Postup : 2015/2192(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0093/2016

Predkladané texty :

A8-0093/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.25
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0161

SPRÁVA     
PDF 543kWORD 100k
7.4.2016
PE 569.739v02-00 A8-0093/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014

(2015/2192(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014

(2015/2192(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória úradu orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a príslušný úrad(4), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0093/2016),

1.  udeľuje absolutórium riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014

(2015/2192(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami úradu(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 12. februára 2016 o udelení absolutória úradu orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a príslušný úrad(10), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0093/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014

(2015/2192(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0093/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov bol konečný rozpočet Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „úrad“) za rozpočtový rok 2014 4 162 874 EUR, čo predstavuje nárast o 17 % v porovnaní s rokom 2013; keďže nárast spôsobili najmä vnútorné pripísané príjmy z minulých rokov,

B.  keďže podľa finančných výkazov tvoril celkový príspevok Únie do rozpočtu úradu na rok 2014 sumu 3 617 948 EUR, čo predstavuje nárast o 1,74 % v porovnaní s rokom 2013;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka úradu za rok 2014 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  Berie na vedomie, že úrad:

-  zaviedol podrobný mesačný postup monitorovania, ktorého výsledkom boli vyššie miery plnenia rozpočtu, s cieľom zabezpečiť riadne plnenie rozpočtu, ako aj jeho ročného pracovného programu;

-  zmenil svoju politiku v oblasti informačnej bezpečnosti s cieľom riešiť zistené nedostatky na základe následného auditu vykonávania noriem vnútornej kontroly (ICS), ktorý uskutočnil Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS); s uspokojením berie na vedomie prípravu dohody o úrovni služieb medzi úradom a Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), ktorá by mala zmierniť riziká týkajúce sa informačnej bezpečnosti úradu;

-  prijal viacero opatrení s cieľom zlepšiť proces preplácania nákladov odborníkov a zmierniť zistené nedostatky týkajúce sa oneskorených platieb; víta zavedenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti vo všetkých krokoch procesu a ďalšiu odbornú prípravu aktérov v rámci finančného okruhu; s uspokojením berie na vedomie outsourcing časti procesu do Úradu Komisie pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO), ktorý urýchlil celkový postup preplácania;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,91 %, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavuje zvýšenie o 8,36 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 75,66 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 0,92 %;

Záväzky a prenosy

3.  na základe správy Dvora audítorov s uspokojením berie na vedomie, že celková miera viazaných rozpočtových prostriedkov sa zlepšila z 87 % v roku 2013 na 98 % v roku 2014; konštatuje však, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov sa zvýšila na 900 000 EUR (23 %) v porovnaní s 500 000 EUR (13 %) v roku 2013, čo bolo spôsobené najmä prevádzkovými činnosťami úradu, napr. prebiehajúcimi štúdiami elektronických komunikácií;

Presuny

4.  na základe informácií úradu konštatuje, že úrad v roku 2014 uskutočnil niekoľko rozpočtových presunov s cieľom financovať dodatočné potreby v súvislosti s operačnými výdavkami, čím sa výrazne zmenila štruktúra pôvodného rozpočtu; konštatuje najmä, že tieto presuny súviseli predovšetkým so štúdiou o neutralite siete, ako aj projektmi siete orgánu BEREC; konštatuje, že finalizácia týchto projektov v priebehu roka 2014 bola v čase zostavovania rozpočtu neistá;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.  víta skutočnosť, že úrad v roku 2014 po prvýkrát od svojho zriadenia zorganizoval postup verejného obstarávania v súvislosti s realizáciou štúdie o neutralite siete zameranej na hodnotu neutrality siete pre spotrebiteľov v Únii; konštatuje, že záverečné výsledky tejto štúdie sa majú použiť ako príspevky pre pracovný program úradu;

6.  s uspokojením konštatuje, že stav plnej zamestnanosti bol dosiahnutý na konci roka 2014; ďalej konštatuje, že v roku 2014 úrad zorganizoval 11 postupov prijímania zamestnancov a dva postupy, ktoré sa začali v predchádzajúcom roku, dokončil; uznáva, že možnosti dočasného preloženia, ktoré bolo ťažké obsadiť, boli v plnej miere pokryté do konca roka 2014;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

7.  konštatuje, že úrad bol poverený riadením všetkých dokumentov vytvorených v priebehu činnosti orgánu BEREC, ako aj spravovaním verejného registra dokumentov, z dôvodu neexistencie právnej subjektivity tohto orgánu; ďalej konštatuje, že v záujme zaistenia lepšej transparentnosti úrad vo verejnom registri zaviedol pododdiel zameraný na jeho politiku v oblasti konfliktov záujmov;

8.  vyzýva tie inštitúcie a agentúry Únie, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Európskeho parlamentu, aby zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, ako sú kontroly vyhlásení o finančných záujmoch;

9.  uvádza, že výročné správy úradu by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva úrad, aby do svojej výročnej správy zahrnul štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

10.  berie na vedomie vytvorenie nástroja spolupráce, ktorý slúži ako interná platforma na výmenu a spoločné využívanie informácií, najlepších postupov a expertíz s cieľom účinnejšie riadiť činnosť prípravných orgánov;

11.  s uspokojením konštatuje, že úrad sa zameriava na zlepšenie svojej webovej stránky a zjednodušenie jej používania; okrem toho konštatuje, že podľa svojho komunikačného plánu úrad zriadil oficiálny účet na Twitteri a kanáli YouTube;

Vnútorné kontroly

12.  konštatuje, že jeho správna rada prijala všetky príslušné normy vnútornej kontroly; berie však na vedomie, že uplatňovanie noriem vnútornej kontroly ešte nebolo ukončené; vyzýva úrad, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v danej veci;

13.  berie na vedomie, že úrad vypracoval podrobné usmernenie týkajúce sa riadenia rizík s cieľom stanoviť a vykonať systematický proces riadenia rizík; víta skutočnosť, že táto príručka bola vypracovaná s podporou agentúry ENISA;

14.  s uspokojením konštatuje, že úrad uskutočnil prvé samohodnotenie rizík v rámci dohody na úrovni služieb medzi úradom a agentúrou ENISA s cieľom spoločného využívania funkcie asistenta koordinátora vnútornej kontroly; berie na vedomie, že vedenie úradu preskúmalo výsledky tohto hodnotenia a určilo riziká, ktoré je potrebné zahrnúť do registra rizík;

Vnútorný audit

15.  konštatuje, že audit Útvaru Komisie pre vnútorný audit (IAS) sa v roku 2014 zameral na opatrenia nadväzujúce na obmedzené preskúmanie z roku 2013 s cieľom zhodnotiť stav dodržiavania noriem vnútornej kontroly; konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit uzavrel 2 z 18 odporúčaní na základe kontroly dokumentov; okrem toho konštatuje, že IAS preskúmal zvyšných 16 nezrealizovaných odporúčaní v rámci následných opatrení a dospel k záveru, že 14 odporúčaní bolo v plnej miere vykonaných;

Ďalšie pripomienky

16.  berie na vedomie, že rezerva v rozpočte na rok 2014 na príspevky národných regulačných orgánov EZVO, ktoré majú status pozorovateľa v orgáne BEREC, sa neuskutočnila pre chýbajúce dohody s krajinami EZVO; berie na vedomie, že rozpočet úradu na rok 2015 bol príslušne upravený; vyzýva úrad, aby bol naďalej obozretný pri prognózovaní súvisiacich príspevkov zo strany národných regulačných orgánov krajín EZVO;

°

°  °

17.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [XX XXXX [2016](13) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradník prítomný na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 27.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 27.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 27.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 27.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Prijaté texty k uvedenému dátumu, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia