Pranešimas - A8-0089/2016Pranešimas
A8-0089/2016

  PRANEŠIMAS dėl bendros įmonės SESAR 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

  7.4.2016 - (2015/2197(DEC))

  Biudžeto kontrolės komitetas
  Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu

  Procedūra : 2015/2197(DEC)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0089/2016
  Pateikti tekstai :
  A8-0089/2016
  Priimti tekstai :

  1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

  dėl bendros įmonės SESAR 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

  (2015/2197(DEC))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės SESAR 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

  –  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės SESAR 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais[1],

  –  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[2],

  –  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendra įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0053/2016),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[3], ypač į jo 208 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į 2007 m vasario 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo[4], ypač į jo 4b straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje[5],

  –  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[6],

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

  –  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8–0089/2016),

  1.  patvirtina bendros įmonės SESAR vykdomajam direktoriui, kad Bendros įmonės 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

  2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės SESAR vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

  2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

  dėl bendrosios įmonės SESAR 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

  (2015/2197(DEC))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės SESAR 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

  –  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės SESAR 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais[7],

  –  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[8],

  –  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendra įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0053/2016),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[9], ypač į jo 208 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į 2007 m vasario 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo[10], ypač į jo 4b straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje[11],

  –  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[12],

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

  –  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8–0089/2016),

  1.  pritaria bendros įmonės SESAR 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės SESAR vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

  3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

  su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės SESAR 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

  (2015/2197(DEC))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės SESAR 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

  –  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8–0089/2016),

  A.  kadangi bendra įmonė SESAR (toliau – Bendra įmonė) buvo įsteigta 2007 m. vasario mėn., kad vykdytų Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų (SESAR) programą, kurios tikslas – modernizuoti eismo valdymą Europoje;

  B.  kadangi 2014 m. birželio mėn. priėmus Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 721/2014 bendra įmonė SESAR 2 pakeitė bendrą įmonę SESAR ir šios Bendros įmonės gyvavimo trukmė buvo pratęsta iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

  C.  kadangi SESAR projektai padalinti į apibrėžimo etapą (2004–2007 m.), kurį vykdė Europos oro navigacijos saugumo organizacija (Eurokontrolė), pirmąjį rengimo etapą (2008–2016 m.), kuris finansuojamas 2008–2013 m. programavimo laikotarpiu ir kurį valdo Bendra įmonė, ir parengimo darbui etapą (2014–2020 m.), kuris vyks tuo pat metu kaip ir rengimo etapas; kadangi tikimasi, kad pramonės įmonės ir suinteresuotieji subjektai vykdys parengimo darbui etapą, kurio metu vyks plataus masto gamyba ir bus įgyvendinama naujo oro eismo valdymo infrastruktūra;

  D.  kadangi Bendra įmonė savarankiškai pradėjo veikti 2007 m.;

  E.  kadangi Bendra įmonė sukurta kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, o steigiamosios narės yra Sąjunga ir Eurokontrolė;

  F.  kadangi 2008–2016 m. SESAR projekto rengimo etapo biudžetą sudaro 2 100 000 000 EUR, kuriuos lygiomis dalimis teikia Sąjunga, Eurokontrolė ir dalyvaujantys viešojo ir privataus sektoriaus partneriai;

  Bendrosios nuostatos

  1.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaita yra pagrįsta pernelyg aptakiomis pastabomis ir joje trūksta praktiškų ir konkrečių pastabų; todėl ragina atliekant auditą konkrečiau išanalizuoti metinius finansinius rezultatus, daugiamečių projektų įgyvendinimo būklę (taip pat aiškiai parodyti, kaip įvykdytas atitinkamų metų ir ankstesnių metų biudžetas) ir rezultatus bei jų įgyvendinimą;

  2.  pažymi, kad iš institucijų ir įstaigų reikalaujama kasmet pateikti ataskaitą apie biudžeto ir finansų valdymą ir kad Bendros įmonės šioje ataskaitoje pateikta informacija buvo nesuderinta ir dažnai neišsami; Komisija turi pateikti rekomendacijas dėl šios ataskaitos pobūdžio ir turinio;

  3.  atkreipia dėmesį, kad į 2016 m. Audito Rūmų darbo programą yra įtraukta speciali ataskaita dėl bendrųjų įmonių veiklos audito;

  Biudžeto ir finansų valdymas

  4.  remdamasis galutine metine ataskaita, atkreipia dėmesį į tai, kad Bendros įmonės galutiniame 2014 m. biudžete buvo numatyta 13 119 600 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 121 942 760 EUR mokėjimų asignavimų[13];

  5.  pažymi, kad įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 99,4 proc. (99,6 proc. 2013 m.); taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 79,8 proc. (94,4 proc. 2013 m.)[14];

  6.  atkreipia dėmesį į tai, kad nuo 2014 m. pabaigos iki 2015 m. pradžios buvo atidėti trys mokėjimai iš 15 pagal narių metinių išlaidų deklaracijas; ragina Bendrą įmonę ir jos narius laiku pateikti išlaidų deklaracijas ir vengti atidėjimų, taip pat užtikrinti, kad jos finansinių išteklių valdymas būtų visuomet patikimas;

  7.  pažymi, kad 2015 m. birželio 25 d. Direktorių valdyba, atsižvelgusi į 2015 m. birželio 4 d. priimtą Komisijos įgyvendinimo sprendimą, kuriuo leidžiama nukrypti nuo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 nuostatų dėl bendrosios įmonės finansinių taisyklių, patvirtino Bendros įmonės finansines taisykles 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu;

  8.  pažymi, kad iki 2014 m. gruodžio 31 d. Bendros įmonės diegimo etapą sudarė su projektais susijęs 16 narių (įskaitant Eurokontrolę) darbas su programos veikla, kurioje dalyvauja daugiau nei 100 privačiųjų ir viešųjų subjektų bei subrangovų; palankiai vertina tai, kad iš 369 SESAR programos projektų, kuriems taikomas ketvirtasis Daugiašalio pagrindų susitarimo pakeitimas, 348 (94 proc.) buvo įgyvendinami arba jau baigti įgyvendinti[15];

  9.  atsižvelgia į tai, kad įsipareigota atlikti 100 proc. įnašų (556 mln. EUR), kuriuos Sąjunga ir Eurokontrolė pagal Daugiašalio pagrindų susitarimo ketvirtąjį pakeitimą kartu moka kitiems 15 narių (nuo 2014 m. sausio 1 d.); taip pat pažymi, kad 66 proc. buvo išmokėti iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir tikimasi, kad likę 34 proc. bus sumokėti iki 2017 m. gruodžio 31 d.[16];

  10.  pažymi, kad trūksta informacijos apie bendrų įmonių SESAR ir SESAR2 atliktus ex post auditus; ragina Audito Rūmus į būsimas metines ataskaitas įtraukti informaciją apie ex post auditų skaičių, bendras patikrintas sumas ir išvadas;

  11.  pažymi, kad Septintajai pagrindų programai skirtas biudžetas įsipareigojimų atžvilgiu yra įvykdytas 99,44 proc. (13 046 425 EUR iš 13 119 600 EUR), o mokėjimų atžvilgiu – 79,82 proc. (97 328 996 EUR iš 121 942 760 EUR)[17]; taip pat pažymi, kad nebuvo gauta duomenų dėl programai „Horizontas 2020“ skirtų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų; mano, kad dėl to, jog nėra aiškiai atskirta su Septintosios pagrindų programos ir programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimu susijusi informacija, šie rodikliai neužtikrina galimybės realiai įvertinti veiklos; ragina Bendrą įmonę pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai tokią informaciją, susijusią su 2014 finansiniais metais, ir būsimose ataskaitose atskirai pateikti informaciją, susijusią su biudžeto vykdymu pagal Septintąją pagrindų programą ir pagal programą „Horizontas 2020“;

  12.  pažymi, kad pagal Septintąją pagrindų programą finansuojamos bendros įmonės SESAR programos vis dar yra vykdomos; atkreipia dėmesį, kad asignavimus dar galima panaudoti iki 2016 m., nes Bendros įmonės finansinėse taisyklėse leidžiama iš naujo įvesti jos įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus per trejus metus nuo jų atšaukimo Bendros įmonės biudžete; ragina Bendrą įmonę kruopščiai planuoti savo biudžetą, deramai atsižvelgiant į lygiagretų procesą;

  13.  apgailestauja, kad pateikta mažai informacijos apie įnašus natūra ir grynaisiais pinigais; ragina Audito Rūmus į būsimas ataskaitas įtraukti įnašų natūra ir grynaisiais pinigais Septintajai pagrindų programai ir programai „Horizontas 2020“ (kurios turėtų būti pristatytos atskirai) nuostatas dėl vertinimo procedūros ir lygio;

  Kvietimai teikti pasiūlymus

  14.  palankiai vertina tai, kad vienas iš pagrindinių 2014 m. laimėjimų – pradėtas naujas projektas, susijęs su bendrosios aviacijos ir sraigtasparnių operacijomis[18];

  15.  pažymi, kad 2014 m. gegužės mėn. bendra įmonė SESAR2 perėmė bendros įmonės SESAR veiklą; pažymi, kad nėra pakankamai aiškios informacijos apie bendros įmonės SESAR projektų įgyvendinimą (mokėjimų lygį, mokėjimų planą ateinantiems metams);

  Teisinė sistema

  16.  atkreipia dėmesį, kad 2015 m. birželio 25 d. bendros įmonės SESAR valdyba priėmė 2014–2020 m. programavimo laikotarpio finansines taisykles[19];

  Vidaus audito funkcija ir Komisijos Vidaus audito tarnyba

  17.  atkreipia dėmesį, kad Bendros įmonės vidaus audito struktūra atliko žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo auditą, taip pat kaupiamosios apskaitos procesų leidimų patvirtinimo auditą ir vykdė kitas kokybės užtikrinimo ir konsultavimo paslaugas[20];

  18.  atkreipia dėmesį, kad Vidaus audito tarnyba atliko rizikos valdymo auditą ir rizikos vertinimą; po šio audito buvo pateiktos ir priimtos trys rekomendacijos (nė viena iš jų nebuvo įvertinta kaip „kritinė“, bet dvi buvo įvertintos kaip „labai svarbios“ ir viena – kaip „svarbi“); šiuo metu yra vykdomas veiksmų planas[21];

  19.  palankiai vertina tai, kad su bendrąja įmone „Švarus dangus 2“ buvo pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas, kuriuo siekiama stiprinti ryšius ir sąveikumą;

  20.  apgailestauja, kad Bendra įmonė nepaskelbė ataskaitos apie savo veiklos socialinį ir ekonominį poveikį; ragina Bendrą įmonę pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pirmiau paminėtą ataskaitą;

  Rizikos valdymas

  21.  pripažįsta, kad per 2014 m. Bendra įmonė atliko dvi svarbias peržiūras, kad iš naujo įvertintų svarbiausią su programomis susijusią riziką ir susijusius švelninančius veiksmus; pažymi, kad, atlikus peržiūras, parengtas sąrašas, kuriame įrašyti 33 su programa ir Bendra įmone susiję rizikos veiksniai, iš kurių 9 priskirti „didžiausiai rizikai“ dėl jų svarbos lygio; mano, kad 2014 m. keletas išorės veiksnių lėmė netikrumą dėl programos ateities ir nustatyta daugiau nei įprasta rizikos veiksnių (neaiškios ekonominės prognozės, nauja daugiametė finansinė programa ir organizaciniai pokyčiai Bendroje įmonėje bei atitinkame generaliniame direktorate ir t. t.); palankiai vertina tai, kad Bendra įmonė įgyvendino ar įgyvendina konkrečius taisomuosius veiksmus;

  Bendros įmonės vaidmuo

  22.  atkreipia dėmesį į Bendros įmonės itin svarbų vaidmenį koordinuojant ir įgyvendinant mokslinius tyrimus pagal SESAR projektą, kuris yra svarbiausias Bendro Europos dangaus projektas; taip pat pažymi, kad 2014 m. prasidės SESAR projekto diegimo etapas; todėl teigiamai vertina tai, kad paskirtas SESAR diegimo valdytojas, kuris turi teikti ataskaitas apie naujų operacinių sprendimų ir technologinių patobulinimų, kuriuos sukūrė SESAR, įgyvendinimą ir jį stebėti, ir taip užtikrinti veiksmingą SESAR diegimą;

  23.  ragina Bendrą įmonę ir diegimo valdytoją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, padidinti projektų, siūlomų pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) transporto programą, skaičių ir pagerinti jų kokybę; primena Europos Parlamento poziciją, kurios jis laikėsi per biudžeto procedūrą, kad reikia sugrąžinti visas sumas, perkeltas iš EITP biudžeto į Europos strateginių investicijų fondo biudžetą;

  24.  pažymi, kad nuo 2014 m. gruodžio 31 d. per Bendros įmonės plėtros etapą 16 narių (įskaitant Eurokontrolę) vykdė projekto darbą, susijusį su programos veikla, kuri apėmė daugiau nei 100 privačiųjų ir viešųjų subjektų bei subrangovų; pažymi, kad iš 369 SESAR programos projektų 348 (94 proc.) buvo įgyvendinami arba jau baigti įgyvendinti.

  18.2.2016

  Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ

  pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

  dėl bendros įmonės SESAR 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

  (2015/2197(DEC))

  Nuomonės referentė: Inés Ayala Sender

  PASIŪLYMAI

  Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

  1.  džiaugiasi, kad Audito Rūmai nustatė, jog Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos (SESAR) bendros įmonės (toliau – Įmonė) 2014 finansinių metų finansinės ataskaitos buvo tvarkingos;

  2.  pažymi, kad Įmonės 2014 m. metinis biudžetas buvo 13,1 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 121,9 mln. EUR mokėjimų asignavimų ir kad asignavimų panaudojimo lygis buvo atitinkamai 99,4 ir 79,8 proc.;

  3.  atkreipia dėmesį į tai, kad nuo 2014 m. pabaigos iki 2015 m. pradžios buvo atidėti trys mokėjimai iš 15 pagal narių metinių išlaidų deklaracijas; ragina Įmonę ir jos narius laiku pateikti išlaidų deklaracijas ir vengti atidėjimų, taip pat užtikrinti, kad jos finansinių išteklių valdymas būtų visuomet patikimas;

  4.  pažymi, kad 2015 m. birželio 25 d. Direktorių valdyba, atsižvelgusi į 2015 m. birželio 4 d. priimtą Komisijos įgyvendinimo sprendimą, kuriuo leidžiama nukrypti nuo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 nuostatų dėl bendrosios įmonės finansinių taisyklių, patvirtino Bendros įmonės finansines taisykles 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu;

  5.  atkreipia dėmesį į Įmonės itin svarbų vaidmenį koordinuojant ir įgyvendinant mokslinius tyrimus pagal SESAR projektą, kuris yra svarbiausias Bendro Europos dangaus projektas; taip pat pažymi, kad 2014 m. prasidės SESAR projekto diegimo etapas; todėl teigiamai vertina tai, kad paskirtas SESAR diegimo valdytojas, kuris turi teikti ataskaitas apie naujų operacinių sprendimų ir technologinių patobulinimų, kuriuos sukūrė SESAR, įgyvendinimą ir jį stebėti, ir taip užtikrinti veiksmingą SESAR diegimą;

  6.  ragina Įmonę ir diegimo valdytoją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, padidinti projektų, siūlomų pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) transporto programą, skaičių ir pagerinti jų kokybę; primena Europos Parlamento poziciją, kurios jis laikėsi per biudžeto procedūrą, kad reikia sugrąžinti visas sumas, perkeltas iš EITP biudžeto į Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) biudžetą;

  7.  pažymi, kad nuo 2014 m. gruodžio 31 d. per Įmonės plėtros etapą 16 narių (įskaitant Eurokontrolę) vykdė projekto darbą, susijusį su programos veikla, kuri apėmė daugiau nei 100 privačiųjų ir viešųjų subjektų bei subrangovų; pažymi, kad iš 369 SESAR programos projektų 348 (94 proc.) buvo įgyvendinami arba jau baigti įgyvendinti;

  8.  pažymi, kad iš 556 mln. EUR bendro finansavimo įnašų, kuriuos Europos Sąjunga ir Eurokontrolė moka kitiems 15 narių (nuo 2014 m. sausio 1 d.), 100 proc. buvo įsipareigota ir 66 proc. (369 mln. EUR) sumokėta 2014 m. gruodžio 31 d.; taip pat tikimasi, kad likusieji 34 proc. (187 mln. EUR) bus sumokėti iki 2017 m. gruodžio 31 d.;

  9.  palankiai vertina tai, kad Įmonė sustiprino konkrečias esamas interesų konfliktų prevencijos priemones; pripažįsta, kad dėl to darbuotojų, komandiruotų dirbti Įmonėje iš jos narių, skaičius sumažintas iki kelių svarbiausių pareigybių;

  10.  pripažįsta, kad per 2014 m. Įmonė atliko dvi svarbias peržiūras, kad iš naujo įvertintų svarbiausią su programomis susijusią riziką ir susijusius švelninančius veiksmus; pažymi, kad, atlikus peržiūras, parengtas sąrašas, kuriame įrašyti 33 su programa ir bendra įmone SESAR susiję rizikos veiksniai, iš kurių 9 priskirti „didžiausiai rizikai“ dėl jų svarbos lygio; mano, kad 2014 m. keletas išorės veiksnių lėmė netikrumą dėl programos ateities ir nustatyta daugiau nei įprasta rizikos veiksnių (neaiškios ekonominės prognozės, nauja daugiametė finansinė programa ir organizaciniai pokyčiai bendroje įmonėje SESAR bei atitinkame generaliniame direktorate ir t. t.); palankiai vertina tai, kad Įmonė įgyvendino ar įgyvendina konkrečius taisomuosius veiksmus;

  11.  džiaugiasi, kad šiuo metu Įmonė rengia išsamią užbaigtų vykdyti projektų socialinės ir ekonominės naudos ir savo narių įnašų ataskaitą, kuri bus parengta antrą 2015 m. pusmetį, ir laikosi nuomonės, kad ši ataskaita padės padidinti skaidrumą ir paramą šiai viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei;

  12.  siūlo Parlamentui patvirtinti Įmonės vykdomajam direktoriui, kad Įmonės 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

  GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  16.2.2016

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  40

  5

  1

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Gabriel Mato

  GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  4.4.2016

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  18

  3

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  OL C 422, 2015 12 17, p. 70.
  • [2]  OL C 422, 2015 12 17, p. 72.
  • [3]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
  • [4]  OL L 64, 2007 3 2, p. 1.
  • [5]  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
  • [6]  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
  • [7]  OL C 422, 2015 12 17, p. 70.
  • [8]  OL C 422, 2015 12 7, p. 72.
  • [9]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
  • [10]  OL L 64, 2007 3 2, p. 1.
  • [11]  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
  • [12]  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
  • [13]    Europos Audito Rūmų 2014 finansinių metų ataskaita, I priedas, p. 2.
  • [14]    Europos Audito Rūmų 2014 finansinių metų ataskaita, p. 7.
  • [15]    Europos Audito Rūmų 2014 finansinių metų ataskaita, p. 7.
  • [16]    Europos Audito Rūmų 2014 finansinių metų ataskaita, p. 7.
  • [17]    SESAR galutinės ataskaitos, p.  36
  • [18]    Metinė veiklos ataskaita, p. 33.
  • [19]    Europos Audito Rūmų 2014 finansinių metų ataskaita, p. 8.
  • [20]    Europos Audito Rūmų 2014 finansinių metų ataskaita, p. 8.
  • [21]    Metinė veiklos ataskaita, p. 119.