Postup : 2015/2188(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0090/2016

Predkladané texty :

A8-0090/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.31
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0167

SPRÁVA     
PDF 556kWORD 127k
7.4.2016
PE 569.745v03-00 A8-0090/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014

(2015/2188(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014

(2015/2188(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0086/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(4), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0090/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo za plnenie rozpočtu orgánu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014

(2015/2188(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami orgánu(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0086/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(10), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0090/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho orgánu pre bankovníctvo sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014

(2015/2188(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0090/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho orgánu pre bankovníctvo (ďalej len „orgán“) za rozpočtový rok 2014 sumu 33 599 863 EUR, čo predstavuje nárast o 29,39 % v porovnaní s rokom 2013, čo súvisí s tým, že tento orgán bol vytvorený len nedávno; keďže orgán je financovaný z príspevku Únie (40 %) a príspevkov členských štátov (60 %);

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka orgánu za rok 2014 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o jednu pripomienku uvedenú v správe Dvora audítorov za rok 2012 a označenú v správe Dvora audítorov za rok 2013 ako „prebiehajúcu“, boli prijaté a zväčša dokončené nápravné opatrenia a táto pripomienka je v súčasnosti označená ako „prebiehajúca“; okrem toho poznamenáva, že dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2013 sú v súčasnosti označené ako „nerelevantné“;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,81 %, čo predstavuje zvýšenie o 2,28 % v porovnaní s rokom 2013, a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 83,94 %, čo predstavuje nárast o 8,60 %; na základe informácií orgánu berie na vedomie, že k zvýšeniu miery plnenia rozpočtu došlo v dôsledku zlepšenia rozpočtového plánovania a monitorovania;

Záväzky a prenosy

3.  poznamenáva, že orgán ďalej znížil celkovú úroveň prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov zo 16,50 % v roku 2013 na 15,90 % v roku 2014; uznáva, že prenesené viazané rozpočtové prostriedky v rámci hlavy II boli vo výške 3 431 070 EUR a väčšinou súviseli s presťahovaním orgánu do nových priestorov v decembri 2014;

4.  s uspokojením konštatuje, že orgán svoje IT zmluvy väčšmi zosúladil s rozpočtovým rokom s cieľom znížiť úroveň prenosov týkajúcich sa plánovaného verejného obstarávania infraštruktúry IT a služieb IT; poukazuje na to, že percentuálny podiel prenosov týkajúcich sa IT zmlúv klesol o 9 % v porovnaní s rokom 2013;

5.  zdôrazňuje, že miera plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2013 predstavovala 92 %; upozorňuje, že cieľ orgánu na úrovni 95 % nebol dosiahnutý iba v dôsledku zníženia cien jej služieb v oblasti IT infraštruktúry;

Presuny

6.  na základe ročnej účtovnej závierky orgánu konštatuje, že jeho správna rada schválila päť rozpočtových presunov vykonaných v roku 2014, ktoré prekračovali hranicu uvedenú v článku 27 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(13);

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.  na základe ročnej účtovnej závierky orgánu berie na vedomie, že počet obsadených pracovných miest je 146; víta zameranie orgánu na prideľovanie svojich zdrojov na svoje hlavné oblasti činnosti; poukazuje na to, že na každé štyri pracovné miesta spojené s priamym vykonávaním mandátu orgánu je len jedno administratívne pracovné miesto;

8.  žiada orgán, aby dôsledne uplatňoval opatrenia týkajúce sa voľnej úvahy a vylúčenia, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, s vykonávaním riadneho overovania spoľahlivosti v každom štádiu a uplatňovaním kritérií vylúčenia s cieľom zabrániť účasti spoločností v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

9.  berie na vedomie, že vyhlásenia o zámere, ako aj vyhlásenia o záujmoch členov a pozorovateľov rady orgánov dohľadu, správnej rady a manažmentu orgánu boli zverejnené na internetovej stránke orgánu; konštatuje, že vyhlásenia zamestnancov o záujmoch sú každoročne zhromažďované a poradcovia pre otázky etiky ich hodnotia;

10.  nabáda orgán, aby zlepšil zvyšovanie informovanosti úradníkov o politike v oblasti konfliktu záujmov popri súbežne prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti a zahrnutie integrity a transparentnosti ako bodu, o ktorom sa má povinne rokovať počas postupov prijímania zamestnancov a preskúmaní výkonnosti;

11.  požaduje celkové zlepšenie v oblasti predchádzania korupcii prostredníctvom holistického prístupu, počnúc lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov, zavedením alebo posilnením registrov transparentnosti a poskytovaním dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími krajinami;

12.  konštatuje, že stratégia orgánu pre boj proti podvodom bola prijatá v apríli 2015 a bude sa vykonávať v rokoch 2015 až 2017;

13.  konštatuje, že postupy týkajúce sa politiky v oblasti nezávislosti a rozhodovacích procesov orgán zaviedol, aby zabezpečil, že noví členovia a pozorovatelia poskytnú potrebné vyhlásenia; okrem toho poznamenáva, že odstúpeným členom a pozorovateľom sa pripomínajú ich pretrvávajúce záväzky;

14.  žiada, aby orgán vykonával článok 16 služobného poriadku tým, že bude každoročne uverejňovať informácie o vyšších úradníkoch, ktorí z orgánu odišli, ako aj zoznam konfliktov záujmov;

Vnútorný audit

15.  konštatuje, že v roku 2014 Útvar pre vnútorný audit Komisie vykonal obmedzené preskúmanie riadenia IT projektu orgánu; ďalej konštatuje, že zo štyroch identifikovaných zistení nebolo žiadne považované za kritické; berie na vedomie, že dohodnutý akčný plán na riešenie týchto zistení už orgán v plnej miere zrealizoval; berie na vedomie, že počas roku 2014 neboli vydané ani uzavreté žiadne kritické odporúčania a k 1. januáru 2015 neexistovalo žiadne kritické odporúčanie;

Výkonnosť

16.  berie na vedomie, že orgán úzko spolupracuje s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy vo všetkých podporných činnostiach s cieľom znížiť v rámci možností administratívne náklady, posilniť synergie a vymieňať si najlepšie postupy; očakáva, že orgán vyvinie ďalšie úsilie o posilnenie spolupráce s ostatnými decentralizovanými agentúrami;

17.  konštatuje, že orgán používa účtovný systém poskytnutý Komisiou, ktorý bol potvrdený účtovníkom na základe práce, ktorú vykonali nezávislé účtovnícke firmy, týkajúcej sa systémov, finančných postupov a preskúmania účtovných systémov; okrem toho poznamenáva, že počas roka 2014 boli s cieľom zvýšiť efektívnosť týchto systémov uskutočnené zmeny vo vykonávaní hromadných platieb na služobné cesty a bolo zavedené a úspešne testované elektronické prijímanie faktúr;

Ďalšie pripomienky

18.  pripomína, že Európsky parlament bol kľúčovou hybnou silou v úsilí o vytvorenie nového a komplexného európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) v období po finančnej kríze a pri vytváraní orgánu v roku 2011 ako súčasti ESFS;

19.  zdôrazňuje, že úloha orgánu pri podpore spoločného režimu dohľadu v rámci celého jednotného trhu je kľúčová pre zabezpečenie finančnej stability, lepšie integrovaného, účinnejšieho a bezpečnejšieho finančného trhu, ako aj vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov v Únii podporou spravodlivosti a transparentnosti na trhu výrobkov a finančných služieb;

20.  zdôrazňuje, že činnosť orgánu je čisto technickej povahy a kľúčové politické rozhodnutia sú výsadou zákonodarcu Únie;

21.  zdôrazňuje, že orgán pri vykonávaní svojej činnosti musí venovať osobitnú pozornosť presadzovaniu bezpečnosti a stability finančného sektora, čím sa zabezpečí súlad s právnymi predpismi Únie, a to v súlade so zásadou proporcionality a základnými princípmi vnútorného trhu s finančnými službami; zdôrazňuje, že na základe tejto skutočnosti sa musí orgán snažiť dosiahnuť výstupy, ktoré sú jednoznačné a súdržné a nie sú zbytočne zložité;

22.  poukazuje na to, že je mimoriadne dôležité, aby ustanovenia, ktoré orgán vypracúva, boli navrhnuté tak, aby ich mohli uplatňovať aj menšie subjekty;

23.  zdôrazňuje, že v súvislosti so všetkými otázkami, ktoré súvisia so zdrojmi orgánu, sa musí zabezpečiť možnosť dôsledného plnenia mandátu a tiež to, aby rozpočtové obmedzenia v praxi nebránili nezávislému, spoľahlivému a účinnému dohľadu;

24.  berie na vedomie záver Európskeho dvora audítorov uvedený v jeho osobitnej správe č. 5/2014, že celkové zdroje orgánu v počiatočnej fáze jeho fungovania nepostačovali na to, aby mohol vykonávať svoj mandát; uznáva, že fáza vytvárania ESFS sa ešte stále neskončila, a preto upozorňuje, že úlohy, ktoré už boli orgánu zverené, ako aj dodatočné úlohy plánované v prebiehajúcich legislatívnych činnostiach, si vyžadujú primeraný počet zamestnancov, a to tak z hľadiska počtu, ako aj kvalifikácií, a financie, aby sa umožnil uspokojivý dohľad; zdôrazňuje, že v záujme zachovania kvality činností dohľadu sa často stáva, že rozšíreniu úloh musí zodpovedať aj zvýšenie zdrojov; zdôrazňuje však, že akýkoľvek možný nárast prostriedkov orgánu musí byť podrobne vysvetlený a sprevádzaný racionalizačnými opatreniami vždy, keď je to možné;

25.  zdôrazňuje, že orgán musí zabezpečiť úplné vykonávanie všetkých svojich úloh, ale zároveň sa musí dôsledne držať úloh, ktoré mu boli pridelené zákonodarcom Únie, a nesmie sa snažiť de facto rozšíriť svoj mandát nad rámec týchto úloh; zdôrazňuje, že orgán musí pri vykonávaní svojej práce a najmä pri vypracúvaní technických štandardov a technického poradenstva včas, pravidelne a komplexne informovať o svojich činnostiach Európsky parlament; vyjadruje poľutovanie nad tým, že to v minulosti nie vždy urobil;

26.  zdôrazňuje, že pri vypracúvaní vykonávacích predpisov, usmernení, otázok a odpovedí alebo podobných opatrení musí orgán vždy rešpektovať mandát udelený zákonodarcom Únie a nesmie sa snažiť stanoviť normy v oblastiach, kde legislatívny proces ešte stále prebieha;

27.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že orgán nedokázal dostatočne a komplexne informovať zákonodarcu Únie o všetkých detailoch svojej aktuálnej činnosti;

28.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v niektorých prípadoch boli dokumenty predložené zákonodarcovi Únie až po tom, ako informácie prenikli na širokú verejnosť, čo považuje za neprijateľné;

29.  konštatuje, že mechanizmus zmiešaného financovania orgánu, ktorý je z veľkej časti závislý od príspevkov príslušných vnútroštátnych orgánov, je nedostatočný, nepružný a zložitý a predstavuje potenciálnu hrozbu pre jeho nezávislosť; vyzýva preto Komisiu, aby v bielej knihe plánovanej na druhý štvrťrok 2016 a v legislatívnom návrhu, ktorý má byť predložený do roku 2017, uviedla rôzne finančné mechanizmy založené na osobitnom rozpočtovom riadku v rozpočte Únie a na úplnom nahradení príspevkov vnútroštátnych orgánov poplatkami uhrádzanými účastníkmi trhu;

30.  vyzýva orgán, aby doplnil komunikáciu s EP o návrhu odporúčania alebo technických normách týkajúcich sa kalibrácie prudenciálnych vzorcov o úplný opis údajov a metodiky, ktoré sa pri takejto kalibrácii používajú;

31.  víta zvýšenú transparentnosť vzhľadom na schôdze orgánu a zainteresovaných strán;

°

°  °

32.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](14) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].).

25.2.2016

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014

(2015/2188(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Markus Ferber

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že Európsky parlament bol kľúčovou hybnou silou v úsilí o vytvorenie nového a komplexného európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) v období po finančnej kríze a pri vytváraní Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) v roku 2011 ako súčasti ESFS;

2.  zdôrazňuje, že úloha EBA pri podpore spoločného režimu dohľadu v rámci celého jednotného trhu je kľúčová pre zabezpečenie finančnej stability, lepšie integrovaného, účinnejšieho a bezpečnejšieho finančného trhu, ako aj vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov v Únii podporou spravodlivosti a transparentnosti na trhu výrobkov a finančných služieb;

3.  zdôrazňuje, že činnosť EBA je čisto technickej povahy a že kľúčové politické rozhodnutia sú výsadou zákonodarcu Únie;

4.  zdôrazňuje, že EBA pri vykonávaní svojej činnosti musí venovať osobitnú pozornosť presadzovaniu bezpečnosti a stability finančného sektora, čím sa zabezpečí súlad s právnymi predpismi Únie, a to v súlade so zásadou proporcionality a základnými princípmi vnútorného trhu s finančnými službami; zdôrazňuje, že EBA sa na tomto základe musí snažiť dosiahnuť výstupy, ktoré sú jednoznačné, konzistentné, súdržné a nie sú zbytočne zložité;

5.  poukazuje na to, že je mimoriadne dôležité, aby ustanovenia, ktoré vypracúva orgán EBA, boli navrhnuté tak, aby ich mohli uplatňovať aj menšie subjekty;

6.  berie na vedomie, že podľa názoru Európskeho dvora audítorov sú operácie EBA súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2014 zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

7.  zdôrazňuje, že v súvislosti so všetkými otázkami, ktoré súvisia so zdrojmi EBA, sa musí zabezpečiť možnosť dôsledného plnenia mandátu a tiež to, aby rozpočtové obmedzenia v praxi nebránili nezávislému, spoľahlivému a účinnému dohľadu;

8.  berie na vedomie záver Európskeho dvora audítorov uvedený v jeho osobitnej správe č. 5/2014, že celkové zdroje EBA v počiatočnej fáze jeho fungovania nepostačovali na to, aby mohol vykonávať svoj mandát; uznáva, že fáza vytvárania ESFS sa ešte stále neskončila, a preto upozorňuje, že úlohy, ktoré už boli zverené EBA, ako aj dodatočné úlohy plánované v prebiehajúcich legislatívnych činnostiach, si vyžadujú primeraný počet zamestnancov, a to tak z hľadiska počtu, ako aj kvalifikácií, a financie, aby sa umožnil uspokojivý dohľad; zdôrazňuje, že v záujme zachovania kvality činností dohľadu sa často stáva, že rozšíreniu úloh musí zodpovedať aj zvýšenie zdrojov; zdôrazňuje však, že akýkoľvek možný nárast prostriedkov EBA musí byť podrobne vysvetlený a sprevádzaný racionalizačnými opatreniami vždy, keď je to možné;

9.  zdôrazňuje, že EBA musí zabezpečiť úplné vykonávanie všetkých svojich úloh, ale zároveň sa musí dôsledne držať úloh, ktoré mu boli pridelené zákonodarcom Únie, a nesmie sa snažiť de facto rozšíriť svoj mandát nad rámec týchto úloh; zdôrazňuje, že EBA musí pri vykonávaní svojej práce a najmä pri vypracúvaní technických predpisov a technického poradenstva včas, pravidelne a komplexne informovať o svojich činnostiach Európsky parlament; vyjadruje poľutovanie nad tým, že to v minulosti nie vždy urobil;

10.  zdôrazňuje, že pri vypracúvaní vykonávacích predpisov, usmernení, otázok a odpovedí alebo podobných opatrení musí EBA vždy rešpektovať mandát pridelený zákonodarcom Únie, a nesmie sa snažiť stanoviť normy v oblastiach, kde legislatívny proces ešte stále prebieha;

11.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že EBA nedokázal dostatočne a komplexne informovať zákonodarcu Únie o všetkých detailoch svojej aktuálnej činnosti;

12.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v niektorých prípadoch boli dokumenty predložené zákonodarcovi Únie až po tom, ako informácie prenikli na širokú verejnosť, čo považuje za neprijateľné;

13.  konštatuje, že mechanizmus zmiešaného financovania orgánu EBA, ktorý z veľkej časti závisí od príspevkov príslušných vnútroštátnych orgánov, je neprimeraný, nepružný, zaťažujúci a predstavuje potenciálnu hrozbu pre jeho nezávislosť; vyzýva preto Komisiu, aby v bielej knihe plánovanej na druhý štvrťrok 2016 a v legislatívnom návrhu predloženom do roku 2017 uviedla rôzne finančné mechanizmy založené na osobitnom rozpočtovom riadku v rozpočte Únie a na úplnom nahradení príspevkov vnútroštátnych orgánov poplatkami uhrádzanými účastníkmi trhu;

14.  vyzýva EBA, aby doplnil komunikáciu s EP o návrhu odporúčania alebo technických normách týkajúcich sa kalibrácie prudenciálnych vzorcov o úplný opis údajov a metodiky, ktoré sa pri takejto kalibrácii používajú;

15.  víta zvýšenú transparentnosť vzhľadom na schôdze EBA a zainteresovaných strán.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

22.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

3

9

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 111.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 111.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 111.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 111.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(14)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia