Menettely : 2015/2190(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0096/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0096/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.45
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0181

MIETINTÖ     
PDF 297kWORD 100k
7.4.2016
PE 569.759v02-00 A8-0096/2016

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2190(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Derek Vaughan

 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2190(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viranomaisen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05584/2016 – C8-0088/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(4) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0096/2016),

1.  myöntää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajalle vastuuvapauden viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

(2015/2190(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viranomaisen vastaukset(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05584/2016 – C8-0088/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(10) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(11),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0096/2016),

1.  toteaa, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2190(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0096/2016),

A.  toteaa, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 33 267 143 euroa, mikä merkitsee 18,02 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna, ja huomauttaa lisäyksen johtuvan viranomaiselle osoitetuista lisätehtävistä;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin totesi kertomuksessaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viranomaisen tilit varainhoitovuonna 2014 olivat luotettavat ja että tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

1.  muistuttaa, että parlamentti oli yksi päätoimijoista, kun finanssikriisin jälkimainingeissa pyrittiin ottamaan käyttöön uusi ja kattava Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (EFVJ) ja kun vuonna 2011 perustettiin EFVJ:n osana Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen;

2.  korostaa, että viranomaisella on olennainen rooli sisämarkkinoiden yhteisen valvontajärjestelmän edistämisessä, jotta voidaan varmistaa rahoitusvakaus ja paremmin integroidut, avoimemmat, tehokkaammat ja turvallisemmat rahoitusmarkkinat sekä kuluttajansuojan korkea taso unionissa;

3.  korostaa, että viranomaisen työ on luonteeltaan puhtaasti teknistä ja keskeisten poliittisten päätösten tekeminen kuuluu unionin lainsäädäntövallan käyttäjälle;

Huomautukset tilien luotettavuudesta

4.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että viranomaisen valvotuilta yhteisöiltään perimät maksut, jotka on esitetty alustavassa tuloslaskelmassa tuloina, perustuivat arvioon eivätkä suoritettujen valvontatoimien tosiasiallisiin kuluihin; toteaa, että viranomainen kehitti vuonna 2014 toimintoperusteisen kustannuslaskentamallin, joka mahdollistaa sen valvontatoiminnan kulujen tarkan seurannan; toteaa lisäksi, että viranomainen soveltaa tätä mallia vuodesta 2015 alkaen, mikä aiheuttaa sen, että valvontamaksut lasketaan tosiasiallisten kustannusten perusteella;

Huomautukset toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta)

5.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että viranomainen peri edeltäjältään Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitealta useita tietotekniikka-alan puitesopimuksia; panee merkille, että nämä sopimukset liittyivät viranomaisen tietokeskusten ylläpitoon sekä sen järjestelmien kehittämiseen ja huoltoon; panee huolestuneena merkille, ettei tietotekniikka-alan sopimuksia korvattu ajoissa järjestettyjen tarjouskilpailujen avulla, mikä aiheutti sen, että kahden sopimuksen kestoa jatkettiin alkuperäistä pidemmäksi; on huolissaan siitä, että tämän seurauksena viranomainen hankki tietoteknisiä palveluja, kalusteita ja paperitarvikkeita 956 000 eurolla vuonna 2014 käyttäen ranskalaista yhteishankintayksikköä (Union de Groupements d’Achats Publics (UGAP)); huomauttaa, että UGAPin käyttö ei ole varainhoitoasetuksen mukaista; toteaa, että viranomainen on lakannut tekemästä hankintoja UGAPin puitesopimuksia käyttäen ja että se on korvannut kaikki Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean tietotekniikka-alan puitesopimukset omilla puitesopimuksillaan;

Talousarvio- ja varainhallinto

6.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,89 prosenttia, mikä merkitsee 5,71 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna ja osoittaa, että sitoumukset tehtiin aiempaa oikea-aikaisemmin; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 81,16 prosenttia;

7.  panee merkille, että vuodelta 2013 siirrettyjen sidottujen määrärahojen peruuntumisaste oli 19 prosenttia; toteaa, että nämä peruuntumiset liittyivät pääasiassa sopimuspuolten viivästymisiin pyydettyjen palvelujen toimittamisessa, lisenssien hankinnan peruuntumiseen peruuntuneiden hankkeiden yhteydessä, vaikeuksiin väliaikaista henkilöstöä koskevan sopimuksen täytäntöönpanossa sekä uuteen tietoteknistä konsultointia koskevaan puitesopimukseen siirtymiseen;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

8.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että vuodelle 2015 siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli 45 prosenttia osastossa 3 (toimintamenot), mikä tarkoittaa 13 prosentin vähennystä vuoteen 2013 verrattuna; toteaa, että nämä määrärahasiirrot liittyivät pääasiassa tietotekniikkapalveluihin ja muihin vuonna 2014 toimitettuihin palveluihin, joita ei ollut maksettu vuoden lopussa, palveluihin, jotka oli määrä toimittaa vuonna 2015, sekä tehtyjen sopimusten monivuotisuuteen;

Määrärahasiirrot

9.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen vähensi siirtojen määrää vuonna 2014 toteuttamalla talousarvion perusteellisen neljännesvuosittaisen tarkistuksen sekä kuukausittain tapahtuvan raportoinnin toimitusjohtajalle ja neljännesvuosittain tapahtuvan raportoinnin johtokunnalle paremman ja avoimemman talousarvion seurannan varmistamiseksi;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

10.  toteaa, että vuoden lopussa viranomaisen palveluksessa oli 167 henkilöstön jäsentä, kun edellisenä vuotena heitä oli ollut 139; panee merkille, että viranomaisen mukaan sen tavoitteena on mahdollisimman hyvä tasapaino naisten ja miesten sekä eri maantieteellisten alueiden edustuksessa, minkä seurauksena edustettuina on 24 unionin ja Euroopan talousalueen kansalaisuutta ja miesten osuus henkilöstön jäsenistä on 55 prosenttia ja naisten 45 prosenttia;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

11.  toteaa, että viranomainen laati yhdessä Euroopan pankkiviranomaisen ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen kanssa toimintaperiaatteet henkilöstön eturistiriitojen hallitsemiseksi; panee merkille, että nämä toimintaperiaatteet hyväksyttiin maaliskuussa 2015; panee lisäksi merkille, että viranomaisen hallintoneuvosto hyväksyi toimintaperiaatteet muiden kuin henkilöstön jäsenten eturistiriitojen hallitsemiseksi syyskuussa 2014; vahvistaa, että viranomaisen on vuosittain kerättävä henkilöstöltään sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ja arvioitava ne, järjestettävä tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä tapahtumia henkilöstölle ja tulokkaille sekä arvioitava henkilöstönsä lähettämiä ajoittaisia ilmoituksia, jotta lisätään tietoisuutta eturistiriitojen välttämisen tärkeydestä;

12.  toteaa, että viranomaisen ylemmän johdon, sen hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten ja arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäsenten ansioluettelot ja sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset asetettiin saataville viranomaisen verkkosivustolle;

13.  toteaa, että vuonna 2014 viranomainen laati tiiviissä yhteistyössä Euroopan pankkiviranomaisen ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen kanssa petostentorjuntastrategian vuosiksi 2015–2017 ja että sen täytäntöönpano vahvistaa vastaisuudessa viranomaisen valmiuksia ehkäistä mahdollisia petostapauksia, havaita ja tutkia niitä sekä määrätä niistä seuraamuksia;

14.  kehottaa viranomaista noudattamaan Euroopan pankkiviranomaisen esimerkkiä ja parantamaan avoimuutta ilmoittamalla tiedot kaikista kolmansien osapuolten sidosryhmien kanssa järjestetyistä kokouksista;

Sisäinen tarkastus

15.  panee merkille, että komission sisäisen tarkastuksen osasto toteutti tietohallintatapaa ja projektinhallintaa koskevan tarkastuksen sekä aloitti sidosryhmien hallinnointia ja ulkoista viestintää koskevan tarkastuksen; panee merkille, että kesäkuussa 2014 sisäinen tarkastus teki seurantakäynnin ja tarkasti viranomaisen sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanon; toteaa, että sisäinen tarkastus katsoi, että seitsemän neljästätoista suosituksesta oli jo pantu täytäntöön; toteaa, että joitakin kesken olevista suosituksista lähetettiin niiden päätökseen viemistä varten sisäisen tarkastuksen osastolle ja ne odottavat uutta tarkastelua;

Muita huomautuksia

16.  panee merkille, että viranomainen on ottanut käyttöön erilaisia toimia puuttuakseen viivästyneiden maksujen muodostamaan ongelmaan; toteaa, että niiden osuus kaikista saaduista tavaroita ja palveluja koskevista maksuista oli 27 prosenttia vuonna 2013; toteaa, että näiden toimien seurauksena viivästyneiden maksujen osuus väheni alle 1 prosenttiin vuonna 2015;

17.  katsoo, että viranomaisen vuosikertomuksilla voisi olla tärkeä merkitys avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja lahjomattomuuden noudattamisessa; kehottaa viranomaista sisällyttämään vuosikertomukseensa näitä asioita koskevan luvun;

18.  panee merkille, että neuvoteltuaan aiheesta isäntäjäsenvaltion kanssa viranomainen käynnisti alv-palautusten hakemisen Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan(13) ja neuvoston alv-direktiivin(14) mukaisesti; toteaa, että alv-palautusten hakumenettely otettiin käyttöön vuonna 2013 ja että siihen kuuluu taloushallinnon toimijoiden varhainen osallistuminen asianomaiseen varainhoitoprosessiin; panee merkille, että tämän toimenpiteen seurauksena alv-palautusten hakemista ja maksamista koskeva neljännesvuosittainen menettely on otettu käyttöön vuodesta 2014 alkaen ja se on ratkaissut alv-palautuksia koskevan ongelman;

19.  korostaa, että tehtäviään hoitaessaan viranomaisen on kiinnitettävä erityistä huomiota rahoitusalan turvallisuuden ja moitteettomuuden ylläpitämiseen, sen varmistamiseen, että noudatetaan unionin lainsäädäntöä, kunnioitetaan oikeasuhteisuusperiaatetta ja noudatetaan rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden olennaisia periaatteita; korostaa, että viranomaisen on tällä perusteella pyrittävä tuloksiin, jotka ovat yksiselitteisiä ja johdonmukaisia ja joista ei aiheudu tarpeetonta monimutkaisuutta;

20.  korostaa erityisen tärkeänä seikkana, että viranomaisen laatimat määräykset suunnitellaan siten, että myös pienet yksiköt voivat soveltaa niitä yhdenvertaisesti;

21.  korostaa, että käsiteltäessä kaikkia viranomaisen resursseihin liittyviä kysymyksiä on varmistettava, että tehtäviä voidaan hoitaa johdonmukaisesti ja että talousarvio ei määritä itsenäisen, luotettavan ja vaikuttavan valvonnan rajoja käytännön tasolla;

22.  ottaa huomioon, että EFVJ:n perustamisvaihetta ei ole vielä saatettu päätökseen, ja toteaa siksi, että viranomaiselle jo uskotut tehtävät sekä käynnissä olevassa lainsäädäntötyössä kaavaillut lisätehtävät edellyttävät tasoltaan asianmukaista henkilöstöä niin lukumäärän kuin pätevyyden suhteen ja rahoitusta, jotta valvontaa voidaan hoitaa tyydyttävällä tavalla; korostaa, että tehtävien laajentaminen edellyttää hyvin usein myös resurssien laajentamista, jotta valvontatyön laatua voidaan pitää yllä; korostaa kuitenkin, että viranomaisen resurssien mahdolliset lisäämiset on selitettävä huolellisesti ja että niitä on mahdollisuuksien mukaan täydennettävä järkeistämistoimenpiteillä;

23.  tähdentää, että varmistaessaan kaikkien tehtävien täysimääräisen täytäntöönpanon viranomaisen on pitäydyttävä huolellisesti niissä tehtävissä, jotka unionin lainsäädäntövallan käyttäjä on sille osoittanut, ja että sen ei pidä pyrkiä tosiasiallisesti laajentamaan toimintavaltuuksiaan kyseisiä tehtäviä laajemmalle; tähdentää, että viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan Euroopan parlamentille ajoissa, säännöllisesti ja täsmällisesti, kun se hoitaa tehtäviään ja etenkin kun se laatii teknisiä standardeja ja teknisiä neuvoja; pitää valitettavana, että aiemmin ei ole aina toimittu näin;

24.  tähdentää, että kun viranomainen laatii täytäntöönpanevaa lainsäädäntöä, ohjeita, kysymyksiä ja vastauksia tai toteuttaa muita vastaavia toimenpiteitä, sen on aina noudatettava unionin lainsäädäntövallan käyttäjän myöntämiä valtuuksia eikä se saa pyrkiä asettamaan standardeja aloilla, joita koskevat lainsäädäntöprosessit ovat edelleen kesken;

25.  pitää valitettavana, että viranomainen ei ole kyennyt tiedottamaan unionin lainsäädäntövallan käyttäjälle riittävästi ja kattavasti kaikista käynnissä olevan työnsä yksityiskohdista;

26.  pitää valitettavina useita tapauksia, joissa parlamentille ei ole annettu viranomaista koskevia tietoja, jotka ovat olleet jäsenvaltioiden tai kolmannen osapuolen sidosryhmien saatavilla; kehottaa viranomaista toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä tämän huonon hallintotavan lopettamiseksi ja kohtelemaan parlamenttia ja jäsenvaltioita yhdenvertaisesti niin tietojen sisällön kuin antamisajankohdan suhteen;

27.  toteaa, että viranomaisen sekarahoitusjärjestely, jossa tukeudutaan pitkälti kansallisten toimivaltaisten viranomaisten maksuosuuksiin, on joustamaton ja työläs ja saattaa vaarantaa sen riippumattomuuden; kehottaa siksi komissiota käynnistämään vuoden 2016 toiselle neljännekselle kaavaillussa valkoisessa kirjassa ja vuoteen 2017 mennessä annettavassa lainsäädäntöehdotuksessa erilaisen rahoitusjärjestelyn, joka perustuu erilliseen budjettikohtaan unionin talousarviossa sekä siihen, että kansallisten viranomaisten osuudet korvataan kokonaisuudessaan markkinatoimijoilta perittävillä maksuilla;

28.  kehottaa viranomaista täydentämään valvontamallien määrittämistä koskevien neuvojen tai teknisten standardien luonnoksia koskevaa viestintää parlamentin kanssa tekemällä selkoa kaikista tässä yhteydessä käytetyistä tiedoista ja menetelmistä;

°

°  °

29.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta] [xx xxxx 2016] antamaansa päätöslauselmaan(15).

25.2.2016

TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2190(DEC))

Valmistelija: Markus Ferber

EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  muistuttaa, että Euroopan parlamentti oli yksi päätoimijoista, kun finanssikriisin jälkimainingeissa pyrittiin ottamaan käyttöön uusi kattava Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (EFVJ) ja kun vuonna 2011 perustettiin tämän osana Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA);

2.  korostaa, että ESMAlla on olennainen rooli sisämarkkinoiden yhteisen valvontajärjestelmän edistämisessä, jotta voidaan varmistaa rahoitusvakaus, paremmin integroidut, avoimemmat, tehokkaammat ja turvallisemmat rahoitusmarkkinat sekä kuluttajansuojan korkea taso unionissa;

3.  korostaa, että ESMAn työ on luonteeltaan puhtaasti teknistä, ja että keskeisten poliittisten päätösten tekeminen kuuluu unionin lainsäädäntövallan käyttäjälle;

4.  korostaa, että tehtäviään hoitaessaan ESMAn on kiinnitettävä erityistä huomiota rahoitusalan turvallisuuden ja moitteettomuuden ylläpitämiseen, sen varmistamiseen, että noudatetaan unionin lainsäädäntöä, kunnioitetaan oikeasuhteisuusperiaatetta ja noudatetaan rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden olennaisia periaatteita; korostaa, että ESMAn on tällä perusteella pyrittävä tuloksiin, jotka ovat yksiselitteisiä ja johdonmukaisia ja joista ei aiheudu tarpeetonta monimutkaisuutta;

5.  korostaa erityisen tärkeänä seikkana, että ESMAn laatimat määräykset suunnitellaan siten, että myös pienet yksiköt voivat soveltaa niitä yhdenvertaisesti;

6.  toteaa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen mukaan ESMAn 31. joulukuuta 2014 päättyneeltä vuodelta annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

7.  korostaa, että käsiteltäessä kaikkia ESMAn resursseihin liittyviä kysymyksiä on varmistettava, että tehtäviä voidaan hoitaa johdonmukaisesti ja että talousarvio ei määrää itsenäisen, luotettavan ja vaikuttavan valvonnan rajoja käytännön tasolla;

8.  ottaa huomioon, että EFVJ:n perustamisvaihetta ei ole vielä saatettu päätökseen, ja toteaa siksi, että ESMAlle jo uskotut tehtävät sekä käynnissä olevassa lainsäädäntötyössä kaavaillut lisätehtävät edellyttävät tasoltaan asianmukaista henkilöstöä niin lukumäärän kuin pätevyyden suhteen ja rahoitusta, jotta valvontaa voidaan hoitaa tyydyttävällä tavalla; korostaa, että tehtävien laajentaminen edellyttää hyvin usein myös resurssien laajentamista, jotta valvontatyön laatua voidaan pitää yllä; korostaa kuitenkin, että ESMAn resurssien mahdolliset lisäämiset on selitettävä huolellisesti ja että niitä on mahdollisuuksien mukaan täydennettävä järkeistämistoimenpiteillä;

9.  tähdentää, että varmistaessaan kaikkien tehtävien täysimääräisen täytäntöönpanon ESMAn on pitäydyttävä huolellisesti niissä tehtävissä, jotka unionin lainsäädäntövallan käyttäjä on sille osoittanut, ja että sen ei pidä pyrkiä tosiasiallisesti laajentamaan toimintavaltuuksiaan kyseisiä tehtäviä laajemmalle; tähdentää, että ESMAn on tiedotettava toiminnastaan Euroopan parlamentille ajoissa, säännöllisesti ja täsmällisesti, kun se hoitaa tehtäviään ja etenkin kun se laatii teknisiä standardeja ja antaa teknisiä neuvoja; pitää valitettavana, että aiemmin ei ole aina toimittu näin;

10.  tähdentää, että kun ESMA laatii täytäntöönpanevaa lainsäädäntöä, ohjeita, kysymyksiä ja vastauksia tai muita vastaavia toimenpiteitä, sen on aina noudatettava unionin lainsäädäntövallan käyttäjän myöntämiä valtuuksia eikä se saa pyrkiä asettamaan standardeja aloilla, joita koskevat lainsäädäntöprosessit ovat edelleen kesken;

11.  pitää valitettavana, että ESMA ei ole kyennyt tiedottamaan unionin lainsäädäntövallan käyttäjälle riittävästi ja kattavasti kaikista käynnissä olevan työnsä yksityiskohdista;

12.  pitää valitettavina useita tapauksia, joissa parlamentille ei ole annettu ESMAa koskevia tietoja, jotka ovat olleet jäsenvaltioiden tai kolmannen osapuolen sidosryhmien saatavilla; kehottaa ESMAa toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä tämän huonon hallintotavan lopettamiseksi ja kohtelemaan parlamenttia ja jäsenvaltioita yhdenvertaisesti niin tietojen sisällön kuin antamisajankohdan suhteen;

13.  toteaa, että ESMAn sekarahoitusjärjestely, jossa tukeudutaan pitkälti kansallisten toimivaltaisten viranomaisten maksuosuuksiin, on riittämätön, joustamaton ja työläs ja saattaa vaarantaa sen riippumattomuuden; kehottaa siksi komissiota käynnistämään vuoden 2016 toiselle neljännekselle kaavaillussa valkoisessa kirjassa ja vuoteen 2017 mennessä annettavassa lainsäädäntöehdotuksessa erilaisen rahoitusjärjestelyn, joka perustuu erilliseen budjettikohtaan unionin talousarviossa sekä siihen, että kansallisten viranomaisten osuudet korvataan kokonaisuudessaan markkinatoimijoilta perittävillä maksuilla;

14.  kehottaa ESMAa noudattamaan EBAn esimerkkiä ja parantamaan avoimuutta ilmoittamalla tiedot kaikista kolmansien osapuolten sidosryhmien kanssa järjestetyistä kokouksista;

15.  kehottaa ESMAa täydentämään valvontamallien määrittämistä koskevien neuvojen tai teknisten standardien luonnoksia koskevaa viestintää parlamentin kanssa tekemällä selkoa kaikista tässä yhteydessä käytetyistä tiedoista ja menetelmistä.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.2.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

3

10

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Agea

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bodil Valero

(1)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 255.

(2)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 255.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

(5)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 255.

(8)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 255.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

(11)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Pöytäkirja (N:o 7) Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista (EUVL C 115, 9.5.2008, s. 266).

(14)

Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28. marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(15)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(-PROV)(2016)0000.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö