Procedure : 2015/2192(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0093/2016

Indgivne tekster :

A8-0093/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.25
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0161

BETÆNKNING     
PDF 363kWORD 82k
7.4.2016
PE 569.739v02-00 A8-0093/2016

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2014

(2015/2192(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Derek Vaughan

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2014

(2015/2192(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2014 med støttekontorets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til støttekontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor(4), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0093/2016),

1.  meddeler forvaltningsudvalget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation decharge for gennemførelsen af sammenslutningens budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til forvaltningsudvalget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 27.

(2)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 27.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 337 af 18.12.2009, s. 1.

(5)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2014

(2015/2192(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2014 med støttekontorets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til støttekontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor(4), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0093/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til forvaltningsudvalget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2014

(2015/2192(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0093/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ("støttekontoret") for regnskabsåret 2014 ifølge dets regnskab var på 4 162 874 EUR, hvilket svarer til en stigning på 17 % i forhold til 2013; der henviser til, at denne stigning hovedsagelig er en følge af medtagelsen af interne formålsbestemte indtægter fra tidligere år,

B.  der henviser til, at Unionens samlede bidrag til støttekontorets budget for 2014 i henhold til årsregnskabet var på 3 617 948 EUR svarende til en stigning på 1,74 % i forhold til 2013;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") fastslog, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at støttekontorets årsregnskab for regnskabsåret 2014 var rigtigt, og at de underliggende transaktioner var lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2013

1.  konstaterer, at støttekontoret:

-  for at sikre en korrekt gennemførelse af dets budget og dets årlige arbejdsprogram indførte en detaljeret månedlig overvågningsprocedure, hvilket resulterede i en forbedret budgetgennemførelse

-  i forlængelse af den opfølgende revision af gennemførelsen af standarderne for intern kontrol, som blev foretaget af Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS), ændrede sin informationssikkerhedspolitik med henblik på at rette op på de konstaterede mangler; bemærker med tilfredshed udarbejdelsen af en serviceleveranceaftale (SLA) mellem støttekontoret og Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), der bør afbøde de risici, der er forbundet med støttekontorets informationssikkerhed

-  har truffet flere forskellige foranstaltninger for at forbedre proceduren for godtgørelse til eksperter og afhjælpe de konstaterede mangler i forbindelse med for sene betalinger; glæder sig over indførelsen af centrale resultatindikatorer i alle faser af processen og den supplerende uddannelse af aktører, der er involveret i det finansielle kredsløb; bemærker især med tilfredshed, at en del af processen er blevet outsourcet til Kommissionens Kontor for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO), hvilket har fremskyndet den samlede procedure for godtgørelse;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 97,91 %, hvilket svarer til en stigning på 8,36 % i forhold til 2012; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 75,66 %, hvilket svarer til et fald på 0,92 % i forhold til 2013;

Forpligtelser og fremførsler

3.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning med tilfredshed, at forpligtelsesgraden for bevillingerne samlet set blev forbedret fra 87 % i 2013 til 98 % i 2014; bemærker imidlertid, at omfanget af forpligtede bevillinger, der blev fremført, steg til 900 000 EUR (23 %), sammenlignet med 500 000 EUR (13 %) i 2013, hvilket hovedsagelig skyldtes støttekontorets operationelle aktiviteter såsom igangværende undersøgelser vedrørende elektronisk kommunikation;

Overførsler

4.  erfarer fra støttekontoret, at det gennemførte et antal budgetoverførsler i 2014, der i væsentlig grad ændrede det oprindelige budgets struktur, for at finansiere supplerende behov i forbindelse med aktionsudgifter; bemærker især, at disse overførsler først og fremmest var relateret til "netneutralitetsundersøgelsen" samt til "BEREC-net"-projekter; bemærker, at det, da budgettet blev udarbejdet, var usikkert, om disse projekter ville blive afsluttet i løbet af regnskabsåret 2014;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

5.  glæder sig over, at støttekontoret i 2014 – for første gang siden dets oprettelse – tilrettelagde en offentlig udbudsprocedure i forbindelse med "netneutralitetsundersøgelsen" om værdien af netneutralitet for forbrugerne i Unionen; bemærker, at de endelige resultater af denne undersøgelse skal anvendes som input til støttekontorets arbejdsprogram;

6.  bemærker med tilfredshed, at der ved udgangen af 2014 blev opnået fuld bemanding; bemærker endvidere, at støttekontoret i 2014 afholdt 11 ansættelsesprocedurer og færdigbehandlede to ansættelsesprocedurer, der var iværksat i det foregående år; anerkender, at mulighederne for udstationering, der havde været vanskelige at få udtømt, var helt udtømte ved udgangen af 2014;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

7.  bemærker, at støttekontoret har fået til opgave at forvalte alle dokumenter, som oprettes inden for rammerne af BEREC's aktiviteter, samt vedligeholde det offentlige dokumentregister, eftersom BEREC ikke har status som juridisk person; bemærker endvidere, at støttekontoret med henblik på at sikre større gennemsigtighed har indført et underafsnit i det offentlige register, der er beregnet til dets politik vedrørende interessekonflikter;

8.  opfordrer de EU-institutioner og -agenturer, der har indført adfærdskodekser – herunder Europa-Parlamentet – til at fremskynde gennemførelsesforanstaltningerne hertil, f.eks. kontrol af erklæringer om økonomiske interesser;

9.  mener, at støttekontorets årsberetninger kan spille en vigtig rolle med hensyn til overholdelsen af principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet; opfordrer støttekontoret til at indføre et standardkapitel om disse principper i sin årsberetning;

10.  anerkender oprettelsen af et samarbejdsværktøj, der tjener som en intern platform for udveksling og deling af oplysninger, bedste praksis og ekspertviden med henblik på en mere effektiv forvaltning af arbejdet i de forberedende organer;

11.  bemærker med tilfredshed, at støttekontoret er indstillet på at forbedre sit websted og gøre det mere brugervenligt; bemærker endvidere, at støttekontoret i henhold til sin kommunikationsplan har oprettet en officiel Twitter-konto og en kanal på YouTube;

Interne kontroller

12.  erfarer, at dets forvaltningsudvalg har vedtaget alle relevante standarder for intern kontrol; bemærker imidlertid, at gennemførelsen af standarderne for intern kontrol endnu ikke er fuldført; opfordrer støttekontoret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der gøres i denne forbindelse;

13.  bemærker, at støttekontoret har udarbejdet en detaljeret vejledning om risikostyring med henblik på at fastlægge og gennemføre en systematisk risikostyringsprocedure; glæder sig over, at denne vejledning er udarbejdet med støtte fra ENISA;

14.  bemærker med tilfredshed, at støttekontoret foretog sin første risikovurdering i form af en selvevaluering inden for rammerne af serviceleveranceaftalen mellem støttekontoret og ENISA om deling af assistentfunktionen for den interne kontrolkoordinator; bemærker, at støttekontorets ledelse gennemgik resultatet af denne vurdering og indkredsede de risici, der skal medtages i registret over risici;

Intern revision

15.  bemærker, at IAS' revision i 2014 fokuserede på opfølgningen af den begrænsede revision i 2013 med henblik på at vurdere status for overholdelsen af standarderne for intern kontrol; noterer sig, at IAS afsluttede to af de 18 anbefalinger baseret på skrivebordsundersøgelser; bemærker endvidere, at IAS i forbindelse med opfølgningen gennemgik de 16 uafsluttede anbefalinger og konkluderede, at 14 anbefalinger var fuldt ud gennemført;

Andre bemærkninger

16.  noterer sig, at de forventede bidrag fra Den Europæiske Frihandelssammenslutnings (EFTA's) nationale tilsynsmyndigheder, der har observatørstatus i BEREC, som var opført på budgettet for 2014, ikke blev til noget, fordi der ikke var indgået nogen aftaler med EFTA-landene; anerkender, at støttekontorets budget for 2015 blev korrigeret i overensstemmelse hermed; opfordrer støttekontoret til fortsat at være forsigtig ved fastlæggelsen af de dertil knyttede bidrag fra de nationale tilsynsmyndigheder i EFTA-landene;

°

°  °

17.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af (xx xxxx 2016)(7) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 27.

(2)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 27.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 337 af 18.12.2009, s. 1.

(5)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

Vedtagne tekster af denne dato, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik