Postup : 2015/2192(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0093/2016

Předložené texty :

A8-0093/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.25
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0161

ZPRÁVA     
PDF 602kWORD 99k
7.4.2016
PE 569.739v02-00 A8-0093/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2014

(2015/2192(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2014

(2015/2192(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi sdružení(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria sdružení za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu(4), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0093/2016),

1.  uděluje řídícímu výboru Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací absolutorium za plnění rozpočtu sdružení na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řídícímu výboru Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2014

(2015/2192(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi sdružení(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria sdružení za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu(10), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(11),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0093/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řídícímu výboru Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2014

(2015/2192(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0093/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (dále jen „úřad“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 celkem 4 162 874 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje zvýšení o 17 %; vzhledem k tomu, že toto zvýšení je především důsledkem toho, že byly do rozpočtu úřadu zapsány vnitřní účelově vázané příjmy z předchozích let,

B.  vzhledem k tomu, že celkový příspěvek Unie do rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2014 činil podle finančních výkazů úřadu 3 617 948 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje zvýšení o 1,74 %;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka úřadu za rozpočtový rok 2014 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

1.  bere na vědomí, že úřad:

-  ve snaze zajistit řádné plnění svého rozpočtu a také svého ročního programu zavedl postup podrobného měsíčního sledování, jehož výsledkem je, že se zlepšily míry čerpání rozpočtových prostředků;

-  v návaznosti na následný audit uplatňování standardů účetní kontroly provedený útvarem interního auditu (IAS) Komise změnil svou politiku informační bezpečnosti s cílem vyřešit zjištěné nedostatky; s uspokojením bere na vědomí, že se připravuje dohoda o poskytování služeb mezi úřadem a Agenturou Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), která by měla zmírnit rizika v souvislosti s informační bezpečností úřadu;

-  v zájmu zlepšení procesu úhrady výdajů odborníků a zmírnění zjištěných nedostatků souvisejících s pozdními platbami učinil vícero opatření; vítá zavedení klíčových ukazatelů výkonnosti při všech krocích tohoto procesu a další školení pro účastníky postupu schvalování finančních operací, a zejména bere s uspokojením na vědomí, že část celého procesu byla externě zadána Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků Komise (PMO), což celý postup úhrady zrychlilo;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2014 byla míra plnění rozpočtu 97,91 %, čímž oproti roku 2012 došlo k nárůstu o 8,36 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 75,66 %, což ve srovnání s rokem 2013 představuje snížení o 0,92 %;

Závazky a přenesené prostředky

3.  s uspokojením se ze zprávy Účetního dvora dozvídá, že celkový objem prostředků přidělených na závazky se zvýšil z 87 % v roce 2013 na 98 % v roce 2014; konstatuje však, že objem přenesených prostředků však stoupl na 900 000 EUR (23 %) oproti 500 000 EUR (13 %) v roce 2013, a to zejména v souvislosti s operačními činnostmi úřadu, jako jsou například probíhající studie o elektronické komunikaci;

Převody

4.  od úřadu se dozvídá, že provedl během roku 2014 několik rozpočtových převodů – a výrazně tím změnil strukturu původního rozpočtu – s cílem finančně pokrýt zvýšené potřeby operačních výdajů; zejména konstatuje, že tyto převody souvisely především se studií Net Neutrality a s projektem BEREC-Net; podotýká, že v době přípravy rozpočtu nebylo jisté, zda budou tyto projekty dokončeny ještě v roce 2014;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

5.  vítá skutečnost, že v roce 2014 úřad poprvé od svého zřízení pořádal veřejné zadávací řízení v souvislosti se studií Net Neutrality týkající se hodnoty neutrality sítě pro zákazníky v Unii; konstatuje, že konečné výstupy této studie mají být využity jako podklady pro pracovní program úřadu;

6.  s uspokojením konstatuje, že ke konci roku 2014 se podařilo dosáhnout stavu plné obsazenosti pracovních míst; dále konstatuje, že v roce 2014 úřad konal 11 přijímacích řízení a dokončil dvě přijímací řízení zahájená v předchozím roce; bere na vědomí, že možnosti přidělení pracovníků, které bylo obtížné naplnit, byly plně využity do konce roku 2014;

Prevence a řešení střetů zájmu a transparentnost

7.  konstatuje, že úřad má za úkol zajišťovat správu všech dokumentů, které byly vytvořeny v průběhu činností sdružení BEREC, a současně vede veřejný rejstřík dokumentů, protože sdružení BEREC nemá právní subjektivitu; dále konstatuje, že ve snaze zajistit větší transparentnost vytvořil úřad ve svém veřejném rejstříku dílčí oddíl věnovaný jeho politice ve věci střetu zájmů;

8.  vyzývá orgány a agentury Unie, které zavedly kodexy chování, a to i Evropský parlament, aby zpřísnily prováděcí opatření svých kodexů, jako jsou kontroly prohlášení o finančních zájmech;

9.  prohlašuje, že výroční zprávy úřadu by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování, zda postupuje v souladu s požadavky transparentnosti, zodpovědnosti a integrity; vyzývá úřad, aby se součástí jeho výročních zpráv stala standardní kapitola věnovaná těmto prvkům;

10.  bere na vědomí, že byl vytvořen nástroj pro spolupráci, který slouží jako platforma pro výměnu a sdílení informací, osvědčených postupů a odborných znalostí, s cílem efektivněji řídit práci přípravných orgánů;

11.  s uspokojením konstatuje, že úřad je odhodlán zdokonalovat své internetové stránky a učinit je uživatelsky vstřícnějšími; konstatuje také, že si úřad podle svého komunikačního plánu zřídit oficiální účet na Twitteru a svůj kanál na YouTube;

Vnitřní kontroly

12.  bere na vědomí, že řídící výbor přijal veškeré příslušné standardy vnitřní kontroly; konstatuje však, že zavádění standardů vnitřní kontroly ještě stále není dokončeno; žádá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku v tomto směru;

13.  bere na vědomí, že úřad vypracoval podrobný návod pro řízení rizik s cílem vytvořit a uplatňovat systematický postup řízení rizik; vítá skutečnost, že tento návod byl vypracován s podporou agentury ENISA;

14.  s uspokojením konstatuje, že úřad provedl své první vlastní posouzení rizik v rámci dohody o poskytování služeb mezi úřadem a agenturou ENISA týkající se sdílení plnění funkce asistenta koordinátora vnitřní kontroly; konstatuje, že vedení úřadu se zabývalo výsledky tohoto posouzení a stanovilo, jaká rizika mají být zanesena do registru rizik;

Interní audit

15.  konstatuje, že v roce 2014 se audit IAS zaměřil na prověrku stavu provádění přijatých doporučení, která byla formulována na základě omezeného přezkumu z roku 2013, s cílem posoudit soulad se standardy vnitřní kontroly; konstatuje, že IAS uzavřel dvě z 18 doporučení na základě sekundárního výzkumu; mimoto konstatuje, že IAS při své prověrce zkoumal zbývajících 16 neuskutečněných doporučení a dospěl k závěru, že bylo v plném rozsahu uskutečněno 14 doporučení;

Další připomínky

16.  bere na vědomí, že prostředky vyčleněné v rozpočtu na rok 2014 na příspěvky vnitrostátních regulačních orgánů ESVO se statutem pozorovatele ve sdružení BEREC nebyly vynaloženy, protože nedošlo k podpisu příslušných dohod se státy ESVO; bere na vědomí, že rozpočet úřadu na rok 2015 byl odpovídajícím způsobem opraven; vyzývá úřad, aby byl i nadále obezřetný při odhadu příslušného příspěvku od vnitrostátních regulačních orgánů zemí ESVO;

°

°  °

17.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne [xx xxxx 2016](13) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 27.

(2)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 27.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 27.

(8)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 27.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Přijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právní upozornění - Ochrana soukromí