Postup : 2015/2189(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0091/2016

Předložené texty :

A8-0091/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.38
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0174

ZPRÁVA     
PDF 624kWORD 123k
7.4.2016
PE 569.752v02-00 A8-0091/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2014

(2015/2189(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2014

(2015/2189(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES(4), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0091/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění absolutorium za plnění rozpočtu orgánu na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2014

(2015/2189(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi orgánu(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES(10), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(11),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0091/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2014

(2015/2189(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0091/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „orgán“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 21 582 772 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje 15% nárůst, a to s ohledem na krátkou dobu existence tohoto orgánu; vzhledem k tomu, že 40 % rozpočtu orgánu pochází z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka orgánu za rozpočtový rok 2014 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

1.  připomíná, že Evropský parlament byl klíčovou hybnou silou při úsilí o vytvoření nového a komplexního evropského systému finančního dohledu (ESFS) v období po finanční krizi a při zřizování orgánu EIOPA jako součásti ESFS v roce 2011;

2.  zdůrazňuje, že úloha orgánu EIOPA při prosazování společného režimu dohledu na celém jednotném trhu je zásadní pro zajištění finanční stability, lépe integrovaného, transparentnějšího, efektivnějšího a bezpečnějšího finančního trhu i vyšší úrovně ochrany spotřebitelů v Unii;

3.  zdůrazňuje, že činnost orgánu EIOPA má ryze technickou povahu a že klíčová politická rozhodnutí jsou výsadou zákonodárného orgánu Unie;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

4.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že jedna z připomínek uvedená ve zprávě za rok 2012, která byla ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 označena jako „probíhající“ je nyní ve zprávě Účetního dvora označena jako „není relevantní“; konstatuje dále, že ke dvěma připomínkám ze zprávy Účetního dvora za rok 2013 byla přijata nápravná opatření a tyto dvě připomínky jsou nyní označeny jako „dokončené“ a jedna jako „není relevantní“;

5.  bere na vědomí sdělení orgánu, že zavedl zvláštní schvalovací postupy, aby se zabránilo nejednoznačnosti při povolování právních závazků; zejména bere na vědomí pravidelný přezkum postupů schvalování finančních transakcí orgánu, zavedení specifického školení v oblasti financí a zadávání veřejných zakázek pro všechny zaměstnance orgánu zapojené do postupů schvalování finančních transakcí i posílení finančních a rozpočtových procesů se zaměřením na soulad s postupem schvalování finančních transakcí;

Závazky a přenesené prostředky

6.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že celková míra přenesených prostředků na závazky činila 26 % a v případě hlavy III dosáhla dokonce 66 %; zdůrazňuje, že tyto přenosy souvisely zejména s víceletými investicemi v oblasti IT, jež měly za cíl vybudovat kapacity orgánu v oblasti informatiky a umožnit agentuře řádné provádění náročného časového rámce směrnice Solventnost II(13);

7.  konstatuje, že výrazný deficit rozpočtu orgánu na rok 2015 vyžadoval racionalizaci rozpočtu na rok 2014 s cílem využít dostupné zdroje účinným a účelným způsobem a minimalizovat dopad na probíhající projekty v oblasti IT;

8.  bere na vědomí sdělení orgánu, že většina otázek souvisejících s přenosy se vyřeší během roku 2016, kdy se očekává dosažení pokročilé úrovně vyspělosti kapacity orgánu v oblasti IT; zejména konstatuje, že většina přenosů je spojena se smluvními povinnostmi, jež orgán uzavřel v roce 2014, ale k poskytování souvisejících služeb částečně došlo až v roce 2015; dále konstatuje, že vedle projektů IT souvisely přenosy prostředků s úhradami pro odborníky v rámci projektu „společná kultura dohledu“, jakož i se schůzemi, služebními cestami a překlady z provozních důvodů; vyzývá orgán, aby v budoucnu zlepšil řízení externích smluv a uvedl je v soulad se zásadami udržitelného a stabilního finančního řízení.

9.  naléhavě vyzývá orgán, aby v budoucnu co nejvíce omezil objem prostředků na závazky přenášených do dalšího rozpočtového roku.

Převody

10.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že část přenesených prostředků na závazky souvisely s rozpočtovými převody uskutečněnými v listopadu a prosinci 2014; konstatuje, že tyto převody souvisejí s navýšením provozního rozpočtu o 1 100 000 EUR (19 %) prostřednictvím převodů ve výši 858 828 EUR z rozpočtu na zaměstnance a 266 360 EUR z rozpočtu na správní výdaje; bere na vědomí, že cílem těchto převodů bylo kompenzovat deficity v rozpočtu orgánu na rok 2015 v důsledku zásadních rozpočtových škrtů;

Rozpočtové a finanční řízení

11.  konstatuje, že v důsledku úsilí o monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2014 bylo dosaženo 100% plnění rozpočtu, čímž byl dosažen plánovaný cíl orgánu a došlo ke zvýšení o 3,26 % oproti roku 2013; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 74,1 %, což představuje 6% odchylku od plánovaného cíle a zvýšení o 5,21 % oproti roku 2013;

12.  bere na vědomí, že rozpočet orgánu a jeho postupy zadávání zakázek byly přezkoumány s cílem zaručit jejich plné začlenění do celkových postupů plánování a koordinace, což by mělo vést k lepší harmonizaci rozpočtových prostředků, které jsou pro daný rok k dispozici;

13.  dospívá k závěru, že smíšený způsob financování orgánu EIOPA, jenž z velké části závisí na příspěvcích vnitrostátních příslušných orgánů, je nepružný, zatěžující a představuje potenciální hrozbu pro jeho nezávislost, zejména v situaci, kdy je jeho rozpočet z 60 % financován příslušnými vnitrostátními orgány dohledu; vyzývá proto Komisi, aby v bílé knize plánované na 2. čtvrtletí roku 2016 a v legislativním návrhu, který má být předložen v roce 2017, navrhla jiný způsob financování založený na samostatné rozpočtové položce v rozpočtu Unie a na úplném nahrazení příspěvků vnitrostátních orgánů poplatky odváděnými účastníky trhu.

Postupy zadávání zakázek a přijímání zaměstnanců

14.  bere na vědomí skutečnost, že orgán dosáhl 100% naplnění svého plánu pracovních míst; konstatuje, že celkem se uskutečnilo 49 výběrových řízení a orgán přijal 27 nových zaměstnanců, takže počet jeho zaměstnanců dosáhl 129 osob z 26 různých zemí;

15.  konstatuje, že cíl klíčového ukazatele výkonnosti v oblasti školení zaměstnanců činil 100 %, ačkoli se školení v souvislosti se zaměstnáním zúčastnilo pouze 80 % zaměstnanců; lituje skutečnosti, že klíčový ukazatel výkonnosti v oblasti školení zaměstnanců nepokračoval v roce 2015 v důsledku rozpočtových škrtů, které měly dopad na rozpočet orgánu určený na školení i na schopnost orgánu přijmout podobný závazek v budoucnu;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

16.  konstatuje, že orgán na svých webových stránkách zveřejnil životopisy, prohlášení o záměru a prohlášení o střetech zájmů členů správní rady i členů rady orgánů dohledu;

17.  vyzývá orgán, aby věnoval zvláštní pozornost ochraně oznamovatelů v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním, jež má být brzy přijata;

18.  vyzývá orgán, aby zlepšil své postupy a praktiky, které mají za cíl chránit finanční zájmy Unie, a aby aktivně přispíval k procesu udělování absolutoria zaměřenému na výsledky;

19.  vybízí orgán, aby u osob vykonávajících funkce ve veřejné správě lépe zvyšoval povědomí o politice předcházení střetům zájmů, souběžně s již probíhajícími činnostmi na zvyšování informovanosti, a požaduje, aby integrita a transparentnost byly zařazeny jako povinný bod, o němž se bude hovořit při přijímacích řízeních a při pohovorech o pracovním výkonu;

20.  s politováním konstatuje, že orgán neinformuje zákonodárce Unie dostatečně, komplexně a podrobně o své aktuální činnosti;

21.  s politováním konstatuje, že v některých případech byly dokumenty zákonodárci Unie předloženy teprve poté, co unikly na veřejnost, což pokládá za nepřijatelné;

22.  vyzývá orgán, aby následoval příkladu Evropského bankovního orgánu a v zájmu větší transparentnosti zveřejňoval informace o všech svých setkáních se zástupci třetích stran;

Vnitřní kontroly

23.  konstatuje, že orgán provedl všechna relevantní doporučení vydaná útvarem interního auditu (IAS) Komise při jeho omezeném přezkumu uplatňování standardů vnitřní kontroly orgánu; bere na vědomí pokrok, který orgán učinil v oblasti vnitřní kontroly, zejména pokud jde o posílené postupy plánování, hodnocení a podávání zpráv, dodatečná bezpečnostní opatření a rozvoj strategie proti podvodům na období 2015–2017; připomíná však, že zavedení systému pro správu dokumentů s doplňujícími postupy i provedení zbývajících bloků zaměřených na kapacitu orgánu v oblasti kontinuity provozu mělo být dokončeno v roce 2015; vyzývá orgán, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informoval o pokroku při provádění těchto opatření;

Interní audit

24.  konstatuje, že v roce 2014 uskutečnil útvar IAS audit procesů orgánu v oblasti plánování a tvorby rozpočtu a vydal šest doporučení, z nichž jedno bylo označeno jako „velmi důležité“; bere na vědomí, že orgán vytvořil zvláštní akční plán pro řešení všech doporučení vydaných útvarem IAS;

25.  s uspokojením konstatuje, že na konci roku 2014 nezůstala otevřená žádná kritická nebo velmi důležitá opatření z předchozích auditů útvaru IAS;

Další připomínky

26.  zdůrazňuje, že orgán musí při provádění svých činností věnovat zvláštní pozornost zajištění bezpečnosti a stability finančního sektoru, dodržování právních předpisů Unie, zásady proporcionality a základních principů vnitřního trhu s finančními službami; podtrhuje, že orgán musí s ohledem na výše uvedené usilovat o dosahování jednoznačných, konzistentních a soudržných cílů, které nejsou zbytečně komplexní;

27.  zdůrazňuje, že je zvláště důležité, aby pravidla, která orgán připravuje, byla navrhována tak, aby je mohly rovnocenně uplatňovat i menší subjekty;

28.  zdůrazňuje, že u všech záležitostí spojených se zdroji orgánu musí být zajištěno, aby byl důsledně naplňován mandát orgánu a aby v důsledku rozpočtových omezení nebyl po praktické stránce omezován nezávislý, spolehlivý a účinný dohled;

29.  uvědomuje si, že zřizovací fáze systému ESFS stále není dokončena, a připomíná proto, že úkoly již svěřené orgánu stejně jako jeho dodatečné úkoly, s nimiž se počítá v probíhajícím legislativním procesu, vyžadují odpovídající stav zaměstnanců z hlediska počtu i odbornosti a finanční prostředky, které umožní uspokojivý dohled; upozorňuje, že má-li být zajištěna kvalita činností v oblasti dohledu, je velmi často nutné, aby rozšíření povinností doprovázelo navýšení zdrojů; zdůrazňuje však, že veškeré případné zvyšování objemu prostředků orgánu musí být důkladně zdůvodněno a musí jej doprovázet racionalizační opatření všude tam, kde to bude možné;

30.  zdůrazňuje, že se orgán musí důsledně zaměřovat na úkoly, které mu svěřil zákonodárce Unie, přičemž musí zajistit plnění svých pověření v celém rozsahu, avšak nesmí se snažit fakticky rozšiřovat svůj mandát nad rámec těchto činností; zdůrazňuje, že při výkonu své činnosti a zejména při přípravě technických norem a technických pokynů musí orgán včas, pravidelně a souhrnně informovat Evropský parlament o svých krocích; lituje, že tomu tak v minulosti vždycky nebylo;

31.  zdůrazňuje, že při přípravě prováděcích předpisů, pokynů, otázek a odpovědí nebo podobných opatření musí orgán vždy jednat v mezích mandátu uděleného zákonodárcem Unie a nesmí se snažit stanovovat normy v oblastech, kde dosud probíhá legislativní proces;

32.  vyzývá orgán, aby při komunikaci s Parlamentem ohledně návrhů poradenství nebo technických norem týkajících se nastavení obezřetnostních vzorců uváděl rovněž úplný popis údajů a metod, ze kterých toto nastavení vychází.

°

°  °

33.  Pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doplňují jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne [xx xxxx 2016](14) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].).

25.2.2016

STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2014

(2015/2189(DEC))

Navrhovatel: Markus Ferber

NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  připomíná, že Evropský parlament byl klíčovou hybnou silou při úsilí o vytvoření nového a komplexního evropského systému finančního dohledu (ESFS) v období po finanční krizi a při zřizování Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) jako součásti ESFS v roce 2011;

2.  zdůrazňuje, že úloha orgánu EIOPA při prosazování společného režimu dohledu na celém jednotném trhu je zásadní pro zajištění finanční stability, lépe integrovaného, transparentnějšího, efektivnějšího a bezpečnějšího finančního trhu i vyšší úrovně ochrany spotřebitelů v Unii;

3.  zdůrazňuje, že činnost orgánu EIOPA má ryze technickou povahu a že klíčová politická rozhodnutí jsou výsadou zákonodárného orgánu Unie;

4.  zdůrazňuje, že orgán EIOPA musí při provádění svých činností věnovat zvláštní pozornost zajištění bezpečnosti a stability finančního sektoru a dodržování právních předpisů Unie, zásady proporcionality a základních principů vnitřního trhu s finančními službami; podtrhuje, že orgán EIOPA musí s ohledem na výše uvedené usilovat o dosahování jednoznačných, konzistentních a soudržných cílů, které nejsou zbytečně komplexní;

5.  zdůrazňuje, že je zvláště důležité, aby byla pravidla, která vypracovává orgán EIOPA, navržena tak, aby je mohly stejným způsobem uplatňovat i menší subjekty;

6.  bere na vědomí, že podle názoru Evropského účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka orgánu EIOPA za rok končící dnem 31. prosince 2014, ve všech významných ohledech legální a správné;

7.  zdůrazňuje, že u všech záležitostí spojených se zdroji orgánu EIOPA musí být zajištěno, aby byl důsledně naplňován mandát orgánu a aby v důsledku rozpočtových omezení nebyl po praktické stránce omezován nezávislý, spolehlivý a účinný dohled;

8.  uvědomuje si, že zřizovací fáze systému ESFS stále není dokončena, a připomíná proto, že úkoly již svěřené orgánu EIOPA stejně jako jeho dodatečné úkoly, s nimiž se počítá v probíhajícím legislativním procesu, vyžadují odpovídající stav zaměstnanců z hlediska počtu i odbornosti a finanční prostředky, které umožní uspokojivý dohled; upozorňuje, že má-li být zajištěna kvalita činností dohledu, je velmi často nutné, aby rozšíření povinností doprovázelo navýšení zdrojů; zdůrazňuje však, že veškeré případné zvyšování objemu prostředků pro orgán EIOPA musí být důkladně zdůvodněno a musí jej doprovázet racionalizační opatření všude tam, kde to bude možné;

9.  zdůrazňuje, že orgán EIOPA se musí důsledně zaměřovat na úkoly, které mu svěřil zákonodárce Unie, přičemž musí zajistit plnění svých pověření v celém rozsahu, avšak nesmí se snažit fakticky rozšiřovat svůj mandát nad rámec těchto činností; zdůrazňuje, že při výkonu své činnosti a zejména při přípravě technických norem a technických pokynů musí orgán EIOPA včas, pravidelně a souhrnně informovat Evropský parlament o svých krocích; lituje, že v minulosti tomu tak ne vždy bylo;

10.  zdůrazňuje, že při přípravě prováděcích předpisů, pokynů, otázek a odpovědí nebo podobných opatření musí orgán EIOPA vždy jednat v mezích mandátu uděleného zákonodárcem Unie a nesmí se snažit stanovovat normy v oblastech, kde dosud probíhá legislativní proces;

11.  s politováním konstatuje, že orgán EIOPA neinformuje zákonodárce Unie dostatečně, kompletně a podrobně o své aktuální činnosti;

12.  s politováním konstatuje, že v některých případech byly předloženy dokumenty zákonodárci Unie až poté, co unikly na veřejnost, což pokládá za nepřijatelné;

13.  dospívá k závěru, že smíšený způsob financování orgánu EIOPA, jenž z velké části závisí na příspěvcích vnitrostátních příslušných orgánů, je nepružný, zatěžující a představuje potenciální hrozbu pro jeho nezávislost, zejména v situaci, kdy je jeho rozpočet z 60 % financován příslušnými vnitrostátními orgány dohledu; vyzývá proto Komisi, aby v bílé knize plánované na 2. čtvrtletí roku 2016 a v legislativním návrhu, který by měl být předložen v roce 2017, navrhla jiný způsob financování založený na samostatné rozpočtové položce v rozpočtu Unie a na úplném nahrazení příspěvků vnitrostátních orgánů poplatky odváděnými účastníky trhu.

14.  vyzývá orgán EIOPA, aby následoval příkladu orgánu EBA a v zájmu větší transparentnosti zveřejňoval informace o všech svých setkáních se zástupci třetích stran;

15.  vyzývá orgán EIOPA, aby při komunikaci s EP ohledně návrhů poradenství nebo technických norem týkajících se nastavení obezřetnostních vzorců uváděl rovněž úplný popis údajů a metod, z kterých toto nastavení vychází.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

22.2.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

3

10

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Agea

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 175.

(2)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 175.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.

(5)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 175.

(8)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 175.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.

(11)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. L 153, 22.5.2014, s. 1.

(14)

Texty přijaté toho dne, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právní upozornění - Ochrana soukromí