Menetlus : 2015/2189(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0091/2016

Esitatud tekstid :

A8-0091/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.38
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0174

RAPORT     
PDF 295kWORD 98k
7.4.2016
PE 569.752v02-00 A8-0091/2016

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2189(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2189(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1094/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ)(4), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2013 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0091/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2189(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastustega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1094/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ)(10), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2013 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0091/2016),

1.  märgib, et Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2189(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2014 aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0091/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi „asutus”) finantsaruannete kohaselt oli asutuse 2014. aasta lõplik eelarve 21 582 772 eurot, mis kujutab endast 2013. aastaga võrreldes 15 % suurust kasvu, mis tuleneb asutuse hiljutisest loomisest; arvestades, et 40 % asutuse eelarvest koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et asutuse eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

1.  tuletab meelde, et Euroopa Parlament oli finantskriisi järellainetuses uue ja tervikliku Euroopa finantsjärelevalve süsteemi ning asutuse kui selle osa loomisel 2011. aastal peamine eestvedaja;

2.  rõhutab, et asutuse roll ühtse järelevalvekorra edendamisel siseturul on ülimalt oluline, et tagada liidus finantsstabiilsus, paremini integreeritud, läbipaistvam, tõhusam ja turvalisem finantsturg ning kõrgel tasemel tarbijakaitse;

3.  rõhutab, et asutuse töö on puhtalt tehnilist laadi ja oluliste poliitiliste otsuste tegemine on liidu seadusandja eelisõigus;

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

4.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ühe kommentaari kohta, mille kontrollikoda esitas 2012. aastat käsitlevas aruandes ja mille seisuks oli 2013. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „lõpetamata“, on nüüd kontrollikoja aruandes märgitud „ei kohaldata“; võtab lisaks teadmiseks, et seoses kahe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2013. aastat käsitlevas aruandes, on võetud parandusmeetmeid ning nende seisuks on nüüd märgitud „lõpetatud“ ja veel ühe kommentaari seisuks „ei kohaldata“;

5.  võtab teadmiseks, et asutus on kehtestanud täiendava heakskiidukorra, et vältida juriidiliste kohustuste võtmise heakskiitmisel mitmemõttelisust; võtab eelkõige teadmiseks asutuse raharingluse korrapärase läbivaatamise, spetsiifilise finants- ja hankekoolituse ettenägemise asutuse kõikidele töötajatele, kes on raharinglusega seotud, ning finants- ja eelarvemenetluste tugevdamise, keskendudes raharingluse nõuetele vastavusele;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

6.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute kogumäär oli 26 %, kuid III jaotises oli see koguni 66 %; juhib tähelepanu asjaolule, et need ülekandmised olid peamiselt seotud IT-sektori mitmeaastaste investeeringutega, mille eesmärk on kujundada välja asutuse IT-alane võimekus ja võimaldada rakendada direktiivi Solventsus II nõuetekohaselt ette antud lühikese tähtaja jooksul(13);

7.  märgib, et oluline puudujääk asutuse 2015. aasta eelarves eeldas 2014. aasta eelarve ümberkorraldamist, et kasutada olemasolevaid vahendeid tõhusalt ja tulemuslikult ning minimeerida mõju pooleliolevatele IT-projektidele;

8.  võtab asutuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et suurem osa ülekandmistega seotud probleeme laheneb 2016. aastal, sest asutuse IT-suutlikkus peaks kõigi eelduste kohaselt olema piisavalt suur; märgib eelkõige, et suurem osa ülekandmistest on seotud lepinguliste kohustustega, mis asutus võttis 2014. aastal, kuid millega seotud teenuseid osutati osaliselt alles 2015. aastal; märgib ühtlasi, et lisaks IT-projektidele puudutasid ülekandmised ekspertide kulude hüvitamist ühise järelvalvekultuuri projekti raames ning asutuse tegevusega seotud koosolekuid, lähetusi ja tõlkeid; kutsub asutust üles parandama edaspidi välislepingute haldamist ja viima see kooskõlla jätkusuutliku ja stabiilse eelarve haldamise põhimõtetega;

9.  nõuab tungivalt, et asutus minimeeriks edaspidi ühest eelarveaastast teisi ülekantavaid summasid;

Ümberpaigutamised

10.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et osa üle kantud assigneeringutest oli seotud 2014. aasta novembris ja detsembris toimunud eelarvevahendite ümberpaigutamistega; märgib, et need ümberpaigutamised on seotud tegevuseelarve suurendamisega 1 100 000 euro võrra (19 %), mille raames paigutati 858 828 eurot ümber personalikulude eelarvest ja 266 360 eurot halduseelarvest; võtab teadmiseks, et nende vahendite ümberpaigutamise eesmärk oli leevendada vahendite nappust asutuse 2015. aasta eelarves, mis oli tingitud arvestatavatest eelarvekärbetest;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

11.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 100 %, mis oli asutuse kavandatud eesmärk ning 2013. aastaga võrreldes 3,26 % suurem; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 74,1 %, mis oli kavandatud eesmärgist 6 % väiksem, kuid 2013. aastaga võrreldes 5,21 % suurem;

12.  võtab teadmiseks, et asutuse eelarve- ja hankemenetlused on läbi vaadatud, et tagada nende täielik lõimimine üldistesse kavandamis- ja kooskõlastamisprotsessidesse, ning see peaks tagama konkreetsel aastal kasutada olevate eelarvevahendite parema korraldamise;

13.  on jõudnud järeldusele, et asutuse segarahastamise süsteem, mis sõltub suurel määral liikmesriikide pädevate asutuste osamaksetest, on ebapiisav, paindumatu, koormav ja võib seada ohtu asutuse sõltumatuse, eriti kuna 60 % tema eelarvest rahastavad pädevad riiklikud järelevalveasutused; palub seetõttu komisjonil algatada 2016. aasta teise kvartalisse kavandatud valges raamatus ja 2017. aastaks esitatavas seadusandlikus ettepanekus teistsugune rahastamissüsteem, mis põhineb liidu eelarves loodaval eraldi eelarvereal ja liikmesriikide asutuste osamaksete täielikul asendamisel turuosaliste makstavate tasudega;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

14.  võtab teadmiseks, et asutuse ametikohtade loetelu on 100 % ulatuses täidetud; märgib, et kokku alustati 49 töölevõtmismenetlust ning asutusse asus tööle 27 uut töötajat, nii et kokku oli asutuses 129 töötajat 26 eri riigist;

15.  märgib, et töötajate koolituse võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitaja puhul oli eesmärgiks seatud 100 %, kuid töökohaspetsiifilisel koolitusel osales üksnes 80 % töötajatest; peab kahetsusväärseks, et töötajate koolituse võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajat 2015. aastal edasi ei kasutatud, sest eelarvekärped mõjutasid ka asutuse koolituseelarvet ja võimet tulevikus selliseid kohustusi täita;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

16.  märgib, et asutus on avaldanud oma veebisaidil juhatuse ja järelevalvenõukogu liikmete elulookirjeldused ning deklaratsioonid kavatsuste ja huvide konfliktide kohta;

17.  kutsub asutust üles pöörama erilist tähelepanu rikkumisest teatajate kaitsele, võttes arvesse peatselt vastu võetavat Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset;

18.  kutsub asutust üles parandama oma menetlusi ja tavasid, mille eesmärk on kaitsta liidu finantshuve, ning anda aktiivne panus tulemustele orienteeritud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusse;

19.  ergutab asutust suurendama koos muude teadlikkuse suurendamise meetmetega oma töötajate teadlikkust huvide konflikti vältimise poliitikast ning lisama usaldusväärsuse ja läbipaistvuse kohustuslike küsimustena töölevõtmismenetlustesse ja tulemusvestlustesse;

20.  peab kahetsusega tunnistama, et asutus ei ole suutnud liidu seadusandjat käimasoleva töö kõigi üksikasjadega piisavalt ja igakülgselt kursis hoida;

21.  peab kahetsusega tunnistama, et mõnel juhul on dokumendid liidu seadusandjale edastatud üksnes pärast seda, kui need on laiemale avalikkusele lekkinud, ja peab seda vastuvõetamatuks;

22.  kutsub asutust üles järgima Euroopa Pangandusjärelevalve eeskuju ja suurendama läbipaistvust, avalikustades kõik kolmanda poole sidusrühmadega toimuvad kohtumised;

Sisekontroll

23.  märgib, et asutus on ellu viinud kõik asjakohased soovitused, mis komisjoni siseauditi talitus läbi viidud sisekontrollistandardite rakendamise piiratud kontrolli raames esitas; võtab teadmiseks asutuse poolt sisekontrolli vallas tehtud edusammud, eelkõige planeerimis-, hindamis- ja aruandlusmenetluste täiustamise, täiendavad turvameetmed ning pettustevastase strateegia väljatöötamise aastateks 2015–2017; märgib siiski, et dokumendihaldussüsteemi ja sellega seotud menetluste kasutuselevõtt ning asutuse talitluspidevussuutlikkuse viimaste elementide rakendamine pidi 2015. aastal lõpule viidama; palub asutusel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada nende meetmete rakendamisel tehtud edusammudest;

Siseaudit

24.  märgib, et 2014. aastal viis siseauditi talitus läbi asutuse planeerimis- ja eelarvemenetluste auditi ning esitas kuus soovitust, millest üks hinnati väga oluliseks; võtab teadmiseks, et asutus töötas välja sihipärase tegevuskava, mille eesmärk on täita kõik siseauditi talituse soovitused;

25.  märgib rahuloluga, et 2014. aasta lõpus ei olnud täitmata ühtegi siseauditi talituse varasemate auditite käigus esitatud kriitilise tähtsusega või väga olulist soovitust;

Muud märkused

26.  märgib, et asutus peab oma tegevuse elluviimisel pöörama erilist tähelepanu finantssektori turvalisuse ja usaldusväärsuse säilitamisele, liidu õigusega kooskõla tagamisele, proportsionaalsuse põhimõtte austamisele ning finantsteenuste siseturu aluspõhimõtete järgimisele; toonitab, et asutus peab selle alusel püüdma saavutada ühemõttelisi, järjepidevaid, sidusaid ja liigse keerukuseta tulemusi;

27.  juhib tähelepanu, kui oluline on, et asutuse koostatud sätted oleksid kavandatud nii, et neid oleks võrdselt võimalik kohaldada ka väiksematel üksustel;

28.  rõhutab, et kõigis asutuse ressurssidega seotud küsimustes on vaja tagada see, et volitusi oleks võimalik järjepidevalt täita ning et eelarve piiratus ei seaks tegelikkuses piire sõltumatule, usaldusväärsele ja tulemuslikule järelevalvele;

29.  võtab teadmiseks, et Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi ülesehitamisetapp ei ole veel lõpule viidud, ning märgib seetõttu, et asutusele juba usaldatud ülesannete täitmine ning poolelioleva õigusloometöö tulemusel lisanduvad kavandatavad ülesanded eeldavad nii töötajate arvu kui ka kvalifikatsiooni seisukohast piisavat personali ja rahastamist, mis võimaldaks teostada rahuldaval tasemel järelevalvet; rõhutab, et ülesannete laiendamise korral tuleb väga sageli ka vastavalt ressursse suurendada, et tagada järelevalvega seotud töö kvaliteet; rõhutab siiski, et igasugust asutuse vahendite võimalikku suurendamist tuleb üksikasjalikult põhjendada ja sellega peavad võimaluse korral käima kaasas ratsionaliseerimismeetmed;

30.  rõhutab, et asutus peab – tagades samas kõigi ülesannete täiel määral elluviimise – jääma rangelt ainult nende ülesannete juurde, mis liidu seadusandja on talle määranud, ning mitte püüdma de facto laiendada oma volitusi nendest ülesannetest kaugemale; rõhutab, et asutus peab oma töö tegemisel ja eelkõige tehniliste standardite ja tehniliste nõuannete koostamisel teavitama Euroopa Parlamenti oma tegevusest õigeaegselt, korrapäraselt ja põhjalikult; väljendab kahetsust, et seda ei ole alati tehtud;

31.  rõhutab, et asutus peab rakendusaktide, suuniste, küsimuste ja vastuste või sarnaste meetmete väljatöötamisel alati järgima liidu seadusandja antud volitusi ning ei tohi püüda seada standardeid valdkondades, milles õigusloome protsessid on alles pooleli;

32.  palub asutusel täiendada usaldatavusnõudeid puudutavate valemite kalibreerimisega seotud nõuannete või tehniliste standardite eelnõude alast kommunikatsiooni Euroopa Parlamendiga, esitades täieliku kirjelduse sellega seoses kasutatavate andmete ja metoodika kohta;

°

°  °

33.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2016. aasta] resolutsioonile(14) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

25.2.2016

MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2189(DEC))

Arvamuse koostaja: Markus Ferber

ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tuletab meelde, et Euroopa Parlament oli finantskriisi järellainetuses uue ja tervikliku Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi loomise alaste jõupingutuste peamine eestvedaja ja toetas süsteemi osana ka Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) asutamist 2011. aastal;

2.  rõhutab, et EIOPA roll siseturul ühtse järelevalvekorra edendamisel on ülimalt oluline, et tagada liidus finantsstabiilsus, paremini integreeritud, läbipaistvam, tõhusam ja turvalisem finantsturg ning kõrgel tasemel tarbijakaitse;

3.  rõhutab, et EIOPA töö on puhtalt tehnilist laadi ja et oluliste poliitiliste otsuste tegemine on liidu seadusandja eelisõigus;

4.  märgib, et EIOPA peab oma tegevuse elluviimisel pöörama erilist tähelepanu finantssektori turvalisuse ja usaldusväärsuse säilitamisele, liidu õigusega kooskõla tagamisele, proportsionaalsuse põhimõtte austamisele ning finantsteenuste siseturu aluspõhimõtete järgimisele; toonitab, et EIOPA peab selle alusel püüdma saavutada ühemõttelisi, järjepidevaid, sidusaid ja liigse keerukuseta tulemusi;

5.  juhib tähelepanu, et eriti oluline on see, et EIOPA koostatud sätted oleksid kavandatud nii, et neid oleks võrdselt võimalik kohaldada ka väiksematel üksustel;

6.  võtab teadmiseks, et Euroopa Kontrollikoja hinnangul on EIOPA 31. detsembril 2014. aastal lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

7.  rõhutab, et kõigis EIOPA ressurssidega seotud küsimustes on vaja tagada see, et volitusi on võimalik järjepidevalt täita ning et eelarve piiratus ei sea tegelikkuses piire sõltumatule, usaldusväärsele ja tõhusale järelevalvele;

8.  võtab teadmiseks, et Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi ülesehitamisetapp ei ole veel lõpule viidud, ning märgib seetõttu, et EIOPA-le juba usaldatud ülesannete täitmine ning poolelioleva õigusloometöö tulemusel lisanduvad kavandatavad ülesanded eeldavad nii töötajate arvu kui ka kvalifikatsiooni seisukohast piisavat personali ja rahastamist, mis võimaldaks teostada rahuldaval tasemel järelevalvet; rõhutab, et ülesannete laiendamise korral tuleb väga sageli ka vastavalt ressursse suurendada, et tagada järelevalvega seotud töö kvaliteet; rõhutab siiski, et igasugust EIOPA vahendite võimalikku suurendamist tuleb üksikasjalikult põhjendada ja sellega peavad võimaluse korral käima kaasas ratsionaliseerimismeetmed;

9.  rõhutab, et EIOPA peab – kindlustades samas kõigi ülesannete täiel määral elluviimise – jääma rangelt ainult nende ülesannete juurde, mis liidu seadusandja on talle määranud, ning mitte püüdma de facto laiendada oma volitusi nendest ülesannetest kaugemale; rõhutab, et EIOPA peab oma töö tegemisel ja eelkõige tehniliste standardite ja tehniliste nõuannete koostamisel teavitama Euroopa Parlamenti oma tegevusest õigeaegselt, korrapäraselt ja põhjalikult; väljendab kahetsust, et EIOPA ei ole varem seda alati teinud;

10.  rõhutab, et EIOPA peab rakendusaktide, suuniste, küsimuste ja vastuste või sarnaste meetmete väljatöötamisel alati järgima liidu seadusandja antud volitusi ning ei tohi püüda seada standardeid valdkondades, milles õigusloome protsessid on alles pooleli;

11.  peab kahetsusega tunnistama, et EIOPA ei ole suutnud liidu seadusandjat oma käimasoleva töö kõigi üksikasjadega piisavalt ja igakülgselt kursis hoida;

12.  peab kahetsusega tunnistama, et mõnel juhul on dokumendid liidu seadusandjale edastatud üksnes pärast seda, kui need on laiemale avalikkusele lekkinud, ja peab seda vastuvõetamatuks;

13.  on jõudnud järeldusele, et EIOPA segarahastamise süsteem, mis sõltub suurel määral liikmesriikide pädevate asutuste osamaksetest, on ebapiisav, paindumatu, koormav ja võib seada ohtu EIOPA sõltumatuse, eriti kuna 60 % tema eelarvest rahastavad pädevad riiklikud järelevalveasutused; kutsub seetõttu komisjoni üles algatama 2016. aasta teise kvartalisse kavandatud valge raamatu ja 2017. aastaks esitatava seadusandliku ettepanekuga teistsuguse rahastamissüsteemi, mis põhineb liidu eelarve eraldi eelarvereal ja liikmesriikide asutuste osamaksete täielikul asendamisel turuosaliste makstavate tasudega;

14.  kutsub EIOPAt järgima EBA eeskuju ja suurendama läbipaistvust, avalikustades kõik kolmanda poole sidusrühmadega toimuvad kohtumised;

15.  palub EIOPA-l täiendada usaldatavusnõudeid puudutavate valemite kalibreerimisega seotud nõuannete või tehniliste standardite eelnõude alast kommunikatsiooni Euroopa Parlamendiga, esitades täieliku kirjelduse sellega seoses kasutatavate andmete ja metoodika kohta.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

22.2.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

3

10

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Laura Agea

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 175.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 175.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 175.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 175.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

ELT L 153, 22.5.2014, lk 1.

(14)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika