Procedūra : 2015/2199(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0092/2016

Pateikti tekstai :

A8-0092/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.56
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0192

PRANEŠIMAS     
PDF 666kWORD 99k
7.4.2016
PE 571.618v02-00 A8-0092/2016

dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2199(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2199(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų metinių ataskaitų, apimančių laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. birželio 26 d., kartu su bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2013 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 74/2008 dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2014, įsteigiantį bendrąją įmonę ECSEL(5), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir į 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2013 209 straipsnyje(7),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0092/2016),

1.  atideda savo sprendimo, kuriuo bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2199(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų metinių ataskaitų, apimančių laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. birželio 26 d., kartu su bendrosios įmonės atsakymais(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2013 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 74/2008 dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą(11),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2014, įsteigiantį bendrąją įmonę ECSEL(12), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir į 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2013 209 straipsnyje(14),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0092/2016),

1.  atideda bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymą;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendros įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2199(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendros įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0092/2016),

A.  kadangi 2007 m. gruodžio mėn. dešimties metų laikotarpiui buvo įsteigta bendroji įmonė ARTEMIS (toliau – Bendroji įmonė), kurios paskirtis – parengti ir įgyvendinti pagrindinių technologijų, susijusių su įterptosiomis kompiuterinėmis sistemomis įvairiose taikymo srityse, vystymo mokslinių tyrimų darbotvarkę siekiant didinti Sąjungos konkurencingumą ir tvarumą ir sudaryti sąlygas naujoms rinkoms atsirasti ir visuomenei naudingam technologijų taikymui;

B.  kadangi Bendroji įmonė savarankiškai pradėjo veikti 2009 m. spalio mėn.;

C.  kadangi dešimties metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės biudžetą yra 420 000 000 EUR, kurie turi būti išmokėti iš mokslinių tyrimų septintosios bendrosios programos biudžeto,

D.  kadangi bendrosios įmonės ARTEMIS valstybių narių finansiniai įnašai iš viso turėtų būti bent 1,8 karto didesni už Sąjungos finansinį įnašą, o projektuose dalyvaujančių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros organizacijų nepiniginis įnašas Bendrosios įmonės veikimo laikotarpiu turi būti lygus viešojo sektoriaus institucijų įnašui ar už jį didesnis;

E.  kadangi Bendroji įmonė ir bendroji įmonė ENIAC buvo sujungtos tam, kad būtų sukurta Elektroninių komponentų ir sistemų siekiant Europos lyderystės jungtinė technologijų iniciatyva (ECSEL JTI), kuri pradėjo veikti 2014 m. birželio mėn. ir bus tęsiama 10 metų;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad Bendrosios įmonės finansinėse ataskaitose, apimančiose 2014 m. sausio 1 d.–2014 m. birželio 26 d. laikotarpį, jos finansinė būklė 2014 m. birželio 26 d. ir su tą dieną pasibaigusiu laikotarpiu susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai, vadovaujantis jos finansinių taisyklių nuostatomis ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintomis apskaitos taisyklėmis, visais pagrindiniais aspektais yra pateikti teisingai;

2.  yra susirūpinęs, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) paskelbė sąlyginę nuomonę dėl atitinkamų operacijų tvarkingumo ir teisėtumo, nes su nacionalinėmis finansavimo institucijomis pasirašyti administraciniai susitarimai dėl teiginių apie projekto sąnaudas audito neapima praktinės ex post auditų tvarkos;

3.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ataskaitos teiginį, kad Bendroji įmonė neįvertino iš nacionalinių finansavimo institucijų gautų užbaigtų projektų sąnaudų audito ataskaitų kokybės; be to, pažymi, kad atlikus trijų nacionalinių finansavimo institucijų audito strategijų įvertinimą buvo neįmanoma padaryti išvados, ar efektyviai atliekami ex post auditai, nes nacionalinės finansavimo institucijos naudojo skirtingas metodikas, todėl Bendroji įmonė negalėjo apskaičiuoti nei svertinio klaidų lygio, nei likutinio klaidų lygio; taip pat pažymi, jog Europos lyderystės jungtinė technologijų iniciatyva (ECSEL JTI) patvirtino, kad išsamiai vertinant nacionalines patikinimo sistemas padaryta išvada, kad jomis galima pagrįstai apsaugoti finansinius Bendrosios įmonės narių interesus;

4.  ragina Europos lyderystės jungtinę technologijų iniciatyvą (ECSEL JTI), įvertinus nacionalinių institucijų taikomas procedūras, paraginti nacionalines valdžios institucijas pateikti įrodymų, kad nacionalinių procedūrų įgyvendinimas suteikia pakankamą operacijų teisėtumo ir tvarkingumo užtikrinimą;

5.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje pateikta sąlyginė nuomonė, kurioje akcentuojama, jog nebuvo pateikta reikiamos informacijos, reikalingos apskaičiuoti patikimam klaidų svertiniam vidurkiui ar likutiniam klaidų lygiui po to, kai nacionalinės finansavimo institucijos (NFI) atliko ex post auditus; ragina Audito Rūmus surinkti reikiamus papildomus dokumentus ir informaciją, kurių, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnio 3 dalį, reikalauti iš valstybių narių nacionalinių audito įstaigų ir (arba) kompetentingų departamentų Bendrajai įmonei nesuteikta įgaliojimų; be to, ragina Audito Rūmus panaudoti šią papildomą informaciją, kaip alternatyvų būdą savo nuomonei pagrįsti, ir biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pranešti apie šių papildomų elementų įvertinimą;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad Bendrosios įmonės galutiniame 2014 m. biudžete buvo numatyta 2 554 510 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 30 330 178 EUR mokėjimų asignavimų (veiklai);

7.  pažymi, kad į pradinį 2014 m. biudžetą buvo įtraukti tik 2 200 000 EUR einamosioms išlaidoms skirti įsipareigojimų asignavimai ir kad į biudžetą nebuvo įtraukti pagrindinei veiklai skirti įsipareigojimų asignavimai; be to, pažymi, kad administracinių įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 38 proc.; pastebi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, tokia padėtis yra dėl Bendrosios įmonės susijungimo su bendrąja įmone ENIAC 2014 m. birželio mėn. ir dėl to, kad biudžetas buvo patvirtintas visiems metams;

8.  primena Bendrajai įmonei jos pareigą laikytis Sąjungos ir valstybių narių įnašų santykio – 1:1,8; su nepasitenkinimu pažymi, kad kvietimams teikti pasiūlymus įsipareigotų asignavimų suma buvo 198 000 000 EUR, t. y. 48 proc. viso biudžeto; tačiau pastebi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, biudžetų apribojimai valstybėse narėse apsunkino likusios biudžeto dalies – 52 proc. viso biudžeto – įsipareigojimus;

9.  pažymi, kad apie nepiniginius ir grynųjų pinigų įnašus turima mažai informacijos; ragina Audito Rūmus į savo būsimas ataskaitas įtraukti konkrečias nuostatas dėl vertinimo procedūros ir nepiniginių ir grynųjų pinigų įnašo lygio;

Teisinė sistema

10.  žino, kad 2014 m. birželio mėn. įvyko Bendrosios įmonės susijungimas; nepaisant to, yra susirūpinęs, kad Bendroji įmonė iš dalies nepakeitė savo finansinių taisyklių taip, kad jos atitiktų naują 2014 m. vasario 8 d. įsigaliojusį Finansinį reglamentą(15), taikytiną viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms;

Vidaus auditas

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad Bendroji įmonė iš dalies nepakeitė savo finansinių taisyklių taip, kad į jas būtų įtraukta Sprendimo dėl Septintosios bendrosios programos(16) nuostata dėl Komisijos vidaus auditoriaus įgaliojimų; pripažįsta, kad taip įvyko dėl susijungimo su iniciatyva ECSEL JTI;

Vidaus kontrolė

12.  susirūpinęs pažymi, kad Bendroji įmonė nesiėmė jokių veiksmų dėl tam tikrų vidaus kontrolės standartų, susijusių su informacija ir finansinėmis ataskaitomis, ypač veiklos vertinimu, vidaus kontrolės sistemų vertinimu ir vidaus audito skyriumi; pripažįsta, kad taip įvyko dėl planuojamo susijungimo; prašo iniciatyvos ECSEL JTI atstovų informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi šiuo aspektu, ir padarytą pažangą;

13.  su pasitenkinimu pažymi, kad, nors susijungimo metu nebuvo nustatyta vidaus audito skyriaus funkcija, ta funkcija buvo nustatyta netrukus po susijungimo, 2014 m. liepos 4 d.;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

14.  susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad audito metu Bendroji įmonė neturėjo išsamios rašytinės procedūros interesų konfliktams spręsti; pripažįsta, kad iniciatyvos ECSEL JTI valdyba patvirtino išsamią interesų konfliktų prevencijos politiką;

15.  pažymi, kad 2016 m. Audito Rūmų darbo programoje numatyta parengti specialią bendrųjų įmonių veiklos audito ataskaitą.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  OL C 422, 2015 12 17, p. 9.

(2)

  OL C 422, 2015 12 17, p. 10.

(3)

  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

  OL L 30, 2008 2 4, p. 52.

(5)

  OL L 169, 2014 6 7, p. 152.

(6)

  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

  OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(8)

  OL C 422, 2015 12 17, p. 9.

(9)

  OL C 422, 2015 12 17, p. 10.

(10)

  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(11)

  OL L 30, 2008 2 4, p. 52.

(12)

  OL L 169, 2014 6 7, p. 152.

(13)

  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

  OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(15)

  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje (OL L 38, 2014 2 7, p. 2).

(16)

  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (OL L 412, 2006 12 30, p. 1).

Teisinis pranešimas - Privatumo politika