Procedure : 2015/2197(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0089/2016

Ingediende teksten :

A8-0089/2016

Debatten :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Stemmingen :

PV 28/04/2016 - 4.63
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0199

VERSLAG     
PDF 297kWORD 101k
7.4.2016
PE 571.629v02-00 A8-0089/2016

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2014

(2015/2197(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Marian-Jean Marinescu

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2014

(2015/2197(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2014, tezamen met de antwoorden van de Gemeenschappelijke Onderneming(1),

–  gezien de verklaring van(2) de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan de Gemeenschappelijke Onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van donderdag 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EG) nr. 219/2007 van de Raad van 27 februari 2007 betreffende de oprichting van een Gemeenschappelijke Onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar)(4), en met name artikel 4 ter,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6),

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0089/2016),

1.  verleent de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2014;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2014

(2015/2197(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2014, tezamen met de antwoorden van de Gemeenschappelijke Onderneming(7),

–  gezien de verklaring van(8) de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan de Gemeenschappelijke Onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2013 van het Europees Parlement en de Raad van donderdag 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(9), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EG) nr. 219/2007 van de Raad van 27 februari 2007 betreffende de oprichting van een Gemeenschappelijke Onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar)(10), en met name artikel 4 ter,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(11),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(12),

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0089/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2014;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2014

(2015/2197(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0089/2016),

A. overwegende dat de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar ("de Gemeenschappelijke Onderneming") in februari 2007 werd opgericht voor het beheer van het Sesar-programma (Single European Sky Air Traffic Management Research) dat gericht is op de modernisering van de luchtverkeersbeveiliging in Europa;

B.  overwegende dat Gemeenschappelijke Onderneming Sesar 2 in juni 2014 bij de vaststelling van Verordening (EU) nr. 721/2014 van de Raad Gemeenschappelijke Onderneming Sesar heeft vervangen, en dat de looptijd van de Gemeenschappelijke Onderneming daarbij werd verlengd tot 31 december 2024;

C.  overwegende dat het Sesar-project is onderverdeeld in een "definitiefase" (2004-2007) onder leiding van Eurocontrol, een eerste "ontwikkelingsfase" (2008-2016), gefinancierd uit hoofde van de programmeringsperiode 2008-2013, onder leiding van de Gemeenschappelijke Onderneming, en een "stationeringsfase" (2014-2020) die parallel loopt met de "ontwikkelingsfase"; overwegende dat de stationeringsfase naar verwachting zal worden geleid door het bedrijfsleven en belanghebbenden, voor de grootschalige productie en invoering van de nieuwe luchtverkeersbeveiligingsinfrastructuur;

D.  overwegende dat de Gemeenschappelijke Onderneming autonoom is gaan functioneren in 2007;

E.  overwegende dat de Gemeenschappelijke Onderneming werd opgezet als publiek-privaat partnerschap met de Unie en Eurocontrol als stichtende leden;

F.  overwegende dat de begroting voor de ontwikkelingsfase van het Sesar-project (2008-2016) 2 100 000 000 EUR bedraagt, dat in gelijke delen door de EU, Eurocontrol en de deelnemende publieke en private partners moet worden opgebracht;

Algemeen

1.  merkt op dat het verslag van de Rekenkamer is gebaseerd op te veel algemene opmerkingen, ten koste van opvolgbare, specifieke opmerkingen; vraagt daarom om een controle met een scherpere focus op de jaarlijkse begrotingsprestaties, op de uitvoeringsstatus van meerjarige projecten (waaronder een duidelijke presentatie van de uitvoering van de begroting voor het respectieve jaar en de voorgaande jaren) en op de resultaten en de tenuitvoerlegging daarvan;

2.  merkt op dat elke instelling en elk orgaan een jaarlijks verslag dient op te stellen over het begrotings- en het financieel beheer, en dat de door de gemeenschappelijke onderneming verstrekte informatie in dit verslag onvoldoende geharmoniseerd en vaak onvolledig was; wijst erop dat de Commissie richtsnoeren dient te verschaffen met betrekking tot de aard en de inhoud van het verslag;

3.  neemt kennis van het feit dat tot het werkprogramma voor 2016 van de Rekenkamer ook een bijzonder verslag over de controle van de prestaties van gemeenschappelijke ondernemingen behoort;

Financieel en begrotingsbeheer

4.  constateert dat in de definitieve begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het begrotingsjaar 2014 vastleggingskredieten ten bedrage van 13 119 600 EUR en betalingskredieten ten bedrage van 121 942 760 EUR waren opgenomen(13);

5.  merkt op dat de bestedingsgraad van de vastleggingskredieten 99,4 % was (99,6 % in 2013); merkt voorts op dat de bestedingsgraad van de betalingskredieten 79,8 % was (94,4 % in 2013)(14);

6.  wijst erop dat van de vijftien jaarlijkse kostendeclaraties van leden in drie gevallen de betaling is uitgesteld van eind 2014 tot begin 2015; roept de Gemeenschappelijke Onderneming en haar leden op kostendeclaraties tijdig in te dienen en uitstel te voorkomen, en te allen tijde te zorgen voor goed beheer van de financiën en de financiële middelen;

7.  merkt op dat het Financieel Reglement van de Gemeenschappelijke Onderneming voor de programmeringsperiode 2014-2020 op 25 juni 2015 door de raad van bestuur is goedgekeurd, overeenkomstig een op 4 juni 2015 goedgekeurd Uitvoeringsbesluit van de Commissie waarmee toestemming werd gegeven om af te wijken van het Financieel Reglement van de Gemeenschappelijke Onderneming zoals bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie;

8.  wijst erop dat in de ontwikkelingsfase van de Gemeenschappelijke Onderneming per 31 december 2014 projectwerk door 16 leden (waaronder Eurocontrol) werd uitgevoerd in het kader van programma-activiteiten waarbij meer dan honderd private en publieke entiteiten en onderaannemers waren betrokken; is ingenomen met het feit dat van de 369 onder de vierde wijziging van de multilaterale kaderovereenkomst vallende Sesar-programmaprojecten, er 348 (94 %) werden of waren voltooid(15);

9.  neemt in aanmerking dat 100 % (556 miljoen EUR) van de medefinancieringsbijdragen van de Europese Unie en Eurocontrol die uit hoofde van de vierde wijziging van de multilaterale kaderovereenkomst moeten worden betaald aan de andere 15 leden (sinds 1 januari 2014) zijn vastgelegd; merkt voorts op dat per 31 december 2014 66 % (369 miljoen EUR) was betaald, terwijl de resterende 34 % (187 miljoen EUR) naar verwachting per 31 december 2017 zal zijn betaald(16);

10.  wijst op het ontbreken van informatie over de door Sesar en Sesar 2 verrichte controles achteraf; verzoekt de Rekenkamer om in toekomstige verslagen informatie over het aantal controles achteraf, de totale bedragen waarop de controles betrekking hadden en de bevindingen op te nemen;

11.  merkt op dat de uitvoering van de aan het zevende kaderprogramma (FP7) toegewezen begroting 99,44 % bedraagt voor vastleggingen (13 046 425 EUR van 13 119 600 EUR) en 79,82 % voor betalingen (97 328 996 EUR van 121 942 760 EUR)(17); merkt voorts op dat er geen cijfers beschikbaar waren voor aan Horizon 2020 toegewezen vastleggings- en betalingskredieten; is van mening dat bij ontstentenis van een duidelijke scheiding tussen de uitvoeringsgerelateerde informatie voor het FP7 en Horizon 2020 deze indicatoren geen echte evaluatie van de prestaties mogelijk maken; verzoekt de Gemeenschappelijke Onderneming om deze informatie voor het begrotingsjaar 2014 aan de kwijtingsautoriteit te verstrekken en om in toekomstige verslagen afzonderlijke informatie over de uitvoering van de begroting voor FP7 en Horizon 2020 op te nemen;

12.  stelt vast dat de op grond van FP7 gefinancierde programma's van de Gemeenschappelijke Onderneming nog lopen; constateert dat deze kredieten beschikbaar blijven tot 2016 uit hoofde van de financiële regels van de Gemeenschappelijke Onderneming, op grond waarvan zij haar vastleggings- en betalingskredieten opnieuw kan opvoeren tot drie jaar nadat deze uit de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming geschrapt zijn; spoort de Gemeenschappelijke Onderneming ertoe aan haar begrotingsplanning zorgvuldig op te stellen en daarbij terdege rekening te houden met de parallelle procedure;

13.  betreurt de beperkte hoeveelheid informatie over contante bijdragen en bijdragen in natura; verzoekt de Rekenkamer om in de komende verslagen informatie over de evaluatieprocedure en het niveau van de contant/in natura betaalde bijdragen aan het FP7 en Horizon 2020 op te nemen, die afzonderlijk dienen te worden gepresenteerd;

Oproepen tot het indienen van voorstellen

14.  is ingenomen met het feit dat een van de belangrijke resultaten in 2014 het van start gaan van een nieuw project op het gebied van algemene luchtvaart- en helikopteractiviteiten was(18);

15.  wijst erop dat Sesar 2 in juni 2014 de activiteiten van Sesar heeft overgenomen; merkt op dat er niet genoeg duidelijke informatie over de uitvoeringsstatus van de projecten van Sesar (niveau van de betalingen, betalingsplannen voor de komende jaren) beschikbaar is;

Rechtskader

16.  neemt kennis van het feit dat het Financieel Reglement van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor de programmeringsperiode 2014-2020 op 25 juni 2015 is vastgesteld door de raad van bestuur van Sesar(19);

De interne-auditfunctie en de dienst Interne audit van de Commissie

17.  neemt kennis van het feit dat de interne-auditdienst audits van personele middelen / aanwerving heeft uitgevoerd, evenals van de validatie van werkstroomautorisaties in het kader van Accrual Based Accounting, en daarnaast andere diensten op het gebied van kwaliteitsborging en advisering verleende(20);

18.  neemt kennis van het feit dat de dienst Interne audit een audit van het risicobeheer heeft ondernomen, gevolgd door een risicobeoordeling, en naar aanleiding van de audit drie aanbevelingen heeft gedaan (waarvan geen enkele werd aangemerkt als "kritiek", maar twee als "zeer belangrijk" en een als "belangrijk"), die alle drie zijn aanvaard; momenteel wordt een actieplan uitgevoerd;(21)

19.  is verheugd over de ondertekening van een memorandum van samenwerking met Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2, bedoeld om de banden te versterken en synergieën te stimuleren;

20.  betreurt dat de Gemeenschappelijke Onderneming geen verslag over de sociaal-economische effecten van haar activiteiten heeft gepubliceerd; verzoekt de Gemeenschappelijke Onderneming om een dergelijk verslag aan de kwijtingsautoriteit voor te leggen.

Risicobeheer

21.  merkt op dat de gemeenschappelijke onderneming gedurende het jaar 2014 twee belangrijke evaluaties heeft uitgevoerd om de aan het programma verbonden risico's en de daaraan gerelateerde mitigatiemaatregelen opnieuw te beoordelen; wijst erop dat de evaluatie een lijst heeft opgeleverd van 33 aan het programma en aan de Gemeenschappelijke Onderneming verbonden risico's, waarvan 9 vanwege hun ernst als "toprisico's" zijn aangemerkt; is van mening dat er in 2014 verschillende externe factoren tot onzekerheid over de toekomst van het programma hebben geleid en tot de vaststelling van meer risico's dan gebruikelijk (onzekere economische vooruitzichten, een nieuw meerjarig financieel kader (MFK), alsook organisatorische veranderingen ten aanzien van de Gemeenschappelijke Onderneming en het referentie-DG, enz.); is verheugd dat de Gemeenschappelijke Onderneming bezig is specifieke corrigerende maatregelen te treffen of deze reeds heeft getroffen;

Rol van de Gemeenschappelijke Onderneming

22.  wijst op de essentiële rol van de Gemeenschappelijke Onderneming bij het coördineren en uitvoeren van het onderzoek in verband met het SESAR-project, een van de pijlers van het gemeenschappelijk Europees luchtruim; merkt eveneens op dat 2014 het begin van de stationeringsfase van het SESAR-project inluidde; is in dit verband ingenomen met de instelling van een Deployment Manager voor SESAR, die verslag zal uitbrengen over en toezicht zal houden op de tenuitvoerlegging van nieuwe operationele oplossingen en technologische verbeteringen die door SESAR zijn ontwikkeld, om zo de doeltreffende toepassen ervan te waarborgen;

23.  moedigt de onderneming en de Deployment Manager ertoe aan met de lidstaten samen te werken om het aantal en de kwaliteit te verhogen van de projecten die worden voorgesteld in het kader van het vervoersprogramma van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF); herinnert aan het standpunt van het Europees Parlement in de begrotingsprocedure en brengt in herinnering dat het Parlement voorstander was van het terugvorderen van het totale bedrag dat van de CEF naar het Europees Fonds voor strategische investeringen is overgeheveld;

24.  stelt vast dat er per 31 december 2014 in de ontwikkelingsfase van de Gemeenschappelijke Onderneming door 16 leden (met inbegrip van Eurocontrol) aan programma-activiteiten gewerkt werd, waarbij meer dan 100 particuliere en openbare instanties en onderaannemers betrokken waren; merkt op dat van de 369 projecten in het kader van het SESAR-programma er 348 (94 %) in uitvoering of voltooid waren;

18.2.2016

ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2014

(2015/2197(DEC))

Rapporteur voor advies: Inés Ayala Sender

SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  is verheugd over de door de Rekenkamer geconstateerde regelmatigheid van de rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR (de Gemeenschappelijke Onderneming voor ATM-onderzoek in het kader van het gemeenschappelijk Europees luchtruim; hierna "de Gemeenschappelijke Onderneming") over het begrotingsjaar 2014;

2.  merkt op dat de Gemeenschappelijke Onderneming voor 2014 een begroting van 13,1 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 121,9 miljoen EUR aan betalingskredieten had en dat de uitvoeringspercentages respectievelijk 99,4 % en 79,8 % bedroegen;

3.  wijst erop dat van de vijftien jaarlijkse kostendeclaraties van leden in drie gevallen de betaling is uitgesteld van eind 2014 tot begin 2015; roept de Gemeenschappelijke Onderneming en haar leden op kostendeclaraties tijdig in te dienen en uitstel te voorkomen, en te allen tijde te zorgen voor goed beheer van de financiën en de financiële middelen;

4.  merkt op dat het Financieel Reglement van de Gemeenschappelijke Onderneming voor de programmeringsperiode 2014-2020 op 25 juni 2015 door de raad van bestuur is goedgekeurd, overeenkomstig een op 4 juni 2015 goedgekeurd Uitvoeringsbesluit van de Commissie waarmee toestemming werd gegeven om af te wijken van het Financieel Reglement van de Gemeenschappelijke Onderneming zoals bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie;

5.  wijst op de essentiële rol van de Gemeenschappelijke Onderneming bij het coördineren en uitvoeren van het onderzoek in verband met het SESAR-project, een van de pijlers van het gemeenschappelijk Europees luchtruim; merkt eveneens op dat 2014 het begin van de stationeringsfase van het SESAR-project inluidde; is in dit verband ingenomen met de instelling van een Deployment Manager voor SESAR, die verslag zal uitbrengen over en toezicht zal houden op de tenuitvoerlegging van nieuwe operationele oplossingen en technologische verbeteringen die door SESAR zijn ontwikkeld, om zo de doeltreffende toepassen ervan te waarborgen;

6.  moedigt de onderneming en de Deployment Manager ertoe aan met de lidstaten samen te werken om het aantal en de kwaliteit te verhogen van de projecten die worden voorgesteld in het kader van het vervoersprogramma van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF); herinnert aan het standpunt van het Europees Parlement in de begrotingsprocedure en brengt in herinnering dat het Parlement voorstander was van het terugvorderen van het totale bedrag dat van de CEF naar het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) is overgeheveld;

7.  stelt vast dat er per 31 december 2014 in de ontwikkelingsfase van de Gemeenschappelijke Onderneming door 16 leden (met inbegrip van Eurocontrol) aan programma-activiteiten gewerkt werd, waarbij meer dan 100 particuliere en openbare instanties en onderaannemers betrokken waren; merkt op dat van de 369 projecten in het kader van het SESAR-programma er 348 (94 %) in uitvoering of voltooid waren;

8.  merkt op dat van de 556 miljoen EUR aan cofinancieringsbijdragen die door de Europese Unie en Eurocontrol aan de andere 15 leden dienen te worden betaald (sinds 1 januari 2014), op 31 december 2014 100 % was vastgelegd en 66 % (369 miljoen EUR) was uitbetaald, terwijl de resterende 34 % (187 miljoen EUR) naar verwachting op 31 december 2017 zal zijn betaald;

9.  juicht het toe dat de Gemeenschappelijke Onderneming haar bestaande specifieke maatregelen om belangenconflicten te vermijden heeft versterkt; erkent dat het aantal personeelsleden dat bij de Gemeenschappelijke Onderneming wordt gedetacheerd en van haar leden afkomstig is, derhalve tot een klein aantal sleutelposities is teruggebracht;

10.  erkent dat de Gemeenschappelijke Onderneming gedurende het jaar 2014 twee belangrijke evaluaties heeft uitgevoerd om de aan het programma verbonden risico's en de daaraan gerelateerde mitigatiemaatregelen opnieuw te beoordelen; wijst erop dat de evaluatie een lijst heeft opgeleverd van 33 aan het programma en aan SJU (de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR) verbonden risico's, waarvan 9 vanwege hun ernst als "toprisico's" zijn aangemerkt; is van mening dat er in 2014 verschillende externe factoren tot onzekerheid over de toekomst van het programma hebben geleid en tot de vaststelling van meer risico's dan gebruikelijk (onzekere economische vooruitzichten, een nieuw meerjarig financieel kader (MFK), alsook organisatorische veranderingen ten aanzien van de Gemeenschappelijke Onderneming en het referentie-DG, enz.); is verheugd dat de Gemeenschappelijke Onderneming bezig is specifieke corrigerende maatregelen te treffen of deze reeds heeft getroffen;

11.  is ingenomen met het feit dat de Gemeenschappelijke Onderneming momenteel bezig is met een uitvoerig verslag, dat in de tweede helft van 2015 beschikbaar moet zijn en handelt over de maatschappelijke en economische voordelen van de afgeronde projecten en bijdragen van haar leden, en is van mening dat dit zal helpen de transparantie van dit publiek-private partnerschap en de steun ervoor te verbeteren;

12.  stelt voor dat het Europees Parlement kwijting verleent aan de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

16.2.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

40

5

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Gabriel Mato

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

4.4.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

18

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

PB C 422 van 17.12.2015, blz. 70.

(2)

PB C 422 van 17.12.2015, blz. 72.

(3)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(4)

PB L 64 van 2.3.2007, blz. 1.

(5)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(6)

PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

(7)

PB C 422 van 17.12.2015, blz. 70.

(8)

PB C 422 van 7.12.2015, blz. 72.

(9)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(10)

PB L 64 van 2.3.2007, blz. 1.

(11)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(12)

PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

(13)

  Verslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 2014, bijlage I, blz. 2.

(14)

  Verslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 2014, blz. 7.

(15)

  Verslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 2014, blz. 7.

(16)

  Verslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 2014, blz. 7.

(17)

  Definitieve jaarrekening van Sesar, blz. 36.

(18)

  Jaarlijks activiteitenverslag, blz. 33.

(19)

  Verslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 2014, blz. 8.

(20)

  Verslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 2014, blz. 8.

(21)

  Jaarlijks activiteitenverslag, blz. 119.

Juridische mededeling - Privacybeleid