Procedură : 2015/2192(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0093/2016

Texte depuse :

A8-0093/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.25
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0161

RAPORT     
PDF 591kWORD 104k
7.4.2016
PE 569.739v02-00 A8-0093/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2192(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Derek Vaughan

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2192(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Oficiului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Oficiului Organismului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Oficiului(4), în special articolul 13,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0093/2016),

1.  acordă comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1)

JO C 409, 9.12.2015, p. 27.

(2)

JO C 409, 9.12.2015, p. 27.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 337, 18.12.2009, p. 1.

(5)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2192(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Oficiului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Oficiului Organismului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Oficiului(4), în special articolul 13,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0093/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2192(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0093/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (denumit în continuare „Oficiul”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 4 162 874 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 17 % comparativ cu 2013; întrucât această majorare s-a datorat în principal includerii veniturilor alocate interne din exercițiile anterioare;

B.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, contribuția generală a Uniunii la bugetul Oficiului pentru exercițiul financiar 2014 s-a ridicat la 3 617 948 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 1,74 % față de 2013;

C.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2014 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Oficiului pentru exercițiul financiar 2014 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2013

1.  ia act de faptul că Oficiul:

-  pentru a asigura execuția adecvată a bugetului său, precum și a programului său anual de lucru, a introdus o procedură lunară detaliată de monitorizare care a dus la îmbunătățirea ratei de execuție a bugetului;

-  în urma auditului de monitorizare realizat de Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) cu privire la punerea în aplicare a standardelor de control intern (SCI), și-a modificat politica privind securitatea informațiilor în vederea remedierii deficiențelor identificate; ia act cu satisfacție de pregătirea unui acord privind nivelul serviciilor (ANS) între Oficiu și Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA), care ar trebui să reducă riscurile legate de securitatea informațiilor în cadrul Oficiului;

-  a întreprins mai multe măsuri pentru a îmbunătăți procesul de rambursare a experților și a soluționa deficiențele identificate referitoare la întârzierea plăților; salută introducerea indicatorilor-cheie de performanță în toate etapele procesului și formarea suplimentară a actorilor din circuitul financiar; ia act cu satisfacție de externalizarea unei părți a procesului către Oficiul de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale (PMO) din cadrul Comisiei, fapt care a accelerat procedura generală de rambursare;

Bugetul și gestiunea financiară

2.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție bugetară de 97,91 %, ceea ce reprezintă o creștere de 8,36 % față de exercițiul 2012; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 75,66 %, ceea ce reprezintă o reducere de 0,92 % în comparație cu 2013;

Angajamente și reportări

3.  constată cu satisfacție din raportul Curții că nivelul global al creditelor angajate s-a îmbunătățit de la 87 % în 2013 până la 98 % în 2014; ia act, cu toate acestea, de faptul că nivelul creditelor angajate care au fost reportate a crescut până la 900 000 EUR (23 %), față de 500 000 EUR (13 %) în 2013, în principal din cauza activităților operaționale ale Oficiului, cum ar fi studiile în curs privind comunicațiile electronice;

Transferuri

4.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Oficiu, că acesta a efectuat o serie de transferuri bugetare în cursul exercițiului 2014, modificând considerabil structura bugetului inițial, pentru a finanța nevoile suplimentare legate de cheltuielile operaționale; constată, în special, că aceste transferuri au avut legătură în principal cu studiul privind neutralitatea rețelei și cu proiectele rețelei OAREC; observă că finalizarea acestor proiecte în cursul exercițiului 2014 apărea nesigură în momentul pregătirii bugetului;

Proceduri de achiziții publice și de recrutare

5.  salută faptul că, în 2014, pentru prima dată de la înființarea sa, Oficiul a organizat o procedură de achiziții pentru studiul privind neutralitatea rețelei în legătură cu valoarea neutralității rețelei pentru consumatorii din Uniune; observă că rezultatele finale ale acestui studiu urmează să stea la baza programului de lucru al Oficiului;

6.  ia act cu satisfacție de faptul că efectivul de personal a devenit complet la sfârșitul exercițiului 2014; constată, de asemenea, că în 2014 Oficiul a organizat 11 proceduri de recrutare și a finalizat două proceduri de recrutare lansate în cursul exercițiului precedent; constată că posturile rezervate detașărilor, care erau greu de ocupat, au fost ocupate integral până la sfârșitul lui 2014;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

7.  remarcă faptul că Oficiul a primit sarcina de a gestiona toate documentele create în cursul activităților OAREC și, de asemenea, de a gestiona registrul public al documentelor, întrucât OAREC nu deține personalitate juridică; observă, în plus, că, pentru a asigura o mai bună transparență, Oficiul a creat o subsecțiune în cadrul registrului public dedicată politicii sale privind conflictele de interese;

8.  invită instituțiile și agențiile Uniunii care au introdus coduri de conduită, inclusiv Parlamentul European, să accelereze măsurile de punere în aplicare a codurilor, cum ar fi verificarea declarațiilor de interese financiare;

9.  afirmă că rapoartele anuale ale Oficiului ar putea juca un rol important în asigurarea respectării transparenței, responsabilității și integrității; invită Oficiul să includă în raportul său anual un capitol standard privind aceste componente;

10.  ia act de crearea unui instrument de colaborare care servește drept platformă internă pentru schimbul și partajarea de informații, de cele mai bune practici și de competențe de specialitate pentru a gestiona activitatea grupurilor de pregătire într-un mod mai eficient;

11.  constată cu satisfacție că Oficiul urmărește să își îmbunătățească site-ul de internet și să îl facă mai ușor de utilizat; constată, de asemenea, că, în conformitate cu planul său de comunicare, Oficiul a creat un cont oficial de Twitter și un canal YouTube;

Controale interne

12.  ia act de faptul că toate standardele de control intern relevante au fost adoptate de comitetul său de gestionare; constată, cu toate acestea, că punerea în aplicare a standardelor de control intern nu s-a finalizat încă; invită Oficiul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

13.  ia act de faptul că Oficiul a elaborat un ghid detaliat privind gestionarea riscurilor pentru a introduce și a pune în aplicare un proces sistematic de gestionare a riscurilor; salută faptul că acest ghid a fost elaborat cu sprijinul ENISA;

14.  ia act cu satisfacție de faptul că Oficiul a realizat primul său exercițiu de autoevaluare a riscurilor în cadrul acordului privind nivelul serviciilor dintre Oficiu și ENISA pentru partajarea funcției de asistent al coordonatorului pentru controlul intern; observă că personalul de conducere al Oficiului a analizat rezultatul exercițiului și a identificat riscurile care urmează să fie incluse în registrul riscurilor;

Auditul intern

15.  constată că, în 2014, auditul efectuat de IAS s-a axat pe acțiunile întreprinse în urma examinării limitate din 2013 cu scopul de a evalua respectarea standardelor de control intern; ia act de faptul că IAS a închis două dintre cele 18 recomandări pe baza unor cercetări documentare; remarcă, în plus, că IAS a analizat, în cadrul monitorizării, cele 16 recomandări restante și a concluzionat că 14 recomandări au fost puse pe deplin în aplicare;

Alte observații

16.  constată că, deși în bugetul pe 2014 al Oficiului s-au prevăzut contribuții din partea autorităților naționale de reglementare din țările Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care au un statut de observator în cadrul OAREC, aceste contribuții nu au fost vărsate în lipsa unor acorduri cu țările AELS; ia act de faptul că bugetul pe 2015 al Oficiului a fost corectat în consecință; invită Oficiul să rămână prudent atunci când estimează contribuția aferentă din partea autorităților naționale de reglementare din țările AELS;

°

°  °

17.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2016](7) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

4

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bodil Valero

(1)

JO C 409, 9.12.2015, p. 27.

(2)

JO C 409, 9.12.2015, p. 27.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 337, 18.12.2009, p. 1.

(5)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

Texte adoptate la această dată, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Aviz juridic - Politica de confidențialitate