Procedure : 2015/2190(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0096/2016

Indgivne tekster :

A8-0096/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.45
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0181

BETÆNKNING     
PDF 390kWORD 99k
7.4.2016
PE 569.759v02-00 A8-0096/2016

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014

(2015/2190(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Derek Vaughan

 1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE


1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014

(2015/2190(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014, med myndighedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0088/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF(4), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0096/2016),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed decharge for gennemførelsen af myndighedens budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014

(2015/2190(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014, med myndighedens svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0088/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF(10), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0096/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014

(2015/2190(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0096/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ("myndigheden") for regnskabsåret 2014 ifølge dens årsregnskab var på 33 267 143 EUR, hvilket svarer til en stigning på 18,02 % sammenlignet med 2013 som følge af de yderligere opgaver, myndigheden har fået pålagt;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at myndighedens årsregnskab for regnskabsåret 2014 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Bemærkninger om regnskabernes rigtighed

1.  minder om, at Parlamentet var en vigtig drivkraft bag indsatsen for at etablere et nyt og omfattende europæisk finanstilsynssystem (ESFS) i kølvandet på finanskrisen og for oprettelsen af myndigheden i 2011 som en del af ESFS;

2.  understreger, at myndighedens rolle i at fremme en fælles tilsynsordning på tværs af det indre marked er af afgørende betydning for at sikre finansiel stabilitet og et bedre integreret, mere gennemsigtigt, mere effektivt og mere sikkert finansielt marked samt en høj grad af forbrugerbeskyttelse i Unionen;

3.  understreger, at myndighedens arbejde er af rent teknisk karakter, og at det er forbeholdt EU-lovgiveren at træffe de centrale politiske beslutninger;

Bemærkninger om regnskabernes rigtighed

4.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at de gebyrer, som myndigheden opkrævede fra de enheder, som den fører tilsyn med, fremstår som indtægter i den foreløbige resultatopgørelse, var baseret på overslag og ikke på de faktiske omkostninger ved de udførte tilsynsaktiviteter; konstaterer, at myndigheden i 2014 udviklede en aktivitetsbaseret omkostningsmodel, som vil gøre det muligt at foretage en nøjagtig opfølgning på omkostningerne ved myndighedens tilsynsaktiviteter; konstaterer endvidere, at myndigheden anvender denne model fra 2015, hvilket medfører, at tilsynsgebyrer bliver beregnet i forhold til de faktiske omkostninger;

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed

5.  bemærker fra Revisionsrettens beretning, at myndigheden arvede den en række IT-rammekontrakter fra sin forgænger Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR); noterer sig, at disse kontrakter vedrørte hostingen af myndighedens datacentre samt udvikling og vedligeholdelse af dens IT-systemer; bemærker med bekymring, at IT-kontrakterne ikke blev erstattet gennem rettidige udbud, hvilket medførte, at to kontrakter blev forlænget ud over deres oprindelige varighed; er bekymret over, at dette førte til, at myndigheden indkøbte IT-tjenester, møbler og papir hos en fransk indkøbscentral, Union de Groupements d’Achats Publics (UGAP) for 956 000 EUR i 2014; påpeger, at det ikke var i overensstemmelse med finansforordningen at benytte UGAP; konstaterer, at myndigheden er holdt op med at bruge UGAP's rammekontrakter, og at den har erstattet alle CESR's IT-rammekontrakter med sine egne rammekontrakter;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

6.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,89 %, hvilket er et fald på 5,71 % i forhold til 2013 og tyder på, at forpligtelserne blev indgået mere rettidigt; bemærker, at gennemførelsesgraden for betalingsbevillinger var på 81,16 %;

7.  bemærker, at det samlede omfang af bortfaldne bevillinger fremført fra 2013 var 19 %; erkender, at det fortrinsvis skyldes forsinkelser i kontrahenters levering af de bestilte tjenester, annulleringen af et køb af licenser i forbindelse med et annulleret projekt, vanskeligheder med gennemførelsen af en kontrakt for vikarer og med overgangen fra den tidligere til den nye IT-konsulentrammekontrakt;

Forpligtelser og fremførsler

8.  konstaterer på grundlag af Revisionsrettens beretning, at det samlede omfang af forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2015, var på 45 % under afsnit III (aktionsudgifter), der er et fald på 13 % i forhold til 2013; noterer sig, at disse fremførsler hovedsagelig vedrørte IT og andre tjenester ydet i 2014, og som ikke var betalt ved årets udgang, tjenester, som forventedes at blive ydet i 2015, og de underskrevne kontrakters flerårige karakter;

Overførsler

9.  noterer sig med tilfredshed, at myndigheden reducerede omfanget af overførsler i 2014 ved at gennemføre en indgående kvartalsvis budgetevaluering samt månedlig rapportering til den administrerende direktør og kvartalsvis rapportering til styrelsesudvalget for at sikre en bedre og mere gennemsigtig budgetovervågning;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

10.  noterer sig, at myndigheden ved årets udgang havde 167 ansatte sammenlignet med 139 ansatte i det foregående år; konstaterer af myndighedens svar, at den stræber efter den bedst mulige kønsmæssige og geografiske balance, der har medført, at 24 nationaliteter fra EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er repræsenteret, og at fordelingen af ansatte er 55 % mænd og 45 % kvinder;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

11.  konstaterer, at myndigheden sammen med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) udviklede en politik for håndtering af interessekonflikter for sine ansatte; bemærker, at denne politik blev vedtaget i marts 2015; bemærker endvidere, at myndighedens tilsynsråd i september 2014 vedtog en politik for håndtering af interessekonflikter for ikke-ansatte; konstaterer, at myndigheden årligt skal indsamle og vurdere interesseerklæringer fra sine ansatte, afholde informationsmøder for ansatte og nyankomne samt at vurdere ad hoc-erklæringer fra sine ansatte for at øge opmærksomheden om betydningen af at undgå interessekonflikter;

12.  bemærker, at CV'erne og interesseerklæringerne fra myndighedens øverste ledelse, stemmeberettigede medlemmer af tilsynsrådet og medlemmer af interessentgruppen for værdipapirer blev gjort tilgængelige på myndighedens websted;

13.  konstaterer, at myndigheden i 2014 i tæt samarbejde med EBA og EIOPA udviklede en strategi til bekæmpelse af svig for perioden 2015-2017, og at dens gennemførelse vil forbedre myndighedens muligheder for at forebygge, opdage, efterforske og indføre sanktioner i forbindelse med potentielle tilfælde af svig;

14.  opfordrer med hensyn til øget gennemsigtighed myndigheden til at følge EBA ved at offentliggøre alle sine møder med interesserede tredjeparter;

Intern revision

15.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) har gennemført en revision af "IT-forvaltning og projektstyring" og har indledt en revision af "forvaltning af interessenter og ekstern kommunikation"; bemærker, at IAS i juni 2014 gennemførte et opfølgningsbesøg og gennemgik gennemførelsen af myndighedens standarder for intern kontrol; konstaterer, at IAS mente, at syv ud af 14 anbefalinger allerede var gennemført, mens nogle af de udestående anbefalinger blev sendt til IAS med henblik på afslutning og skal gennemgås på ny;

Andre bemærkninger

16.  bemærker, at myndigheden har truffet forskellige foranstaltninger for at løse problemet med forsinkede betalinger, som i 2013 udgjorde 27 % af alle betalinger for varer og tjenesteydelser; konstaterer, at disse foranstaltninger bevirkede, at procentsatsen for forsinkede betalinger blev reduceret til under 1 % i 2015;

17.  mener, at myndighedens årsberetninger kan spille en vigtig rolle med hensyn til overholdelsen af principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet; opfordrer myndigheden til at indføre et standardkapitel i sin årsberetning, som omhandler disse principper;

18.  bemærker, at myndigheden efter sine drøftelser med værtsmedlemsstaten begyndte at søge om momsgodtgørelse i henhold til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions(13) privilegier og immuniteter og Rådets "momsdirektiv"(14); noterer sig, at der i 2013 blev indført en procedure for opkrævning af moms, der involverer finansielle aktørers tidlige deltagelse i de relevante kredsløb; bemærker, at der som følge af denne foranstaltning siden 2014 har været indført en kvartalsvis procedure for opkrævning og godtgørelse af moms, der effektivt løser problemet med momsrefusion;

19.  påpeger, at myndigheden i forbindelse med udøvelsen af sine aktiviteter især skal lægge vægt på at bevare sikkerheden og soliditeten i den finansielle sektor samt sikre forenelighed med EU-lovgivningen under overholdelse af proportionalitetsprincippet og i overensstemmelse med de grundlæggende principper for det indre marked for finansielle tjenesteydelser; understreger, at myndigheden på dette grundlag skal tilstræbe at opnå resultater, som er entydige, konsekvente, sammenhængende og fri for unødig kompleksitet;

20.  påpeger, at det er særlig vigtigt, at de bestemmelser, som udarbejdes af myndigheden, udformes på en måde, der gør det muligt at anvende dem på tilsvarende vis på mindre enheder;

21.  understreger, at det for så vidt angår alle spørgsmål vedrørende myndighedens ressourcer skal sikres, at mandatet konsekvent kan opfyldes, og at de praktiske grænser for et uafhængigt, pålideligt og effektivt tilsyn ikke bestemmes af budgetmæssige begrænsninger;

22.  anerkender, at oprettelsesfasen af ESFS stadig ikke er afsluttet og bemærker derfor, at de opgaver, som myndigheden allerede har fået pålagt, og de yderligere opgaver, der er lagt op til i det igangværende lovgivningsarbejde, kræver et passende personaleniveau, både hvad angår antal og kvalifikationer, såvel som en finansiering, der gør det muligt at føre et tilfredsstillende tilsyn; understreger, at det for at opretholde kvaliteten af tilsynsarbejdet meget ofte er tilfældet, at en udvidelse af arbejdsopgaverne kræver en tilsvarende udvidelse af ressourcer; understreger imidlertid, at enhver potentiel forhøjelse af myndighedens midler skal være omhyggeligt begrundet og, hvor det er muligt, ledsages af rationaliseringsforanstaltninger;

23.  understreger, at myndigheden, samtidig med at den sikrer, at den udfører alle sine arbejdsopgaver fuldt ud, omhyggeligt skal holde sig til de opgaver, den har fået pålagt af EU-lovgiveren, og ikke må stræbe efter de facto at udvide sit mandat ud over de pålagte opgaver; understreger, at myndigheden, når den udøver sit arbejde og navnlig, når den udarbejder udkast til tekniske standarder og teknisk rådgivning, regelmæssigt og på en omfattende måde skal informere Europa-Parlamentet rettidigt om sine aktiviteter, og at dette skal ske rettidigt; beklager, at dette ikke tidligere altid er blevet gjort;

24.  understreger, at myndigheden ved udarbejdelsen af gennemførelsesbestemmelser, retningslinjer, forespørgsler og svar eller lignende foranstaltninger altid skal respektere det mandat, som den er blevet tildelt af EU-lovgiveren, og at den ikke må stræbe efter at fastsætte standarder på områder, hvor de lovgivningsmæssige processer stadig verserer;

25.  beklager at måtte erkende, at myndigheden ikke har formået at holde EU-lovgiveren tilstrækkeligt og indgående informeret om alle detaljer vedrørende sit igangværende arbejde;

26.  beklager adskillige tilfælde, hvor information fra myndigheden var tilgængelig for medlemsstaterne eller interesserede tredjeparter, men ikke blev givet til Parlamentet; opfordrer myndigheden til at iværksætte effektive foranstaltninger til at sætte en stopper for denne dårlige forvaltning og til at behandle Parlamentet og medlemsstaterne ens for så vidt angår såvel indholdet som timingen af offentliggjorte oplysninger;

27.  konkluderer, at myndighedens blandede finansieringsordning, som i høj grad er afhængig af bidrag fra nationale kompetente myndigheder, er utilstrækkelig, ufleksibel, besværlig og en mulig trussel mod dens uafhængighed; opfordrer derfor Kommissionen til i den hvidbog, der er planlagt til andet kvartal i 2016, og i et lovgivningsmæssigt forslag, der skal forelægges i 2017, at lancere en anden finansieringsordning baseret på en separat budgetpost i Unionens budget og på en fuldstændig erstatning af bidragene fra de nationale myndigheder med gebyrer betalt af markedsdeltagerne;

28.  opfordrer myndigheden til at supplere sin kommunikation med Parlamentet vedrørende udkast til rådgivning eller tekniske standarder for tilpasning af tilsynsformularer med en fuldstændig beskrivelse af de data og metoder, som anvendes i forbindelse med sådanne tilpasninger;

°

°  °

29.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af [xx xxxx 2016](15) [om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol].

25.2.2016

UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014

(2015/2190(DEC))

Ordfører for udtalelse: Markus Ferber

FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  minder om, at Europa-Parlamentet var en central drivkraft bag indsatsen for at etablere et nyt og omfattende europæisk finanstilsynssystem (ESFS) i kølvandet på finanskrisen og for oprettelsen – som en del af ESFS – af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i 2011;

2.  understreger, at ESMA's rolle i at fremme en fælles tilsynsordning på tværs af det indre marked er af afgørende betydning for at sikre finansiel stabilitet, et bedre integreret, mere gennemsigtigt, mere effektivt og mere sikkert finansielt marked samt en høj grad af forbrugerbeskyttelse i Unionen;

3.  understreger, at ESMA's arbejde er af ren teknisk karakter, og at det er forbeholdt EU-lovgiveren at træffe de vigtigste politiske beslutninger;

4.  påpeger, at ESMA i forbindelse med udøvelsen af sine aktiviteter især skal lægge vægt på at bevare sikkerheden og soliditeten i den finansielle sektor samt sikre forenelighed med EU-lovgivningen under overholdelse af proportionalitetsprincippet og i overensstemmelse med de grundlæggende principper for det indre marked for finansielle tjenesteydelser; understreger, at ESMA på dette grundlag skal tilstræbe at opnå resultater, som er entydige, konsekvente og sammenhængende samt fri for overflødig kompleksitet;

5.  påpeger, at det er særlig vigtigt, at de bestemmelser, som udarbejdes af ESMA, udformes på en måde, der gør det muligt at anvende dem på tilsvarende måde på mindre enheder;

6.  anerkender, at Den Europæiske Revisionsret mener, at ESMA's transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2014, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

7.  understreger, at det for så vidt angår alle spørgsmål vedrørende ESMA's ressourcer skal sikres, at mandatet konsekvent kan opfyldes, og at de praktiske grænser for et uafhængigt, pålideligt og effektivt tilsyn ikke bestemmes af budgetmæssige begrænsninger;

8.  anerkender, at oprettelsesfasen af ESFS stadig ikke er afsluttet og bemærker derfor, at de opgaver, som ESMA allerede har fået pålagt, og de yderligere opgaver, der er lagt op til i det igangværende lovgivningsarbejde, kræver et passende personaleniveau både hvad angår antal og kvalifikationer, samt finansiering, som gør det muligt at føre et tilfredsstillende tilsyn; understreger, at det med henblik på at opretholde kvaliteten af tilsynsarbejdet meget ofte er tilfældet, at en udvidelse af arbejdsopgaver kræver en tilsvarende udvidelse af ressourcer; understreger imidlertid, at enhver potentiel forhøjelse af ESMA's midler skal være omhyggeligt begrundet og, hvor det er relevant, ledsages af rationaliseringsforanstaltninger;

9.  understreger, at ESMA, samtidig med at den sikrer, at den udfører sine arbejdsopgaver fuldt ud, omhyggeligt skal holde sig til de opgaver, den har fået pålagt af EU-lovgiveren, og ikke må stræbe efter de facto at udvide sit mandat ud over de pålagte opgaver; understreger, at ESMA, når den udøver sit arbejde og navnlig, når den udarbejder udkast til tekniske standarder og teknisk rådgivning, rettidigt, regelmæssigt og på en omfattende måde skal informere Europa-Parlamentet om sine aktiviteter; beklager, at den hidtil ikke altid har gjort dette;

10.  understreger, at ESMA ved udarbejdelsen af udkast til gennemførelsesbestemmelser, retningslinjer, forespørgsler og svar eller lignende foranstaltninger altid skal respektere det mandat, som den er blevet tildelt af EU-lovgiveren, og at den ikke må stræbe efter at fastsætte standarder på områder, hvor der stadig er verserende lovgivningsmæssige processer;

11.  beklager at erkende, at ESMA ikke har formået at holde EU-lovgiveren informeret om alle detaljer vedrørende sit igangværende arbejde på en tilstrækkelig og omfattende måde;

12.  beklager adskillige tilfælde, hvor information fra ESMA var tilgængelig for medlemsstaterne eller interesserede tredjeparter, men ikke blev givet til Parlamentet; opfordrer ESMA til at iværksætte effektive foranstaltninger til at sætte en stopper for denne dårlige forvaltning og til at behandle Parlamentet og medlemsstaterne ens for så vidt angår såvel indholdet som timingen af offentliggjorte oplysninger;

13.  konkluderer, at ESMA's blandede finansieringsordning, som i høj grad afhænger af bidrag fra nationale kompetente myndigheder, er utilstrækkelig, ufleksibel, besværlig og en mulig trussel for dens uafhængighed; opfordrer derfor Kommissionen til i den hvidbog, der er planlagt til andet kvartal i 2016, og i et lovgivningsmæssigt forslag planlagt til 2017 at lancere en anden finansieringsordning baseret på en separat budgetpost i EU's budget og på en fuldstændig erstatning af bidragene fra de nationale myndigheder med gebyrer betalt af markedsdeltagerne.

14.  opfordrer med hensyn til øget gennemsigtighed ESMA til at følge EBA ved at offentliggøre alle sine møder med interesserede tredjeparter;

15.  opfordrer ESMA til at supplere sin kommunikation med Europa-Parlamentet vedrørende udkast til rådgivning eller tekniske standarder for tilpasning af tilsynsmæssige formler med en fuldstændig beskrivelse af de data og metoder, som anvendes i forbindelse med sådanne tilpasninger;

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING IRÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.2.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

3

10

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Agea

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere jf. art. 200, stk. 2

Bodil Valero

(1)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 255.

(2)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 255.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(5)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 255.

(8)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 255.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(11)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

Protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter (EUT C 115 af 9.5.2008, s. 266).

(14)

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

(15)

Vedtagne tekster af denne dato, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik