Menetlus : 2015/2192(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0093/2016

Esitatud tekstid :

A8-0093/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.25
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0161

RAPORT     
PDF 271kWORD 82k
7.4.2016
PE 569.739v02-00 A8-0093/2016

elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2192(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2192(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos büroo vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühendatud ameti büroo tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1211/2009 (millega luuakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) ja büroo)(4), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0093/2016),

1.  annab heakskiidu elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo juhtkomitee tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo juhtkomiteele, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2192(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos büroo vastustega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühendatud ameti büroo tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1211/2009 (millega luuakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) ja büroo)(10), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0093/2016),

1.  märgib, et elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo juhtkomiteele, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2192(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0093/2016),

A.  arvestades, et elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (edaspidi „büroo”) finantsaruannete kohaselt oli büroo 2014. aasta lõplik eelarve 4 162 874 eurot, mis on 17 % suurem kui 2013. aastal; arvestades, kasv tulenes peamiselt eelnenud aastate sihtotstarbelise sisetulu kaasamisest;

B.  arvestades, et büroo finantsaruannete kohaselt oli liidu rahaline toetus büroo eelarvesse 2014. aastal kokku 3 617 948 eurot, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 1,74 % suurust kasvu;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et büroo 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab teadmiseks, et büroo

–  kehtestas oma eelarve ja iga-aastase tööprogrammi nõuetekohase täitmise tagamiseks üksikasjaliku igakuise seiremenetluse, mis tõi kaasa eelarve täitmise määrade paranemise;

–  muutis komisjoni siseauditi talituse poolt läbi viidud sisekontrollistandardite rakendamise järelauditi tulemuste põhjal oma infoturbepoliitikat, et tuvastatud puudused kõrvaldada; võtab rahuloluga teadmiseks teenustaseme kokkuleppe koostamise büroo ja Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) vahel, mis peaks vähendama büroo infoturbega seotud riske;

–  on võtnud mitmed meetmeid, et parandada ekspertide tasustamise protsessi ja leevendada hilinenud maksetega seotud tuvastatud puudusi; väljendab heameelt võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate kasutuselevõtmise üle protsessi kõigis etappides ning eelkõige raharingluses osalejate täiendava koolituse üle; märgib rahuloluga, et osa protsessist tellitakse komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametilt, mis kiirendab maksete tegemise protsessi;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib rahuloluga, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 97,91 %, mis on 2012. aastaga võrreldes 8,36 % suurem; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 75,66 %, mis oli 2013. aastaga võrreldes 0,92 % väiksem;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

3.  võtab kontrollikoja aruande põhjal rahuloluga teadmiseks, et kulukohustustega kaetud assigneeringute maht kokku suurenes 2013. aasta 87 %-lt 2014. aastal 98 %-ni; märgib siiski, et järgmisse eelarveaastasse üle kantud kulukohustustega kaetud assigneeringute summa (mis 2013. aastal oli 500 000 eurot (13 %)) suurenes 900 000 euroni (23 %), mis tulenes eelkõige büroo põhitegevusest, nagu elektroonilise side pooleliolevad uuringud;

Ümberpaigutamised

4.  kinnitab büroo esitatud andmetele tuginedes, et büroo tegi 2014. aastal eelarves mitu ümberpaigutamist, millega muudeti oluliselt eelarve algset struktuuri, et rahastada põhitegevusega seotud lisavajadusi; märgib eriti, et need ümberpaigutamised olid peamiselt seotud võrgu neutraalsuse uuringu ja BERECi võrgu projektidega; märgib, et nende projektide lõpuleviimine 2014. aasta jooksul oli eelarve koostamise ajal ebakindel;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

5.  peab tervitatavaks asjaolu, et büroo korraldas 2014. aastal esmakordselt pärast asutamist avaliku hanke menetluse võrgu neutraalsuse uuringu jaoks, et uurida võrguneutraalsuse väärtust liidu tarbijate jaoks; märgib, et selle uuringu lõplikke tulemusi kasutatakse büroo tööprogrammis sisendina;

6.  märgib rahuloluga, et 2014. aasta lõpuks oli büroo täitnud kõik ametikohad; märgib ühtlasi, et büroo korraldas 2014. aastal 11 töölevõtmismenetlust ja viis lõpule kaks eelnenud aastal alustatud töölevõtmismenetlust; võtab teadmiseks, et lähetusvõimalused, mida oli keeruline kasutada, kasutati 2014. aasta lõpuks täies mahus ära;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

7.  võtab teadmiseks, et kuna BERECil ei ole juriidilise isiku staatust, tehti büroole ülesandeks hallata kõiki BERECi tegevuse käigus loodavaid dokumente ning hoida neid avalikus registris; märgib ühtlasi, et suurema läbipaistvuse tagamiseks asutas büroo avaliku registri juurde allüksuse, mis tegeleb huvide konfliktide ärahoidmise poliitikaga;

8.  nõuab, et need liidu institutsioonid ja ametid, sealhulgas Euroopa Parlament, kes on käitumisjuhendi kehtestanud, tõhustaksid selle rakendamise meetmeid, nt majanduslike huvide deklaratsioonidega seotud kontrolle;

9.  märgib, et büroo aastaaruannetel võiks olla oluline roll läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse põhimõtete järgimises; nõuab, et büroo lisaks oma aastaaruandesse standardse peatüki nende komponentide kohta;

10.  võtab teadmiseks koostöövahendi loomise, mida kasutatakse sisemise platvormina teabe, parimate tavade ja oskusteabe vahetamiseks ja jagamiseks, et tõhusamalt hallata ettevalmistavate organite tööd;

11.  märgib rahuloluga, et büroo on võtnud endale ülesandeks parandada oma veebisaiti ja teha see kasutajasõbralikumaks; märgib ühtlasi, et büroo avas kommunikatsioonikava kohaselt ametliku konto Twitteris ja YouTube'i kanalis;

Sisekontroll

12.  võtab teadmiseks, et juhtkomitee on võtnud vastu kõik asjakohased sisekontrollistandardid; märgib samas, et sisekontrollistandardite rakendamine on veel pooleli; palub bürool anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selles valdkonnas tehtud edusammudest;

13.  märgib, et büroo töötas välja üksikasjalikud riskijuhtimise suunised, et seada sisse süstemaatiline riskijuhtimisprotsess; avaldab heameelt asjaolu üle, et suunised töötati välja ENISA toel;

14.  võtab rahuloluga teadmiseks, et büroo viis läbi oma esimese riskihindamise büroo ja ENISA vahel sisekontrolli koordinaatori funktsiooni jagamiseks sõlmitud teenustaseme kokkuleppe raames; märgib, et büroo juhtkond vaatas riskihindamise tulemused läbi ja selgitas välja riskid, mis kantakse riskide registrisse;

Siseaudit

15.  märgib, et 2014. aastal keskendus komisjoni siseauditi talitus auditeerimisel 2013. aasta piiratud läbivaatamise järelmeetmetele, et hinnata sisekontrollistandarditest kinnipidamist; märgib, et siseauditi talitus luges dokumentide läbivaatamise põhjal 18-st soovitusest kaks lõpetatuks; märgib ühtlasi, et siseauditi talitus vaatas järelmeetmete käigus läbi ülejäänud 16 soovitust ja jõudis järeldusele, et neist 14 oli täielikult ellu viidud;

Muud kommentaarid

16.  võtab teadmiseks, et 2014. aasta eelarves ette nähtud eraldis, mille pidid moodustama BERECi vaatlejastaatusega Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikide reguleerivate asutuste osamaksed, ei realiseerunud, kuna puudusid kokkulepped EFTA riikidega; võtab teadmiseks, et büroo 2015. aasta eelarvet korrigeeriti sellele vastavalt; kutsub bürood üles olema ettevaatlik EFTA riikide reguleerivate asutuste vastavate sissemaksete prognoosimisel;

°

°  °

17.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2016. aasta] resolutsioonile(13) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 27.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 27.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 337, 18.12.2009, lk 1.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 27.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 27.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 337, 18.12.2009, lk 1.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika