Процедура : 2015/2190(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0096/2016

Внесени текстове :

A8-0096/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.45
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0181

ДОКЛАД     
PDF 715kWORD 133k
7.4.2016
PE 569.759v02-00 A8-0096/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година

(2015/2190(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Дерек Вон

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година

(2015/2190(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Органа(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0088/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(4), и по-специално член 64 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0096/2016),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година

(2015/2190(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Органа(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0088/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(10), и по-специално член 64 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(11),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0096/2016),

1.  констатира, че окончателните годишни отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  одобрява приключването на сметките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година

(2015/2190(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0096/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 33 267 143 EUR, което представлява увеличение с 18,02 % спрямо 2013 г., дължащо се на допълнителните задачи, възложени на Органа;

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад относно годишните отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа за финансовата 2014 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

1.  припомня, че Парламентът беше основен двигател на усилията за изграждане на нова и всеобхватна Европейска система за финансов надзор (ЕСФН) след финансовата криза, както и на създаването на Органа като част от ЕСФН през 2011 г.;

2.  подчертава, че ролята на Органа за насърчаване на общ надзорен режим за целия вътрешен пазар е от съществено значение за осигуряването на финансова стабилност и на по-добре интегриран, по-прозрачен, по-ефективен и по-сигурен финансов пазар, както и на високо равнище на защита на потребителите в Съюза;

3.  подчертава, че работата на Органа е от чисто техническо естество и че ключовите политически решения са прерогативи на законодателя на Съюза;

Коментари относно надеждността на отчетите

4.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че таксите, които Органът събира от организациите, върху които упражнява надзор, са вписани като приходи в предварителния отчет за финансовите резултати и се основават на прогнозни разходи, а не на действително извършени разходи за осъществени надзорни дейности; отбелязва, че през 2014 г. Органът е разработил модел за определяне на разходите по видове дейности, който ще позволи точното проследяване на разходите за неговите надзорни дейности; отбелязва освен това, че Органът прилага този модел от 2015 г., в резултат на което таксите за надзор се изчисляват в съответствие с реалните разходи;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

5.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че Органът е наследил няколко рамкови договора в областта на информационните технологии от предшестващата го структура – Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа; отбелязва, че тези договори са свързани с хостинг услугите за центровете на Органа за електронна обработка на данни, както и с развитието и поддръжката на неговите системи; отбелязва със загриженост, че договорите за услуги в областта на информационните технологии не са били заменени навреме чрез провеждане на търгове, което е довело до удължаването на два договора след първоначалния им срок; изразява загриженост, че през 2014 г. това е накарало Органа да прибегне до услуги в областта на информационните технологии, както и до доставката на обзавеждане и канцеларски материали, с помощта на френския централен орган за възлагане на обществени поръчки (Union de Groupements d’Achats Publics - UGAP), които услуги са възлизали на сумата от 956 000 EUR; посочва, че използването на UGAP не съответства на разпоредбите на Финансовия регламент; отбелязва, че Органът вече не се снабдява със стоки и услуги, използвайки рамкови договори с UGAP, и е заменил всички рамкови договори на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа, свързани с услуги в областта на информационните технологии, със собствени такива;

Бюджетно и финансово управление

6.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,89 %, което представлява увеличение с 5,71 % в сравнение с 2013 г. и показва своевременното поемане на задължения; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 81,16 %;

7.  отбелязва, че общият процент на анулиране за бюджетните кредити за поети задължения, пренесени от 2013 г., е 19 %; отбелязва, че тези анулирания на бюджетни кредити са свързани основно със закъснения от страна на изпълнителите при предоставянето на заявени услуги, с отмененото закупуване на лицензи за прекратен проект, с трудности при изпълнението на договор за временно наети служители, както и с прехода към нов рамков договор за консултации в областта на информационните технологии;

Поети задължения и преноси

8.  установява въз основа на доклада на Сметната палата, че равнището на пренесените за 2015 г. бюджетни кредити за поети задължения е 45 % по дял III (оперативни разходи), което показва намаление с 13 % в сравнение с 2013 г.; отбелязва, че тези преноси са свързани основно с информационни и други услуги, предоставени през 2014 г. и неплатени към края на годината, с услуги, които се очаква да бъдат доставени през 2015 г., както и с многогодишния характер на подписаните договори;

Трансфери

9.  отбелязва със задоволство, че Органът е намалил равнището на трансферите през 2014 г. чрез извършване на пълен тримесечен преглед на бюджета, както и месечно отчитане пред изпълнителния директор и тримесечно отчитане пред Управителния съвет, с цел осигуряване на по-добър и по-прозрачен контрол на бюджета;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

10.  отбелязва, че към края на годината Органът е имал 167 служители спрямо 139 през предходната година; установява въз основа на информация от Органа, че неговата цел е да осигури възможно най-добър баланс по отношение на половете и географски баланс, като в персонала му са представени 24 националности от ЕС и Европейското икономическо пространство, при съотношение 55 % мъже и 45 % жени;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

11.  отбелязва, че Органът е разработил за своите служители, съвместно с Европейския банков орган (ЕБО) и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), политика за управление на конфликтите на интереси; отбелязва, че тази политика е приета през март 2015 г.; освен това отбелязва, че през септември 2014 г. Съветът на надзорниците на Органа прие политика за управление на конфликтите на интереси за лица, които не са част от персонала; отбелязва, че всяка година Органът следва да събира и оценява декларациите за интереси на своите служители, да провежда информационни сесии за действащите и новоназначените служители, както и да оценява специалните декларации, изпратени от неговите служители, с оглед повишаване на осведомеността относно значението на избягването на конфликти на интереси;

12.  отбелязва, че на уебсайта на Органа са публикувани автобиографиите и декларациите за интереси на висшето ръководство на Органа, на членовете с право на глас в Съвета на надзорниците, както и на членовете на Групата на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите;

13.  отбелязва, че през 2014 г. Органът, в тясно сътрудничество с ЕБО и ЕОЗППО, разработи стратегия за борба с измамите за периода 2015—2017 г. и че нейното прилагане ще увеличи капацитета на Органа за предотвратяване, разкриване, разследване и санкциониране на потенциални случаи на измама;

14.  призовава Органа да последва примера на ЕБО за по-голяма прозрачност, като оповестява всички свои срещи със заинтересовани трети страни;

Вътрешен одит

15.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила одит на проекта „Управление на информационните технологии и управление на проекти“ и е започнала одит във връзка с „Управление на отношенията със заинтересованите страни и външна комуникация“; отбелязва, че през юни 2014 г. IAS е извършила последващо посещение и е направила преглед на прилагането на стандартите за вътрешен контрол на Органа; отбелязва, че Службата за вътрешен одит счита 7 от 14-те препоръки за вече изпълнени, а някои от висящите препоръки са изпратени на IAS за приключване и ще бъдат подложени на нов преглед;

Други коментари

16.  отбелязва, че Органът е въвел различни мерки за справяне с проблема на забавените плащания, които през 2013 г. представляваха 27 % от всички плащания за получени стоки и услуги; посочва, че тези действия доведоха до намаляване на процента на забавени плащания до по-малко от 1 % през 2015 г.;

17.  заявява, че годишните доклади на Органа биха могли да изпълняват важна роля с оглед на спазването на принципите на прозрачност, отчетност и почтеност; призовава Органа да включи стандартна глава относно тези компоненти в годишния си доклад;

18.  отбелязва, че след обсъждания с държавата членка, където се намира седалището на Органа, той е започнал да изисква възстановяване на ДДС съгласно Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз(13) и Директивата на Съвета относно облагането с ДДС(14); отбелязва, че през 2013 г. беше въведена процедура за изискване на възстановяването на ДДС, която включва участието на финансови организации на ранен етап в съответните схеми; отбелязва, че в резултат на тази мярка от 2014 г. е въведена тримесечна процедура за изискване и възстановяване на ДДС, която решава въпроса за възстановяването на ДДС по ефективен начин;

19.  посочва, че при осъществяването на своите дейности Органът трябва да обръща особено внимание на гарантирането на безопасността и стабилността на финансовия сектор, обезпечаването на съвместимост с правото на Съюза, зачитането на принципа на пропорционалност и спазването на основните принципи на вътрешния пазар за финансови услуги; подчертава, че на тази основа Органът трябва да се стреми към постигането на резултати, които да са недвусмислени, последователни и съгласувани и да не са излишно сложни;

20.  посочва, че е особено важно изготвяните от Органа разпоредби да са формулирани така, че да могат да се прилагат и от по-малки образувания;

21.  подчертава, че по всички въпроси, свързани с ресурсите на Органа, трябва да се гарантира, че мандатът може да бъде изпълнен последователно и че практическите граници на един независим, надежден и ефективен надзор не се определят от бюджетни ограничения;

22.  признава, че етапът на изграждане на ЕСФН все още не е приключил, и поради това отбелязва, че задачите, които вече са възложени на Органа, както и допълнителните задачи, предвидени в текущата законодателна дейност, изискват подходящо равнище на персонал – както по брой, така и по квалификации – и финансиране, което да позволи упражняването на задоволителен надзор; подчертава, че за да се поддържа качеството на работата по надзора, много често увеличаването на задачите трябва да е съпроводено от увеличаване на ресурсите; подчертава обаче, че всяко потенциално увеличение на средствата на Органа трябва да бъде подробно обяснено и придружено от мерки за рационализация, когато това е възможно;

23.  подчертава, че при обезпечаване на цялостното изпълнение на всички задачи Органът трябва внимателно да се придържа към задачите, възложени му от законодателя на Съюза, и да не се опитва фактически да разширява своя мандат извън рамките на тези задачи; подчертава, че при осъществяването на своите дейности, и по-специално при изготвянето на технически стандарти и провеждането на технически консултации, Органът трябва своевременно, редовно и изчерпателно да информира Парламента относно своите дейности; изразява съжаление, че в миналото това невинаги е правено;

24.  подчертава, че при изготвянето на законодателство за прилагането, както и на насоки, въпроси и отговори или подобни мерки, Органът трябва винаги да спазва мандата, предоставен му от законодателя на Съюза, и не трябва да се стреми да определя стандарти в области, в които все още текат законодателни процеси;

25.  отбелязва със съжаление, че Органът не успя да информира законодателя на Съюза достатъчно и цялостно за всички подробности от текущата си работа;

26.  изразява съжаление по повод на няколко случая, при които Органът е предоставил информация на държави членки или трети заинтересовани страни, но не и на Парламента; призовава Органа да предприеме ефективни мерки за преустановяване на подобно лошо управление и да третира еднакво Парламента и държавите членки по отношение на съдържанието и момента на разкриване на информация;

27.  заключава, че системата на смесено финансиране на Органа, която зависи до голяма степен от вноски от компетентните национални органи, не е подходяща, не е гъвкава, създава административна тежест и представлява потенциална заплаха за неговата независимост; следователно призовава Комисията, в планираната за второто тримесечие на 2016 г. бяла книга и в законодателното предложение, което ще бъде представено до 2017 г., да стартира различна система на финансиране, основана на отделен бюджетен ред в бюджета на Съюза и на пълно заместване на вноските от националните органи с такси, плащани от участниците на пазара;

28.  призовава Органа да допълни комуникацията с Парламента по проекти за консултации или технически стандарти, свързани с адаптирането на пруденциални формули, с пълно описание на данните и методологията, използвани при подобно адаптиране;

°

°  °

29.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2016](15) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

25.2.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година

(2015/2190(DEC))

Докладчик по становище: Маркус Фербер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че Европейският парламент беше основен двигател на усилията за изграждане на нова и всеобхватна Европейска система за финансов надзор (ЕСФН) след финансовата криза и, като част от ЕСФН, на създаването на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) през 2011 г.;

2.  подчертава, че ролята на ESMA за насърчаване на общ надзорен режим за целия вътрешен пазар е от съществено значение за осигуряването на финансова стабилност, по-добре интегриран, по-прозрачен, по-ефективен и по-сигурен финансов пазар, както и на високо равнище на защита на потребителите в Съюза;

3.  подчертава, че работата на ESMA е чисто техническа и че ключовите политически решения са прерогативи на законодателя на Съюза;

4.  посочва, че при осъществяването на своите дейности ESMA трябва да обърне особено внимание на поддържането на сигурността и стабилността на финансовия сектор, обезпечаването на съвместимост с правото на Съюза, зачитането на принципа на пропорционалност и спазването на основните принципи на вътрешния пазар за финансови услуги; подчертава, че на тази основа ESMA трябва да се стреми към постигането на резултати, които да са недвусмислени, последователни и съгласувани и да не са излишно сложни;

5.  посочва, че е особено важно изготвените от ESMA разпоредби да са изработени по начин, който да позволява тяхното прилагане и от по-малки образувания;

6.  отбелязва, че според Европейската сметна палата операциите на ESMA, свързани с годишните отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2014 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

7.  подчертава, че по всички въпроси, свързани с ресурсите на ESMA, трябва да се гарантира, че мандатът може да бъде осъществен последователно и че практическите граници на един независим, надежден и ефективен надзор не се определят от бюджетни ограничения;

8.  признава, че етапът на изграждане на ЕСФН все още не е приключил, и следователно отбелязва, че задачите, които вече са възложени на ESMA, както и предвидените допълнителни задачи в подготвяното законодателство, изискват подходящо равнище на персонал – както по брой, така и по квалификации – и финансиране, което да позволи упражняването на задоволителен надзор; подчертава, че за да се поддържа качеството на работата по надзора, много често на увеличаването на задачите трябва да отговаря увеличаване на ресурсите; подчертава обаче, че всяко евентуално увеличение на средствата за ESMA трябва да бъде надлежно обяснено и придружено, когато е възможно, от мерки за рационализиране;

9.  подчертава, че докато обезпечава цялостното изпълнение на всички задачи, ESMA трябва да се придържа внимателно към задачите, възложени му от законодателя на Съюза, и да не се опитва фактически да разширява своя мандат отвъд тези задачи; подчертава, че при извършването на дейността си, и по-специално при изработването на технически стандарти и технически консултации, ESMA трябва своевременно, редовно и цялостно да информира Европейския парламент за действията си; изразява съжаление, че в миналото това не винаги е правено;

10.  подчертава, че когато изработва законодателство за прилагането, насоки, въпроси и отговори или подобни мерки, ESMA трябва винаги да спазва мандата, предоставен от законодателя на Съюза, и не трябва да се стреми да определя стандарти в области, в които още са в ход законодателните процеси;

11.  със съжаление отбелязва, че ESMA не успя да държи законодателя на Съюза достатъчно и цялостно информиран за всички подробности от текущата си работа;

12.  изразява съжаление по повод няколко случая, в които информация от ESMA, която не беше предоставена на Парламента, беше на разположение на държавите членки или на трети заинтересовани страни; призовава ESMA да предприеме ефективни мерки за слагане на край на подобно лошо управление и да третира еднакво Парламента и държавите членки както по отношение на съдържанието, така и на момента на разкриване на информация;

13.  заключава, че системата на смесено финансиране на ESMA, която зависи в голяма степен от вноски от компетентните национални органи, не е подходяща, не е гъвкава, създава административна тежест и представлява потенциална заплаха за неговата независимост; призовава поради това Комисията, в планираната за второто тримесечие на 2016 г. бяла книга и в законодателно предложение, което да бъде представено до 2017 г., да стартира различна система на финансиране, основана на отделен бюджетен ред в бюджета на Съюза и на цялостно заместване на вноските от националните органи с такси, плащани от участниците на пазара;

14.  призовава ESMA да последва примера на ЕБО за по-голяма прозрачност, като оповестява всички свои срещи със заинтересовани трети страни;

15.  призовава ESMA да допълни комуникацията с ЕП по проекти за консултации или технически стандарти, свързани с адаптирането на пруденциални формули, с пълно описание на данните и методологията, използвани при подобно адаптиране.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.2.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

3

10

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Bodil Valero

(1)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 255.

(2)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 255.

(3)

ОВ L 298, 20.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

(5)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 255.

(8)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 255.

(9)

ОВ L 298, 20.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

(11)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз (OВ C 115, 9.5.2008 г., стр. 266).

(14)

Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (OВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

(15)

Приети текстове, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Правна информация - Политика за поверителност