Postupak : 2015/2192(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0093/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0093/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.25
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0161

IZVJEŠĆE     
PDF 603kWORD 98k
7.4.2016
PE 569.739v02-00 A8-0093/2016

o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014.

(2015/2192(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Derek Vaughan

 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014.

(2015/2192(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014., kojemu su priloženi odgovori Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju treba dobiti Ured Tijela za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda(4), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0093/2016),

1.  daje razrješnicu upravnom odboru Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za izvršenje proračuna Tijela za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi upravnom odboru Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014.

(2015/2192(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014., kojemu su priloženi odgovori Tijela(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju treba dobiti Ured Tijela za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda(10), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(11),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0093/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi upravnom odboru Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014.

(2015/2192(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0093/2016),

A.  budući da je prema njegovim financijskim izvještajima konačni proračun Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije („Ured”) za financijsku godinu 2014. iznosio 4 162 874 EUR, što je povećanje od 17 % u odnosu na 2013. godinu; budući da je povećanje uglavnom rezultat uključivanja unutarnjih namjenskih prihoda iz prethodne godine;

B.  budući da je prema njegovim financijskim izvještajima, ukupni doprinos Unije proračunu Ureda za 2014. iznosio 3 617 948 EUR, što je porast od 1,74 % u odnosu na 2013.;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Ureda za financijsku godinu 2014. pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne,

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.

1.  Uzima u obzir da je Ured:

-  uveo detaljan mjesečni program praćenja koji je rezultirao boljim stopama izvršenja proračuna kako bi osigurao pravilnu provedbu proračuna i svog godišnjeg programa rada;

-  izmijenio svoju politiku sigurnosti informacija kako bi odgovorio na otkrivene nedostatke nakon što je provedena popratna revizija provedbe standarda unutarnje kontrole koju je provela Služba Europske komisije za unutarnju reviziju; sa zadovoljstvom primio na znanje pripremu sporazuma o razini pružanja usluga između Ureda i Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) kojim bi se trebali smanjiti rizici koji se odnose na informacijsku sigurnost Ureda;

-  poduzeo više mjera kako bi poboljšao postupak plaćanja stručnjaka i ublažio nedostatke u pogledu kašnjenja u plaćanjima; pozdravio uvođenje ključnih pokazatelja uspješnosti u svim fazama postupka i dodatno osposobljavanje, osobito sudionika u financijskim tokovima; sa zadovoljstvom primio na znanje da je dio postupka eksternaliziran Uredu za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu (PMO) što je ubrzalo ukupni postupak nadoknade troškova;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 97,91 %, što je povećanje od 8,36 % u odnosu na 2012.; nadalje napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 75,66 %, što je smanjenje od 0,92 % u usporedbi s 2013.;

Obveze i prijenosi

3.  iz izvješća Suda sa zadovoljstvom konstatira poboljšanje ukupne razine rezerviranih odobrenih sredstava s 87 % 2013. godine na 98 % 2014. godine; međutim napominje da se razina prenesenih rezerviranih odobrenih sredstava povećala na 900 000 EUR (23 %), u usporedbi s 500 000 EUR (13 %) 2013., uglavnom zahvaljujući operativnim aktivnostima Ureda kao što su aktualne studije o elektroničkim komunikacijama;

Prijenosi

4.  prema navodu Ureda utvrđuje da je Ured izvršio niz proračunskih prijenosa tijekom 2014., čime je znatno promijenjena struktura početnog proračuna, radi financiranja dodatnih potreba za operativne rashode; posebno napominje da su se ti prijenosi uglavnom odnosili na „Studiju mrežne neutralnosti“ te na projekte BEREC Net; napominje da u trenutku pripreme proračuna nije bilo sigurno hoće li se ti projekti završiti tijekom 2014.;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

5.  pozdravlja činjenicu da je 2014., prvi put nakon osnivanja, Ured organizirao postupak javne nabave za „Studiju mrežne neutralnosti“ o vrijednosti mrežne neutralnosti za potrošače u Uniji; napominje da će se konačni rezultati studije koristiti kao informacije za radni program Ureda;

6.  sa zadovoljstvom napominje da je krajem 2014. postignuta popunjenost svih radnih mjesta; nadalje napominje da je 2014. Ured organizirao 11 postupaka zapošljavanja te završio dva postupka započeta protekle godine; prima na znanje da su mogućnosti za upućivanje na rad, za koje je bilo teško pronaći kandidate, u potpunosti iskorištene do kraja 2014.;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

7.  napominje da je Ured odgovoran za upravljanje svim dokumentima sastavljenim u okviru rada BEREC-a te za održavanje javnog registra dokumenata, zbog činjenice da BEREC nema pravnu osobnost; nadalje napominje da je radi osiguranja bolje transparentnosti Ured u javni registar uključio i pododjeljak koji je namijenjen njegovoj politici o sukobu interesa;

8.  poziva institucije i agencije EU-a koje imaju kodeks ponašanja, uključujući Europski parlament, da unaprijede provedbene mjere kao što su provjere izjava o financijskom interesu;

9.  navodi da bi godišnja izvješća Ureda mogla imati važnu ulogu u pridržavanju pravila o transparentnosti, odgovornosti i integritetu; poziva Ured da u svoje godišnje izvješće uvrsti redovno poglavlje o tim komponentama;

10.  prima na znanje stvaranje instrumenta za suradnju koji služi kao unutarnja platforma za razmjenu i dijeljenje informacija, najboljih praksi i stručnog znanja kako bi se na učinkovitiji način upravljalo radom pripremnih tijela;

11.  sa zadovoljstvom napominje da Ured radi na poboljšanju svoje internetske stranice kako bi bila jednostavnija za korištenje; nadalje napominje da je, u skladu sa svojim komunikacijskim planom, Ured otvorio službeni profil na Twitteru i kanal na YouTubeu;

Unutarnje kontrole

12.  utvrđuje da je njegov upravljački odbor usvojio sve relevantne standarde unutarnje kontrole; međutim, napominje da provedba standarda unutarnje kontrole još nije završena; poziva Ured da o napretku u vezi s time obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

13.  napominje da je Ured razvio detaljan vodič o upravljanju rizikom kako bi uveo i proveo postupak za sustavno upravljanje rizicima; pozdravlja činjenicu da je taj vodič napravljen u suradnji s ENISA-om;

14.  sa zadovoljstvom napominje da je Ured proveo svoj prvi postupak samoocjenjivanja u okviru sporazuma o razini pružanja usluga između Ureda i ENISA-e za dijeljenje funkcije asistenta koordinatora za unutarnju kontrolu; napominje da je vodstvo Ureda pregledalo rezultat postupka i utvrdilo rizike koji će se uvrstiti u registar rizika;

Unutarnja revizija

15.  napominje da se revizija Službe Komisije za unutarnju reviziju (IAS) za 2014. nastavila na ograničenu reviziju za 2013. u cilju procjene usuglašenosti sa standardima unutarnje kontrole; napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju zaključila dvije od osamnaest preporuka na temelju analize dokumentacije; nadalje napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju tijekom popratne revizije pregledala preostalih 16 neriješenih preporuka i zaključila da je 14 preporuka u potpunosti provedeno;

Ostale napomene

16.  prima na znanje da proračunska obveza iz 2014. za doprinos nacionalnih regulatornih tijela EFTA-e koja imaju status promatrača u BEREC-u nije provedena zbog nepostojanja sporazuma s državama EFTA-e; potvrđuje da je proračun Ureda za 2015. adekvatno izmijenjen; poziva Ured da i dalje razborito procjenjuje povezane doprinose nacionalnih regulatornih tijela država članica EFTA-e;

°

°  °

17.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx. xxxx 2016.](13) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru nad agencijama

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Bodil Valero

(1)

SL C 409, 9.12.2015., str. 27.

(2)

SL C 409, 9.12.2015., str. 27.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 337, 18.12.2009., str. 1.

(5)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 409, 9.12.2015., str. 27.

(8)

SL C 409, 9.12.2015., str. 27.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 337, 18.12.2009., str. 1.

(11)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti