Förfarande : 2015/2190(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0096/2016

Ingivna texter :

A8-0096/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.45
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0181

BETÄNKANDE     
PDF 298kWORD 102k
7.4.2016
PE 569.759v02-00 A8-0096/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2014

(2015/2190(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2014

(2015/2190(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2014, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0088/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG(4), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0096/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2014

(2015/2190(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2014, med myndighetens svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0088/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG(10), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0096/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2015

(2015/2190(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0096/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad myndigheten) för budgetåret 2014 uppgick dess slutliga budget för 2014 till 33 267 143 EUR, vilket innebär en ökning med 18,02 % jämfört med 2013 och beror på de ytterligare uppgifter som ålagts myndigheten.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2014 förklarat att man har uppnått rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper för budgetåret 2014 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

1.  Europaparlamentet påminner om att det varit en central drivkraft bakom insatserna för att skapa ett nytt och omfattande europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) i finanskrisens efterdyningar och i arbetet med att – som en del av detta system – inrätta myndigheten 2011.

2.  Europaparlamentet betonar att myndighetens roll i främjandet av en gemensam tillsynsordning på hela den inre marknaden är av avgörande betydelse för att trygga finansiell stabilitet och en mer integrerad, effektivare och säkrare finansmarknad, och en hög nivå av konsumentskydd i unionen.

3.  Europaparlamentet betonar att myndighetens arbete är rent tekniskt, och att viktiga politiska beslut är unionens lagstiftares befogenhet.

Kommentarer om räkenskapernas tillförlitlighet

4.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att de avgiftsbelopp som myndigheten debiterar de enheter som står under dess tillsyn och som redovisas som inkomster i den preliminära resultaträkningen grundades på beräknade kostnader och inte på de faktiska kostnaderna för tillsynsverksamheten. Parlamentet uppskattar att myndigheten under 2014 utvecklade en verksamhetsbaserad kostnadsmodell som ska ge en mer korrekt uppföljning av kostnaderna för tillsynsverksamheten. Parlamentet konstaterar vidare att myndigheten tillämpar denna modell från 2015 vilket får till följd att tillsynsavgifterna beräknas på de faktiska kostnaderna.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

5.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att myndigheten tog över ett antal it-ramkontrakt från sin föregångare Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR). Parlamentet noterar att dessa kontrakt avsåg värdskapet för myndighetens datacentraler och utvecklingen och underhållet av dess system. Parlamentet noterar bekymrat att it-kontrakten inte ersattes med nya upphandlingar i tid vilket har lett till att två kontrakt har förlängts utöver sin ursprungliga löptid. Parlamentet är bekymrat över att detta ledde till att myndigheten upphandlade it-tjänster, möbler och kontorsmaterial med hjälp av ett franskt centralt inköpsorgan (Union de Groupements d’Achats Publics – UGAP) till ett belopp av 956 000 EUR för 2014. Parlamentet betonar att användningen av UGAP inte var förenlig med budgetförordningen. Parlamentet uppskattar att myndigheten har slutat att sköta upphandling genom UGAP:s ramkontrakt och att den har ersatt it-ramkontrakten från CESR med sina egna.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

6.  Europaparlamentet noterar att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2014 resulterade i ett budgetgenomförande på 98,89 %, vilket innebär en ökning med 5,71 % jämfört med 2013 och tyder på att åtagandena gjordes punktligare. Parlamentet noterar att genomförandenivån för betalningsbemyndiganden låg på 81,16 %.

7.  Europaparlamentet noterar att den totala andelen förfallna anslag av de åtagandebemyndiganden som överförts från 2013 var 19 %. Parlamentet konstaterar att dessa förfallna anslag främst beror på försenade leveranser av beställda tjänster från entreprenörernas sida, det inställda köpet av licenser för ett stoppat projekt, svårigheterna med att genomföra ett kontrakt för inhyrd personal och övergången till det nya ramkontraktet för it-konsulttjänster.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

8.  Europaparlamentet fastställer från revisionsrättens rapport att nivån på åtagandebemyndiganden som överförts till 2015 var 45 % för avdelning III (driftsutgifter), vilket är en minskning på 13 % jämfört med 2013. Parlamentet inser att dessa överföringar framför allt avsåg it-tjänster och andra tjänster som utförts under 2014 och som inte betalats vid årets slut, tjänster som förväntas bli utförda under 2015 och ingångna kontrakt som är fleråriga.

Överföringar

9.  Europaparlamentet noterar att myndigheten minskade nivån på överföringarna 2014 genom att genomföra en grundlig kvartalsvis budgetgenomgång, liksom en månadsrapportering till den verkställande direktören, i syfte att säkerställa ett bättre och mer transparent budgetgenomförande.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

10.  Europaparlamentet noterar att myndigheten vid årets slut hade 167 anställda, jämfört med 139 föregående år. Parlamentet konstaterar från myndigheten att den strävar efter bästa möjliga könsbalans och geografiska balans, och att 24 nationaliter från EU/EEA nu finns representerade, med 55 % män och 45 % kvinnor bland de anställda.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

11.  Europaparlamentet uppskattar att myndigheten tillsammans med Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har utvecklat en policy för hantering av intressekonflikter för sin personal. Parlamentet noterar att denna policy antogs i mars 2015. Parlamentet noterar vidare att myndighetens tillsynsstyrelse i september 2014 antog en policy för hantering av intressekonflikter för andra än anställda. Parlamentet noterar att myndigheten varje år ska samla in och bedöma sin personals intresseförklaringar, införa informationsmöten för personal och nya personer och bedöma ad hoc-förklaringar som personalen sänt in, i syfte att öka medvetenheten om vikten av att undvika intressekonflikter.

12.  Europaparlamentet noterar att meritförteckningarna och intresseförklaringarna från myndighetens högsta ledning, röstberättigade ledamöter av tillsynsstyrelsen och medlemmar i intressentgruppen för värdepapper och marknader offentliggjorts på myndighetens webbplats.

13.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten 2014 i nära samarbete med EBA och Eiopa utvecklade en antibedrägeristrategi för perioden 2015-2017 och att genomförandet av denna kommer att öka myndighetens förmåga att förebygga, upptäcka, utreda och straffa möjliga bedrägerier.

14.  Europaparlamentet uppmanar myndigheter att göra som EBA i fråga om större transparens genom att informera om alla sina möten med tredjepartsintressenter.

Internrevision

15.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) genomförde en revision av it-styrning och projektledning och inledde en revision av hantering av intressenter och extern kommunikation. Parlamentet noterar att IAS i juni 2014 gjorde ett uppföljningsbesök och granskade genomförandet av myndighetens interna kontrollstandarder (ICS). Parlamentet noterar att IAS ansåg att sju av 14 rekommendationer redan var genomförda medan vissa av de utestående rekommendationerna hade översänts till IAS för avslutande och ska genomgå en ny granskning.

Övriga kommentarer

16.  Europaparlamentet noterar att myndigheten infört olika åtgärder för att hantera frågan om sena betalningar, vilka 2013 utgjorde 27 % av alla betalningar för mottagna varor och tjänster. Parlamentet konstaterar att dessa åtgärder ledde till att andelen sena betalningar minskade till mindre än 1 % under 2015.

17.  Europaparlamentet konstaterar att myndighetens årsrapporter skulle kunna spela en viktig roll för efterlevnaden när det gäller transparens, ansvarstagande och integritet. Parlamentet uppmanar myndigheten att införa ett standardkapitel i sin årsrapport om dessa principer.

18.  Europaparlamentet noterar att myndigheten efter sina diskussioner med värdmedlemsstaten började kräva momsåterbetalningar enligt protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier(13) och rådets momsdirektiv(14). Parlamentet konstaterar att ett förfarande för att kräva momsåterbetalningar infördes 2013, vilket innebär att de finansiella aktörerna engageras tidigt i lämpliga processer. Parlamentet konstaterar att till följd av denna åtgärd har ett kvartalsvis förfarande för återkrav och återbetalning av moms införts från och med 2014, vilket därmed har löst frågan om momsåterkrav.

19.  Europaparlamentet betonar att myndigheten i samband med utövandet av sin verksamhet särskilt måste uppmärksamma säkerställandet av finanssektorns säkerhet och sundhet, och garantera överensstämmelse med unionslagstiftningen samt respekt för proportionalitetsprincipen och de grundläggande principerna för den inre marknaden för finansiella tjänster. Parlamentet understryker att myndigheten utifrån dessa förutsättningar måste sträva efter att uppnå resultat som är otvetydiga, konsekventa, enhetliga och inte onödigt komplicerade.

20.  Europaparlamentet påpekar att det är särskilt viktigt att bestämmelser som utarbetas av myndigheten är utformade på ett sätt som gör att de lika väl kan tillämpas av mindre enheter.

21.  Europaparlamentet betonar att det i allt som rör myndighetens resurser måste säkerställas att mandatet kan utföras konsekvent, och att budgetbegränsningar inte är utslagsgivande för hur en oberoende, tillförlitlig och effektiv tillsyn praktiskt ska begränsas.

22.  Europaparlamentet inser att inrättningsfasen för ESFS ännu inte har slutförts, och betonar därför att de uppgifter som redan anförtrotts myndigheten, liksom ytterligare uppgifter som planeras inom ramen för det pågående lagstiftningsarbetet, kräver en tillräckligt stor personalstyrka, i fråga om såväl antal som kvalifikationer, och finansiering för att en tillfredsställande tillsyn ska bli möjlig. Parlamentet understryker att om kvaliteten på tillsynsarbetet ska kunna upprätthållas är det ofta så att en tilldelning av fler uppgifter måste gå hand i hand med ökade resurser. Parlamentet betonar dock att alla eventuella ökningar av myndighetens resurser måste förklaras utförligt och åtföljas av rationaliseringsåtgärder om detta är möjligt.

23.  Europaparlamentet betonar att myndigheten måste se till att alla uppdrag utförs till fullo, och samtidigt noggrant hålla sig till de uppgifter den tilldelats av unionens lagstiftare och inte försöka att i praktiken bredda sitt mandat utöver dessa uppgifter. Parlamentet betonar att myndigheten i samband med utförandet av sin verksamhet, i synnerhet utarbetandet av tekniska standarder och teknisk rådgivning, i god tid och regelbundet måste ge Europaparlamentet fullständig information om sin verksamhet. Parlamentet beklagar att detta tidigare inte alltid har skett.

24.  Europaparlamentet betonar att myndigheten vid utarbetandet av genomförandelagstiftning, riktlinjer, frågor och svar eller liknande åtgärder alltid måste respektera det mandat som unionens lagstiftare har tilldelat myndigheten, och inte sträva efter att fastställa standarder på områden där lagstiftningsförfaranden fortfarande pågår.

25.  Europaparlamentet beklagar att myndigheten inte har klarat av att ge unionens lagstiftare tillräcklig och heltäckande information om alla detaljer i dess pågående arbete.

26.  Europaparlamentet beklagar att det flera gånger har hänt att information från myndigheten gjorts tillgänglig för medlemsstater eller tredjepartsintressenter men inte till parlamentet. Parlamentet uppmanar myndigheten att vidta effektiva åtgärder för att få ett slut på detta administrativa missförhållande och behandla parlamentet och medlemsstaterna på samma sätt både när det gäller innehållet i och tidpunkten för tillhandahållandet av information.

27.  Europaparlamentet drar slutsatsen att myndighetens blandade finanseringsarrangemang, som i hög grad är beroende av bidrag från nationella behöriga myndigheter, är otillräckligt, oflexibelt och tungrott och utgör ett potentiellt hot mot myndighetens oberoende ställning. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att i den vitbok som är planerad till andra kvartalet 2016 och i ett lagstiftningsförslag som ska läggas fram senast 2017 lansera ett annat finansieringsarrangemang som baseras på en separat budgetpost i unionens budget och ett fullständigt ersättande av bidragen från nationella myndigheter med avgifter som betalas av marknadsaktörerna.

28.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att komplettera sin information till parlamentet om förslag till rådgivning eller tekniska standarder i samband med kalibreringen av tillsynsformler med en fullständig beskrivning av de uppgifter och den metod som används vid sådana kalibreringar.

°

°  °

29.  När det gällerandra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](15) [om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll].).

25.2.2016

YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor

till budgetkontrollutskottet

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2014

(2015/2190(DEC))

Föredragande av yttrande: Markus Ferber

FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet har varit en viktig drivkraft i samband med insatserna för att skapa ett nytt och övergripande europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) i finanskrisens efterdyningar och i samband med arbetet med att – som en del av detta system – inrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) 2011.

2.  Europaparlamentet betonar att Esmas roll i främjandet av en gemensam tillsynsordning på hela den inre marknaden är av avgörande betydelse för att trygga finansiell stabilitet och en mer integrerad, effektivare och säkrare finansmarknad, och en hög nivå av konsumentskydd i unionen.

3.  Europaparlamentet betonar att Esmas arbete är av rent teknisk karaktär och att det är unionens lagstiftare som har befogenhet att fatta viktiga politiska beslut.

4.  Europaparlamentet betonar att Esma i samband med utövandet av sin verksamhet särskilt måste uppmärksamma säkerställandet av finanssektorns säkerhet och sundhet, och garantera överensstämmelse med unionslagstiftningen och respekt för proportionalitetsprincipen och de grundläggande principerna för den inre marknaden för finansiella tjänster. Parlamentet understryker att Esma utifrån dessa förutsättningar måste sträva efter att uppnå resultat som är otvetydiga, konsekventa, enhetliga och inte onödigt komplicerade.

5.  Europaparlamentet påpekar att det är särskilt viktigt att bestämmelser som utarbetas av Esma är utformade på ett sätt som gör att de lika väl kan tillämpas av mindre enheter.

6.  Europaparlamentet noterar att Europeiska revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger till grund för Esmas årliga räkenskaper avseende det budgetår som löpte ut den 31 december 2014 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

7.  Europaparlamentet betonar att det i allt som rör Esmas resurser måste säkerställas att mandatet kan utföras kontinuerligt och att budgetbegränsningar inte är utslagsgivande för hur en oberoende, tillförlitlig och effektiv tillsyn praktiskt ska begränsas.

8.  Europaparlamentet inser att inrättningsfasen för ESFS ännu inte har slutförts, och betonar därför att de uppgifter som redan anförtrotts Esma, liksom ytterligare uppgifter som planeras inom ramen för det pågående lagstiftningsarbetet, kräver en tillräckligt stor personalstyrka, i fråga om såväl antal som kvalifikationer, och finansiering för att en tillfredsställande tillsyn ska bli möjlig. Parlamentet understryker att om kvaliteten på tillsynsarbetet ska kunna bibehållas är det ofta så att en tilldelning av fler uppgifter måste gå hand i hand med ökade resurser. Parlamentet betonar dock att alla eventuella ökningar av Esmas resurser måste förklaras utförligt och åtföljas av rationaliseringsåtgärder om detta är möjligt.

9.  Europaparlamentet betonar att Esma måste se till att alla uppdrag utförs till fullo, och samtidigt noggrant hålla sig till de uppgifter den tilldelats av unionens lagstiftare och inte försöka att i själva verket bredda sitt mandat utöver dessa uppgifter. Parlamentet betonar att Esma i samband med utövandet av sin verksamhet, i synnerhet utarbetandet av tekniska standarder och teknisk rådgivning, i tid och regelbundet måste ge Europaparlamentet övergripande information om sin verksamhet. Parlamentet beklagar att detta tidigare inte alltid har skett.

10.  Europaparlamentet betonar att Esma vid utarbetandet av genomförandelagstiftning, riktlinjer, frågor och svar eller liknande åtgärder alltid måste respektera det mandat som unionens lagstiftare har tilldelat myndigheten, och inte sträva efter att fastställa standarder på områden där lagstiftningsförfaranden fortfarande pågår.

11.  Europaparlamentet beklagar att Esma inte har klarat av att ge unionens lagstiftare tillräcklig och heltäckande information om alla detaljer i dess pågående arbete.

12.  Europaparlamentet beklagar att det flera gånger har hänt att information från Esma gjorts tillgänglig för medlemsstater eller tredjepartsintressenter men inte till parlamentet. Parlamentet uppmanar Esma att vidta effektiva åtgärder för att få ett slut på detta administrativa missförhållande och behandla parlamentet och medlemsstaterna på samma sätt både när det gäller innehållet i och tidpunkten för tillhandahållandet av information.

13.  Europaparlamentet drar slutsatsen att Esmas blandade finanseringsarrangemang, som i hög grad är beroende av bidrag från nationella behöriga myndigheter, är otillräckligt, oflexibelt och tungrott och utgör ett potentiellt hot mot myndighetens oberoende ställning. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att i den vitbok som är planerad till andra kvartalet 2016 och i ett lagstiftningsförslag som ska läggas fram senast 2017 lansera ett annat finansieringsarrangemang som baseras på en separat budgetpost i unionens budget och ett fullständigt ersättande av bidragen från nationella myndigheter med avgifter som betalas av marknadsaktörerna.

14.  Europaparlamentet uppmanar Esma att göra som Europeiska bankmyndigheten i fråga om större transparens genom att informera om alla sina möten med tredjepartsintressenter.

15.  Europaparlamentet uppmanar Esma att komplettera sin information till parlamentet om förslag till rådgivning eller tekniska standarder i samband med kalibreringen av tillsynsformler med en fullständig beskrivning av de uppgifter och den metod som används vid sådana kalibreringar.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

22.2.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

3

10

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Agea

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 255.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 255.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 255.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 255.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier (EUT C 115, 9.5.2008, s. 266).

(14)

Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).

(15)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2016)0000.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy