Διαδικασία : 2015/2190(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0096/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0096/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.45
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0181

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 705kWORD 138k
7.4.2016
PE 569.759v02-00 A8-0096/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2190(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Derek Vaughan

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2190(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Αρχής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0088/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής(4), και ιδίως το άρθρο 64,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0096/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2190(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Αρχής(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0088/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής(10), και ιδίως το άρθρο 64,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0096/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2190(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2014

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0096/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (η «Αρχή») για το οικονομικό έτος 2014 ήταν 33 267 143 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 18,02 %, σε σύγκριση με το 2013, λόγω των πρόσθετων καθηκόντων που ανατέθηκαν στην Αρχή·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο (εφεξής «Συνέδριο»), στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2014 (εφεξής «έκθεση του Συνεδρίου»), δηλώνει πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής για το οικονομικό έτος 2014 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

1.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρωτοστάτησε στις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός νέου και συνολικού Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) μετά την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και στη δημιουργία της Αρχής, ως τμήματος του ΕΣXΕ το 2011·

2.  υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της Αρχής στην προαγωγή ενός κοινού συστήματος εποπτείας σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά είναι ουσιώδης για την εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μιας περισσότερο ενοποιημένης, διαφανέστερης, αποδοτικότερης και ασφαλέστερης χρηματοπιστωτικής αγοράς καθώς και υψηλότερου βαθμού προστασίας των καταναλωτών στην Ένωση·

3.  τονίζει ότι το έργο της Αρχής έχει αμιγώς τεχνικό χαρακτήρα και ότι οι σημαντικές πολιτικές αποφάσεις αποτελούν προνόμιο του νομοθέτη της Ένωσης·

Παρατηρήσεις σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

4.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι τα τέλη που χρέωσε η Αρχή στις εποπτευόμενες οντότητες, τα οποία εμφανίζονται ως έσοδα στην προσωρινή κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, βασίστηκαν σε εκτιμήσεις κι όχι στο πραγματικό κόστος των εποπτικών δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν· αναγνωρίζει ότι το 2014 η Αρχή ανέπτυξε ένα μοντέλο κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ακριβής παρακολούθηση των δαπανών των εποπτικών δραστηριοτήτων της· αναγνωρίζει επιπλέον ότι η Αρχή εφαρμόζει το πρότυπο αυτό από το 2015 με αποτέλεσμα τα εποπτικά τέλη να υπολογίζονται με βάση το πραγματικό κόστος·

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

5.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι η Αρχή παρέλαβε από την αρχή την οποία διαδέχθηκε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (CESR), μια σειρά συμβάσεις-πλαίσια ΤΠ· σημειώνει ότι οι εν λόγω συμβάσεις αφορούσαν τη φιλοξενία των κέντρων δεδομένων της Αρχής, καθώς και την ανάπτυξη και συντήρηση των συστημάτων της· σημειώνει με ανησυχία ότι οι συμβάσεις ΤΠ δεν αντικαταστάθηκαν εγκαίρως με προσκλήσεις υποβολής προσφορών, με αποτέλεσμα δύο από αυτές να παραταθούν πέραν της αρχικής διάρκειάς τους· εκφράζει ανησυχία επειδή, λόγω αυτής της κατάστασης, η Αρχή χρησιμοποίησε για τη σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών ΤΠ και αγοράς επίπλων και γραφικής ύλης την γαλλική κεντρική αρχή προμηθειών Union de Groupements d’Achats Publics (UGAP) για ποσό 956 000 EUR το 2014· επισημαίνει ότι η χρησιμοποίηση της UGAP δεν συνάδει με τον δημοσιονομικό κανονισμό· αναγνωρίζει ότι η Αρχή σταμάτησε να χρησιμοποιεί συμβάσεις-πλαίσια της UGAP για προμήθειες και ότι έχει αντικαταστήσει όλες τις συμβάσεις-πλαίσια ΤΠ της CESR με δικές της συμβάσεις·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

6.  παρατηρεί ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 98,89 %, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης του 5,71 % σε σύγκριση με το 2013 και υποδηλώνει πιο έγκαιρη ανάληψη υποχρεώσεων· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 81,16 %·

7.  σημειώνει ότι το συνολικό ποσοστό ακύρωσης ανειλημμένων πιστώσεων που είχαν μεταφερθεί από το 2013 ήταν 19 %· αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω ακυρώσεις οφείλονταν κυρίως σε καθυστερήσεις από την πλευρά των αναδόχων στην παροχή των υπηρεσιών που είχαν ζητηθεί, στην ακύρωση της αγοράς αδειών για ακυρωθέντα έργα, σε δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση μιας σύμβασης για προσωπικό προσωρινής απασχόλησης, καθώς και στη μετάβαση στη νέα σύμβαση-πλαίσιο παροχής συμβουλών ΤΠ·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

8.  διαπιστώνει με βάση την έκθεση του Συνεδρίου ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2015 ανήλθε σε 46% για τον τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες), ποσοστό που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 13% σε σύγκριση με το 2013· αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω μεταφορές σχετίζονταν κυρίως με τις ΤΠ και άλλες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν το 2014 και για τις οποίες δεν καταβλήθηκε αμοιβή στο τέλος του έτους, με υπηρεσίες που αναμενόταν να παρασχεθούν το 2015, καθώς και με τον πολυετή χαρακτήρα των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί·

Μεταφορές πιστώσεων

9.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή μείωσε το επίπεδο των μεταφορών πιστώσεων το 2014, μέσω της εφαρμογής διεξοδικής τριμηνιαίας επανεξέτασης του προϋπολογισμού, καθώς και μέσω της υποβολής μηνιαίων εκθέσεων στον εκτελεστικό διευθυντή και τριμηνιαίων εκθέσεων στο διοικητικό συμβούλιο, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη και περισσότερο διαφανής παρακολούθηση του προϋπολογισμού·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

10.  σημειώνει ότι στο τέλος του έτους η Αρχή απασχολούσε 167 υπαλλήλους, σε σύγκριση με 139 το προηγούμενο έτος· γνωρίζει από την Αρχή ότι στόχος της είναι η καλύτερη δυνατή ισορροπία από άποψη φύλου και γεωγραφικής εκπροσώπησης, με αποτέλεσμα να εκπροσωπούνται 24 εθνικότητες της Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και τα ποσοστά συμμετοχής ανδρών και γυναικών στο προσωπικό να ανέρχονται σε 55 % και 45 % αντίστοιχα·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

11.  αναγνωρίζει ότι η Αρχή ανέπτυξε, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), πολιτική για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων για το προσωπικό της· παρατηρεί ότι η πολιτική αυτή εγκρίθηκε τον Μάρτιο 2015· παρατηρεί επιπλέον ότι το συμβούλιο εποπτών της Αρχής ενέκρινε τον Σεπτέμβριο 2014 πολιτική σχετικά με τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων για πρόσωπα που δεν ανήκουν στο προσωπικό· διαπιστώνει ότι η Αρχή προβλέπεται να συλλέγει σε ετήσια βάση και να αξιολογεί τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του προσωπικού της, να καταρτίζει προγράμματα ευαισθητοποίησης για το προσωπικό και τους νέους υπαλλήλους, και να αξιολογεί δηλώσεις ad hoc που αποστέλλονται από το προσωπικό της με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της αποφυγής συγκρούσεων συμφερόντων·

12.  σημειώνει ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Αρχής, των μελών του συμβουλίου εποπτών της με δικαίωμα ψήφου και των μελών της Ομάδας Συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής·

13.  αναγνωρίζει ότι το 2014, η Αρχή ανέπτυξε, σε στενή συνεργασία με την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ, στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης για την περίοδο 2015-2017 και ότι η εφαρμογή της θα ενισχύσει την ικανότητα της Αρχής να προλαμβάνει, να εντοπίζει, να διερευνά και να επιβάλλει κυρώσεις σε δυνητικές περιπτώσεις απάτης·

14.  καλεί την Αρχή να ακολουθήσει το παράδειγμα της ΕΑΤ στο θέμα της ενίσχυσης της διαφάνειας, δημοσιοποιώντας όλες τις συνεδριάσεις της σε τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη·

Εσωτερικός έλεγχος

15.  επισημαίνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διεξήγαγε λογιστικό έλεγχο με θέμα τη διακυβέρνηση ΤΠ και τη διαχείριση έργων και άρχισε λογιστικό έλεγχο με αντικείμενο τη διαχείριση των ενδιαφερομένων μερών και τις εξωτερικές επικοινωνίες· σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 2014, η IAS πραγματοποίησε επίσκεψη παρακολούθησης και επανεξέτασε την εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου της Αρχής· αναγνωρίζει ότι η IAS έκρινε ότι επτά από τις 14 συστάσεις είχαν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, ενώ ορισμένες από τις εκκρεμείς συστάσεις είχαν υποβληθεί για περάτωση στην IAS και αναμένεται νέα επανεξέτασή τους·

Λοιπά σχόλια

16.  σημειώνει ότι η Αρχή έχει θέσει σε εφαρμογή διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος των καθυστερήσεων πληρωμών, οι οποίες το 2013 αντιστοιχούσαν στο 27 % του συνόλου των πληρωμών για αγαθά και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην Αρχή· αναγνωρίζει ότι τα μέτρα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών σε ποσοστό χαμηλότερο του 1 % το 2015·

17.  δηλώνει ότι οι ετήσιες εκθέσεις της Αρχής θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση όσον αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα· καλεί την Αρχή να συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεσή του ένα τυποποιημένο κεφάλαιο για τις συνιστώσες αυτές·

18.  σημειώνει ότι, μετά τις συζητήσεις της με το κράτος μέλος υποδοχής, η Αρχή άρχισε να ζητά επιστροφές ΦΠΑ σύμφωνα με το Πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(13) και την οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με τον ΦΠΑ(14)· αναγνωρίζει ότι το 2013 τέθηκε σε εφαρμογή διαδικασία υποβολής αιτήσεων για επιστροφή του ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνει τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων σε αρχικό στάδιο στα κατάλληλα κυκλώματα· παρατηρεί ότι, ως αποτέλεσμα αυτού του μέτρου, εφαρμόζεται από το 2014 τριμηνιαία διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιστροφής του ΦΠΑ, η οποία επιλύει στην ουσία το ζήτημα της επιστροφής του ΦΠΑ·

19.  τονίζει ότι, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, η Αρχή πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση της ασφάλειας και της ευρωστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα, στην εξασφάλιση της συμβατότητας με το δίκαιο της Ένωσης, στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και στη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι η Αρχή, σε αυτή τη βάση, πρέπει να προσπαθήσει να επιτύχει σαφή, συνεπή και συνεκτικά αποτελέσματα, απαλλαγμένα από οιαδήποτε περιττή πολυπλοκότητα·

20.  επισημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία οι διατάξεις που εκπονεί η Αρχή να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπον ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν και από μικρότερες οντότητες·

21.  τονίζει ότι, για όλα τα θέματα τα οποία συνδέονται με τους πόρους της Αρχής, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η εντολή θα μπορεί να ασκείται με συνέπεια και ότι τα πρακτικά όρια της ανεξάρτητης, αξιόπιστης και ουσιαστικής εποπτείας δεν θα καθορίζονται από δημοσιονομικούς περιορισμούς·

22.  διαπιστώνει ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η αρχική φάση της λειτουργίας του ΕΣΧΕ και σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι τα καθήκοντα που έχουν ήδη ανατεθεί στην Αρχή, καθώς και τα πρόσθετα καθήκοντα που προβλέπεται να της ανατεθούν στο πλαίσιο των εν εξελίξει νομοθετικών εργασιών, απαιτούν επαρκή επίπεδα προσωπικού, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς τα προσόντα, και χρηματοδότησης ώστε να καταστεί δυνατή η ικανοποιητική εποπτεία· υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα του εποπτικού έργου, σε πολλές περιπτώσεις η διεύρυνση των καθηκόντων πρέπει να συνοδεύεται από αύξηση των πόρων· τονίζει ωστόσο ότι οιαδήποτε δυνητική αύξηση των μέσων της Αρχής πρέπει να εξηγείται λεπτομερώς και να συνοδεύεται από μέτρα εξορθολογισμού εφόσον είναι δυνατόν·

23.  τονίζει ότι, αν και πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη εκτέλεση όλων των εργασιών της, η Αρχή πρέπει ταυτόχρονα να φροντίζει να περιορίζεται στην άσκηση των καθηκόντων που της ανατίθενται από τον νομοθέτη της Ένωσης και δεν πρέπει να επιδιώκει την de facto επέκταση της εντολής της πέρα από τα εν λόγω καθήκοντα· τονίζει ότι κατά την εκτέλεση του έργου της και ιδίως κατά τη σύνταξη τεχνικών προτύπων και τεχνικών συμβουλών, η Αρχή πρέπει να ενημερώνει τακτικά, διεξοδικά και έγκαιρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητές της· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι αυτό δεν έχει πάντα τηρηθεί στο παρελθόν·

24.  τονίζει ότι, κατά τη σύνταξη εκτελεστικής νομοθεσίας, κατευθυντήριων γραμμών, ερωτήσεων και απαντήσεων ή συναφών μέτρων, η Αρχή πρέπει πάντα να τηρεί την εντολή που της έχει αναθέσει ο νομοθέτης της Ένωσης και να μην επιδιώκει να θέτει πρότυπα σε τομείς στους οποίους εκκρεμούν νομοθετικές διαδικασίες·

25.  σημειώνει μετά λύπης ότι η Αρχή δεν έχει κατορθώσει να παρέχει επαρκή και συνολική ενημέρωση στον νομοθέτη της Ένωσης σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες του εν εξελίξει έργου της·

26.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις πολυάριθμες περιπτώσεις στις οποίες η Αρχή παρείχε σε κράτη μέλη ή τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη πληροφορίες που δεν είχαν παρασχεθεί στο Κοινοβούλιο· καλεί την Αρχή να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να δοθεί τέλος σε αυτή την κακοδιοίκηση και να αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη επί ίσοις όροις τόσο όσον αφορά το περιεχόμενο όσο και το χρονοδιάγραμμα των δημοσιοποιούμενων πληροφοριών·

27.  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το μικτό σύστημα χρηματοδότησης της Αρχής, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισφορές των αρμόδιων εθνικών αρχών, είναι ακατάλληλο, ανελαστικό και επαχθές και ενδέχεται να απειλήσει την ανεξαρτησία της· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, στη Λευκή Βίβλο που έχει προγραμματίσει για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και στη νομοθετική πρόταση που αναμένεται να υποβάλει έως το 2017, να δρομολογήσει ένα διαφορετικό σύστημα χρηματοδότησης βασιζόμενο σε ξεχωριστή γραμμή του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και στην πλήρη αντικατάσταση των εισφορών των εθνικών αρχών από τέλη που θα καταβάλλονται από τους συμμετέχοντες στην αγορά·

28.  καλεί την Αρχή να μεριμνήσει για πληρέστερη επικοινωνία με το Κοινοβούλιο σχετικά με τις προκαταρκτικές εισηγήσεις ή τα τεχνικά πρότυπα για τη βαθμονόμηση των τύπων υπολογισμού για τους σκοπούς της προληπτικής εποπτείας με πλήρη περιγραφή των στοιχείων και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούνται στις εν λόγω βαθμονομήσεις·

°

°  °

29.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx 2016](15) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

25.2.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2190(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Markus Ferber

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοστάτησε στις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός νέου και συνολικού Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) μετά την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και στη δημιουργία, ως τμήματος αυτού του συστήματος, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) το 2011·

2.  υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της ESMA στην προαγωγή ενός κοινού συστήματος εποπτείας σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά είναι ουσιώδης για την εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μιας περισσότερο ενοποιημένης, διαφανέστερης, αποδοτικότερης και ασφαλέστερης χρηματοπιστωτικής αγοράς καθώς και υψηλότερου βαθμού προστασίας των καταναλωτών στην Ένωση·

3.  τονίζει ότι το έργο της ESMA έχει αμιγώς τεχνικό χαρακτήρα και ότι οι σημαντικές πολιτικές αποφάσεις αποτελούν προνόμιο του νομοθέτη της Ένωσης·

4.  τονίζει ότι, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, η ESMA πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση της ασφάλειας και της ευρωστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα, στην εξασφάλιση της συμβατότητας με το δίκαιο της Ένωσης, στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και στη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι η ESMA, σε αυτή τη βάση, πρέπει να προσπαθήσει να επιτύχει σαφή, συνεπή και συνεκτικά αποτελέσματα, απαλλαγμένα από οιαδήποτε περιττή πολυπλοκότητα·

5.  επισημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία οι διατάξεις που εκπονεί η ESMA να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπον ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν και από μικρότερες οντότητες·

6.  αναγνωρίζει ότι, κατά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πράξεις της ESMA στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

7.  τονίζει ότι, για όλα τα θέματα τα οποία συνδέονται με τους πόρους της ESMA, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η εντολή μπορεί να ασκείται με συνέπεια και ότι τα πρακτικά όρια της ανεξάρτητης, αξιόπιστης και ουσιαστικής εποπτείας δεν καθορίζονται από δημοσιονομικούς περιορισμούς·

8.  διαπιστώνει ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η αρχική φάση της λειτουργίας του ΕΣΧΕ και σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι τα καθήκοντα που έχουν ήδη ανατεθεί στην ESMA, καθώς και τα πρόσθετα καθήκοντα που προβλέπεται να της ανατεθούν στο πλαίσιο των εν εξελίξει νομοθετικών εργασιών, απαιτούν επαρκή επίπεδα προσωπικού, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς τα προσόντα, και χρηματοδότησης ώστε να καταστεί δυνατή η ικανοποιητική εποπτεία· υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα του εποπτικού έργου, σε πολλές περιπτώσεις η διεύρυνση των καθηκόντων πρέπει να συνοδεύεται από αύξηση των πόρων· τονίζει ωστόσο ότι οιαδήποτε δυνητική αύξηση των μέσων της ESMA πρέπει να εξηγείται λεπτομερώς και να συνοδεύεται από μέτρα εξορθολογισμού εφόσον είναι δυνατόν·

9.  τονίζει ότι η ESMA πρέπει μεν να διασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες της εκτελούνται πλήρως, ταυτόχρονα όμως πρέπει να φροντίζει να περιορίζεται στην άσκηση των καθηκόντων που της ανατίθενται από τον νομοθέτη της Ένωσης και δεν πρέπει να επιδιώκει την de facto επέκταση της εντολής της πέρα από τα εν λόγω καθήκοντα· τονίζει ότι κατά την εκτέλεση του έργου της και ιδίως κατά τη σύνταξη τεχνικών προτύπων και τεχνικών συμβουλών, η ESMA πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα, τακτικά και διεξοδικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητές της· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι αυτό δεν έχει πάντα τηρηθεί στο παρελθόν·

10.  τονίζει ότι, κατά τη σύνταξη εκτελεστικής νομοθεσίας, κατευθυντήριων γραμμών, ερωτήσεων και απαντήσεων ή συναφών μέτρων, η ESMA πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρεί την εντολή που της έχει αναθέσει ο νομοθέτης της Ένωσης και να μην επιδιώκει να θέσει πρότυπα σε τομείς στους οποίους εκκρεμούν νομοθετικές διαδικασίες·

11.  σημειώνει μετά λύπης ότι η ESMA δεν έχει κατορθώσει να παρέχει επαρκή και συνολική ενημέρωση στον νομοθέτη της Ένωσης σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες του εν εξελίξει έργου της·

12.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις πολυάριθμες περιπτώσεις στις οποίες η ESMA παρείχε σε κράτη μέλη ή τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη πληροφορίες που δεν δίνονταν στο Κοινοβούλιο· καλεί την ESMA να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να δοθεί τέλος σε αυτή την κακοδιοίκηση και να αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη επί ίσοις όροις όσον αφορά το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα των δημοσιοποιούμενων πληροφοριών·

13.  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το μικτό σύστημα χρηματοδότησης της ESMA, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισφορές των αρμόδιων εθνικών αρχών, είναι ακατάλληλο, δεν είναι ευέλικτο, δημιουργεί περιττό φόρτο και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, στη Λευκή Βίβλο που έχει προγραμματίσει για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και στη νομοθετική πρόταση που θα υποβάλει έως το 2017, να δρομολογήσει ένα διαφορετικό σύστημα χρηματοδότησης βασιζόμενο σε ξεχωριστή γραμμή προϋπολογισμού στον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και στην πλήρη αντικατάσταση των εισφορών των εθνικών αρχών από τέλη που θα καταβάλλονται από τους συμμετέχοντες στην αγορά·

14.  καλεί την ESMA στο θέμα της διαφάνειας να ακολουθήσει το παράδειγμα της ΕΑΤ και να αυξήσει τη διαφάνεια, δημοσιοποιώντας όλες τις συνεδριάσεις της σε τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη·

15.  καλεί την ESMA να μεριμνήσει για μια πληρέστερη επικοινωνία με το Κοινοβούλιο σχετικά με τις προκαταρκτικές εισηγήσεις ή τα τεχνικά πρότυπα για τη βαθμονόμηση των τύπων υπολογισμού για τους σκοπούς της προληπτικής εποπτείας με πλήρη περιγραφή των στοιχείων και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούνται στις εν λόγω βαθμονομήσεις·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

3

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bodil Valero

(1)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 255.

(2)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 255.

(3)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 331, 15.12.2010, σ. 84.

(5)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(6)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 255.

(8)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 255.

(9)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 331, 15.12.2010, σ. 84.

(11)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(12)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(13)

Πρωτόκολλο (αριθ. 7) περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 115 της 9.5.2008, σ. 266).

(14)

Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, 11.12.2006, σ. 1).

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2016)0000.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου