Postopek : 2015/2190(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0096/2016

Predložena besedila :

A8-0096/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.45
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0181

POROČILO     
PDF 605kWORD 123k
7.4.2016
PE 569.759v02-00 A8-0096/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2014

(2015/2190(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Derek Vaughan

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2014

(2015/2190(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2014 z odgovori organa(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0088/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(4), zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0096/2016),

1.  podeli razrešnico izvršni direktorici Evropskega organa za vrednostne papirje in trge glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršni direktorici Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2014

(2015/2190(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2014 z odgovori organa(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0088/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(10), zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0096/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropskega organa za vrednostne papirje in trge takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje izvršni direktorici Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2014

(2015/2190(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0096/2016),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju: organ) kažejo, da je proračun organa v proračunskem letu 2014 znašal 33.267.143 EUR, kar je 18,02 % več kot leta 2013 zaradi dodatnih nalog, ki so mu bile zaupane;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu organa za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov organa ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

1.  opozarja, da je bil Parlament ključna gonilna sila pri prizadevanjih za vzpostavitev novega in celovitega Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) takoj po finančni krizi ter – v sklopu teh prizadevanj – pri ustanavljanju organa leta 2011;

2.  poudarja, da je vloga organa pri spodbujanju skupne nadzorne ureditve na notranjem trgu bistvena za zagotavljanje finančne stabilnosti, tesneje povezanega, preglednejšega, učinkovitejšega in varnejšega finančnega trga ter višje stopnje varstva potrošnikov v Uniji;

3.  poudarja, da je delo organa zgolj tehnične narave in da ključne politične odločitve sprejema zakonodajalec Unije;

Pripombe o zanesljivosti računovodskih izkazov

4.  je seznanjen z informacijo v poročilu Računskega sodišča, da so pristojbine, ki jih je organ zaračunal nadzorovanim subjektom in so v začasnem izkazu poslovnega izida prikazane kot prihodki, obračunane na osnovi predvidenih, in ne dejanskih stroškov opravljenih nadzornih dejavnosti; je seznanjen, da je organ v letu 2014 razvil stroškovni model, ki temelji na dejavnostih in omogoča natančno spremljanje odhodkov za nadzorne dejavnosti; ugotavlja tudi, da organ ta model uporablja od leta 2015 in da po novem pristojbine za nadzor izračunava glede na dejanske stroške;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

5.  je seznanjen z navedbo v poročilu Računskega sodišča, da je organ od svojega predhodnika, Odbora evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje (CESR), „podedoval“ več okvirnih pogodb o informacijski tehnologiji; ugotavlja, da so se te pogodbe nanašale na gostovanje podatkovnih centrov organa, pa tudi na razvoj in vzdrževanje njegovih sistemov; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da pogodbe za informacijsko tehnologijo niso bile pravočasno nadomeščene z javnim razpisom, tako da sta bili dve pogodbi po izteku prvotnega pogodbenega obdobja podaljšani; je zaskrbljen, ker je tako organ prek osrednjega nabavnega organa v Franciji (Union de Groupements d’Achats Publics, UGAP) za leto 2014 naročil storitve IT, pohištvo in pisarniški material v znesku 956.000 EUR; poudarja, da sodelovanje z UGAP ni bilo v skladu s finančno uredbo; potrjuje, da je organ opustil javna naročila prek okvirnih pogodb z UGAP in da je okvirne pogodbe za informacijsko tehnologijo, ki jih je podedoval od odbora CESR, nadomestil s svojimi;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

6.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala 98,89 %, kar je 5,71 % več kot leta 2013, torej so bile obveznosti prevzete bolj pravočasno; ugotavlja, da je bila stopnja izvrševanja plačil 81,16 %;

7.  ugotavlja, da je bilo storniranih 19 % odobrenih sredstev, za katera so bile že prevzete obveznosti, prenesenih iz leta 2013; priznava, da so bile glavni razlog za storniranje zamude pogodbenih izvajalcev pri opravljanju zahtevanih storitev, preklic nakupa licenc, ker je bil projekt opuščen, težave pri izvajanju pogodbe za začasno osebje, pa tudi prehod na novo okvirno pogodbo o svetovanju IT;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

8.  na osnovi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bilo v naslovu III (odhodki za poslovanje) v leto 2015 prenesenih 45 % odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bil že prevzete obveznosti, kar je 13 % manj kot v letu 2013; ugotavlja, da so se prenesena sredstva v glavnem nanašala na storitve IT in druge storitve, ki so bile opravljene v letu 2014, vendar do konca leta še niso bile plačane, na storitve, ki naj bi bile opravljene v letu 2015, pa tudi na večletno naravo podpisanih pogodb;

Prerazporeditve

9.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ v letu 2014 zmanjšal obseg prerazporeditev s temeljitim četrtletnim proračunskim pregledom, pa tudi z mesečnim poročanjem izvršni direktorici in četrtletnim poročanjem upravnemu odboru, da bi zagotovil boljše in preglednejše proračunsko spremljanje;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

10.  ugotavlja, da je organ ob koncu leta zaposloval 167 uslužbencev, v primerjavi s 139 leto prej; je seznanjen s pojasnilom organa, da si prizadeva za najboljše geografsko ravnovesje in uravnoteženost spolov, tako da zaposluje pripadnike 24 držav Unije in Evropskega gospodarskega prostora, razmerje med moškimi in ženskami pa je 55% in 45 %;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

11.  je seznanjen, da je organ skupaj z Evropskim bančnim organom (EBA) in Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) oblikoval politiko za obvladovanje navzkrižja interesov za zaposlene; ugotavlja, da je bila ta politika sprejeta marca 2015; ugotavlja tudi, da je nadzorni svet organa septembra 2014 sprejel politiko za obvladovanje navzkrižja interesov za zunanje sodelavce; potrjuje, da bo organ enkrat letno zbral in ocenil izjave o interesih zaposlenih, organiziral usposabljanje za zaposlene in novince ter ocenjeval ad hoc izjave, ki jih pošljejo uslužbenci, da bi ozaveščal o pomembnosti preprečevanja navzkrižij interesov;

12.  ugotavlja, da so življenjepisi in izjave o interesih najvišjega vodstva organa, članov nadzornega sveta z glasovalno pravico ter članov interesne skupine za vrednostne papirje in trge objavljeni na spletnem mestu organa;

13.  potrjuje, da je organ leta 2014 v tesnem sodelovanju z EBA in EIOPA oblikoval strategijo za boj proti goljufijam za obdobje 2015–2017, ki bo izboljšala zmogljivosti organa za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in kaznovanje goljufij;

14.  poziva organ, naj po zgledu Evropskega bančnega organa poveča preglednost in razkrije vsa svoja srečanja s tretjimi deležniki;

Notranja revizija

15.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo revidirala upravljanje informacijske tehnologije in vodenje projektov ter začela revizijo upravljanja deležnikov in zunanje komunikacije; ugotavlja, da je junija 2014 znova obiskala organ in pregledala izvajanje njegovih standardov notranje kontrole; je seznanjen z njeno oceno, da je sedem izmed 14 priporočil uresničenih, medtem ko ji je bilo nekaj od preostalih priporočil že poslanih v zaključitev in čakajo na naslednji pregled;

Druge pripombe

16.  ugotavlja, da je organ uvedel več ukrepov zaradi prepoznih plačil, ki so v letu 2013 predstavljala 27 % vseh plačil za blago in storitve; ugotavlja, da se je zaradi teh ukrepov delež prepoznih plačil v letu 2015 zmanjšal na manj kot 1 %;

17.  izjavlja, da bi lahko imela letna poročila organa pomembno vlogo pri ravnanju v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva organ, naj v svoja letna poročila vključi standardno poglavje o teh sestavinah;

18.  ugotavlja, da je organ po razpravah z državo gostiteljico začel pošiljati zahtevke za vračilo DDV v skladu s protokolom o privilegijih in imunitetah Evropske unije(13) in direktivo Sveta o DDV(14); je seznanjen, da je bil leta 2013 uveden postopek za zahtevke za vračilo DDV, ki predvideva sodelovanje finančnih udeležencev že v zgodnji fazi ustreznih verig; ugotavlja, da je bil kot rezultat tega ukrepa leta 2014 uveden četrtletni postopek za zahtevke in vračilo DDV, ki je uspešno odpravil težave;

19.  opozarja, da mora organ pri opravljanju svojih dejavnosti posebno pozornost nameniti varnosti in preudarnosti v finančnem sektorju, zagotavljanju skladnosti z zakonodajo Unije, spoštovanju načela sorazmernosti ter upoštevanju temeljnih načel notranjega trga finančnih storitev; poudarja, da si mora organ na podlagi tega prizadevati za nedvoumne, skladne, jasne in dovolj preproste rezultate;

20.  poudarja, da je zelo pomembno, da organ določbe oblikuje tako, da jih bodo lahko v enaki meri uporabljali tudi manjši subjekti;

21.  poudarja, da je treba pri vseh vprašanjih, povezanih s sredstvi organa, zagotoviti, da bo mogoče vselej izpolnjevati mandat in da proračunske omejitve ne bodo določale dejanskih omejitev glede neodvisnega, zanesljivega in učinkovitega nadzora;

22.  ugotavlja, da faza vzpostavljanja ESFS še vedno ni končana, in poudarja, da naloge, ki so že bile zaupane organu EBA, pa tudi dodatne naloge, predvidene v potekajočem zakonodajnem delu, zahtevajo primerno raven kadrovskih virov, tako v smislu števila kot kvalifikacij, in sredstev, da se omogoči zadovoljiv nadzor; poudarja, da mora razširitev nalog pogosto pospremiti ustrezno povečanje sredstev, če želimo ohraniti kakovost nadzornega dela; vendar poudarja, da mora biti vsakršno morebitno povečanje sredstev organa podrobno pojasnjeno in po možnosti pospremljeno z ukrepi za racionalizacijo;

23.  poudarja, da mora organ sicer v celoti izvajati vse zadolžitve, vendar se mora natančno držati nalog, ki mu jih je naložil zakonodajalec Unije, in ne sme de facto širiti svojega mandata; poudarja, da mora organ pri opravljanju svojega dela in še zlasti pri pripravi tehničnih standardov in nasvetov o svojih dejavnostih pravočasno, redno in izčrpno obveščati Parlament; obžaluje, da tega v preteklosti ni vedno počel;

24.  poudarja, da mora organ pri pripravi izvedbene zakonodaje, smernic, vprašanj in odgovorov ali podobnih ukrepov vedno spoštovati mandat, ki mu ga je podelil zakonodajalec Unije, in ne sme poskušati določati standardov na področjih, za katera zakonodajni postopki še potekajo;

25.  obžaluje, da organu ni uspelo dovolj pogosto in razumljivo seznanjati zakonodajalca Unije z vsemi podrobnostmi o delu, ki ga opravlja;

26.  obžaluje, da so bile informacije organa v več primerih na voljo državam članicam oziroma tretjim deležnikom, niso pa bile posredovane Parlamentu; poziva organ, naj sprejme učinkovite ukrepe, da bi odpravil takšno slabo upravljanje, in naj Parlament in države članice obravnava enakovredno, kar zadeva čas razkritja informacij in njihovo vsebino;

27.  zaključuje, da je mešana shema financiranja organa, ki se močno opira na prispevke pristojnih nacionalnih organov, nezadostna, neprilagodljiva, predstavlja veliko breme in morebiti ogroža neodvisnost organa; zato poziva Komisijo, naj v beli knjigi, predvideni za drugo četrtletje 2016, in v zakonodajnem predlogu, ki ga bo predstavila do leta 2017, uvede novo finančno ureditev, temelječo na ločeni proračunski vrstici v proračunu Unije in na popolni nadomestitvi prispevkov nacionalnih organov s pristojbinami, ki jih plačujejo tržni udeleženci;

28.  poziva organ, naj komunikacijo s Parlamentom o osnutkih nasvetov ali tehničnih standardov v zvezi s kalibracijo bonitetnih formul dopolni s popolnim opisom podatkov in metodologije, uporabljene pri kalibraciji;

°

°  °

29.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2016](15) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

25.2.2016

MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2014

(2015/2190(DEC))

Pripravljavec mnenja: Markus Ferber

POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  opozarja, da je bil Evropski parlament ključna gonilna sila pri prizadevanjih za vzpostavitev novega in celovitega evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) takoj po finančni krizi ter, kot del ESFS, pri ustanavljanju Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (organ ESMA) leta 2011;

2.  poudarja, da je vloga organa ESMA pri spodbujanju skupne nadzorne ureditve na notranjem trgu bistvena za zagotavljanje finančne stabilnosti, tesneje povezanega, preglednejšega, učinkovitejšega in varnejšega finančnega trga ter višje stopnje varstva potrošnikov v Uniji;

3.  poudarja, da je delo organa ESMA zgolj tehnične narave in da ključne politične odločitve sprejema zakonodajalec Unije;

4.  opozarja, da mora organ ESMA pri opravljanju svojih dejavnosti posebno pozornost nameniti ohranjanju varnosti in preudarnosti v finančnem sektorju, zagotavljanju skladnosti z zakonodajo Unije, spoštovanju načela sorazmernosti ter upoštevanju temeljnih načel notranjega trga finančnih storitev; poudarja, da si mora organ ESMA na podlagi tega prizadevati za nedvoumne, skladne, jasne in dovolj preproste rezultate;

5.  poudarja, da je zelo pomembno določbe, ki jih pripravi organ ESMA, oblikovati tako, da jih bodo lahko v enaki meri uporabljali tudi manjši subjekti;

6.  ugotavlja, da so po mnenju Evropskega računskega sodišča transakcije organa ESMA, povezane z letnimi računovodskimi izkazi za leto, ki se je končalo 31. decembra 2014, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

7.  poudarja, da je treba pri vseh vprašanjih, povezanih s sredstvi organa ESMA, zagotoviti, da bo mogoče vselej izpolnjevati mandat in da proračunske omejitve ne bodo določale praktičnih omejitev glede neodvisnega, zanesljivega in učinkovitega nadzora;

8.  priznava, da faza vzpostavljanja ESFS še vedno ni končana, in tako ugotavlja, da naloge, ki so že bile zaupane organu ESMA, pa tudi dodatne naloge, predvidene v potekajočem zakonodajnem delu, zahtevajo primerno raven kadrovskih virov, tako v smislu števila kot kvalifikacij, in sredstev, da se omogoči zadovoljiv nadzor; poudarja, da mora razširitev nalog pogosto pospremiti ustrezno povečanje sredstev, če želimo ohraniti kakovost nadzornega dela; vendar poudarja, da mora biti vsakršno morebitno povečanje sredstev organa ESMA podrobno pojasnjeno in po možnosti pospremljeno z ukrepi za racionalizacijo;

9.  poudarja, da mora organ ESMA sicer v celoti izvajati vse zadolžitve, vendar se mora natančno držati nalog, ki mu jih je naložil zakonodajalec Unije, in v praksi ne sme de facto širiti svojega mandata; poudarja, da mora organ ESMA pri opravljanju svojega dela in še zlasti pri pripravi tehničnih standardov in nasvetov o svojih dejavnostih pravočasno, redno in izčrpno obveščati Evropski parlament; obžaluje, da tega v preteklosti ni vedno počel;

10.  poudarja, da mora organ ESMA pri pripravi izvedbene zakonodaje, smernic, vprašanj in odgovorov ali podobnih ukrepih zmeraj spoštovati mandat, ki mu ga je podelil zakonodajalec Unije, in ne sme poskušati določati standardov na področjih, za katera zakonodajni postopki še potekajo;

11.  obžaluje, da organ ESMA ni dovolj pogosto in razumljivo seznanjal zakonodajalca Unije z vsemi podrobnostmi o delu, ki ga opravlja;

12.  obžaluje, da so bile informacije organa ESMA v več primerih na voljo državam članicam oziroma tretjim deležnikom, niso pa bile posredovane Parlamentu; poziva organ ESMA, naj sprejme učinkovite ukrepe, da bi odpravil takšno slabo upravljanje, in naj Parlament in države članice obravnava enakovredno, kar zadeva čas razkritja informacij in njihovo vsebino;

13.  zaključuje, da je mešana shema financiranja organa ESMA, ki se močno opira na prispevke pristojnih nacionalnih organov, nezadostna, neprilagodljiva, predstavlja veliko breme in morebiti ogroža neodvisnost organa; zato poziva Komisijo, naj v beli knjigi, predvideni za drugo četrtletje 2016, in v zakonodajnem predlogu, ki ga bo predstavila do leta 2017, uvede novo finančno ureditev, temelječo na ločeni proračunski vrstici v proračunu Unije in na popolni nadomestitvi prispevkov nacionalnih organov s pristojbinami, ki jih plačujejo tržni udeleženci;

14.  poziva organ ESMA, naj po zgledu Evropskega bančnega organa poveča preglednost in razkrije vsa dvoja srečanja s tretjimi deležniki;

15.  poziva organ ESMA, naj komunikacijo s Parlamentom o osnutkih nasvetov ali tehničnih standardih v zvezi s kalibracijo bonitetnih formul dopolni s popolnim opisom podatkov in metodologije, uporabljene pri tovrstnih kalibracijah.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

22.2.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

3

10

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bodil Valero

(1)

UL C 409, 9.12.2015, str. 255.

(2)

UL C 409, 9.12.2015, str. 255.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 409, 9.12.2015, str. 255.

(8)

UL C 409, 9.12.2015, str. 255.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

(11)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

Protokol (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije (UL C 115, 9.5.2008, str. 266).

(14)

Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).

(15)

Na ta dan sprejeta besedila, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov