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, s vykonávaním riadneho overovania spoľahlivosti v každom štádiu a uplatňovaním kritérií vylúčenia s cieľom zabrániť účasti spoločností v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie;

  Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

  9.  poznamenáva, že partneri a zainteresované strany, s ktorými akadémia spolupracuje na plnení svojich cieľov, sú zastúpení orgánmi Únie v oblasti presadzovanie práva a ďalších súvisiacich oblastiach, ako aj vzdelávacími inštitúciami v Európe, pričom významnú úlohu zohrávajú národné policajné akadémie; berie na vedomie, že akadémia podľa jej informácií, berúc do úvahy povahu jej činnosti a osobitné podmienky, v ktorých pôsobí, nespolupracuje s lobistami v legislatívnych ani v iných súvisiacich činnostiach;

  10.  konštatuje, že výročné správy akadémie by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva akadémiu, aby do svojej výročnej správy zahrnula štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

  11.  žiada tie inštitúcie a agentúry EÚ, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Parlamentu, aby zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, ako sú kontroly vyhlásení o finančných záujmoch;

  12.  požaduje prijatie jasnej stratégie oznamovania nekalých praktík a pravidiel proti javu otáčavých dverí; pripomína akadémii, že musí prijať vnútorné záväzné pravidlá týkajúce sa oznamovateľov podľa článku 22c služobného poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014;

  Vnútorný audit

  13.  berie na vedomie, že podľa výročnej správy sa akadémia zaoberala všetkými odporúčaniami vyplývajúcimi z auditu vydanými IAS; konštatuje, že po prijatí informácií o zlepšení od akadémie IAS potvrdil, že dve z jeho odporúčaní sú uzavreté, pričom odpoveď na zvyšné tri odporúčania má byť oznámená po nadchádzajúcej administratívnej kontrole alebo následnom audite; vyzýva akadémiu, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o výsledkoch tohto preskúmania hneď, ako budú k dispozícii;

  Výkonnosť

  14.  poznamenáva, že náklady na presťahovanie akadémie zo Spojeného kráľovstva do Maďarska podľa odhadov predstavujú 1 006 515 EUR, z čoho 43 % bolo financovaných z úspor akadémie vyplývajúcich z nižšieho opravného koeficientu vzťahujúceho sa na nároky zamestnancov v Maďarsku; dodáva, že zvyšná suma bola financovaná rovnako z príspevkov Komisie a Spojeného kráľovstva;

  15.  s uspokojením konštatuje, že v roku 2014 správna rada akadémie externalizovala svoje účtovnícke služby na Komisiu s cieľom znížiť administratívne výdavky; dodáva, že účtovník Komisie bol vymenovaný za účtovníka akadémie s účinnosťou od apríla 2014;

  Ďalšie pripomienky

  16.  vyzýva akadémiu, aby posilnila svoje postupy a praktiky zamerané na ochranu finančných záujmov Únie a aktívne prispievala k postupu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

  °

  °  °

  17.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie zo 4. apríla 2016[13] o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

  19.2.2016

  STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

  pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

  k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014

  (2015/2180(DEC))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Monica Macovei

  NÁVRHY

  Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

  1.  berie na vedomie závery Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka Európskej policajnej akadémie (CEPOL) verne vyjadruje jej finančnú situáciu k 31. decembru 2014 a že jej operácie sú zákonné a riadne;

  2. na základe správy CEPOL o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rok 2014 berie na vedomie, že na finančnú výkonnosť tejto agentúry mali vplyv dve zásadné udalosti: outsourcing účtovníckych služieb na účtovníka Európskej komisie k 1. aprílu a presťahovanie agentúry z Bramshillu (Spojené kráľovstvo) do Budapešti (Maďarsko), ku ktorému došlo od 19. septembra do 1. októbra;

  3.  berie na vedomie vysokú mieru zrušených (15 %) viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2014, ktorá vyplýva zo zrušenia projektu Matrix, ako aj nižšie než odhadované náklady, ktoré sa majú uhradiť na základe dohody o grante z roku 2013; požaduje v tomto smere zlepšenia, pričom v plnej miere berie na vedomie, že podľa Dvora audítorov sú prenosy často výsledkom udalostí, ktoré agentúry nemôžu ovplyvniť alebo sú odôvodnené viacročným charakterom činností, postupov obstarávania alebo projektov;

  4. berie na vedomie odpoveď CEPOL na pripomienky Dvora audítorov a opatrenia, ktoré akadémia zaviedla v posledných rokoch a ktoré vedú k výrazne nižším sumám prenosov a zrušených prostriedkov, ako aj jej záväzok ďalej zlepšovať dodržiavanie rozpočtovej zásady ročnej platnosti rozpočtu stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách;

  5.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že postupy CEPOL pri prijímaní zamestnancov stále nie sú úplne transparentné a že požiadavky na odborné skúsenosti neboli vždy v súlade s vykonávacími pravidlami k služobnému poriadku akadémie; berie na vedomie, že akadémia prijala usmernenia týkajúce sa bodového hodnotenia uchádzačov (UG HR 001-2), a naliehavo ju vyzýva, aby tieto usmernenia zverejnila; vyjadruje poľutovanie nad tým, že výročná správa o činnostiach CEPOL za rok 2014 neobsahuje žiadnu informáciu o týchto usmerneniach, a žiada akadémiu, aby ju zapracovala do správy a informovala orgán udeľujúci absolutórium o vplyve týchto usmernení na postup prijímania zamestnancov;

  6.  víta, že akadémia v novembri 2014 prijala a zverejnila politiku prevencie a riešenia konfliktov záujmov; berie na vedomie zverejnenie životopisov a vyhlásení o záujmoch riaditeľa, zástupcu riaditeľa a väčšiny členov správnej rady na internetovej stránke CEPOL; naliehavo vyzýva akadémiu, aby zverejnila životopisy a vyhlásenia o záujmoch všetkých členov správnej rady a expertov, ako aj úplnú organizačnú štruktúru; požaduje prijatie jasnej stratégie oznamovania nekalých praktík a pravidiel proti javu otáčavých dverí; pripomína agentúre, že podľa článku 22c služobného poriadku EÚ, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014, musí prijať záväzné interné pravidlá týkajúce sa oznamovateľov.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

  Dátum prijatia

  16.2.2016

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  54

  1

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

  Dátum prijatia

  4.4.2016

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  14

  4

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Marian-Jean Marinescu

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Bodil Valero

  • [1]  Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 46.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 46.
  • [3]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [4]  Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63.
  • [5]  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
  • [6]  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
  • [7]  Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 46.
  • [8]  Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 46.
  • [9]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [10]  Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63.
  • [11]  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
  • [12]  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
  • [13]  Prijaté texty k uvedenému dátumu, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].