Menetlus : 2015/2197(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0089/2016

Esitatud tekstid :

A8-0089/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.63
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0199

RAPORT     
PDF 291kWORD 99k
7.4.2016
PE 571.629v02-00 A8-0089/2016

ühisettevõtte SESAR 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2197(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Marian-Jean Marinescu

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte SESAR 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2197(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte SESAR 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte SESAR eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 27. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks(4), eriti selle artiklit 4b,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(6),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0089/2016),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte SESAR tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte SESAR tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte SESAR 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2197(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte SESAR 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte SESAR eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 27. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks(10), eriti selle artiklit 4b,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(12),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0089/2016),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte SESAR 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte SESAR tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte SESAR 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2197(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte SESAR 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0089/2016),

A.  arvestades, et ühisettevõte SESAR (edaspidi „ühisettevõte”) loodi 2007. aasta veebruaris selleks, et tegelda ühtse Euroopa taeva lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi väljaarendamise (SESAR) programmiga, mille eesmärk on moderniseerida liikluse juhtimist Euroopas;

B.  arvestades, et tulenevalt nõukogu määruse (EL) nr 721/2014 vastuvõtmisest vahetas ühisettevõte SESAR2 juunis 2014 ühisettevõtte SESAR välja ning ühisettevõtte tegutsemisaeg pikenes 31. detsembrini 2024;

C.  arvestades, et projekt SESAR on jagatud määratlemisetapiks (2004–2007), mida juhib Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon (Eurocontrol), esimeseks arendusetapiks (2008–2016), mida rahastatakse programmitöö perioodist 2008–2013 ja mida juhib ühisettevõte, ning kasutuselevõtuetapiks (2014–2020), mis kulgeb paralleelselt arendusetapiga; arvestades, et kasutuselevõtuetappi juhivad eeldatavasti ettevõtjad ja sidusrühmad, kusjuures kasutuselevõtuetapis toimub uue lennuliikluse korraldamise infrastruktuuri laiaulatuslik rajamine ja kasutuselevõtmine;

D.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvat tööd 2007. aastal;

E.  arvestades, et ühisettevõte kavandati avaliku ja erasektori partnerlusena, mille asutajaliikmed on liit ja Eurocontrol;

F.  arvestades, et projekti SESAR arendusetapi eelarve aastateks 2008–2016 on 2 100 000 000 eurot, mis eraldatakse võrdsetes osades liidu, Eurocontroli ning osalevate avaliku ja erasektori partnerite poolt;

Üldine

1.  märgib, et kontrollikoja aruanne põhineb liiga arvukatel üldistel tähelepanekutel otstarbekate ja konkreetsete tähelepanekute kahjuks; nõuab seetõttu auditit, milles keskendutaks rohkem iga-aastastele majandustulemustele, mitmeaastaste projektide elluviimise seisule (tuues muu hulgas selgelt välja eelarve täitmise asjaomasel aastal ja eelnenud aastatel) ning tulemustele ja nende rakendamisele;

2.  märgib, et institutsioonid ja asutused peavad igal aastal koostama eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruande ning et ühisettevõtete poolt aruandes esitatud teave ei olnud piisavalt sidus ja tihti oli see ka lünklik; komisjon peab koostama aruande olemuse ja sisu kohta suunised;

3.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja 2016. aasta tööprogramm sisaldab eriaruannet ühisettevõtete tulemusauditi kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4.  märgib lõpliku raamatupidamise aastaaruande alusel, et ühisettevõtte 2014. aasta lõplik eelarve sisaldas 13 119 600 eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 121 942 760 eurot maksete assigneeringuid(13);

5.  märgib, et kulukohustuste assigneeringute kasutusmäär oli 99,4 % (2013. aastal 99,6 %); märgib ka, et maksete assigneeringute kasutusmäär oli 79,8 % (2013. aastal 94,4 %)(14);

6.  võtab teadmiseks, et 15 liikme iga-aastasest väljamaksetaotlusest lükati kolme puhul maksmine edasi 2014. aasta lõpust 2015. aasta algusesse; palub ühisettevõttel ja selle liikmetel esitada väljamaksetaotlused õigeaegselt ja vältida edasilükkamisi ning tagada rahaliste vahendite usaldusväärne finantsjuhtimine igal ajal;

7.  märgib, et haldusnõukogu võttis ühisettevõtte finantseeskirjad aastate 2014–2020 programmitöö perioodiks vastu 25. juunil 2015 pärast komisjoni 4. juunil 2015 vastu võetud rakendusotsust, millega anti luba teha ühisettevõtte finantseeskirjade suhtes erandeid komisjoni delegeeritud määrusest (EL) nr 1271/2013;

8.  juhib tähelepanu, et 31. detsembri 2014. aasta seisuga hõlmas ühisettevõtte arendusetapp 16 liikme (sh Eurocontrol) tehtavat projektitööd programmi tegevuste alal, millesse on kaasatud enam kui 100 era- ja avaliku sektori asutust ning allhankijat; väljendab heameelt tõsiasja üle, et mitmepoolse raamlepingu neljanda muudatuse kohasest 369st SESARi programmi projektist oli rakendamisel või lõpetatud 348 (94 %)(15);

9.  võtab arvesse, et liidu ja Eurocontroli poolt mitmepoolse raamlepingu neljanda muudatuse alusel (alates 1. jaanuarist 2014) ülejäänud 15 liikmele makstavast kaasrahastamise summast oli kulukohustustega seotud 100 % (556 miljonit eurot); märgib ühtlasi, et 31. detsembriks 2014 maksti välja 66 % (369 miljonit eurot) ning ülejäänud 34 % (187 miljonit eurot) makstakse eeldatavasti välja 31. detsembriks 2017(16);

10.  märgib, et SESARi ja SESAR2 teostatud järelauditite kohta puudub teave; kutsub kontrollikoda üles lisama edaspidistesse aruannetesse teabe järelauditite arvu, hõlmatud kogusummade ja leidude kohta;

11.  märgib, et seitsmendale raamprogrammile eraldatud eelarvet täideti kulukohustuste osas 99,44 % (13 046 425 eurot 13 119 600 eurost) ja maksete osas 79,82 % (97 328 996 eurot 121 942 760 eurost)(17); märgib ühtlasi, et programmile „Horisont 2020“ eraldatud kulukohustuste ja maksete assigneeringute näitajad ei olnud kättesaadavad; on seisukohal, et selge eristuse puudumise tõttu seitsmenda raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020“ eelarve täitmist käsitleva teabe vahel ei taga kõnealused näitajad tegelikku tulemuslikkuse hindamist; kutsub ühisettevõtet üles esitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selline teave 2014. aasta kohta ning lisama ühtlasi eelseisvate aastate aruannetesse teabe seitsmenda raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020“ eelarve täitmise kohta;

12.  märgib, et seitsmendast raamprogrammist rahastatavad ühisettevõtte programmid on veel pooleli; võtab teadmiseks, et need assigneeringud jäävad kasutatavateks kuni 2016. aastani tulenevalt ühisettevõtte finantseeskirjadest, mis võimaldavad ühisettevõttel kanda oma kulukohustuste ja maksete assigneeringuid uuesti eelarvesse kuni kolme aasta jooksul pärast nende ühisettevõtte eelarvest kustutamist; ergutab ühisettevõtet teostama eelarve planeerimist hoolikalt, võttes nõuetekohaselt arvesse paralleelset protsessi;

13.  kahetseb, et mitterahalise ja rahalise osaluse alane teave on piiratud; kutsub kontrollikoda üles lisama oma tulevastesse aruannetesse märkused hindamismenetluse ning mitterahalise ja rahalise osaluse taseme kohta, mis on esitatud eraldi seitsmenda raamprogrammi ja raamprogrammi „Horisont 2020“ kohta;

Projektikonkursid

14.  väljendab heameelt asjaolu üle, et üks suuremaid saavutusi 2014. aastal oli üldlennunduse ning tiivikõhusõidukitega tegeleva uue projekti käivitamine(18);

15.  juhib tähelepanu, et juunis 2014 võttis SESAR2 üle SESARi tegevuse; märgib, et ei ole piisavalt selget teavet SESARi projektide elluviimise seisu kohta (maksete määr, maksekavad järgmisteks aastateks);

Õigusraamistik

16.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte haldusnõukogu võttis ühisettevõtte finantseeskirjad programmitöö perioodiks 2014–2020 vastu 25. juunil 2015(19);

Siseauditi funktsioon ja komisjoni siseauditi talitus

17.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte siseauditi üksus auditeeris inimressursse/töölevõtmist ja tekkepõhise raamatupidamisarvestuse Workflow-mooduli kasutusõiguste valideerimist ning osutas muid nõustamis- ja kindlustandvaid teenuseid(20);

18.  võtab teadmiseks, et siseauditi talitus auditeeris riskijuhtimist ja tegi seejärel riskihindamise; auditi tulemusel esitati kolm soovitust (millest ühtegi ei hinnatud „kriitilist tähtsust“ omavaks, kuid kaks hinnati „väga oluliseks“ ja üks hinnati „oluliseks“), mis ka vastu võeti; tegevuskava on rakendamisel(21);

19.  väljendab heameelt ühisettevõttega Clean Sky 2 koostöömemorandumi allkirjastamise üle, mille eesmärk on tugevdada sidemeid ja suurendada sünergiat;

20.  peab kahetsusväärseks, et ühisettevõte ei ole avaldanud aruannet oma tegevuse sotsiaal-majandusliku mõju kohta; palub ühisettevõttel esitada eespool nimetatud aruanne eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile;

Riskijuhtimine

21.  tõdeb, et ühisettevõte teostas 2014. aastal kaks olulist läbivaatamist, et uuesti hinnata programmiga seotud põhilisi riske ja neid leevendavaid meetmeid; märgib, et läbivaatamise tulemusena tuvastati 33 programmi ja ühisettevõttega seotud riski, millest üheksat peeti nende kriitilisuse tasemest tulenevalt eriti oluliseks; on seisukohal, et 2014. aastal põhjustas hulk väliseid tegureid (ebakindlad majandusprognoosid, uus mitmeaastane finantsraamistik, organisatsioonilised muudatused ühisettevõttes ja juhtivas peadirektoraadis jne) programmi tuleviku osas ebakindlust ja tavapärasest rohkem riske; väljendab heameelt selle üle, et ühisettevõte on rakendanud või rakendab konkreetseid parandusmeetmeid;

Ühisettevõtte roll

22.  rõhutab ühisettevõtte äärmiselt olulist rolli ühtse Euroopa taeva tugisambaks oleva projekti SESAR uuringute koordineerimisel ja rakendamisel; märgib ühtlasi, et 2014. aasta tähistab projekti SESAR kasutuselevõtuetapi algust; väljendab sellega seoses heameelt SESARi kasutuselevõtu asutuse loomise üle, mis annab aru SESARi väljatöötatud uute operatiivlahenduste rakendamise ja tehnoloogilise edasiarendamise kohta ja jälgib neid, et tagada SESARi tulemuslik kasutuselevõtt;

23.  ergutab ühisettevõtet ja kasutuselevõtu asutust tegema koostööd liikmesriikidega, et suurendada Euroopa ühendamise rahastu transpordiprogrammi raames esildatud projektide arvu ja kvaliteeti; tuletab meelde Euroopa Parlamendi seisukohta eelarvemenetluses, mille kohaselt pooldatakse kõikide Euroopa ühendamise rahastust Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ümber paigutatud summade tagasinõudmist;

24.  märgib, et alates 31. detsembrist 2014 koosneb ühisettevõtte arendusetapp 16 liikme (sh Eurocontrol) tehtavast projektitööst programmi tegevuste alal, millesse on kaasatud enam kui 100 era- ja avaliku sektori asutust ning allhankijat; märgib, et SESARi programmi 369st projektist oli rakendamisel või lõpetatud 348 (94 %).

18.2.2016

TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

ühisettevõtte SESAR 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2197(DEC))

Arvamuse koostaja: Inés Ayala Sender

ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi väljaarendamiseks loodud ühisettevõtte SESAR (edaspidi „ühisettevõte“) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne korrektne;

2.  märgib, et ühisettevõtte 2014. aasta eelarve oli 13,1 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 121,9 miljonit eurot maksete assigneeringuid, mille täitmise määrad olid vastavalt 99,4 % ja 79,8 %;

3.  võtab teadmiseks, et 15 liikme iga-aastasest väljamaksetaotlusest lükati kolme puhul maksmine edasi 2014. aasta lõpust 2015. aasta algusesse; palub ühisettevõttel ja selle liikmetel esitada väljamaksetaotlused õigeaegselt ja vältida edasilükkamisi ning tagada rahaliste vahendite usaldusväärne finantsjuhtimine igal ajal;

4.  märgib, et haldusnõukogu võttis ühisettevõtte finantseeskirjad aastate 2014–2020 programmitöö perioodiks vastu 25. juunil 2015 pärast komisjoni 4. juunil 2015 vastu võetud rakendusotsust, millega anti luba teha ühisettevõtte finantseeskirjade suhtes erandeid komisjoni delegeeritud määrusest (EL) nr 1271/2013;

5.  rõhutab ühisettevõtte äärmiselt olulist rolli ühtse Euroopa taeva tugisambaks oleva projekti SESAR uuringute koordineerimisel ja rakendamisel; märgib ühtlasi, et 2014. aasta tähistab SESARi projekti kasutuselevõtuetapi algust; väljendab sellega seoses heameelt SESARi kasutuselevõtu asutuse loomise üle, mis annab aru SESARi väljatöötatud uute operatiivlahenduste rakendamise ja tehnoloogilise edasiarendamise kohta ja jälgib seda, et tagada SESARi tulemuslik kasutuselevõtt;

6.  julgustab ühisettevõtet ja kasutuselevõtu asutust tegema koostööd liikmesriikidega, et suurendada Euroopa ühendamise rahastu transpordiprogrammi raames esildatud projektide arvu ja kvaliteeti; tuletab meelde Euroopa Parlamendi seisukohta eelarvemenetluses, st asjaolu, et Euroopa Parlament pooldab kõikide Euroopa ühendamise rahastust Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) ümber paigutatud summade tagasinõudmist;

7.  märgib, et alates 2014. aasta 31. detsembrist koosneb ühisettevõtte arendusetapp 16 liikme (sh EUROCONTROL) tehtavast projektitööst, kusjuures programmi tegevusega on seotud rohkem kui 100 era- ja avaliku sektori asutust ning alltöövõtjat; märgib, et SESARi programmi 369st projektist oli rakendamisel või lõpetatud 348 (94 %);

8.  märgib, et ülejäänud 15 liikmele (alates 1. jaanuarist 2014) Euroopa Liidu ja EUROCONTROLi poolt makstavast kaasrahastamise summast (556 miljonit eurot) oli 2014. aasta 31. detsembri seisuga kulukohustustega seotud 100 % ning välja makstud 66 % (369 miljonit eurot), kusjuures ülejäänud 34 % (187 miljonit eurot) kavatsetakse välja maksta 31. detsembriks 2017;

9.  tunneb heameelt asjaolu üle, et ühisettevõte on tugevdanud oma kehtivaid erimeetmeid huvide konfliktide ennetamiseks; võtab teadmiseks, et selle tulemusena on ühisettevõtte liikmete poolt lähetatud töötajate arvu vähendatud mõne võtmetähtsusega ametikohani;

10.  tõdeb, et ühisettevõte teostas 2014. aastal kaks olulist läbivaatamist, et uuesti hinnata programmiga seotud põhilisi riske ja neid leevendavaid meetmeid; märgib, et läbivaatamise tulemusena tuvastati 33 programmi ja ühisettevõttega SESAR seotud riski, millest üheksat peeti nende kriitilisuse tasemest tulenevalt eriti oluliseks; on seisukohal, et 2014. aastal põhjustas hulk väliseid tegureid (ebakindlad majandusprognoosid, uus mitmeaastane finantsraamistik, organisatsioonilised muudatused ühisettevõttes ja juhtivas peadirektoraadis jne) programmi tuleviku osas ebakindlust ja tavapärasest rohkem riske; väljendab heameelt selle üle, et ühisettevõte on rakendanud või rakendab konkreetseid parandusmeetmeid;

11.  väljendab heameelt asjaolu üle, et ühisettevõte koostab parajasti lõpetatud projektide sotsiaalse ja majandusliku kasu ja oma liikmete osamaksete kohta põhjalikku aruannet, mis on kättesaadav 2015. aasta teises pooles, ning on seisukohal, et see suurendab läbipaistvust ja toetust asjaomasele avaliku ja erasektori partnerlusele;

12.  soovitab Euroopa Parlamendil anda heakskiidu ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisel.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD

LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

16.2.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

5

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Gabriel Mato

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD

LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

ELT C 422, 17.12.2015, lk 70.

(2)

ELT C 422, 17.12.2015, lk 72.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 64, 23.6.2007, lk 1.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 422, 17.12.2015, lk 70.

(8)

ELT C 422, 7.12.2015, lk 72.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 64, 23.6.2007, lk 1.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

  Kontrollikoja aruanne eelarveaasta 2014 kohta, I lisa, lk 2.

(14)

  Kontrollikoja aruanne eelarveaasta 2014 kohta, lk 7.

(15)

  Kontrollikoja aruanne eelarveaasta 2014 kohta, lk 7.

(16)

  Kontrollikoja aruanne eelarveaasta 2014 kohta, lk 7.

(17)

  SESARi lõplik raamatupidamise aastaaruanne, lk 36.

(18)

  Aasta tegevusaruanne, lk 33.

(19)

  Kontrollikoja aruanne eelarveaasta 2014 kohta, lk 8.

(20)

  Kontrollikoja aruanne eelarveaasta 2014 kohta, lk 8.

(21)

  Aasta tegevusaruanne, lk 119.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika