Postup : 2015/2199(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0092/2016

Predkladané texty :

A8-0092/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.56
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0192

SPRÁVA     
PDF 523kWORD 101k
7.4.2016
PE 571.618v02-00 A8-0092/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014

(2015/2199(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Marian-Jean Marinescu

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014

(2015/2199(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ARTEMIS za obdobie od 1. januára do 26. júna 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o vytvorení spoločného podniku ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy(4),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL(5), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0092/2016),

1.  odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014

(2015/2199(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ARTEMIS za obdobie od 1. januára do 26. júna 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(8),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o vytvorení spoločného podniku ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy(11),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL(12), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0092/2016),

1.  odkladá účtovnú závierku spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014

(2015/2199(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0092/2016),

A.  keďže spoločný podnik ARTEMIS (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v decembri 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom zaviesť a realizovať program výskumu v oblasti vývoja kľúčových technológií pre zabudované počítačové systémy v rôznych oblastiach použitia, aby sa posilnila konkurencieschopnosť a udržateľnosť Únie a umožnil vznik nových trhov a spoločenských aplikácií;

B.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v októbri 2009;

C.  keďže maximálna výška príspevku Únie pre spoločný podnik na obdobie 10 rokov je 420 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu;

D.  keďže finančné príspevky členských štátov spoločného podniku ARTEMIS by mali spolu predstavovať minimálne 1,8-násobok finančného príspevku Únie a nepeňažný príspevok organizácií v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sa zúčastňujú na projektoch, má byť počas trvania spoločného podniku rovnaký alebo väčší ako príspevok verejných orgánov;

E.  keďže spoločný podnik ARTEMIS a spoločný podnik ENIAC (ENIAC) boli zlúčené a vznikla tak spoločná technologická iniciatíva Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (STI ECSEL), ktorá začala vykonávať svoju činnosť v júni 2014 a bude trvať 10 rokov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  berie na vedomie, že účtovná závierka spoločného podniku za obdobie od 1. januára 2014 do 26. júna 2014 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 26. júnu 2014 a výsledky jeho operácií a tokov hotovosti za príslušné rozpočtové obdobie ukončené k danému dňu v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  vyjadruje znepokojenie, že Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vydal výrok s výhradou, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť príslušných operácií, a to na základe toho, že administratívne dohody podpísané s vnútroštátnymi orgánmi financovania o audite výkazov nákladov na projekty neobsahujú praktické opatrenia pre audity ex-post;

3.  berie na vedomie informáciu uvedenú v správe Dvora audítorov, že spoločný podnik nehodnotil kvalitu audítorských správ prijatých od vnútroštátnych orgánov financovania, ktoré sa týkali nákladov súvisiacich s ukončenými projektmi; konštatuje tiež, že po vyhodnotení stratégií auditu troch vnútroštátnych orgánov financovania nebolo možné posúdiť, či audity ex-post fungujú účinne, keďže vnútroštátne orgány financovania používajú rôzne metodiky, čo spoločnému podniku neumožnilo vypočítať váženú chybovosť ani zostatkovú chybovosť; dodáva, že spoločný podnik STI ECSEL potvrdil, že z jeho rozsiahleho hodnotenia vnútroštátnych systémov záruk vyplynulo, že sú schopné poskytnúť primeranú ochranu finančných záujmov členov spoločného podniku;

4.  vyzýva spoločný podnik, aby po posúdení postupov uplatňovaných vnútroštátnymi orgánmi financovania tieto orgány vyzval, aby vypracovali písomné vyhlásenie o tom, že vykonávanie vnútroštátnych postupov poskytuje primeranú istotu o zákonnosti a riadnosti operácií;

5.  konštatuje, že správa Dvora audítorov obsahuje výrok s výhradou, ktorý je založený na nedostatku informácií potrebných na výpočet buď váženej chybovosti, alebo zvyškovej chybovosti po vykonaní ex post auditov vnútroštátnymi orgánmi financovania; vyzýva Dvor audítorov, aby v súlade s článkom 287 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zhromažďoval od vnútroštátnych orgánov auditu alebo príslušných vnútroštátnych útvarov dodatočné a potrebné dokumenty a informácie, ktoré spoločný podnik nie je oprávnený požadovať; okrem toho vyzýva Dvor audítorov, aby využíval tieto dodatočné informácie ako alternatívny spôsob na odôvodnenie svojho stanoviska a aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch posúdenia týchto dodatočných dokumentov a informácií;

6.  berie na vedomie, že konečný rozpočet spoločného podniku na rozpočtový rok 2014 zahŕňal podľa správy Dvora audítorov viazané rozpočtové prostriedky vo výške 2 554 510 EUR a platobné (operačné) rozpočtové prostriedky vo výške 30 330 178 EUR;

7.  konštatuje, že pôvodný rozpočet na rok 2014 obsahoval len viazané rozpočtové prostriedky na prevádzkové náklady vo výške 2 200 000 EUR a že rozpočet neobsahoval viazané rozpočtové prostriedky na operačné činnosti; poznamenáva ďalej, že miera plnenia administratívnych viazaných rozpočtových prostriedkov bola 38 %; konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov to bolo z dôvodu zlúčenia spoločného podniku so spoločným podnikom ENIAC v júni 2014, ako aj v dôsledku toho, že rozpočet bol prijatý na celý rok;

8.  pripomína spoločnému podniku jeho povinnosť dodržiavať pomer 1 k 1,8, pokiaľ ide príspevky od Únie a členských štátov; vyjadruje nespokojnosť v súvislosti s tým, že rozpočtové prostriedky viazané na výzvy na predkladanie návrhov predstavovali 198 000 000 EUR, čo predstavuje 48 % celkového rozpočtu; konštatuje však, že podľa správy Dvora audítorov bránili rozpočtové obmedzenia v členských štátoch viazaniu zvyšnej časti rozpočtu, ktorá predstavuje 52 % celkového rozpočtu;

9.  poukazuje na obmedzené informácie o nepeňažných a hotovostných príspevkoch; žiada Dvor audítorov, aby v nadchádzajúcich správach uviedol konkrétne ustanovenia o postupe hodnotenia a výške nepeňažných a hotovostných príspevkov;

Právny rámec

10.  berie na vedomie zlúčenie spoločných podnikov v júni 2014; vyjadruje však znepokojenie, že spoločný podnik nezmenil svoje rozpočtové pravidlá tak, aby boli v súlade s novým nariadením o rozpočtových pravidlách(15) vzťahujúcim sa na subjekty verejno-súkromného partnerstva, ktoré nadobudlo účinnosť 8. februára 2014;

Vnútorný audit

11.  berie na vedomie, že spoločný podnik nezmenil svoje rozpočtové pravidlá tak, aby obsahovali ustanovenie rozhodnutia o siedmom rámcovom programe(16) týkajúce sa právomocí vnútorného audítora Komisie; uznáva, že je to spôsobené zlúčením podniku do STI ECSEL;

Vnútorná kontrola

12.  berie na vedomie so znepokojením, že spoločný podnik nepodnikol žiadne kroky v súvislosti s niektorými normami vnútornej kontroly týkajúcimi sa informácií a finančného výkazníctva: najmä pokiaľ ide o hodnotenie činností, posudzovanie systémov vnútornej kontroly a oddelenie vnútorného auditu (IAC); poznamenáva, že to bolo spôsobené nadchádzajúcim zlúčením; žiada STI ECSEL, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o prijatých opatreniach a pokroku dosiahnutom v tomto smere;

13.  konštatuje s uspokojením, že hoci funkcia IAC nebola v čase zlúčenia podnikov zriadená, bola vytvorená krátko po ňom, 4. júla 2014;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

14.  berie na vedomie so znepokojením, že podľa správy Dvora audítorov nemal spoločný podnik v čase auditu zavedený ucelený písomný postup na riešenie konfliktov záujmov; uznáva, že správna rada spoločného podniku STI ECSEL prijala komplexnú politiku prevencie konfliktov záujmov;

15.  berie na vedomie, že pracovný program Dvora audítorov na rok 2016 zahŕňa osobitnú správu o audite výkonnosti spoločných podnikov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 9.

(2)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 10.

(3)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.

(5)

  Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.

(6)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

  Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(8)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 9.

(9)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 10.

(10)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(11)

  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.

(12)

  Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.

(13)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

  Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(15)

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2013 (Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2).

(16)

  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia