Procedūra : 2015/2198(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0094/2016

Pateikti tekstai :

A8-0094/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.57
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0193

PRANEŠIMAS     
PDF 671kWORD 106k
7.4.2016
PE 571.619v02-00 A8-0094/2016

dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2198(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2198(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 71/2008 dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ įsteigimo(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 558/2014, įsteigiantį bendrąją įmonę „Švarus dangus 2“(5), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir į 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6) 185 straipsnyje,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(7),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0094/2016),

1.  patvirtina bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2198(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 71/2008 dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ įsteigimo(11),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 558/2014, įsteigiantį bendrąją įmonę „Švarus dangus 2“(12), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir į 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(13) 185 straipsnyje,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(14),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0094/2016),

1.  pritaria bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2198(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0094/2016),

A.  kadangi bendroji įmonė „Švarus dangus“ (Bendroji įmonė) savarankiškai veikti pradėjo 2009 m. lapkričio 16 d.;

B.  kadangi, siekiant užbaigti Septintosios pagrindų programos mokslinių tyrimų veiklą, Tarybos reglamentu (ES) Nr. 558/2014(15) nuo 2014 m. birželio 27 d. bendroji įmonė „Švarus dangus“ buvo pakeista bendrąja įmone „Švarus dangus 2“ ir šios bendrosios įmonės gyvavimo trukmė buvo pratęsta iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

C.  kadangi Bendrosios įmonės nariai steigėjai yra Europos Sąjunga, kuriai atstovauja Europos Komisija, ir pramonės partneriai, pvz., „Švaraus dangaus“ integruotųjų technologijų parodomųjų pavyzdžių padalinių (ITPPP) lyderiai ir asocijuotieji nariai, taip pat Reglamente (ES) Nr. 558/2014 nurodyti lyderiai ir asocijuotieji nariai ir pagal šį reglamentą pasirinkti pagrindiniai partneriai;

D.  kadangi Europos Sąjungos įnašas į bendrąją įmonę „Švarus dangus“ yra ne didesnis kaip 800 000 000 EUR, kurie bus išmokėti iš Septintosios pagrindų programos biudžeto, o į bendrąją įmonę „Švarus dangus 2“ – 1 755 000 000 EUR, kurie bus išmokėti iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto ir kurių dalis einamosioms išlaidoms negali viršyti 39 000 000 EUR;

E.  kadangi kiti bendrosios įmonės „Švarus dangus“ nariai (be Komisijos) turi padengti 50 proc. einamųjų išlaidų ir turėtų prisidėti prie einamųjų išlaidų įnašais natūra, kurie prilygtų finansiniam Sąjungos įnašui;

F.  kadangi bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ lyderiai ir pagrindiniai partneriai per Bendrosios įmonės gyvavimo trukmę turi įnešti 2 193 700 000 EUR, įskaitant ne mažiau kaip 965 200 000 EUR vertės įnašą papildomai veiklai per tą patį laikotarpį, kurį sudaro įnašai natūra ir 50 proc. einamųjų išlaidų grynaisiais pinigais;

Bendrosios nuostatos

1.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaita yra pagrįsta pernelyg aptakiomis pastabomis ir joje trūksta praktiškų ir konkrečių pastabų; todėl ragina atliekant auditą konkrečiau išanalizuoti metinius finansinius rezultatus, daugiamečių projektų įgyvendinimo būklę (taip pat aiškiai parodyti, kaip įvykdytas atitinkamų metų ir ankstesnių metų biudžetas) ir rezultatus bei jų įgyvendinimą;

2.  pažymi, kad įstaigų ir institucijų reikalaujama kiekvienais metais pateikti biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą, ir kad Bendrosios įmonės šioje ataskaitoje pateikta informacija buvo nepakankamai suderinta ir dažnai buvo neišsami; Komisija turėtų pateikti rekomendacijas dėl šios ataskaitos pobūdžio ir turinio;

3.  pažymi, kad į 2016 m. Audito Rūmų darbo programą įtraukta speciali ataskaita dėl bendrųjų įmonių veiklos audito;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai nustatė, jog Bendrosios įmonės 2014 m. metinėse finansinėse ataskaitose visais reikšmingais aspektais teisingai nurodyta Bendrosios įmonės finansinė būklė 2014 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų rezultatai ir pinigų srautai, vadovaujantis jos finansinių taisyklių nuostatomis(16);

5.  pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodė, kad metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos(17);

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta informacijos apie bendrųjų įmonių „Švarus dangus“ ir „Švarus dangus 2“ atliktus ex post auditus; ragina Audito Rūmus į būsimas metines ataskaitas įtraukti informaciją apie ex post auditų skaičių, bendras patikrintas sumas ir išvadas; pažymi, kad Bendrosios įmonės metinėje ataskaitoje pateikta tokia informacija;

7.  pažymi, kad 2014 m. Bendrosios įmonės galutinis biudžetas buvo 229 241 765 EUR, įskaitant 27 640 836 EUR nepanaudotų asignavimų, perkeltų iš 2013 m.; taip pat pažymi, kad Bendroji įmonė įvykdė 189 316 793 EUR (82,58 proc.) įsipareigojimų asignavimų ir 153 567 377 (90,19 proc.) mokėjimų asignavimų(18);

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Septintąja pagrindų programą finansuojama bendrosios įmonės „Švarus dangus“ programa dar yra vykdoma; atkreipia dėmesį į tai, kad asignavimus dar galima panaudoti iki 2016 m., nes Bendrosios įmonės finansinėse taisyklėse leidžiama iš naujo įvesti jos įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus per trejus metus nuo jų atšaukimo Bendrosios įmonės biudžete; ragina Bendrąją įmonę kruopščiai planuoti savo biudžetą, deramai atsižvelgiant į lygiagretų procesą;

9.  mano, kad tie rodikliai (įsipareigojimai ir asignavimai) neužtikrina galimybės realiai įvertinti veiklos, nes Audito Rūmų ataskaitoje nėra aiškiai atskirta su Septintosios pagrindų programos ir programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimu susijusi informacija; ragina Audito Rūmus savo būsimose ataskaitose atskirai pateikti informaciją, susijusią su biudžeto vykdymu pagal Septintąją pagrindų programą ir pagal programą „Horizontas 2020“; pažymi, kad Bendrosios įmonės metinėje ataskaitoje pateikta tokia informacija;

10.  pažymi, kad Septintajai pagrindų programai (III antraštinė dalis) skirtas biudžetas įsipareigojimų atžvilgiu yra įvykdytas 95,2 proc. (87 800 000 EUR iš 92 200 000 EUR), o mokėjimų atžvilgiu – 92,5 proc. (112 900 000 EUR iš 122 200 000 EUR); pažymi, kad programai „Horizontas 2020“ (IV antraštinė dalis) skirtas biudžetas įsipareigojimų atžvilgiu yra įvykdytas 92,5 proc. (95 300 000 EUR iš 103 000 000 EUR), o mokėjimų atžvilgiu – 81,1 proc. (20 500 000 EUR iš 25 000 000 EUR)(19); tikisi, kad Bendroji įmonė biudžeto vykdymą tvirtinančiai institucijai pateiks išsamesnių paaiškinimų šiuo klausimu;

11.  apgailestauja, kad Audito Rūmų ataskaitoje pateikta mažai informacijos apie įnašus natūra ir grynaisiais pinigais; ragina Audito Rūmus į būsimas ataskaitas įtraukti įnašų natūra ir grynaisiais pinigais Septintajai pagrindų programai ir programai „Horizontas 2020“ (kurios turėtų būti pristatytos atskirai) nuostatas dėl vertinimo procedūros ir lygio;

12.  pažymi, kad pagal programą „Horizontas 2020“ privatieji nariai gali dviem būdais pateikti savo įnašus natūra; pažymi, kad pradėjus įmonės „Švarus dangus 2“ programą bendra įnašų natūra suma buvo 87 413 513 EUR; taip pat pažymi, kad pagal Septintąją pagrindų programą patvirtintas įnašas natūra buvo 448 424 340,47 EUR (20), (21);

13.  pažymi, kad iš Audito Rūmų ataskaitos matyti, jog ne visada buvo laikomasi mokėjimo terminų, ypač partnerių dotacijų susitarimų srityje, todėl 2014 m. skirta 41 000 EUR baudų; pripažįsta Bendrosios įmonės pastangas spręsti šį klausimą;

Kvietimai teikti pasiūlymus

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. gruodžio mėn. Bendroji įmonė paskelbė pirmąjį kvietimą teikti pasiūlymus (partneriams skiriamos biudžeto lėšos sudaro ne mažiau kaip 30 proc. ES esamo veiklos finansavimo kartu su kvietimais dalyvauti);(22)

15.  pažymi, kad kalbant apie veiklos apimtis, 2014 m. buvo pasirašyti iš viso septyniasdešimt keturi susitarimai (pasirašyti 64 partnerių dotacijų susitarimai ir užbaigta 10 narių dotacijų susitarimų) ir įvykdyti 302 mokėjimai (276 partneriams ir 26 nariams – apimantys pavienius mokėjimus 201 naudos gavėjams)(23);

16.  pažymi, kad 2014 m. birželio mėn. bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ perėmė bendrosios įmonės „Švarus dangus“ veiklą; pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nėra aiškios informacijos apie bendrosios įmonės „Švarus dangus“ projektų įgyvendinimą (mokėjimų lygį, mokėjimų planą ateinantiems metams);

Teisinis pagrindas

17.  atsižvelgia į tai, kad bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ finansinės taisyklės buvo priimtos 2014 m. liepos 3 d. remiantis pavyzdinio finansinio reglamento dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų vidaus audito funkcijos ir Komisijos Vidaus audito tarnybos (VAT) ir atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 558/2014 reikalavimus(24);

Vidaus kontrolės sistemos

18.  pažymi, kad 2014 finansiniais metais VAT užbaigė auditą dėl dotacijų valdymo finansinių aspektų; remdamasi šiuo auditu, VAT paskelbė dvi labai svarbias rekomendacijas, į kurias Bendroji įmonė atsakė įgyvendindama specialų veiksmų planą; pažymi, kad rekomendacijos buvo susijusios su ex ante patvirtinimo gairėmis ir projekto rezultatų patvirtinimo procesu; pažymi, kad iki 2014 m. pabaigos buvo įgyvendinti dėl abiejų rekomendacijų sutarti veiksmai(25);

Interesų konfliktai

19.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, kol Komisija parengs bendrą modelį visoms bendrosioms įmonėms, lieka galioti Bendrosios įmonės procedūros dėl interesų konflikto(26);

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

20.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, pagal programos „Horizontas 2020“ teisinį pagrindą mokslinių tyrimų rezultatams reikalinga speciali stebėsena, grindžiama kiekybiniais ir, kai įmanoma, kokybiniais įrodymais; siekiant įvykdyti programos „Horizontas 2020“ reikalavimus, turi būti stiprinamas Bendrosios įmonės ir Komisijos bendradarbiavimas, kad būtų pagerintas informavimas apie tyrimų rezultatus ir jų sklaida(27); pažymi, kad Bendroji įmonė pradėjo vykdyti bendrą veiklą su Komisijos tarnybomis, susijusią su bendru požiūriu į programos „Horizontas 2020“ gairių įgyvendinimą ir į tyrimų rezultatų sklaidą, ir ragina Bendrąją įmonę toliau šiuo atžvilgiu stiprinti bendradarbiavimą su Komisija;

21.  palankiai vertina tai, kad Bendroji įmonė paskelbė ataskaitą dėl socialinio ir ekonominio „Švaraus dangaus“ veiklos poveikio;

22.  palankiai vertina tai, kad su SESAR bendrąja įmone pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas, kuriuo siekiama stiprinti ryšius ir sąveiką;

23.  palankiai vertina dar 2014 m. pasiektus kai kurių svarbių pagal Septintąją pagrindų programą finansuojamos programos „Švarus dangus“ parodomųjų pavyzdžių padalinių, pvz., parodomųjų pavyzdžių padalinio „Dideli varikliai“, laimėjimus.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  OL C 422, 2015 12 17, p. 17.

(2)

  OL C 422, 2015 12 17, p. 19.

(3)

  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

  OL L 30, 2008 2 4, p. 1.

(5)

  OL L 169, 2014 6 7, p. 77.

(6)

  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

  OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(8)

  OL C 422, 2015 12 17, p. 17.

(9)

  OL C 422, 2015 12 17, p. 19.

(10)

  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(11)

  OL L 30, 2008 2 4, p. 1.

(12)

  OL L 169, 2014 6 7, p. 77.

(13)

  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

  OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(15)

  2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 558/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (OL L 169, 2014 6 7, p. 77).

(16)

  2014 m. Audito Rūmų ataskaita, p. 7.

(17)

  2014 m. Audito Rūmų ataskaita, p. 7.

(18)

  2014 m. bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ galutinės ataskaitos ir biudžeto įvykdymo ataskaita, p. 56.

(19)

  2014 m. metinė veiklos ataskaita, p. 149.

(20)

  2014 m. metinė veiklos ataskaita, p. 154.

(21)

  2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ataskaita apie BĮ „Švarus dangus“ narių (išskyrus Komisiją) įnašus Bendrosios įmonės programoms pagal Septintąją pagrindų programą ir programą „Horizontas 2020“, p. 4.

(22)

  2014 m. biudžeto ir finansų valdymo ataskaita, p. 10.

(23)

  2014 m. metinė veiklos ataskaita, p. 7.

(24)

  2014 m. Audito Rūmų ataskaita, p. 8.

(25)

  2014 m. metinė veiklos ataskaita, p. 142.

(26)

  2014 m. Audito Rūmų ataskaita, p. 10.

(27)

  2014 m. Audito Rūmų ataskaita, p. 9.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika