Förfarande : 2015/2192(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0093/2016

Ingivna texter :

A8-0093/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.25
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0161

BETÄNKANDE     
PDF 272kWORD 83k
7.4.2016
PE 569.739v02-00 A8-0093/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

(2015/2192(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

(2015/2192(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån för Organet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8‑0090/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån(4), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget,(5)

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0093/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar förvaltningskommittén för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till förvaltningskommittén för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

(2015/2192(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014, med byråns svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån för Organet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån(10), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget,(11)

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0093/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till förvaltningskommittén för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2017

(2015/2192(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0093/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (nedan kallad byrån) för budgetåret 2014 uppgick den slutliga budgeten till 4 162 874 EUR, vilket utgör en ökning med 17 % jämfört med 2013. Denna ökning berodde främst på interna inkomster avsatta för särskilda ändamål från tidigare år.

B.  Enligt byråns räkenskaper uppgick unionens totala bidrag till dess budget för 2014 till 3 617 948 EUR, vilket motsvarar en ökning med 1,74 % jämfört med 2013.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 (revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper för budgetåret 2014 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2013

1.  Europaparlamentet konstaterar att byrån

–  har infört ett detaljerat månatligt övervakningsförfarande, som har lett till förbättrad nivå på budgetgenomförandet, för att se till att budgeten och det årliga arbetsprogrammet genomförs korrekt,

–  har ändrat sin informationssäkerhetspolicy för att komma till rätta med de identifierade bristerna, efter att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) genomförde en uppföljningsrevision av införandet av de interna kontrollstandarderna (ICS); Parlamentet noterar med tillfredsställelse att ett servicenivåavtal (SLA) mellan byrån och Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) håller på att förberedas, vilket borde minska riskerna i samband med byråns informationssäkerhet.

–  har vidtagit åtskilliga åtgärder för att förbättra rutinerna för ersättning till experterna och åtgärda bristerna i samband med sena betalningar. Parlamentet välkomnar införandet av centrala resultatindikatorer under alla processens steg och särskilt vid den extra utbildningen av personer som hanterar de finansiella flödena. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att delar av processen har lagts ut på kommissionens byrå för löneadministration och individuella ersättningar (PMO), vilket generellt sett har skyndat på återbetalningsrutinerna.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2014 resulterade i ett budgetgenomförande på 97,91 %, vilket innebär en ökning med 8,36 % jämfört med 2012. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 75,66 %, vilket innebär en minskning med 0,92 % jämfört med 2013.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

3.  Europaparlamentet ser med tillfredsställelse i revisionsrättens rapport att genomförandenivån totalt för åtagandebemyndiganden ökade från 87 % under 2013 till 98 % under 2014. Parlamentet noterar dock att överförda medel för vilka åtaganden ingåtts ökade till 900 000 EUR (23 %) jämfört med 500 000 EUR (13 %) 2013, huvudsakligen beroende på byråns operativa verksamhet, t.ex. pågående studier om elektronisk kommunikation.

Överföringar

4.  Europaparlamentet erfar från byrån att den gjorde ett antal budgetöverföringar under 2014, vilket i hög grad förändrade den ursprungliga budgetstrukturen, för att finansiera de tillkommande behoven av operativa utgifter. Parlamentet noterar särskilt att dessa överföringar huvudsakligen avsåg undersökningen om nätneutralitet och projekten Berec-Net. När budgeten utarbetades var det osäkert huruvida dessa projekt skulle kunna slutföras under 2014.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

5.  Europaparlamentet välkomnar att byrån, för första gången sedan den inrättades, 2014 organiserade en offentlig upphandling för en undersökning om nätneutralitet avseende värdet av nätneutralitet för konsumenterna i unionen. De slutliga resultaten av den studien ska användas som underlag för byråns arbetsprogram.

6.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att alla tjänster var tillsatta i slutet av 2014. Parlamentet noterar också att byrån genomförde 11 rekryteringsförfaranden och avslutade två rekryteringsförfaranden som inletts föregående år. Möjligheten att ta emot utsända nationella experter hade tidigare inte utnyttjats fullt ut, med dessa tjänster var alla tillsatta i slutet av 2014.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

7.  Europaparlamentet noterar att byrån hade fått i uppdrag att hantera alla dokument som skapades inom ramen för Berecs verksamhet, och att föra det offentliga registret över dokumenten, eftersom Berec inte är en juridisk person. För att åstadkomma bättre transparens har byrån inrättat en underavdelning, ägnad sin intressekonfliktspolicy, i det offentliga registret.

8.  Europaparlamentet kräver att de unionsinstitutioner och byråer som har infört uppförandekoder, däribland Europaparlamentet, förstärker sina genomförandeåtgärder, som t.ex. kontroller av förklaringar om ekonomiska intressen.

9.  Europaparlamentet konstaterar att byråns årsrapporter skulle kunna spela en viktig roll för efterlevnaden när det gäller öppenhet, ansvarstagande och integritet. Parlamentet uppmanar byrån att införa ett standardkapitel om dessa principer i sin årsrapport.

10.  Europaparlamentet konstaterar att ett samarbetsverktyg har skapats som fungerar som en intern plattform för att utbyta och dela med sig av information, bästa praxis och expertis, för att effektivare kunna hantera de förberedande organens arbete.

11.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse byråns engagemang för att förbättra sin webbplats och göra den mer användarvänlig. Dessutom etablerade byrån, i enlighet med sin kommunikationsplan, officiella konton på Twitter och YouTube.

Internkontroller

12.  Europaparlamentet erfar att alla relevanta ICS har antagits av styrelsen. Parlamentet noterar dock att tillämpningen av ICS fortfarande inte är fullständig. Byrån uppmanas att rapportera till parlamentet och rådet om de framsteg som görs i detta avseende.

13.  Europaparlamentet noterar att byrån har utvecklat en detaljerad guide för riskhantering för att etablera och tillämpa en systematisk riskhanteringsprocess. Parlamentet välkomnar att guiden utvecklades med stöd av Enisa.

14.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån genomförde sin första självutvärdering inom ramarna för servicenivåavtalet mellan byrån och Enisa av den gemensamma tjänsten som samordnare av internkontrollen. Byråns ledning granskade resultatet av utvärderingen och identifierade de risker som ska föras in i riskregistret.

Internrevision

15.  Europaparlamentet noterar att IAS 2014 fokuserade på uppföljningen av den begränsade översynen 2013, med syftet att fastställa graden av efterlevnad av ICS. Av de 18 rekommendationer som skrivbordsunderökningen gav upphov till ansåg IAS två vara avslutade. IAS undersökte vid uppföljningen de återstående 16 rekommendationerna som ännu inte var åtgärdade, och kom fram till att 14 rekommendationer var helt och hållet genomförda.

Övriga kommentarer

16.  Europaparlamentet noterar att de budgeterade bidragen 2014 från Europeiska frihandelssammanslutningens (Efta) nationella tillsynsmyndigheter, som har status som observatörer vid Berec, inte betalades in eftersom det inte finns några avtal med Efta-länderna. Byråns budget för 2015 reviderades i enlighet med detta. Byrån uppmanas till försiktighet när man gör prognoser för bidragen från Efta-ländernas nationella tillsynsmyndigheter.

°

°  °

17.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](13) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 27.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 27.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 337, 18.12.2009, s. 1.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 27.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 27.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 337, 18.12.2009, s. 1.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2016)0000.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy