Procedūra : 2015/2188(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0090/2016

Pateikti tekstai :

A8-0090/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.31
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0167

PRANEŠIMAS     
PDF 694kWORD 124k
7.4.2016
PE 569.745v03-00 A8-0090/2016

dėl Europos bankininkystės institucijos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2188(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos bankininkystės institucijos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2188(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos bankininkystės institucijos 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos bankininkystės institucijos 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0086/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB(4), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0090/2016),

1.  patvirtina Europos bankininkystės institucijos vykdomajam direktoriui, kad Institucijos 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos bankininkystės institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos bankininkystės institucijos 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2188(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos bankininkystės institucijos 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos bankininkystės institucijos 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0086/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB(10), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0090/2016),

1.  pažymi, kad Europos bankininkystės institucijos galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos bankininkystės institucijos 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos bankininkystės institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos bankininkystės institucijos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2188(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos bankininkystės institucijos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0090/2016),

A.  kadangi, remiantis Europos bankininkystės institucijos (toliau – Institucija) finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2014 finansinių metų biudžetas buvo 33 599 863 EUR, t. y. 29,39 proc. didesnis nei 2013 m., nes ši Institucija yra neseniai įsteigta; kadangi Institucija yra finansuojama Sąjungos įnašais (40 proc.) ir valstybių narių įnašais (60 proc.);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos bankininkystės institucijos 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Institucijos 2014 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  pažymi, jog Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad dėl vienos Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje pateiktos pastabos, kuri Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje buvo pažymėta žyma „vykdoma“, imtasi taisomųjų veiksmų ir daug jų jau atlikti ir ši pastaba šiuo metu pažymėta žyma „vykdoma“; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje pateiktos dvi pastabos dabar pažymėtos žyma „netaikytina“;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 2014 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,81 proc. (t. y. 2,28 proc. didesnis, palyginti su 2013 m.), o mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 83,94 proc. (t. y. padidėjo 8,60 proc.); remdamasis Institucijos suteikta informacija patvirtina, kad biudžeto įvykdymo lygis padidėjo pagerinus biudžeto planavimą ir stebėseną;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.  pažymi, kad Institucija dar labiau sumažino bendrą įsipareigojimų asignavimų perkėlimo lygį – nuo 16,50 proc. 2013 m. iki 15,90 proc. 2014 m.; pripažįsta, kad II antraštinėje dalyje perkelta 3 431 070 EUR įsipareigojimų asignavimų ir tai buvo daugiausia susiję su tuo, kad Institucija 2014 m. gruodžio mėn. persikėlė į naujas patalpas;

4.  su pasitenkinimu pažymi, kad Institucija labiau suderino savo IT sutartis su finansiniais metais tam, kad sumažintų perkėlimų į kitą laikotarpį, susijusių su planuojamais viešaisiais IT infrastruktūros ir IT paslaugų pirkimais, lygį; atkreipia dėmesį į tai, kad perkėlimų procentinė dalis, susijusi su IT sutartimis, sumažėjo 9 proc., palyginti su 2013 m.;

5.  atkreipia dėmesį į iš 2013 m. perkeltų įsipareigojimų asignavimų įvykdymo lygį, kuris buvo 92 proc.; atkreipia dėmesį į tai, kad Institucijos tikslinis rodiklis (95 proc.) nebuvo pasiektas tik dėl jos IT infrastruktūros paslaugų kainų sumažėjimo;

Perkėlimai

6.  remdamasis Institucijos metinėmis finansinėmis ataskaitomis konstatuoja, kad Institucijos administracinė valdyba patvirtino penkis biudžeto perkėlimus, kurie buvo įgyvendinti 2014 m. ir kurie viršijo ribinę vertę, nurodytą 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje, 27 straipsnyje(13);

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

7.  remdamasis Institucijos metinėmis finansinėmis ataskaitomis pažymi, kad užimtos 146 pareigybės; palankiai vertina Institucijos dėmesį tam, kad jos ištekliai būtų nukreipti į jos pagrindinės veiklos sritis; pažymi, kad vidutiniškai keturiems etatams, susijusiems su tiesioginiu Institucijos įgaliojimų vykdymu, tenka tik vienas administravimo etatas;

8.  ragina Instituciją griežtai taikyti priemones, susijusias su diskrecija ir neleidimu dalyvauti viešuosiuose pirkimuose,– visais atvejais atlikti tinkamus patikrinimus ir taikyti atmetimo kriterijus tam, kad interesų konflikto atveju bendrovių paraiškos būtų atmetamos, nes tai labai svarbu norint apsaugoti Sąjungos finansinius interesus;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

9.  pripažįsta, kad Institucijos Priežiūros tarybos narių ir stebėtojų, Administracinės valdybos narių ir Institucijos vadovų ketinimų deklaracijos ir interesų deklaracijos paskelbtos Institucijos interneto svetainėje; konstatuoja, kad kiekvienais metais surenkamos darbuotojų interesų deklaracijos ir jas įvertina etikos pareigūnas;

10.  ragina Instituciją kartu su šiuo metu vykdoma sąmoningumo ugdymo veikla ir sąžiningumo bei skaidrumo klausimo privalomo aptarimo vykdant įdarbinimo procedūras ir veiklos rezultatų peržiūrą labiau didinti darbuotojų informuotumą apie interesų konfliktų politiką;

11.  ragina bendrai pagerinti korupcijos prevenciją ir kovą su ja taikant holistinį požiūrį, pradedant nuo didesnių galimybių visuomenei susipažinti su dokumentais užtikrinimo ir griežtesnių taisyklių dėl interesų konfliktų nustatymo, sukuriant ar stiprinant skaidrumo registrus ir suteikiant pakankamai išteklių teisėsaugos priemonėms įgyvendinti, taip pat užtikrinant geresnį valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su atitinkamomis trečiosiomis šalimis;

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. balandžio mėn. priimta Institucijos kovos su sukčiavimu strategija, kuri bus įgyvendinama 2015–2017 m.;

13.  pažymi, kad Institucija įdiegė procesus, susijusius su nepriklausomumo politika, ir sprendimų priėmimo procesus, kuriais siekiama užtikrinti, kad nauji nariai ir stebėtojai pateiktų būtinas deklaracijas; taip pat pažymi, kad atsistatydinę nariai ir stebėtojai informuojami apie išliekančias savo prievoles;

14.  prašo, kad Institucija įgyvendintų Tarnybos nuostatų 16 straipsnį ir kasmet skelbtų informaciją apie vyresniuosius pareigūnus, kurie išėjo iš tarnybos, taip pat interesų konfliktų sąrašą;

Vidaus auditas

15.  pažymi, kad 2014 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba atliko ribotą Institucijos IT projektų valdymo peržiūrą; taip pat pažymi, kad nė vienas iš keturių nustatytų faktų nebuvo laikomas itin svarbiu; pripažįsta, kad Institucija jau visapusiškai įgyvendino sutartą veiksmų planą dėl tų faktų; pripažįsta, kad 2014 m. nebuvo pateikta arba panaikinta jokių itin svarbių rekomendacijų, be to, 2015 m. sausio 1 d. nebuvo neįgyvendintų itin svarbių rekomendacijų;

Veikla

16.  pažymi, kad Institucija visų pagalbinių funkcijų vykdymo klausimais glaudžiai bendradarbiauja su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, siekdama, kai tai įmanoma, sumažinti administracines sąnaudas, paskatinti sinergiją ir dalytis geriausia praktika; tikisi, kad Institucija dės daugiau pastangų siekdama gerinti bendradarbiavimą su kitomis decentralizuotomis agentūromis;

17.  pažymi, kad Institucija taiko Komisijos teikiamas apskaitos sistemas, kurias patvirtino apskaitos pareigūnas, atsižvelgdamas į darbą, kurį atliko nepriklausoma apskaitos įmonė, nagrinėjanti sistemas bei finansines procedūras ir atliekanti apskaitos sistemų apžvalgą; be to, pažymi, kad 2014 m., siekiant padidinti tų sistemų efektyvumą, buvo atlikti masinių mokėjimų komandiruotėms vykdymo pakeitimai, taip pat įdiegtas ir sėkmingai išbandytas elektroninis sąskaitų faktūrų priėmimas;

Kitos pastabos

18.  primena, kad po finansų krizės 2011 m. Parlamentas buvo vienas iš pagrindinių naujos visapusiškos Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) ir Institucijos, kaip šios sistemos sudėtinės dalies, sukūrimo šalininkų;

19.  pabrėžia, kad Institucijos vaidmuo skatinant bendrą priežiūros režimą vidaus rinkoje yra labai svarbus siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, geriau integruotą, veiksmingesnę ir saugesnę Sąjungos finansų rinką ir aukšto lygio vartotojų apsaugą, skatinant produktų ir finansinių paslaugų rinkoje sąžiningumą ir skaidrumą;

20.  pabrėžia, kad Institucija atlieka tik techninio pobūdžio darbą, o priimti svarbiausius politinius sprendimus yra Sąjungos teisės aktų leidėjo prerogatyva;

21.  nurodo, kad Institucija, vykdydama savo veiklą, ypatingą dėmesį turi skirti finansų sektoriaus saugumo ir patikimumo išlaikymui, darnos su Sąjungos teisės aktais užtikrinimui, proporcingumo principo ir pagrindinių finansinių paslaugų vidaus rinkos principų laikymuisi; pabrėžia, kad Institucija, remdamasi tokiomis nuostatomis, privalo siekti vienareikšmių, nuoseklių ir darnių rezultatų, kurie nepasižymėtų nereikalingu sudėtingumu;

22.  nurodo, jog itin svarbu, kad Institucijos parengtos nuostatos būtų išdėstytos taip, kad jas galėtų vienodai taikyti ir mažesni subjektai;

23.  pabrėžia, kad, kalbant apie visus su Institucijos ištekliais susijusius klausimus, turi būti užtikrinta galimybė nuosekliai vykdyti įgaliojimus ir kad biudžeto suvaržymai neturi nulemti praktinių nepriklausomos, patikimos ir veiksmingos priežiūros ribų;

24.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 2014/05 pateiktas išvadas, kad pradiniame Institucijos veiklos etape jai skirti ištekliai apskritai buvo nepakankami, kad ji galėtų visapusiškai įvykdyti savo įgaliojimus; pripažįsta, kad EFPIS vis dar kuriama, ir pabrėžia, kad norint, jog Institucija vykdytų jai jau pavestas užduotis ir papildomas užduotis, kurios jai numatomos vykdant teisėkūros darbą, reikia tinkamo darbuotojų skaičiaus ir atitinkamo biudžeto, kad ji galėtų patenkinamai atlikti priežiūrą; pabrėžia, kad labai dažnai daugėjant užduočių reikia didinti ir išteklius, jei norima išlaikyti priežiūros darbo kokybę; vis dėlto pabrėžia, kad bet koks galimas Institucijai skiriamų lėšų didinimas turi būti išsamiai paaiškinamas ir kartu, kiek tai įmanoma, turi būti įgyvendinamos racionalizavimo priemonės;

25.  pabrėžia, kad Institucija, užtikrindama visapusišką visų užduočių vykdymą, privalo apdairiai vykdyti tik Sąjungos teisės aktų leidėjo jai pavestas užduotis ir turi nesiekti faktiškai išplėsti jai pavestų užduočių įgaliojimų; pabrėžia, kad, vykdydama savo darbą ir ypač rengdama techninius standartus ir techninius patarimus, Institucija turi laiku, reguliariai ir išsamiai informuoti Parlamentą apie savo veiklą; apgailestauja, kad Institucija praeityje ne visada laikėsi šio reikalavimo;

26.  pabrėžia, kad Institucija, rengdama įgyvendinimo teisės aktus, gaires, klausimus ir atsakymus ar kitas panašias priemones, visada privalo laikytis Sąjungos teisės aktų leidėjo jai suteiktų įgaliojimų ir neturi siekti nustatyti standartų tose srityse, kuriose vis dar vyksta teisėkūros procesai;

27.  apgailestaudamas pripažįsta, kad Institucijai nepavyko patenkinamai ir išsamiai informuoti Sąjungos teisės aktų leidėjo apie visas savo atliekamo darbo detales;

28.  apgailestaudamas pripažįsta, kad tam tikrais atvejais dokumentai buvo perduoti Sąjungos teisės aktų leidėjui tik po to, kai jie buvo nutekinti plačiajai visuomenei, ir mano, kad tai yra nepriimtina;

29.  daro išvadą, kad Institucijos mišraus finansavimo tvarka, kuri visų pirma pagrįsta nacionalinių kompetentingų institucijų įnašais, yra netinkama, nelanksti, apsunkinanti ir todėl gali kilti grėsmė jos nepriklausomumui; taigi ragina Komisiją baltojoje knygoje, kurią planuojama parengti 2016 m. antrajame ketvirtyje, ir teisėkūros pasiūlyme, kurį ketinama pateikti iki 2017 m., nustatyti kitokią finansavimo tvarką, pagrįstą atskira Sąjungos biudžeto eilute, ir nacionalinių institucijų mokamus įnašus visiškai pakeisti mokesčiais, kuriuos moka rinkos dalyviai;

30.  ragina Instituciją papildyti Parlamentui teikiamą informaciją apie patarimų ar techninių standartų projektą, susijusį su rizikos ribojimo reikalavimų tikslinimu, pateikiant išsamų tokiam tikslinimui naudojamų duomenų ir metodologijos aprašą.

31.  palankiai vertina didesnį skaidrumą Institucijos susitikimų su suinteresuotaisiais subjektais klausimu.

°

°  °

32.  pažymi, kad kitos su Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2016 m. .... .. d. rezoliucijoje(14) [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].

25.2.2016

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos bankininkystės institucijos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2188(DEC))

Nuomonės referentas: Markus Ferber

PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  primena, kad po finansų krizės 2011 m. Europos Parlamentas buvo vienas iš pagrindinių naujos visapusiškos Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) ir Europos bankininkystės institucijos (EBI), kaip šios sistemos sudėtinės dalies, sukūrimo šalininkų;

2.  pabrėžia, kad EBI vaidmuo skatinant bendrą priežiūros režimą vidaus rinkoje yra labai svarbus siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, geriau integruotą, veiksmingesnę ir saugesnę Sąjungos finansų rinką ir aukšto lygio vartotojų apsaugą, skatinant sąžiningumą ir skaidrumą produktų ir finansinių paslaugų rinkoje;

3.  pabrėžia, kad EBI atlieka tik techninio pobūdžio darbą, o priimti svarbiausius politinius sprendimus yra Sąjungos teisės aktų leidėjo prerogatyva;

4.  nurodo, kad EBI, vykdydama savo veiklą, ypatingą dėmesį turi skirti finansų sektoriaus saugumo ir patikimumo išlaikymui, darnos su Sąjungos teisės aktais užtikrinimui, proporcingumo principo ir pagrindinių finansinių paslaugų vidaus rinkos principų laikymuisi; pabrėžia, kad EBI, remdamasi tokiomis nuostatomis, privalo siekti nedviprasmiškų, nuoseklių ir darnių rezultatų, kurie nepasižymėtų nereikalingu sudėtingumu;

5.  nurodo, jog itin svarbu, kad EBI parengtos nuostatos būtų išdėstytos taip, kad jas galėtų vienodai taikyti ir mažesni subjektai;

6.  pripažįsta, kad, remiantis Europos Audito Rūmų nuomone, 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EBI finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

7.  pabrėžia, kad, kalbant apie visus su EBI ištekliais susijusius klausimus, turi būti užtikrinta galimybė nuosekliai vykdyti įgaliojimus ir kad biudžeto suvaržymai neturi nulemti praktinių nepriklausomos, patikimos ir veiksmingos priežiūros ribų;

8.  atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 2014/05 pateiktas išvadas, kad pradiniame EBI veiklos etape jai skirti ištekliai apskritai buvo nepakankami, kad institucija galėtų visapusiškai įvykdyti savo įgaliojimus; pripažįsta, kad EFPIS vis dar kuriama, ir pabrėžia, kad norint, jog EBI vykdytų jai jau pavestas užduotis ir papildomas užduotis, kurios jai numatomos vykdant teisėkūros darbą, reikia tinkamo darbuotojų skaičiaus ir atitinkamo biudžeto, kad ji galėtų patenkinamai atlikti priežiūrą; pabrėžia, kad labai dažnai daugėjant užduočių reikia didinti ir išteklius, jei norima išlaikyti priežiūros darbo kokybę; vis dėlto pabrėžia, kad bet koks galimas EBI skiriamų lėšų didinimas turi būti išsamiai paaiškinamas, kartu, kiek tai įmanoma, turi būti įgyvendinamos racionalizavimo priemonės;

9.  pabrėžia, kad, užtikrindama visų užduočių visapusišką vykdymą, EBI privalo atidžiai vykdyti tik Sąjungos teisės aktų leidėjo jai pavestas užduotis ir neturi siekti didesnių nei pavestos užduotys faktinių įgaliojimų; pabrėžia, kad, vykdydama savo darbą ir ypač rengdama techninius standartus ir techninius patarimus, EBI turi laiku, reguliariai ir išsamiai informuoti Europos Parlamentą apie savo veiklą; apgailestauja, kad EBI praeityje ne visada laikėsi šio reikalavimo;

10.  pabrėžia, kad, rengdama įgyvendinimo teisės aktus, gaires, klausimus ir atsakymus ar kitas panašias priemones, EBI privalo visada laikytis Sąjungos teisės aktų leidėjo jai skirtų įgaliojimų ir neturi siekti nustatyti standartų tose srityse, kuriose tebevykdomi teisėkūros procesai;

11.  apgailestaudamas pripažįsta, kad institucijai EBI nepavyko patenkinamai ir išsamiai informuoti Sąjungos teisės aktų leidėjo apie visas savo atliekamo darbo detales;

12.  apgailestaudamas pripažįsta, kad tam tikrais atvejais dokumentai buvo perduoti Sąjungos teisės aktų leidėjui tik po to, kai jie buvo nutekinti plačiajai visuomenei, ir mano, kad tai yra nepriimtina;

13.  daro išvadą, kad institucijos EBI mišraus finansavimo tvarka, kuri ypač pagrįsta nacionalinių kompetentingų institucijų įnašais, yra netinkama, nelanksti, apsunkinanti ir dėl to gali kilti grėsmė jos nepriklausomumui; taigi ragina Komisiją baltojoje knygoje, kurią planuojama parengti 2016 m. antrajame ketvirtyje, ir teisėkūros pasiūlyme, kurį ketinama pateikti iki 2017 m., nustatyti kitokią finansavimo tvarką, pagrįstą atskira Sąjungos biudžeto eilute, ir nacionalinių institucijų mokamus įnašus visiškai pakeisti mokesčiais, kuriuos moka rinkos dalyviai;

14.  ragina EBI papildyti Europos Parlamentui teikiamą informaciją apie patarimų ar techninių standartų projektą, susijusį su rizikos ribojimo reikalavimų tikslinimu, pateikiant išsamų tokiam tikslinimui naudojamų duomenų ir metodologijos aprašą;

15.  džiaugiasi dėl didesnio skaidrumo EBI susitikimų su suinteresuotaisiais subjektais klausimu.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

22.2.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

3

9

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Agea

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 111.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 111.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 111.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 111.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(14)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA-PROV(2016)0000].

Teisinis pranešimas - Privatumo politika