Postup : 2015/2189(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0091/2016

Predkladané texty :

A8-0091/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.38
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0174

SPRÁVA     
PDF 559kWORD 130k
7.4.2016
PE 569.752v02-00 A8-0091/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014

(2015/2189(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014

(2015/2189(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(4), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0091/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za plnenie rozpočtu orgánu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014

(2015/2189(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami orgánu(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(10), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0091/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014

(2015/2189(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0091/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „orgán“) na rozpočtový rok 2014 sumu 21 582 772 EUR, čo predstavuje nárast o 15 % v porovnaní s rokom 2013, čo možno vysvetliť tým, že tento orgán vznikol nedávno; keďže 40 % rozpočtu orgánu vychádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka orgánu za rok 2014 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

1.  pripomína, že Európsky parlament bol kľúčovou hybnou silou v úsilí o vytvorenie nového a komplexného európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) v období po finančnej kríze a pri vytváraní orgánu v roku 2011 ako súčasti ESFS;

2.  zdôrazňuje, že úloha orgánu pri podpore spoločného režimu dohľadu v rámci celého jednotného trhu je kľúčová pre zabezpečenie finančnej stability, lepšie integrovaného, transparentnejšieho, účinnejšieho a bezpečnejšieho finančného trhu, ako aj vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov v Únii;

3.  zdôrazňuje, že činnosť orgánu je čisto technickej povahy a kľúčové politické rozhodnutia sú výsadou zákonodarcu Únie;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

4.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že jedna pripomienka uvedená v správe Dvora audítorov za rok 2012 a označená v správe Dvora audítorov za rok 2013 ako „prebiehajúca“ je teraz v správe Dvora audítorov označená ako „nevzťahuje sa“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2013, boli prijaté nápravné opatrenia a tieto dve pripomienky sú teraz označené ako „ukončené“, zatiaľ čo ďalšia je označená ako „nevzťahuje sa“;

5.  berie na vedomie informáciu orgánu o tom, že zaviedol dodatočné mechanizmy schvaľovania s cieľom vyhnúť sa nejasnostiam pri schvaľovaní právnych záväzkov; poukazuje najmä na pravidelné preskúmanie finančných postupov orgánu, zavedenie osobitnej odbornej prípravy v oblasti financovania a verejného obstarávania pre všetkých zamestnancov orgánu zapojených do finančných postupov, ako aj posilnenie finančných a rozpočtových procesov so zameraním na dodržiavanie finančných postupov;

Záväzky a prenosy

6.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že celkový objem prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov bol na úrovni 26 %, a konkrétne v hlave III na úrovni 66 %; poukazuje na to, že tieto prenosy súviseli predovšetkým s viacročnými IT investíciami zameranými na budovanie informačnej spôsobilosti orgánu a umožňujúcimi orgánu riadne vykonávanie náročného časového rámca smernice Solventnosť II(13);

7.  konštatuje, že výrazný schodok v rozpočte orgánu na rok 2015 si vyžiadal racionalizáciu rozpočtu na rok 2014, aby sa dostupné prostriedky využívali účinne a efektívne a aby sa minimalizoval vplyv na prebiehajúce IT projekty;

8.  na základe informácií orgánu berie na vedomie, že väčšina otázok týkajúcich sa prenosov sa v roku 2016, v ktorom sa očakáva pokročilá úroveň kapacity orgánu v oblasti IT, obmedzí; konštatuje najmä, že väčšina prenosov sa týka zmluvných záväzkov, ktoré orgán prijal v roku 2014, ale pre ktoré sa poskytovanie služieb čiastočne uskutočnilo v roku 2015; ďalej konštatuje, že okrem IT projektov prenesené rozpočtové prostriedky pokrývali úhrady pre odborníkov v rámci projektu „spoločnej kultúry dohľadu“, ako aj stretnutia, služobné cesty a preklady s operačným účelom; vyzýva orgán, aby v budúcnosti zlepšil riadenie externých zmlúv a zosúladil ho s udržateľným a stabilným finančným hospodárením;

9.  naliehavo žiada orgán, aby v budúcnosti zachoval objem viazaných rozpočtových prostriedkov prenášaných do nasledujúceho roka na čo najnižšej úrovni;

Presuny

10.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že časť prenesených záväzkov sa týkala rozpočtových presunov uskutočnených v novembri a decembri 2014; poukazuje na to, že tieto prenosy sa týkajú zvýšenia prevádzkového rozpočtu o 1 100 000 EUR (19 %), prostredníctvom prevodov sumy 858 828 EUR z rozpočtu na zamestnancov a 266 360 EUR z administratívnych výdavkov; berie na vedomie, že tieto presuny boli určené na kompenzáciu schodkov v rozpočte orgánu na rok 2015 v nadväznosti na rozsiahle rozpočtové škrty;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

11.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu počas rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 %, čím sa dosiahol plánovaný cieľ orgánu a čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 3,26 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 74,1 %, čím sa nedosiahol plánovaný cieľ (menej o 6 %) a čo predstavuje nárast o 5,21 % v porovnaní s rokom 2013;

12.  berie na vedomie, že rozpočtové postupy orgánu a jeho postupy verejného obstarávania boli zrevidované, aby sa zabezpečilo úplné začlenenie do celkových procesov plánovania a koordinácie, čo by malo lepšie zosúladiť dostupné rozpočtové prostriedky na daný rok;

13.  konštatuje, že mechanizmus zmiešaného financovania orgánu, ktorý je z veľkej časti založený na príspevkoch od príslušných vnútroštátnych orgánov, je nedostatočný, nepružný a zložitý a predstavuje potenciálnu hrozbu pre jeho nezávislosť, najmä keď 60 % rozpočtu financujú príslušné vnútroštátne orgány dohľadu; vyzýva preto Komisiu, aby v bielej knihe plánovanej na druhý štvrťrok 2016 a v legislatívnom návrhu, ktorý má byť predložený do roku 2017, uviedla rôzne finančné mechanizmy založené na osobitnom rozpočtovom riadku v rozpočte Únie a na úplnom nahradení príspevkov vnútroštátnych orgánov poplatkami uhrádzanými účastníkmi trhu;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

14.  berie na vedomie, že orgán dosiahol 100 % naplnenie svojho plánu pracovných miest; poznamenáva, že sa začalo celkovo 49 náborových kampaní a do orgánu prišlo 27 nových zamestnancov, čím sa ich celkový počet zvýšil na 129 zamestnancov z 26 rôznych národností;

15.  konštatuje, že cieľ pre kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) pre odbornú prípravu pracovníkov dosahoval 100 %, hoci len 80 % zamestnancov sa mohlo zúčastňovať na pracovnom školení; vyjadruje poľutovanie nad tým, že KPI pre odbornú prípravu pracovníkov sa v roku 2015 už neuplatňovali v dôsledku rozpočtových škrtov, ktoré ovplyvnili rozpočet orgánu na odbornú prípravu a jeho schopnosť prijať takýto záväzok v budúcnosti;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

16.  konštatuje, že orgán uverejnil na svojej webovej stránke životopisy, vyhlásenia o zámeroch a vyhlásenia o konflikte záujmov členov svojej správnej rady, ako aj členov svojej dozornej rady;

17.  vyzýva orgán, aby venoval osobitnú pozornosť ochrane oznamovateľov v kontexte smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorá má byť čoskoro prijatá, o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením;

18.  vyzýva orgán, aby posilnil svoje postupy a praktiky zamerané na ochranu finančných záujmov Únie a aktívne prispieval k postupu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

19.  nabáda orgán, aby zlepšil zvyšovanie informovanosti úradníkov o politike v oblasti konfliktu záujmov popri súbežne prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti a zahrnutie integrity a transparentnosti ako bodu, o ktorom sa má povinne rokovať počas postupov prijímania zamestnancov a preskúmaní výkonnosti;

20.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že orgán nedokázal dostatočne a komplexne informovať zákonodarcu Únie o všetkých detailoch svojej aktuálnej činnosti;

21.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v niektorých prípadoch boli dokumenty predložené zákonodarcovi Únie až po tom, ako informácie prenikli na širokú verejnosť, čo považuje za neprijateľné;

22.  vyzýva orgán, aby nasledoval príklad Európskeho orgánu pre bankovníctvo a v záujme väčšej transparentnosti zverejňoval všetky svoje stretnutia s tretími zainteresovanými stranami;

Vnútorné kontroly

23.  konštatuje, že orgán nevykonal všetky relevantné odporúčania, ktoré vydal Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) v rámci svojho obmedzeného preskúmania týkajúceho sa vykonávania noriem vnútornej kontroly orgánu; berie na vedomie pokrok, ktorý orgán dosiahol v oblasti vnútornej kontroly, najmä posilnenie procesov plánovania, hodnotenia a podávania správ, dodatočné bezpečnostné opatrenia a rozvoj stratégie boja proti podvodom na obdobie 2015 – 2017; konštatuje však, že zavedenie systému správy dokumentov so sprievodnými postupmi, ako aj realizácia zostávajúcich prvkov kapacity orgánu týkajúcej sa kontinuity činností mali byť dokončené v roku 2015; vyzýva orgán, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom vo vykonávaní týchto opatrení;

Vnútorný audit

24.  konštatuje, že IAS vykonal v roku 2014 audit plánovacích a rozpočtových postupov orgánu a vydal šesť odporúčaní, z ktorých jedno bolo označené ako „veľmi dôležité“; berie na vedomie, že orgán vypracoval akčný plán zameraný na riešenie všetkých odporúčaní IAS;

25.  s uspokojením konštatuje, že ku koncu roka 2014 neboli nedoriešené žiadne opatrenia z predchádzajúcich auditov IAS označené ako kritické alebo veľmi dôležité;

Ďalšie pripomienky

26.  zdôrazňuje, že orgán pri vykonávaní svojej činnosti musí venovať osobitnú pozornosť presadzovaniu bezpečnosti a stability finančného sektora, čím sa zabezpečí súlad s právnymi predpismi Únie, a to v súlade so zásadou proporcionality a základnými princípmi vnútorného trhu s finančnými službami; zdôrazňuje, že na základe tejto skutočnosti sa musí orgán snažiť dosiahnuť výstupy, ktoré sú jednoznačné a súdržné a nie sú zbytočne zložité;

27.  poukazuje na to, že je mimoriadne dôležité, aby ustanovenia, ktoré orgán vypracúva, boli navrhnuté tak, aby ich mohli uplatňovať aj menšie subjekty;

28.  zdôrazňuje, že v súvislosti so všetkými otázkami, ktoré súvisia so zdrojmi orgánu, sa musí zabezpečiť možnosť dôsledného plnenia mandátu a tiež to, aby rozpočtové obmedzenia v praxi nebránili nezávislému, spoľahlivému a účinnému dohľadu;

29.  uznáva, že fáza vytvárania ESFS sa ešte stále neskončila, a preto upozorňuje, že úlohy, ktoré už boli orgánu zverené, ako aj dodatočné úlohy plánované v prebiehajúcich legislatívnych činnostiach, si vyžadujú primeraný počet zamestnancov, a to tak z hľadiska počtu, ako aj kvalifikácií, a financie, aby sa umožnil uspokojivý dohľad; zdôrazňuje, že v záujme zachovania kvality činností dohľadu sa často stáva, že rozšíreniu úloh musí zodpovedať aj zvýšenie zdrojov; zdôrazňuje však, že akýkoľvek možný nárast prostriedkov orgánu musí byť podrobne vysvetlený a sprevádzaný racionalizačnými opatreniami vždy, keď je to možné;

30.  zdôrazňuje, že orgán musí zabezpečiť úplné vykonávanie všetkých svojich úloh, ale zároveň sa musí dôsledne držať úloh, ktoré mu boli pridelené zákonodarcom Únie, a nesmie sa snažiť de facto rozšíriť svoj mandát nad rámec týchto úloh; zdôrazňuje, že orgán musí pri vykonávaní svojej práce a najmä pri vypracúvaní technických štandardov a technického poradenstva včas, pravidelne a komplexne informovať o svojich činnostiach Európsky parlament; vyjadruje poľutovanie nad tým, že to v minulosti nie vždy urobil;

31.  zdôrazňuje, že pri vypracúvaní vykonávacích predpisov, usmernení, otázok a odpovedí alebo podobných opatrení musí orgán vždy rešpektovať mandát udelený zákonodarcom Únie a nesmie sa snažiť stanoviť normy v oblastiach, kde legislatívny proces ešte stále prebieha;

32.  vyzýva orgán, aby doplnil komunikáciu s EP o návrhu odporúčania alebo technických normách týkajúcich sa kalibrácie prudenciálnych vzorcov o úplný opis údajov a metodiky, ktoré sa pri takejto kalibrácii používajú;

°

°  °

33.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](14) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].).

25.2.2016

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014

(2015/2189(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Markus Ferber

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že Európsky parlament bol kľúčovou silou v úsilí vytvoriť nový a komplexný európsky systém finančného dohľadu (ESFS) po finančnej kríze a pri vytváraní Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) v roku 2011 ako súčasti ESFS;

2.  zdôrazňuje, že úloha EIOPA pri podpore spoločného režimu dohľadu v rámci celého vnútorného trhu je kľúčová pre zabezpečenie finančnej stability, lepšie integrovaného, transparentnejšieho, účinnejšieho a bezpečnejšieho finančného trhu, ako aj vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov v Únii;

3.  zdôrazňuje, že činnosť orgánu EIOPA je čisto technickej povahy a kľúčové politické rozhodnutia sú výsadou zákonodarcu Únie;

4.  zdôrazňuje, že EIOPA pri vykonávaní svojej činnosti musí venovať osobitnú pozornosť presadzovaniu bezpečnosti a stability finančného sektora, čím sa zabezpečí súlad s právnymi predpismi Únie, a to v súlade so zásadou proporcionality a základnými princípmi vnútorného trhu s finančnými službami; zdôrazňuje, že na základe tejto skutočnosti sa musí EIOPA snažiť dosiahnuť výstupy, ktoré sú jednoznačné a súdržné a nie sú zbytočne zložité;

5.  poukazuje na to, že je mimoriadne dôležité, aby ustanovenia, ktoré vypracúva EIOPA, boli navrhnuté tak, aby ich mohli uplatňovať aj menšie subjekty;

6.  berie na vedomie, že podľa názoru Európskeho dvora audítorov sú operácie EIOPA súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2013 zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

7.  zdôrazňuje, že v súvislosti so všetkými otázkami, ktoré súvisia so zdrojmi EIOPA, sa musí zabezpečiť možnosť dôsledného plnenia mandátu a tiež to, aby rozpočtové obmedzenia v praxi nebránili nezávislému, spoľahlivému a účinnému dohľadu;

8.  uznáva, že fáza vytvárania ESFS sa ešte stále neskončila, a preto upozorňuje, že úlohy, ktoré už boli zverené EIOPA, ako aj dodatočné úlohy plánované v prebiehajúcich legislatívnych činnostiach si vyžadujú primeranú úroveň zamestnancov z hľadiska počtu aj kvalifikácie, ako aj primerané financovanie, aby sa umožnil uspokojivý dohľad; zdôrazňuje, že v záujme zachovania kvality činností dohľadu sa často stáva, že rozšíreniu úloh musí zodpovedať aj zvýšenie zdrojov; zdôrazňuje však, že akýkoľvek možný nárast prostriedkov EIOPA musí byť podrobne vysvetlený a sprevádzaný racionalizačnými opatreniami vždy, keď je to možné;

9.  zdôrazňuje, že EIOPA musí zabezpečiť úplné vykonávanie všetkých svojich úloh, ale zároveň sa musí dôsledne držať úloh, ktoré mu boli pridelené zákonodarcom Únie, a nesmie sa snažiť de facto rozšíriť svoj mandát nad rámec týchto úloh; zdôrazňuje, že EIOPA musí pri vykonávaní svojej práce a najmä pri vypracúvaní technických štandardov a technického poradenstva včas, pravidelne a komplexne informovať o svojich činnostiach Európsky parlament; vyjadruje poľutovanie nad tým, že to v minulosti nie vždy urobil;

10.  zdôrazňuje, že pri vypracúvaní vykonávacích predpisov, usmernení, otázok a odpovedí alebo podobných opatrení musí EIOPA vždy rešpektovať mandát udelený zákonodarcom Únie a nesmie sa snažiť stanoviť normy v oblastiach, kde legislatívny proces ešte stále prebieha;

11.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že EIOPA nedokázal dostatočne a komplexne informovať zákonodarcu Únie o všetkých detailoch svojej aktuálnej činnosti;

12.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v niektorých prípadoch boli dokumenty predložené zákonodarcovi Únie až po tom, ako informácie prenikli na širokú verejnosť, čo považuje za neprijateľné;

13.  konštatuje, že mechanizmus zmiešaného financovania orgánu EIOPA, ktorý je z veľkej časti založený na príspevkoch od príslušných vnútroštátnych orgánov, je nedostatočný, nepružný a zložitý a predstavuje potenciálnu hrozbu pre jeho nezávislosť, najmä keď 60 % rozpočtu financujú príslušné vnútroštátne orgány dohľadu; vyzýva preto Komisiu, aby v bielej knihe plánovanej na druhý štvrťrok 2016 a v legislatívnom návrhu predloženom do roku 2017 uviedla rôzne finančné mechanizmy založené na osobitnom rozpočtovom riadku v rozpočte Únie a na úplnom nahradení príspevkov vnútroštátnych orgánov poplatkami uhrádzanými účastníkmi trhu;

14.  vyzýva orgán EIOPA, aby nasledoval príklad EBA a v záujme väčšej transparentnosti zverejňoval všetky svoje stretnutia s tretími zainteresovanými stranami;

15.  vyzýva EIOPA, aby doplnil komunikáciu s EP o návrhu odporúčania alebo technických normách týkajúcich sa kalibrácie prudenciálnych vzorcov o úplný opis údajov a metodiky, ktoré sa pri takejto kalibrácii používajú.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

22.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

3

10

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 175.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 175.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 175.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 175.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 1.

(14)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia