Procedūra : 2015/2189(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0091/2016

Pateikti tekstai :

A8-0091/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.38
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0174

PRANEŠIMAS     
PDF 695kWORD 126k
7.4.2016
PE 569.752v02-00 A8-0091/2016

dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2189(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2189(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB(4), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8–0091/2016),

1.  patvirtina Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomajam direktoriui, kad Institucijos 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2189(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB(10), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8–0091/2016),

1.  pažymi, kad Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2189(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8–0091/2016),

A.  kadangi, remiantis Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (toliau – Institucija) finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2014 finansinių metų biudžetas buvo 21 582 772 EUR, t. y. 15 proc. didesnis, palyginti su 2013 m., nes ši Institucija yra neseniai įsteigta; kadangi 40 proc. Institucijos biudžeto sudaro lėšos, gautos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2014 finansinių metų Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) teigia, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Institucijos 2014 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

1.  primena, kad 2011 m., baigiantis finansų krizei, Europos Parlamentas buvo vienas iš pagrindinių naujos visapusiškos Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) ir Institucijos, kaip šios sistemos sudėtinės dalies, sukūrimo šalininkų;

2.  pabrėžia, kad Institucijos vaidmuo gerinant bendrą priežiūros režimą vidaus rinkoje yra labai svarbus, siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, geriau integruotą, skaidresnę, veiksmingesnę ir saugesnę Sąjungos finansų rinką ir aukšto lygio vartotojų apsaugą;

3.  pabrėžia, kad Institucija atlieka tik techninio pobūdžio darbą, o priimti svarbiausius politinius sprendimus yra Sąjungos teisės aktų leidėjo prerogatyva;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

4.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą pažymi, kad viena 2012 m. Audito Rūmų ataskaitoje pateikta pastaba ir 2013 m. Audito Rūmų ataskaitoje pažymėta žyma „neįvykdyta“ dabar Audito Rūmų ataskaitoje pažymėta žyma „netaikoma“; be to, pažymi, kad dėl dviejų Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje pateiktų pastabų imtasi taisomųjų veiksmų ir dabar dvi pastabos pažymėtos žyma „užbaigta“, o viena – žyma „netaikoma“;

5.  remdamasis Institucijos duomenimis pripažįsta, kad Institucija įdiegė papildomas teisinių įsipareigojimų patvirtinimo procedūras, kad būtų pašalinti neaiškumai, susiję su šių įsipareigojimų prisiėmimu; atkreipia dėmesį į tai, kad buvo vykdomos reguliarios Institucijos finansinių procedūrų peržiūros, pradėti rengti teminiai finansų ir viešųjų pirkimų mokymai visiems Institucijos pareigūnams, dalyvaujantiems finansiniuose procesuose, taip pat siekiama, kad finansų ir biudžeto valdymo procesai, sutelkti į finansinių procedūrų laikymąsi, būtų patikimesni;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

6.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad bendras perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis siekė 26 proc. ir konkrečiai III antraštinės dalies – 66 proc.; atkreipia dėmesį į tai, kad šie perkėlimai į kitą laikotarpį daugiausia buvo susiję su daugiametėmis investicijomis į IT sritį, kuriomis siekiama stiprinti Institucijos informacinį pajėgumą ir sudaryti Agentūrai galimybę tinkamai taikyti trumpus direktyvos „Mokumas II“ terminus(13);

7.  pažymi, kad dėl žymiai sumažinto Institucijos 2015 m. biudžeto buvo būtina racionalizuoti 2014 m. biudžetą siekiant veiksmingai ir efektyviai naudoti turimus išteklius ir sumažinti jų poveikį vykdomiems IT projektams;

8.  remdamasis Institucijos pateiktais duomenimis pripažįsta, kad dauguma klausimų, susijusių su perkėlimais į kitą laikotarpį, 2016 m. sumažės, nes tikimasi, kad bus užtikrintas didesnis Institucijos IT pajėgumas; ypač atkreipia dėmesį į tai, kad dauguma perkėlimų į kitą laikotarpį yra susiję su sutartinėmis prievolėmis, kurias Institucija prisiėmė 2014 m., bet pagal kurias paslaugos buvo iš dalies suteiktos 2015 m.; taip pat pažymi, kad, perkėlimai į kitą laikotarpį buvo susiję ne tik su IT projektais, bet taip pat apėmė kompensacijas ekspertams pagal projektą „Bendra priežiūros kultūra“, taip pat su vykdant veiklą rengtais posėdžiais, komandiruotėmis ir atliktais vertimais; ragina Instituciją ateityje pagerinti išorės sutarčių valdymą užtikrinant suderinamumą su tvariu ir stabiliu biudžeto valdymu;

9.  atkreipia Instituto dėmesį į tai, kad į kitus metus perkeliamų įsipareigojimų asignavimų apimtis ateityje turi būti kuo mažesnė;

Perkėlimai

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog dalis įsipareigojimų, perkeltų į kitą laikotarpį, buvo susiję su biudžeto perkėlimais, atliktais 2014 m. lapkričio ir gruodžio mėn.; pažymi, kad tie perkėlimai yra susiję su veiklos biudžeto padidinimu 1 100 000 EUR (19 proc.), atlikus 858 828 EUR perkėlimą iš darbuotojų biudžeto ir 266 360 EUR perkėlimą iš administracinių išlaidų; pripažįsta, kad šie perkėlimai buvo skirti Institucijos 2015 m. biudžeto trūkumams, kurie susidarė po esminio biudžeto sumažinimo, kompensuoti;

Biudžeto ir finansų valdymas

11.  pažymi, kad 2014 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc., taigi buvo pasiektas Institucijos suplanuotas tikslas ir, palyginti su 2013 m., minėtas lygis išaugo 3,26 proc.; be to, pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 74,1 proc. – iki planuoto tikslo pritrūko 6 proc. ir, palyginti su 2013 m., šis lygis išaugo 5,21 proc.;

12.  pripažįsta, kad Institucijos biudžeto ir viešųjų pirkimų procesai buvo peržiūrėti siekiant užtikrinti, kad jie būtų visiškai integruoti į bendro planavimo ir viešųjų pirkimų procesus, o tai turėtų prisidėti prie geresnio einamųjų metų biudžeto lėšų paskirstymo;

13.  daro išvadą, kad institucijos EIOPA mišraus finansavimo tvarka, kuri ypač pagrįsta nacionalinių kompetentingų institucijų įnašais, yra netinkama, nelanksti, apsunkinanti ir dėl to gali kilti grėsmė jos nepriklausomumui, ypač atsižvelgiant į tai, kad 60 proc. jos biudžeto finansuoja kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos; taigi ragina Komisiją baltojoje knygoje, kurią planuojama parengti 2016 m. antrajame ketvirtyje, ir teisėkūros pasiūlyme, kurį ketinama pateikti iki 2017 m., nustatyti kitokią finansavimo tvarką, pagrįstą atskira Sąjungos biudžeto eilute, ir nacionalinių institucijų mokamus įnašus visiškai pakeisti mokesčiais, kuriuos moka rinkos dalyviai;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

14.  pripažįsta, kad Institucija savo etatų planą įvykdė 100 proc.; pažymi, kad iš viso buvo pradėtos 49 įdarbinimo procedūros ir 27 nauji darbuotojai pradėjo darbą Institucijoje, todėl dabar joje iš viso dirba 26 tautybių 129 darbuotojai;

15.  pažymi, kad tikslas susijęs su pagrindiniais veiklos rezultatais (PVR) dėl darbuotojų mokymo siekė 100 proc., tačiau tik 80 proc. darbuotojų galėjo dalyvauti su pareigomis susijusiuose mokymuose; apgailestauja, kad darbuotojų mokymo KVR nebuvo pratęsti 2015 m. dėl biudžeto sumažinimo poveikio Institucijos mokymo biudžetui ir jos galimybėms prisiimti tokį įsipareigojimą ateityje;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

16.  pažymi, kad Institucija savo interneto svetainėje paskelbė Administracinės valdybos narių ir taip pat Priežiūros tarybos narių gyvenimo aprašymus, ketinimų deklaracijas ir interesų konflikto deklaracijas;

17.  ragina Instituciją ypatingą dėmesį skirti informatorių apsaugai atsižvelgiant į netrukus priimsimą Europos Parlamento ir tarybos direktyvą dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo;

18.  ragina Instituciją plėtoti savo procedūras ir praktiką, kuriomis siekiama saugoti Sąjungos finansinius interesus, ir aktyviai prisidėti prie į rezultatus orientuoto biudžeto įvykdymo patvirtinimo proceso;

19.  ragina Instituciją greta šiuo metu vykdomos sąmoningumo ugdymo veiklos labiau didinti pareigūnų informuotumą apie interesų konfliktų politiką ir į diskusijas vykdant įdarbinimo procedūras bei veiklos rezultatų peržiūrą kaip privalomą klausimą įtraukti sąžiningumo ir skaidrumo klausimą;

20.  apgailestaudamas pripažįsta, kad Institucijai nepavyko patenkinamai ir išsamiai informuoti Sąjungos teisės aktų leidėjo apie visas savo atliekamo darbo detales;

21.  apgailestaudamas pripažįsta, kad tam tikrais atvejais dokumentai buvo perduoti Sąjungos teisės aktų leidėjui tik po to, kai jie buvo nutekinti plačiajai visuomenei, ir mano, kad tai yra nepriimtina;

22.  ragina Instituciją sekti Europos bankininkystės institucijos pavyzdžiu siekiant didesnio skaidrumo ir paskelbti viešai apie visus savo susitikimus su suinteresuotaisiais subjektais, kurie yra tretieji asmenys;

Vidaus kontrolė

23.  pažymi, kad Institucija įgyvendino visas atitinkamas Komisijos Vidaus audito tarnybos (VAT) pateiktas rekomendacijas atlikdama Vidaus kontrolės standartų įgyvendinimo ribotą peržiūrą; atkreipia dėmesį į Institucijos padarytą pažangą vidaus kontrolės srityje, ypač vykdant sustiprinto planavimo, vertinimo ir ataskaitų teikimo procesus, papildomas saugumo priemones ir rengiant kovos su sukčiavimu strategiją 2015–2017 m.; tačiau pastebi, kad dokumentų valdymo sistemos ir susijusių procedūrų diegimas, taip pat likusių Institucijos veiklos tęstinumo elementų įgyvendinimas turėjo būti baigtas 2015 m.; ragina Instituciją informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie įgyvendinant šias priemones padarytą pažangą;

Vidaus auditas

24.  pažymi, kad 2014 m. VAT atliko Institucijos planavimo ir biudžeto procedūrų auditą ir pateikė šešias rekomendacijas, kurių viena buvo įvertinta kaip „labai svarbi“; pripažįsta, kad Institucija parengė specialų veiksmų planą, kad būtų vykdomos visos VAT pateiktos rekomendacijos;

25.  palankiai vertina tai, kad 2014 m. pabaigoje po VAT atliktų ankstesnių vidaus auditų nebuvo nebaigtų kritinių ar labai svarbių veiksmų;

Kitos pastabos

26.  nurodo, kad Institucija, vykdydama savo veiklą, ypatingą dėmesį turi skirti finansų sektoriaus saugumo ir patikimumo išlaikymui, atitikties Sąjungos teisės aktams užtikrinimui, proporcingumo principo ir pagrindinių finansinių paslaugų vidaus rinkos principų laikymuisi; pabrėžia, kad Institucija remdamasi tokiomis nuostatomis privalo siekti nedviprasmiškų, nuoseklių ir darnių rezultatų, kurie nepasižymėtų nereikalingu sudėtingumu;

27.  nurodo, jog itin svarbu, kad Institucijos parengtos nuostatos būtų išdėstytos taip, kad jas galėtų vienodai taikyti ir mažesni subjektai;

28.  pabrėžia, kad, kalbant apie visus su Institucijos ištekliais susijusius klausimus, turi būti užtikrinta galimybė nuosekliai vykdyti įgaliojimus ir kad biudžeto suvaržymai neturi nulemti praktinių nepriklausomos, patikimos ir veiksmingos priežiūros ribų;

29.  pripažįsta, kad EFPIS kūrimo etapas dar nesibaigęs, taigi pažymi, kad norint, jog Institucija vykdytų jai jau pavestas užduotis ir papildomas užduotis, kurios jai numatomos šiuo metu vykdant teisėkūros darbą, reikia užtikrinti atitinkamą darbuotojų lygį, turint mintyje tiek jų skaičių, tiek jų kvalifikaciją, ir atitinkamą finansavimą, kad ji galėtų tinkamai atlikti priežiūrą; pabrėžia, kad labai dažnai daugėjant užduočių reikia didinti ir išteklius, jei norima išlaikyti priežiūros darbo kokybę; vis dėlto pabrėžia, kad bet koks galimas Institucijai skiriamų lėšų didinimas turi būti išsamiai paaiškinamas ir kartu, kai tai įmanoma, įgyvendinamos racionalizavimo priemonės;

30.  pabrėžia, kad Institucija turi ne tik užtikrinti, kad visos jai pavestos užduotys būtų visapusiškai įvykdytos, bet ir privalo apgalvotai apsiriboti Sąjungos teisės aktų leidėjo jai pavestomis užduotimis ir neturi siekti pavestas užduotis viršijančių faktinių įgaliojimų; pabrėžia, kad, vykdydama savo darbą ir visų pirma rengdama techninius standartus ir techninius patarimus, Institucija turi laiku, reguliariai ir išsamiai informuoti Europos Parlamentą apie savo veiklą; apgailestauja, kad praeityje taip daryta ne visada;

31.  pabrėžia, kad, rengdama įgyvendinimo teisės aktus, gaires, klausimus ir atsakymus ar kitas panašias priemones, Institucija privalo visada laikytis Sąjungos teisės aktų leidėjo jai suteiktų įgaliojimų ir neturi siekti nustatyti standartų tose srityse, kuriose tebevykdomi teisėkūros procesai;

32.  ragina Instituciją papildyti Parlamentui teikiamą informaciją apie patarimų ar techninių standartų projektą, susijusį su rizikos ribojimo reikalavimų tikslinimu, pateikiant išsamų tokiam tikslinimui naudojamų duomenų ir metodologijos aprašą;

°

°  °

33.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2016 m. ... ... d.(14) rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

25.2.2016

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2189(DEC))

Nuomonės referentas: Markus Ferber

PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  primena, kad 2011 m., baigiantis finansų krizei, Europos Parlamentas buvo vienas iš pagrindinių naujos visapusiškos Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA), kaip šios sistemos sudėtinės dalies, sukūrimo šalininkų;

2.  pabrėžia, kad EIOPA vaidmuo gerinant bendrą priežiūros režimą vidaus rinkoje yra labai svarbus, siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, geriau integruotą, skaidresnę, veiksmingesnę ir saugesnę Sąjungos finansų rinką ir aukšto lygio vartotojų apsaugą;

3.  pabrėžia, kad EIOPA atlieka tik techninio pobūdžio darbą, o priimti svarbiausius politinius sprendimus yra Sąjungos teisės aktų leidėjo prerogatyva;

4.  nurodo, kad EIOPA, vykdydama savo veiklą, ypatingą dėmesį turi skirti finansų sektoriaus saugumo ir patikimumo išlaikymui, darnos su Sąjungos teisės aktais užtikrinimui, proporcingumo principo ir pagrindinių finansinių paslaugų vidaus rinkos principų laikymuisi; pabrėžia, kad EIOPA, remdamasi tokiomis nuostatomis, privalo siekti nedviprasmiškų, nuoseklių, darnių ir nereikalingo sudėtingumo neturinčių rezultatų;

5.  nurodo, jog itin svarbu, kad EIOPA parengtos nuostatos būtų išdėstytos taip, kad jas galėtų vienodai taikyti ir mažesni subjektai;

6.  pripažįsta, kad, Europos Audito Rūmų nuomone, 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EIOPA metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

7.  pabrėžia, kad, kalbant apie visus su EIOPA ištekliais susijusius klausimus, turi būti užtikrinta galimybė nuosekliai vykdyti įgaliojimus ir kad biudžeto suvaržymai neturi nulemti praktinių nepriklausomos, patikimos ir veiksmingos priežiūros ribų;

8.  pripažįsta, kad EFPIS kūrimo etapas vis dar nesibaigęs, taigi pažymi, jog norint, kad EIOPA vykdytų jai jau pavestas užduotis ir papildomas užduotis, kurios jai numatomos vykdant teisėkūros darbą, reikia užtikrinti tinkamą darbuotojų lygį, turint mintyje tiek jų skaičių, tiek jų kvalifikaciją, ir atitinkamą finansavimą, kad ji galėtų patenkinamai atlikti priežiūrą; pabrėžia, kad labai dažnai daugėjant užduočių reikia didinti ir išteklius, jei norima išlaikyti priežiūros darbo kokybę; vis dėlto pabrėžia, kad bet koks galimas institucijai EIOPA skiriamų lėšų didinimas turi būti išsamiai paaiškinamas, kartu, kiek įmanoma, įgyvendinant racionalizavimo priemones;

9.  pabrėžia, kad, užtikrindama visų užduočių visapusišką vykdymą, EIOPA privalo atidžiai vykdyti tik Sąjungos teisės aktų leidėjo jai pavestas užduotis ir neturi siekti didesnių nei pavestos užduotys faktinių įgaliojimų; pabrėžia, kad, vykdydama savo darbą ir ypač rengdama techninius standartus ir techninius patarimus, EIOPA turi laiku, reguliariai ir išsamiai informuoti Europos Parlamentą apie savo veiklą; apgailestauja, kad EIOPA praeityje ne visada laikėsi šio reikalavimo;

10.  pabrėžia, kad, rengdama įgyvendinimo teisės aktus, gaires, klausimus ir atsakymus ar kitas panašias priemones, EIOPA privalo visada laikytis Sąjungos teisės aktų leidėjo jai skirtų įgaliojimų ir neturi siekti nustatyti standartų tose srityse, kuriose tebevykdomi teisėkūros procesai;

11.  apgailestaudamas pripažįsta, kad institucijai EIOPA nepavyko patenkinamai ir išsamiai informuoti Sąjungos teisės aktų leidėjo apie visas savo atliekamo darbo detales;

12.  apgailestaudamas pripažįsta, kad tam tikrais atvejais dokumentai buvo perduoti Sąjungos teisės aktų leidėjui tik po to, kai jie buvo nutekinti plačiajai visuomenei, ir mano, kad tai yra nepriimtina;

13.  daro išvadą, kad institucijos EIOPA mišraus finansavimo tvarka, kuri ypač pagrįsta nacionalinių kompetentingų institucijų įnašais, yra netinkama, nelanksti, apsunkinanti ir dėl to gali kilti grėsmė jos nepriklausomumui, ypač atsižvelgiant į tai, kad 60 proc. jos biudžeto finansuoja kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos; taigi ragina Komisiją baltojoje knygoje, kurią planuojama parengti 2016 m. antrajame ketvirtyje, ir teisėkūros pasiūlyme, kurį ketinama pateikti iki 2017 m., nustatyti kitokią finansavimo tvarką, pagrįstą atskira Sąjungos biudžeto eilute, ir nacionalinių institucijų mokamus įnašus visiškai pakeisti mokesčiais, kuriuos moka rinkos dalyviai;

14.  ragina EIOPA pasekti EBI didesnio skaidrumo pavyzdžiu ir paskelbti viešai apie visus savo susitikimus su suinteresuotomis trečiosiomis šalimis;

15.  ragina EIOPA papildyti Europos Parlamentui teikiamą informaciją apie patarimų ar techninių standartų projektą, susijusį su rizikos ribojimo reikalavimų tikslinimu, pateikiant išsamų tokiam tikslinimui naudojamų duomenų ir metodologijos aprašą.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

22.2.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

3

10

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Agea

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 175.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 175.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 331 2010 12 15, p. 48.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 175.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 175.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 331 2010 12 15, p. 48.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL L 153, 2014 5 22, p. 1.

(14)

Tos dienos priimti tekstai, P[8_TA-PROV(2016)0000].

Teisinis pranešimas - Privatumo politika