Postopek : 2015/2192(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0093/2016

Predložena besedila :

A8-0093/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.25
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0161

POROČILO     
PDF 583kWORD 96k
7.4.2016
PE 569.739v02-00 A8-0093/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014

(2015/2192(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Derek Vaughan

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014

(2015/2192(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014 z odgovorom Urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada(4), zlasti člena 13,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0093/2016),

1.  podeli razrešnico upravljalnemu odboru Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje upravljalnemu odboru Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014

(2015/2192(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014 z odgovori organa(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada(10), zlasti člena 13,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0093/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje upravljalnemu odboru Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014

(2015/2192(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0093/2016),

A.  ker je iz računovodskih izkazov Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (v nadaljevanju: urad) razvidno, da je končni proračun urada v proračunskem letu 2014 znašal 4.162.874 EUR, kar je 17 % več kot leta 2013; ker je to povečanje v glavnem posledica vključitve notranjih namenskih prejemkov iz prejšnjih let;

B.  ker je iz računovodskih izkazov urada razvidno, da je celoten prispevek Unije v proračun urada v letu 2014 znašal 3.617.948 EUR, kar je 1,74 % več kot leta 2013;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov urada za leto 2014 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

1.  potrjuje, da je urad:

-  uvedel postopek podrobnega mesečnega spremljanja in tako izboljšal stopnjo izvrševanja proračuna, da bi zagotovil ustrezno izvrševanje proračuna in letnega delovnega programa;

-  na podlagi naknadne revizije izvajanja standardov notranje kontrole, ki jo je opravila služba Komisije za notranjo revizijo, spremenil svojo politiko za informacijsko varnost, da bi odpravil ugotovljene pomanjkljivosti; z zadovoljstvom ugotavlja, da je v pripravi sporazum o ravni storitve med uradom in Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA), s katerim naj bi se zmanjšala tveganja, povezana z informacijsko varnostjo urada;

-  sprejel več ukrepov za izboljšanje postopka povračil za strokovnjake in zmanjšanje ugotovljenih pomanjkljivosti v zvezi z zapoznelimi plačili; pozdravlja uvedbo ključnih kazalnikov uspešnosti v vseh fazah postopka in dodatno usposabljanje udeležencev v finančnem krogu; z zadovoljstvom ugotavlja, da se je izvajanje dela tega postopka preneslo na Urad Komisije za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO), s čimer se je celoten postopek pospešil;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala 97,91 %, kar je 8,36 % več kot leta 2012; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 75,66 %, kar je 0,92 % manj kot leta 2013;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

3.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zadovoljstvom ugotavlja, da se je skupna stopnja odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, povečala, in sicer s 87 % leta 2013 na 98 % leta 2014; ugotavlja pa, da se je znesek prenesenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, povečal na 900.000 EUR (23 %), saj je v letu 2013 znašal 500.000 EUR (13 %), predvsem zaradi operativnih dejavnosti urada, kot so tekoče študije o elektronskih komunikacijah;

Prerazporeditve

4.  na podlagi navedb urada ugotavlja, da je ta v letu 2014 veliko proračunskih sredstev prerazporedil za financiranje dodatnih potreb za operativne odhodke in s tem občutno spremenil prvotno sestavo proračuna; zlasti ugotavlja, da so te prerazporeditve v glavnem povezane s študijo o internetni nevtralnosti in projekti BEREC Net; ugotavlja, da v času priprave proračuna ni bilo gotovo, ali se bodo ti projekti zaključili v letu 2014;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

5.  pozdravlja dejstvo, da je urad leta 2014 prvič od svoje ustanovitve organiziral postopek oddaje javnega naročila za študijo o vrednosti internetne nevtralnosti za potrošnike v Uniji (študija o internetni nevtralnosti); ugotavlja, da naj bi se ugotovitve te študije upoštevale v delovnem programu urada;

6.  z zadovoljstvom ugotavlja, da so bila ob koncu leta 2014 zasedena vsa delovna mesta; ugotavlja tudi, da je urad leta 2014 organiziral 11 postopkov zaposlovanja in zaključil dva postopka, ki jih je začel prejšnje leto; je seznanjen s tem, da so bila mesta za napotene delavce, ki jih je bilo težko zapolniti, do konca leta 2014 v celoti zasedena;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

7.  ugotavlja, da ima urad nalogo, da upravlja vse dokumente, ki se pripravijo v okviru dejavnosti organa BEREC, in vodi javni register teh dokumentov, saj BEREC nima statusa pravne osebe; ugotavlja tudi, da je urad v javni register vključil pododdelek, namenjen politiki o navzkrižju interesov, da bi zagotovil večjo preglednost;

8.  poziva tiste institucije in agencije Unije, ki so sprejele kodeks ravnanja, vključno s Parlamentom, naj pospešijo svoje izvedbene ukrepe, npr. preverjanje izjav o finančnih interesih;

9.  izjavlja, da bi lahko imela letna poročila urada pomembno vlogo pri ravnanju v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva urad, naj v svoja letna poročila vključi standardno poglavje o teh sestavinah;

10.  je seznanjen s tem, da je bilo vzpostavljeno orodje za sodelovanje, ki služi kot notranja platforma za izmenjavo informacij, najboljše prakse in strokovnega znanja, da bi lahko pripravljalna telesa učinkoviteje opravila svoje delo;

11.  z zadovoljstvom ugotavlja, da skuša urad izboljšati svoje spletno mesto, tako da bo uporabniku prijaznejše; ugotavlja tudi, da si je urad v skladu s svojim komunikacijskim načrtom ustvaril uradni račun na družbenem omrežju Twitter in kanal YouTube;

Notranje kontrole

12.  ugotavlja, da je upravljalni odbor sprejel vse ustrezne standarde notranje kontrole; ugotavlja pa, da se ti standardi še vedno ne izvajajo v celoti; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

13.  ugotavlja, da je urad pripravil podrobna navodila za obvladovanje tveganja, s čimer želi vzpostaviti in začeti izvajati sistematični postopek v zvezi s tem; pozdravlja dejstvo, da mu je pri pripravi teh navodil pomagala Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA);

14.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je urad izvedel prvo samooceno tveganja v okviru sporazuma o ravni storitve med uradom in agencijo ENISA za skupno mesto koordinatorja notranje kontrole; ugotavlja, da je vodstvo urada preučilo rezultate te ocene, ugotovljena tveganja pa se bodo vključila v register tveganja;

Notranja revizija

15.  ugotavlja, da se je služba Komisije za notranjo revizijo v reviziji za leto 2014 osredotočila na nadaljnje ukrepe omejenega pregleda iz leta 2013, da bi ocenila izpolnjevanje standardov notranje kontrole; ugotavlja, da je ta služba dve od 18 priporočil zaključila na podlagi teoretične raziskave; ugotavlja tudi, da je v okviru naknadne revizije preučila ostalih 16 priporočil in ugotovila, da je bilo 14 priporočil v celoti izvedenih;

Druge pripombe

16.  ugotavlja, da določbe proračuna za leto 2014 glede prispevkov nacionalnih regulativnih organov držav EFTA , ki imajo pri organu status opazovalk, niso bile uresničene, ker sporazumi z državami EFTA niso bili podpisani; potrjuje, da je bil proračun urada za leto 2015 ustrezno popravljen; poziva urad, naj bo pri napovedih glede prispevkov nacionalnih regulativnih organov držav EFTA previden;

°

°  °

17.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2016](13) o [uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bodil Valero

(1)

UL C 409, 9.12.2015, str. 27.

(2)

UL C 409, 9.12.2015, str. 27.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 337, 18.12.2009, str. 1.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 409, 9.12.2015, str. 27.

(8)

UL C 409, 9.12.2015, str. 27.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 337, 18.12.2009, str. 1.

(11)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

Besedila, sprejeta tega dne, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov