JELENTÉS a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

7.4.2016 - (2015/2197(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Marian-Jean Marinescu

Eljárás : 2015/2197(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0089/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0089/2016
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2197(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt[1],

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[2],

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2016. január 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0053/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló, 2007. február 27-i 219/2007/EK tanácsi rendeletre[4] és különösen annak 4b. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[5],

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[6],

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0089/2016),

1.  mentesítést ad a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

 • [1]    HL C 422., 2015.12.17., 70. o.
 • [2]    HL C 422., 2015.12.17., 72. o.
 • [3]    HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [4]    HL L 64., 2007.3.2., 1. o.
 • [5]    HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [6]    HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2015/2197(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt[1],

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[2],

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2016. január 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0053/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló, 2007. február 27-i 219/2007/EK tanácsi rendeletre[4] és különösen annak 4b. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[5],

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[6],

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0089/2016),

1.  jóváhagyja a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló elszámolása lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2197(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0089/2016),

A.  mivel a SESAR közös vállalkozás (a továbbiakban: közös vállalkozás) 2007 februárjában jött létre annak érdekében, hogy irányítsa az „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatási programot (SESAR), amelynek célja az európai légiforgalmi szolgáltatások korszerűsítése;

B.  mivel 2014 júniusában a SESAR 2 közös vállalkozás a SESAR közös vállalkozás helyébe lépett a 721/2014/EU tanácsi rendelet elfogadásának megfelelően, amely 2024. december 31-ig meghosszabbította a közös vállalkozás élettartamát;

C.  mivel a SESAR-projektek az Eurocontrol által irányított „meghatározási szakaszból” (2004–2007), a 2008–2013-as programozási időszak által finanszírozott és a közös vállalkozás által irányított első „fejlesztési szakaszból” (2008–2016), valamint a „fejlesztési szakasszal” párhuzamosan zajló „kiépítési szakaszból” (2014–2020) állnak; mivel a kiépítési szakaszban kerül sor az új légiforgalom-irányítási infrastruktúra nagyszabású kiépítésére és alkalmazására, és ezt a szakaszt a tervek szerint a gazdasági szereplők és más érintettek fogják irányítani;

D.  mivel a közös vállalkozás 2007-ben kezdte meg önálló működését;

E.  mivel a közös vállalkozást a köz- és a magánszféra közötti partnerségnek tervezték, melynek alapító tagjai az Uniós és az Eurocontrol;

F.  mivel a SESAR-program 2008–2016 közötti fejlesztési szakaszának költségvetése 2 100 000 000 euró, amelyet egyenlő részben biztosít az Unió, az Eurocontrol, valamint a résztvevő magán- és állami partnerek,

Általános megjegyzések

1.  megállapítja, hogy a Számvevőszék jelentése gyakorlati, konkrét észrevételek helyett túl sok általános észrevételen alapul ; ezért kéri, hogy végezzenek el egy olyan ellenőrzést, amely jobban összpontosít az éves pénzügyi teljesítményre, a többéves projektek végrehajtásának állapotára (beleértve az adott és az azt megelőző évekre vonatkozó költségvetés végrehajtásának egyértelmű bemutatását), valamint az eredményekre és azok végrehajtására;

2.  megállapítja, hogy az intézmények és a szervek kötelesek minden évben jelentést készíteni a költségvetési és pénzgazdálkodásról, valamint hogy a közös vállalkozások által e jelentésben nyújtott tájékoztatás összehangolatlan és gyakran hiányos volt; a Bizottságnak iránymutatásokat kell adnia a jelentések jellegére és tartalmára vonatkozóan;

3.  nyugtázza, hogy a Számvevőszék 2016-os munkaprogramjában szerepel egy különjelentés a közös vállalkozások teljesítményének ellenőrzéséről;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

4.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 13 119 600 euró összegű kötelezettségvállalási előirányzatból és 121 942 600 euró összegű kifizetési előirányzatból állt[7];

5.  megállapítja, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 99,4% volt (2013: 99,6%); megállapítja továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 79,8 % volt (2013: 94,4 %)[8];

6.  tudomásul veszi, hogy a 15 éves tagi kifizetési kérelem közül háromnak a kifizetése 2014 végéről 2015 elejére került halasztásra; felhívja a közös vállalkozást és tagjait, hogy a kifizetési kérelmeket megfelelő időben nyújtsák be és kerüljék el a halasztásokat, valamint biztosítsák pénzügyi forrásaik mindenkori hatékony és eredményes kezelését;

7.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2014 és 2020 közötti időszakra szóló pénzügyi szabályzatát 2015. június 25-én fogadta el az igazgatótanács egy 2015. június 4-én elfogadott bizottsági végrehajtási határozatnak megfelelően, amely lehetővé teszi a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettől való eltérését;

8.  megjegyzi, hogy 2014. december 31-én a közös vállalkozás fejlesztési szakaszának keretében 16 tag (beleértve az Eurocontrolt) dolgozott programtevékenységeken, több mint 100 magán- és köztulajdonban lévő szervezetet és alvállalkozót bevonva; üdvözli, hogy a többoldalú keretmegállapodás (MFA) negyedik módosításának hatálya alá tartozó 369 SESAR-projektből 348 (94%) végrehajtás alatt állt vagy befejeződött[9];

9.  figyelembe veszi, hogy az MFA negyedik módosítása keretében az Unió és az Eurocontrol által (2014 januárja óta) a többi 15 tagnak fizetendő társfinanszírozási hozzájárulások 100%-át (556 millió EUR-t) lekötötték; megjegyzi továbbá, hogy 2014. december 31-ig 66%-ot (369 millió EUR-t) kifizettek, míg a maradék 34% (187 millió EUR) kifizetésére várhatóan 2017. december 31-ig sor kerül[10];

10.  rámutat a SESAR és a SESAR 2 által elvégzett utólagos ellenőrzésekkel kapcsolatos információk hiányára; felhívja a Számvevőszéket, hogy a jövőbeni jelentésekben adjon tájékoztatást az utólagos ellenőrzések számáról, az érintett teljes összegekről és az észrevételekről;

11.  megjegyzi, hogy a hetedik keretprogram költségvetésének végrehajtási aránya a kötelezettségvállalások tekintetében 99,44%-os (13 046 425 euróból 13 119 600 euró), a kifizetések tekintetében pedig 79,82 %-os (121 942 760 euróból 97 328 996 euró)[11] megjegyzi továbbá, hogy a Horizont 2020 számára elkülönített kifizetési előirányzatokra vonatkozó adatok nem álltak rendelkezésre; úgy véli, hogy a hetedik keretprogram és a Horizont 2020 végrehajtásával kapcsolatos információk egyértelmű elválasztása hiányában e mutatók nem biztosítják a teljesítmény valódi értékelését; felszólítja a közös vállalkozást, hogy a mentesítésért felelős hatóság számára adja meg a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó fenti információkat, és a jövőbeni éves jelentésekben válassza ketté a hetedik keretprogram és a Horizont 2020 költségvetésének végrehajtásáról szóló információkat;

12.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás hetedik keretprogramból finanszírozott programjai még folyamatban vannak; nyugtázza, hogy ezek az előirányzatok 2016-ig rendelkezésre állnak a közös vállalkozás pénzügyi szabályzata miatt, amely lehetővé teszi, hogy legfeljebb három évig a költségvetésből való törlésüket követően a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatokat újból beillesszék a közös vállalkozás költségvetésébe; ösztönzi a közös vállalkozást, hogy költségvetés-tervezését gondosan, a párhuzamos eljárásokat megfelelően figyelembe véve végezze;

13.  sajnálja, hogy kevés információ áll rendelkezésre a természetbeni/készpénzben nyújtott hozzájárulásokról; felhívja a Számvevőszéket, hogy a soron következő jelentésekben foglalkozzon az értékelési eljárással és a hetedik keretprogramnak és a Horizont 2020-nak nyújtott természetbeni és készpénztámogatásokkal, melyeket külön-külön mutasson be;

Pályázati felhívások

14.  üdvözli, hogy 2014-ben az egyik legfontosabb eredmény az általános célú légi közlekedéssel és a forgószárnyas repülőgépekkel zajló műveletekkel foglalkozó új projekt elindítása volt[12];

15.  rámutat, hogy 2014 júniusában a SESAR 2 közös vállalkozás átvette a SESAR közös vállalkozás tevékenységét; megállapítja, hogy nem áll rendelkezésre elegendő egyértelmű információ a SESAR-projektek végrehajtásának állapotáról (kifizetések szintje, az elkövetkezendő évekre vonatkozó kifizetési tervek);

Jogi keret

16.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás 2014–2020-as pénzügyi időszakra vonatkozó pénzügyi szabályzatát az igazgatási tanács 2015. június 25-én elfogadta[13];

A belső ellenőrző részleg és a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata

17.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás belső ellenőrzési részlege ellenőrzéseket hajtott végre az emberi erőforrások / munkaerő-felvétel terén, valamint az eredményszemléletű számviteli rendszer munkafolyamatán belüli felhatalmazás értékeléséről, továbbá más garanciákat nyújtó és tanácsadási szolgáltatásokat végzett[14];

18.  tudomásul veszi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat a kockázatok értékelését követően kockázatkezelési ellenőrzést végzett; az ellenőrzés eredményeképpen három ajánlást (amelyek egyike sem kapott „kritikus” besorolást, de kettőt „nagyon fontosnak“ és egyet „ fontosnak” minősítettek) fogalmazott meg, amelyeket elfogadtak; a cselekvési terv végrehajtása folyamatban van[15];

19.  üdvözli a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozással való együttműködésről szóló szándéknyilatkozat aláírását, amelynek célja a kapcsolatok erősítése és a szinergiák fokozása.

20.  sajnálatának ad hangot, amiért a közös vállalkozás nem készített jelentést tevékenységeinek társadalmi-gazdasági hatásairól; felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtsa be a fent említett jelentést a mentesítésért felelős hatóság számára.

Kockázatkezelés

21.  elismeri, hogy 2014 folyamán a közös vállalkozás két nagyobb felülvizsgálatot hajtott végre a fő programkockázatok és a hozzájuk kapcsolódó enyhítési intézkedések újraértékelésére; megjegyzi, hogy a felülvizsgálat eredménye egy 33 program- és a közös vállalkozáshoz kapcsolódó kockázatot tartalmazó jegyzék, amelyek közül kilencet „kiemelt kockázatúnak” minősítettek kritikusságuk szintje miatt; úgy ítéli meg, hogy 2014-ben számos külső tényező a program jövőjében bizonytalansághoz és a szokásosnál több kockázat azonosításához vezetett (bizonytalan gazdasági előrejelzések, új többéves pénzügyi keret, valamint szervezeti változások a közös vállalkozásnál és a felelős főigazgatóságnál stb.); üdvözli, hogy a közös vállalkozás egyedi javító intézkedéseket tett vagy tesz;

A közös vállalkozás szerepe

22.  kiemeli a közös vállalkozás alapvető szerepét az egységes európai égbolt pillérét képező SESAR-projekt keretében folytatott kutatások koordinálása és végrehajtása terén; megjegyzi azt is, hogy 2014-ben megkezdődött a SESAR-projekt kiépítési szakasza; e tekintetben üdvözli a SESAR üzemeltetésirányítói tisztségének létrehozását a SESAR által kidolgozott új működési megoldások és technológiai fejlesztések végrehajtásáról való jelentéstétel és nyomon követésük érdekében, biztosítva a hatékony kiépítést;

23.  ösztönzi a közös vállalkozást és az üzemeltetésirányítót, hogy a tagállamokkal együttműködve növeljék az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) közlekedési programja keretében javasolt projektek számát és javítsák minőségüket; emlékeztet az Európai Parlamentnek a költségvetési eljárás során képviselt álláspontjára, amely a CEF-től az Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz áthelyezett összegek maradéktalan pótlását részesíti előnyben;

24.  megjegyzi, hogy 2014. december 31-től a közös vállalkozás kiépítési szakaszának keretében 16 tag (beleértve az Eurocontrolt) dolgozott programtevékenységeken, több mint 100 magán- és köztulajdonban lévő szervezetet és alvállalkozót bevonva; megjegyzi, hogy a 369 SESAR-projektből 348 (94%) végrehajtás alatt állt vagy befejeződött;

18.2.2016

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2197(DEC))

A vélemény előadója: Inés Ayala Sender

JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  örömmel nyugtázza, hogy a Számvevőszék a 2014-es pénzügyi év vonatkozásában szabályszerűnek minősítette az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítását célzó közös vállalkozás (a „közös vállalkozás”) elszámolásait;

2.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás éves költségvetése 2014-ben 13,1 millió euró volt a kötelezettségvállalási előirányzatokat és 121,9 millió euró a kifizetési előirányzatokat tekintve, és hogy a végrehajtás aránya a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében 99,4%, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 79,8% volt;

3.  tudomásul veszi, hogy a 15 éves tagi kifizetési kérelem közül háromnak a kifizetése 2014 végéről 2015 elejére került halasztásra; felhívja a közös vállalkozást és tagjait, hogy a kifizetési kérelmeket megfelelő időben nyújtsák be és kerüljék el a halasztásokat, valamint biztosítsák pénzügyi forrásaik mindenkori hatékony és eredményes kezelését;

4.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2014 és 2020 közötti időszakra szóló pénzügyi szabályzatát 2015. június 25-én fogadta el az igazgatótanács egy 2015. június 4-én elfogadott bizottsági végrehajtási határozatnak megfelelően, amely lehetővé teszi a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettől való eltérését;

5.  kiemeli a közös vállalkozás alapvető szerepét az egységes európai égbolt pillérét képező SESAR-projekt keretében folytatott kutatások koordinálása és végrehajtása terén; megjegyzi azt is, hogy 2014-ben megkezdődött a SESAR-projekt kiépítési szakasza; e tekintetben üdvözli a SESAR üzemeltetésirányítói tisztségének létrehozását a SESAR által kidolgozott új működési megoldások és technológiai fejlesztések végrehajtásáról való jelentéstétel és nyomon követésük érdekében, biztosítva a hatékony kiépítést;

6.  ösztönzi a közös vállalkozást és az üzemeltetésirányítót, hogy a tagállamokkal együttműködve növeljék az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) közlekedési programja keretében javasolt projektek számát és javítsák minőségüket; emlékeztet az Európai Parlamentnek a költségvetési eljárás során képviselt álláspontjára, amely a CEF-től az Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz áthelyezett összegek maradéktalan pótlását részesíti előnyben;

7.  megjegyzi, hogy 2014. december 31-től a közös vállalkozás kiépítési szakaszának keretében 16 tag (beleértve az Eurocontrolt) dolgozott programtevékenységeken, több mint 100 magán- és köztulajdonban lévő szervezetet és alvállalkozót bevonva; megjegyzi, hogy a 369 SESAR-projektből 348 (94%) végrehajtás alatt állt vagy befejeződött;

8.  megjegyzi, hogy 2014. január 1. óta a többi 15 tagnak az Európai Unió és az Eurocontrol által fizetendő 556 millió eurós társfinanszírozási hozzájárulásokból 100% került lekötésre és 66% (369 millió euró) került kifizetésre 2014. december 31-ig, a fennmaradó 34% (187 millió euró) kifizetése pedig várhatóan 2017. december 31-ig meg fog történni;

9.  üdvözli, hogy a közös vállalkozás megerősítette az összeférhetetlenség megakadályozására irányuló meglévő egyedi intézkedéseit; elismeri, hogy ennek eredményeképpen a közös vállalkozáshoz tagjai által kirendelt munkatársak már csak néhány kulcsfontosságú tisztséget töltenek be;

10.  elismeri, hogy 2014 folyamán a közös vállalkozás két nagyobb felülvizsgálatot hajtott végre a fő programkockázatok és a hozzájuk kapcsolódó enyhítési intézkedések újraértékelésére; megjegyzi, hogy a felülvizsgálat eredménye egy 33 program- és a SESAR közös vállalkozáshoz kapcsolódó kockázatot tartalmazó jegyzék, amelyek közül kilencet „kiemelt kockázatúnak” minősítettek kritikusságuk szintje miatt; úgy ítéli meg, hogy 2014-ben számos külső tényező a program jövőjében bizonytalansághoz és a szokásosnál több kockázat azonosításához vezetett (bizonytalan gazdasági előrejelzések, új többéves pénzügyi keret, valamint szervezeti változások a SESAR közös vállalkozásnál és a felelős főigazgatóságnál stb.); üdvözli, hogy a közös vállalkozás egyedi javító intézkedéseket tett vagy tesz;

11.  üdvözli, hogy a közös vállalkozás jelenleg átfogó jelentést készít a befejezett projektek társadalmi és gazdasági előnyeiről, valamint tagjai hozzájárulásairól, amely várhatóan 2015 második felében fog rendelkezésre állni; véleménye szerint ez segíteni fogja az átláthatóság javítását és a köz- és magánszféra e partnerségének támogatását;

12.  javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést a közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

TARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

16.2.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

5

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Gabriel Mato

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

 • [1]    HL C 422., 2015.12.17., 70. o.
 • [2]    HL C 422., 2015.12.7., 72. o.
 • [3]    HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [4]    HL L 64., 2007.3.2., 1. o.
 • [5]    HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [6]    HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
 • [7]    A Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó jelentése, I. melléklet, 2. o.
 • [8]    A Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó jelentése, 7. o.
 • [9]    A Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó jelentése, 7. o.
 • [10]    A Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó jelentése, 7. o.
 • [11]    SESAR végleges beszámoló – 36. o.
 • [12]    Éves tevékenységi jelentés, 33. o.
 • [13]    A Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó jelentése, 8. o.
 • [14]    A Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó jelentése, 8. o.
 • [15]    Éves tevékenységi jelentés, 119. o.