Postup : 2015/2198(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0094/2016

Predkladané texty :

A8-0094/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.57
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0193

SPRÁVA     
PDF 530kWORD 108k
7.4.2016
PE 571.619v02-00 A8-0094/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2014

(2015/2198(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Marian-Jean Marinescu

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2014

(2015/2198(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č.71/2008 z 20. decembra 2007 o založení spoločného podniku Čisté nebo(4),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku Čisté nebo 2(5), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0094/2016),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2 absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2014

(2015/2198(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(8),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č.71/2008 z 20. decembra 2007 o založení spoločného podniku Čisté nebo(11),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku Čisté nebo 2(12), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0094/2016),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2014;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2014

(2015/2198(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0094/2016),

A.  keďže spoločný podnik Čisté nebo (ďalej „spoločný podnik“) začal samostatne fungovať 16. novembra 2009;

B.  keďže s cieľom dokončiť výskumné činnosti v rámci siedmeho rámcového programu bol spoločný podnik Čisté nebo nariadením Rady (EÚ) č. 558/2014(15) nahradený s účinnosťou od 27. júna 2014 spoločným podnikom Čisté nebo 2 a trvanie spoločného podniku bolo predĺžené do 31. decembra 2024;

C.  keďže zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Európska únia zastúpená Komisiou a priemyselní partneri, ako napríklad vedúce subjekty programu integrovaných technologických demonštrátorov pre iniciatívu Čisté nebo spolu s pridruženými členmi, ako aj vedúce subjekty a pridružení členovia uvedení v nariadení a hlavní partneri vybraní v súlade s nariadením (EÚ) č. 558/2014;

D.  keďže maximálna výška príspevku Únie pre spoločný podnik Čisté nebo je 800 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu, a pre spoločný podnik Čisté nebo 2 je to 1 755 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu programu Horizont 2020, pričom podiel vyčlenený na prevádzkové náklady nesmie prekročiť 39 000 000 EUR;

E.  keďže iní členovia spoločného podniku Čisté nebo ako Komisia musia uhradiť 50 % prevádzkových nákladov a na operačné náklady by mali prispievať nepeňažnými príspevkami rovnajúcimi sa výške finančného príspevku Únie;

F.  keďže vedúce subjekty a hlavní partneri spoločného podniku Čisté nebo 2 majú prispieť sumou 2 193 700 000 EUR počas trvania spoločného podniku vrátane príspevkov na doplnkové činnosti vo výške aspoň 965 200 000 EUR počas toho istého obdobia, ktoré sa skladajú z nepeňažného príspevku a z 50 % prevádzkových nákladov v hotovosti;

Všeobecne

1.  konštatuje, že správa Dvora audítorov je založená na príliš veľkom počte všeobecných pripomienok na úkor použiteľných a konkrétnych pripomienok; žiada preto o audit, ktorý by sa cielenejšie zameral na ročnú finančnú výkonnosť, stav realizácie viacročných projektov (vrátane prehľadnej prezentácie plnenia rozpočtu v príslušnom roku a v predchádzajúcich rokoch) a na výsledky a ich využívanie;

2.  konštatuje, že od inštitúcií a orgánov sa požaduje, aby každoročne vypracovali správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení a že informácie, ktoré spoločný podnik poskytol v tejto správe, neboli zosúladené a boli často neúplné; treba, aby Komisia vydala usmernenia k charakteru a obsahu tejto správy;

3.  berie na vedomie, že pracovný program Dvora audítorov na rok 2016 zahŕňa osobitnú správu o audite výkonnosti spoločných podnikov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

4.  berie na vedomie, že Dvor audítorov uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2014 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2014 a výsledky jeho operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách(16);

5.  berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že operácie, na ktorých sa zakladá ročná účtovná závierka, sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne(17);

6.  konštatuje nedostatok informácií o auditoch ex post vykonaných spoločnými podnikmi Čisté nebo a Čisté nebo 2; vyzýva Dvor audítorov, aby do budúcich výročných správ zaradil informácie o počte auditov ex post, celkových zahrnutých sumách a zistených skutočnostiach; konštatuje, že takéto informácie sa nachádzajú vo výročnej správe spoločného podniku;

7.  konštatuje, že konečný rozpočet spoločného podniku na rok 2014 predstavoval 229 241 765 EUR vrátane nevyužitých rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2013 vo výške 27 640 836 EUR; ďalej konštatuje, že spoločný podnik využil viazané rozpočtové prostriedky vo výške 189 316 793 EUR (82,58 %) a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 153 567 377 EUR (90,19 %)(18);

8.  konštatuje, že program spoločného podniku Čisté nebo financovaný v rámci siedmeho rámcového programu stále prebieha; konštatuje, že tieto prostriedky sú aj naďalej k dispozícii do roku 2016, pretože rozpočtové pravidlá spoločného podniku mu umožňujú, aby opätovne využil viazané a platobné rozpočtové prostriedky, a to v období až troch rokov po tom, ako boli tieto prostriedky v rozpočte spoločného podniku zrušené; nabáda spoločný podnik, aby starostlivo plánoval svoj rozpočet a zohľadňoval pritom tento paralelný proces;

9.  domnieva sa, že tieto ukazovatele (prostriedky a záväzky) nezabezpečia riadne posúdenie výkonnosti, pretože v správe Dvora audítorov nie sú informácie o plnení rozpočtu v rámci siedmeho rámcového programu jasne oddelené od informácií o plnení rozpočtu v rámci programu Horizont 2020; vyzýva Dvor audítorov, aby vo svojich budúcich správach uviedol informácie o plnení rozpočtu v rámci siedmeho rámcového programu oddelene od informácií o plnení rozpočtu v rámci programu Horizont 2020; konštatuje, že takéto informácie sa nachádzajú vo výročnej správe spoločného podniku;

10.  konštatuje, že miera plnenia rozpočtu vyčleneného na siedmy rámcový program (hlava III) dosahuje 95,2 % pre viazané rozpočtové prostriedky (87 800 000 EUR z 92 200 000 EUR) a 92,5 % pre platobné rozpočtové prostriedky (112 900 000 EUR zo 122 200 000 EUR); miera plnenia rozpočtu vyčleneného na program Horizont 2020 (hlava IV) dosahuje 92,5 % pre viazané rozpočtové prostriedky (95 300 000 EUR zo 103 000 000 EUR) a 81,1 % pre platobné rozpočtové prostriedky (20 500 000 EUR z 25 000 000 EUR)(19); očakáva, že spoločný podnik poskytne orgánu udeľujúcemu absolutórium ďalšie spresnenie v tejto otázke;

11.  vyjadruje poľutovanie nad obmedzenými informáciami o nepeňažných a hotovostných príspevkoch, ktoré poskytol Dvor audítorov; vyzýva Dvor audítorov, aby v budúcich správach oddelene uviedol ustanovenia o postupe hodnotenia a výške nepeňažných a hotovostných príspevkov pre siedmy rámcový program a program Horizont 2020;

12.  konštatuje, že súkromní členovia môžu poskytnúť svoje nepeňažné príspevky v rámci programu Horizont 2020 dvomi spôsobmi; konštatuje, že po začatí programu spoločného podniku Čisté nebo 2 predstavovali celkové nepeňažné príspevky sumu 87 413 513 EUR; ďalej berie na vedomie, že overený nepeňažný príspevok v rámci siedmeho rámcového programu predstavoval 448 424 340,47 EUR (20), (21);

13.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že platobné lehoty neboli vždy dodržané, a to najmä v oblasti grantových dohôd pre partnerov, čo v roku 2014 viedlo k sankciám vo výške 41 000 EUR; oceňuje snahu spoločného podniku o riešenie tohto problému;

Výzvy na predloženie návrhov

14.  berie na vedomie, že spoločný podnik vydal v decembri 2014 prvú výzvu na predloženie návrhov (kde pre partnerov bude z rozpočtu vyčlenených najmenej 30 % dostupného operačného financovania EÚ spolu s výzvami na predloženie ponuky)(22);

15.  konštatuje, že pokiaľ ide o objem operačných činností, v roku 2014 sa celkovo podpísalo sedemdesiat štyri dohôd (64 podpísaných grantových dohôd pre partnerov a desať finalizovaných grantových dohôd pre členov) a vykonalo sa 302 platieb (276 partnerom a 26 členom – pokrývajúcich individuálne platby 201 príjemcom)(23);

16.  poukazuje na to, že v júni 2014 prevzal spoločný podnik Čisté nebo 2 činnosť spoločného podniku Čisté nebo; konštatuje, že v správe Dvora audítorov chýbajú jasné informácie o aktuálnom stave realizácie projektov spoločného podniku Čisté nebo (úroveň platieb, platby plánované na budúce roky);

Právny rámec

17.  berie na vedomie, že rozpočtové pravidlá spoločného podniku Čisté nebo 2 boli prijaté 3. júla 2014 podľa vzorového nariadenia o rozpočtových pravidlách pre funkciu vnútorného auditu pre subjekty verejno-súkromného partnerstva a pre Útvar Komisie pre vnútorný audit a so zreteľom na požiadavky nariadenia Rady (EÚ) č. 558/2014(24);

Systémy vnútornej kontroly

18.  poznamenáva, že v rozpočtovom roku 2014 útvar pre vnútorný audit ukončil audit finančných aspektov riadenia grantov; na základe tohto auditu útvar pre vnútorný audit vydal dve veľmi dôležité odporúčania, na ktoré spoločný podnik reagoval vypracovaním osobitného akčného plánu; poznamenáva, že odporúčania sa týkajú usmernení predbežného potvrdzovania a procesu schvaľovania výstupov projektov; poznamenáva, že akcie, ktoré boli schválené pre obidve odporúčania, boli vykonané do konca roka 2014(25);

Konflikty záujmov

19.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že postupy spoločného podniku v oblasti konfliktu záujmov zostávajú v platnosti, kým Komisia nevypracuje spoločný vzor pre všetky spoločné podniky(26);

Monitorovanie a podávanie správ

20.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že v právnom rámci programu Horizont 2020 sa vyžaduje špecifické monitorovanie výsledkov výskumu, ktoré sa zakladá na kvantitatívnych a v prípade potreby kvalitatívnych dôkazoch; s cieľom splniť požiadavky programu Horizont 2020 by sa mala posilniť spolupráca spoločného podniku a Komisie, aby sa zlepšilo podávanie správ o výsledkoch výskumu a ich šírenie(27); berie na vedomie, že spoločný podnik začal vykonávať spoločné aktivity s útvarmi Komisie týkajúce sa všeobecného prístupu k vykonávaniu usmernení programu Horizont 2020 a šírenia výsledkov výskumu a nabáda spoločný podnik, aby naďalej zlepšoval spoluprácu s Komisiou v tomto smere;

21.  víta zverejnenie správy o sociálno-ekonomickom vplyve činností v rámci iniciatívy Čisté nebo spoločným podnikom;

22.  víta podpis memoranda o spolupráci so spoločným podnikom SESAR zameraného na posilnenie prepojení a synergií;

23.  víta pokrok, ktorý sa dosiahol už v roku 2014 v oblasti niektorých dôležitých demonštrátorov programu Čisté nebo v rámci financovania zo siedmeho rámcového programu, ako napríklad v prípade demonštrátora veľkých motorov;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 17.

(2)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 19.

(3)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 1.

(5)

  Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77.

(6)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

  Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(8)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 17.

(9)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 19.

(10)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(11)

  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 1.

(12)

  Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77.

(13)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

  Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(15)

  Nariadenie Rady (EÚ) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku Čisté nebo 2 (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77).

(16)

  Správa Dvora audítorov za rok 2014, s. 7.

(17)

  Správa Dvora audítorov za rok 2014, s. 7.

(18)

  Účtovná závierka a správa o plnení rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rok 2014, s. 56.

(19)

  Výročná správa o činnosti za rok 2014, s. 149.

(20)

  Výročná správa o činnosti za rok 2014, s. 154.

(21)

  Absolutórium za rok 2014 – správa o príspevkoch členov spoločného podniku Čisté nebo iných ako Komisia na programy Čisté nebo v rámci siedmeho rámcového programu a programu Horizont 2020, s. 4.

(22)

  Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rok 2014, s. 10.

(23)

  Výročná správa o činnosti za rok 2014, s. 7.

(24)

  Správa Dvora audítorov za rok 2014, s. 8.

(25)

  Výročná správa o činnosti za rok 2014, s. 142.

(26)

  Správa Dvora audítorov za rok 2014, s. 10.

(27)

  Správa Dvora audítorov za rok 2014, s. 9.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia