Διαδικασία : 2015/2196(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0097/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0097/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.62
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0198

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 690kWORD 131k
7.4.2016
PE 571.627v02-00 A8-0097/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2196(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2196(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν(4), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0097/2016),

1.  αναβάλλει την απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2196(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν(10), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0097/2016),

1.  αναβάλλει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2196(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0097/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης («η Κοινή Επιχείρηση») συστάθηκε τον Μάρτιο του 2007 για περίοδο 35 ετών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της Κοινής Επιχείρησης είναι η Ευρατόμ, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη της Ευρατόμ, καθώς και τρίτες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με την Ευρατόμ στον τομέα της ελεγχόμενης πυρηνικής σύντηξης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα τον Μάρτιο του 2008,

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014 («έκθεση του Συνεδρίου»), οι ετήσιοι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης για το 2014 παρέχουν πιστή εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2014 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της·

2.  σημειώνει ότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα οφείλουν να καταρτίζουν ετησίως έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση, και ότι οι πληροφορίες που παρείχε η κοινή επιχείρηση στην έκθεση αυτή δεν ήταν εναρμονισμένες και σε πολλές περιπτώσεις εμφάνιζαν ελλείψεις· σημειώνει ότι η Επιτροπή πρέπει να παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης·

3.  σημειώνει ότι η έκθεση του Συνεδρίου εστιάζει στο γεγονός ότι με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν στις 7 Ιουλίου 2010(13) εγκρίθηκε ποσό 6 600 000 000 EUR (σε τιμές του 2008) για την εισφορά της Κοινής Επιχείρησης κατά το στάδιο κατασκευής του έργου ITER· σημειώνει ότι το εν λόγω ποσό, το οποίο αντιστοιχεί σε διπλασιασμό των αρχικώς προϋπολογισθεισών δαπανών για αυτό το στάδιο του έργου, δεν περιλάμβανε ποσό ύψους 663 000 000 EUR το οποίο είχε προτείνει η Επιτροπή το 2010 για την κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων δαπανών· αναγνωρίζει ότι ο οργανισμός ITER έχει δημιουργήσει ένα αποθεματικό ταμείο, προκειμένου να υπάρχει ένας σαφέστερος μηχανισμός μέσω του οποίου θα αποζημιώνονται οι εγχώριοι οργανισμοί για τυχόν αλλαγές στον σχεδιασμό και θα παρέχονται κίνητρα για την υιοθέτηση λύσεων, σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης, με τις οποίες θα ελαχιστοποιείται το κόστος, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση της διαχείρισης του ITER το 2013(14)· θεωρεί ότι η σημαντική αύξηση του κόστους του έργου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο άλλα προγράμματα που επίσης χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, και αντίκειται στην αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας·

4.  σημειώνει με ανησυχία ότι η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Κοινής Επιχείρησης συνεπάγεται ότι το ποσό της εισφοράς κατά το στάδιο κατασκευής του έργου από την Κοινή Επιχείρηση εκτίθεται σε σημαντικούς κινδύνους αύξησης· παρατηρεί ότι οι κίνδυνοι αυτοί απορρέουν κυρίως από αλλαγές στην εμβέλεια των παραδοτέων του έργου, καθώς και από καθυστερήσεις στο ισχύον χρονοδιάγραμμα, το οποίο θεωρείται μη ρεαλιστικό, και ότι η έγκριση ενός νέου σχεδίου δράσης του οργανισμού ITER, το οποίο θα περιλαμβάνει το πεδίο εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος («νέο σχέδιο δράσης του ITER»), από το Συμβούλιο του οργανισμού ITER («Συμβούλιο του ITER»), η οποία είχε προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2015, αναβλήθηκε έως τον Νοέμβριο του 2015, και πλέον προβλέπεται για τα μέσα του 2016· σημειώνει, επιπλέον, ότι κατά τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου, η Κοινή Επιχείρηση εκτιμούσε ότι η χρονική απόκλιση όσον αφορά το στάδιο κατασκευής του έργου θα ήταν τουλάχιστον 43 μήνες· αναγνωρίζει ότι η Κοινή Επιχείρηση έχει ήδη υιοθετήσει μια αυστηρή πολιτική όσον αφορά τα ανωτέρω και δεν προχωρά σε ενέργειες ανάθεσης συμβάσεων έως ότου οι προδιαγραφές για τις συμβάσεις κριθούν σχετικά σταθερές· σημειώνει, επιπλέον, ότι η Κοινή Επιχείρηση έχει αναθεωρήσει τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης συμβάσεων για όλα τα συστήματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι είναι ορθή η διάρκεια των δραστηριοτήτων και οι προβλεπόμενες εργασίες μπορούν να υλοποιηθούν με τους διαθέσιμους πόρους εντός του οργανισμού(15)·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι η πλέον πρόσφατη εκτίμηση του ελλείμματος (έκτακτες δαπάνες) έως την ολοκλήρωση του σταδίου κατασκευής του έργου, όπως υπολογίστηκε από την Κοινή Επιχείρηση τον Νοέμβριο του 2014, ανερχόταν σε 428 000 000 EUR (σε τιμές του 2008)· αναγνωρίζει ότι η Κοινή Επιχείρηση καταρτίζει επί του παρόντος μια πιο ακριβή και επικαιροποιημένη εκτίμηση, με μέτρα περιορισμού του κόστους, και ότι ο έλεγχος των δαπανών θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα σε επίπεδο γενικής διαχείρισης του έργου υπό την ηγεσία του νέου γενικού διευθυντή του οργανισμού ITER· επισημαίνει ότι, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού που πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2016, η Επιτροπή δήλωσε δημοσίως ότι «απορρίπτει» την πρόταση σχεδίου δράσης που υποβλήθηκε από τον νέο γενικό διευθυντή του οργανισμού ITER· σημειώνει, επιπλέον, ότι η Κοινή Επιχείρηση έχει θέσει σε εφαρμογή ένα κεντρικό σύστημα για τη διαχείριση των δεδομένων κοστολόγησης, ώστε να διατηρείται υπό στενό έλεγχο η εξέλιξη του προϋπολογισμού και να παρακολουθούνται οι αποκλίσεις του κόστους σε τακτική βάση(16)·

6.  παροτρύνει τον νέο γενικό διευθυντή του οργανισμού ITER να παρουσιάσει δημοσίως το νέο σχέδιο δράσης του ITER· αναμένει ότι το νέο σχέδιο δράσης του ITER θα αποφεύγει σαφώς κάθε περαιτέρω καθυστέρηση ή αύξηση κόστους στο έργο ITER·

7.  καλεί την Κοινή Επιχείρηση να συμμετάσχει ενεργά στο νέο σχέδιο δράσης του ITER, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο εφαρμογής του έργου· αναμένει ότι το νέο σχέδιο δράσης του ITER θα περιλαμβάνει επιπροσθέτως μέτρα για την αντιμετώπιση όλων των παρατηρήσεων που έχουν διατυπωθεί από το Συνέδριο·

8.  αναγνωρίζει ότι η Κοινή Επιχείρηση εξακολουθεί να αναπτύσσει ένα κεντρικό και ενιαίο σύστημα για την ενοποίηση όλων των επιχειρησιακών δεδομένων και την τακτική παρακολούθηση και τον έλεγχο των εκτιμήσεων, των δαπανών και των αποκλίσεων· υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης ενός τέτοιους συστήματος· σημειώνει, επιπλέον, ότι η Κοινή Επιχείρηση δεν έχει επικαιροποιήσει την αποτίμηση της εισφοράς της Κοινής Επιχείρησης στο έργο ITER μετά την ολοκλήρωση του σταδίου κατασκευής· αναγνωρίζει ότι η Κοινή Επιχείρηση διαθέτει ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του κόστους στο επίπεδο των διακανονισμών ανάθεσης συμβάσεων και στο επίπεδο του συστήματος, αν και κατά τη χρονική στιγμή του ελέγχου δεν ήταν ακόμη διαθέσιμα όλα τα δεδομένα στο επίπεδο 6 (συμβάσεις)· αναγνωρίζει ότι η Κοινή Επιχείρηση εκτίμησε το κόστος όσον αφορά τα έργα σε επίπεδο επιμέρους ομάδων έργου και όχι με συγκεντρωτικό και ομοιόμορφο τρόπο· σημειώνει ότι η Κοινή Επιχείρηση χρησιμοποιεί μια σειρά από εργαλεία διαχείρισης δεδομένων για τη διατήρηση και τη διαχείριση των επιχειρησιακών και των χρηματοοικονομικών της δεδομένων, τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε ένα κεντρικό ολοκληρωμένο σύστημα υποβολής εκθέσεων, και ότι συνεχίζονται οι εργασίες για τη βελτίωση του συστήματός της για τη διαχείριση των δεδομένων κόστους και των αποκλίσεων·

9.  διαπιστώνει ότι, ως αποτέλεσμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει επί του παρόντος το έργο ITER, ο νέος γενικός διευθυντής του οργανισμού ITER υπέβαλε στο Συμβούλιο του ITER σχέδιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των βασικών εμποδίων τα οποία επηρεάζουν επί του παρόντος την εξέλιξη του έργου· σημειώνει, επιπλέον, ότι, όσον αφορά την Κοινή Επιχείρηση, ο νέος ασκών χρέη διευθυντή κατάρτισε ένα σχέδιο δράσης για την Κοινή Επιχείρηση, το οποίο υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό το σχέδιο δράσης του οργανισμού ITER· αντιλαμβάνεται ότι ο ασκών χρέη διευθυντή της Κοινής Επιχείρησης υπέβαλε το σχέδιο δράσης στο διοικητικό συμβούλιο της Κοινής Επιχείρησης τον Μάρτιο του 2015, οπότε και έγινε πλήρως αποδεκτό, και ότι το σχέδιο δράσης της Κοινής Επιχείρησης συμπληρώνει το σχέδιο δράσης του οργανισμού ITER ως προς ορισμένα σημεία και προσδιορίζει περαιτέρω βελτιώσεις στη λειτουργία της Κοινής Επιχείρησης· παρατηρεί ότι, κατά τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου, δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί ο καθορισμός των πρακτικών μέτρων για την υλοποίηση αμφότερων των σχεδίων δράσης· σημειώνει, επιπλέον, ότι από τον Μάρτιο του 2015, τα εν λόγω σχέδια δράσης υλοποιούνται και παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς από τον οργανισμό ITER και την Κοινή Επιχείρηση, και αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτιώσεις·

10.  σημειώνει ότι το Συμβούλιο του ITER ενέκρινε επίσης ένα πρόγραμμα εργασίας για τον οργανισμό ITER για την περίοδο 2016-2017, μαζί με μια σειρά από ορόσημα που πρέπει να επιτευχθούν κατά τα έτη αυτά· ζητεί από την Κοινή Επιχείρηση να παρουσιάσει αναλυτικότερα αυτά τα ορόσημα στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

11.  επισημαίνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός για το 2014 που ήταν διαθέσιμος προς εκτέλεση περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 1 168 800 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών 576 600 000 EUR· τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ήταν 100% και 88,5% αντίστοιχα· σημειώνει, ωστόσο, ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ως προς τον αρχικό προϋπολογισμό για το 2014 ανήλθε σε 73%·

12.  παρατηρεί ότι, όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, το 23% εκτελέστηκε μέσω άμεσων επιμέρους αναλήψεων υποχρεώσεων, ενώ το λοιπό 77% εκτελέστηκε μέσω συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων· παρατηρεί ότι το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης ανά επιμέρους ανάληψη υποχρεώσεων εξηγείται από την συνολική χρονική απόκλιση όσον αφορά το έργο ITER και τα πολλαπλά αιτήματα τροποποιήσεων από πλευράς του οργανισμού ITER·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

13.  επισημαίνει ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και τα περισσότερα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των βοηθητικών οργάνων του έχουν δημοσιευτεί στον ιστότοπο της Κοινής Επιχείρησης· σημειώνει, επιπλέον, ότι, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη που δεν δημοσιεύουν τα βιογραφικά σημειώματά τους δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης εγγράφων της Κοινής Επιχείρησης, το οποίο περιέχει τα έγγραφα του διοικητικού συμβουλίου(17)·

Συμφωνία φιλοξενίας

14.  αντιλαμβάνεται ότι η Κοινή Επιχείρηση αντιμετώπιζε θετικά την πρόταση του Βασιλείου της Ισπανίας για χρήση νέων εγκαταστάσεων από κοινού με έναν ισπανικό φορέα· παρατηρεί, ωστόσο, ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία, καθότι, έπειτα από ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητο εξωτερικό αρχιτέκτονα, ο διαθέσιμος χώρος κρίθηκε ακατάλληλος(18)· παροτρύνει την Κοινή Επιχείρηση να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την έκβαση των πρόσφατων διαπραγματεύσεων για τη σύναψη νέας σύμβασης όσον αφορά το κτίριο στο οποίο φιλοξενείται επί του παρόντος·

Συνθήκες εργασίας

15.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι η Κοινή Επιχείρηση δεν έχει εγκρίνει ακόμη στο σύνολό τους τούς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· σημειώνει με ανησυχία ότι η Κοινή Επιχείρηση στηρίχθηκε σε δύο μεταβατικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί το νομικό κενό εν αναμονή της επίσημης έγκρισης των εκκρεμών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· σημειώνει, ωστόσο, ότι έχει πραγματοποιηθεί πρόοδος σε αυτό τον τομέα· παροτρύνει την Κοινή Επιχείρηση να αντιμετωπίσει επειγόντως το πρόβλημα αυτό· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις περαιτέρω εξελίξεις και την κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή(19)·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

16.  σημειώνει ότι, το 2014, το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου («ΚΕΕ») της Κοινής Επιχείρησης πραγματοποίησε έλεγχο όσον αφορά την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμβάσεων και επισήμανε την ύπαρξη παραγόντων υψηλού κινδύνου, όπως το πρώιμο στάδιο στο οποίο βρισκόταν ο σχεδιασμός ορισμένων δραστηριοτήτων του ITER, ο μεγάλος αριθμός αιτημάτων για αλλαγές στο έργο, το μη ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα του έργου και η καθυστέρηση στην υλοποίηση δραστηριοτήτων· παρατηρεί ότι είναι δεν είναι εύκολο για την Κοινή Επιχείρηση να περιορίσει αποτελεσματικά ορισμένους από αυτούς τους κινδύνους, δεδομένου ότι αφορούν τον οργανισμό ITER· σημειώνει, επιπλέον, ότι στο πλαίσιο της εξέτασης διαπιστώθηκε επίσης η ανάγκη για ισχυρότερους ελέγχους και αλλαγές σε διαδικασίες, συγκεκριμένα όσον αφορά τον έλεγχο της διαχείρισης και των αλλαγών, τη χρηματοοικονομική διαχείριση συμβάσεων και τη διαχείριση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης·

17.  σημειώνει με ανησυχία, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων σε εταιρικό επίπεδο εντόπισε δέκα νέους κινδύνους το 2014· σημειώνει ότι από τις 32 δράσεις που έχουν προσδιοριστεί για την αντιμετώπιση των έξι κινδύνων ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, 13 είχαν υλοποιηθεί, εννέα βρίσκονταν σε εξέλιξη, μία ακυρώθηκε ως παρωχημένη και εννέα δεν είχαν ξεκινήσει κατά τον χρόνο του ελέγχου·

18.  διαπιστώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) της Επιτροπής διενήργησε περιορισμένο έλεγχο επί της διαχείρισης των συμβάσεων και επισήμανε ότι η Κοινή Επιχείρηση μετατρέπεται από οργανισμό προσανατολισμένο κατά κύριο λόγο στη σύναψη συμβάσεων, σε οργανισμό που ασχολείται κατά κύριο λόγο με τη διαχείριση συμβάσεων· παρατηρεί ότι ο έλεγχος κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η Κοινή Επιχείρηση σημειώνει πρόοδο στην καθιέρωση ελέγχων σε επίπεδο οντότητας για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την υλοποίηση των συμβάσεων· παρατηρεί, ωστόσο, ότι εντόπισε ορισμένους τομείς στους οποίους οι εφαρμοζόμενες δικλίδες ελέγχου δεν είναι ακόμη αρκετά ανεπτυγμένες, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των τροποποιήσεων στις συμβάσεις και των απρόβλεπτων δαπανών·

Επιχειρησιακές συμβάσεις και επιχορηγήσεις

19.  αντιλαμβάνεται, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι οι διαδικασίες με διαπραγμάτευση αποτελούσαν το 58% από τις 67 διαδικασίες σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων που κινήθηκαν το 2014, καθώς και ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων·

20.  εκφράζει την ανησυχία του για τη διαπίστωση στο πλαίσιο της έκθεσης του Συνεδρίου ότι, εξαιρουμένης μίας περίπτωσης, η Κοινή Επιχείρηση δεν γνωστοποίησε το ποσό που διατέθηκε σε διάφορες συμβάσεις από τον ανώτατο προϋπολογισμό ύψους 6 600 000 000 EUR κατά τον χρόνο κίνησης της διαδικασίας, και δεν ανέφερε την αξία για την εκτίμηση κατά την ολοκλήρωση (EAC) αυτών των δραστηριοτήτων· υπενθυμίζει στην Κοινή Επιχείρηση ότι αυτά τα πληροφοριακά στοιχεία είναι ουσιώδους σημασίας για τον υπολογισμό των αποκλίσεων κόστους από τον ανώτατο προϋπολογισμό· σημειώνει, επιπλέον, ότι σε μία περίπτωση, η απόκλιση της αξίας της ανατεθείσας σύμβασης από το βασικό επίπεδο κόστους ήταν 29%, και ότι η συγκεκριμένη απόκλιση δεν αναφέρθηκε στην έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης· προτρέπει την Κοινή Επιχείρηση να είναι διαφανής και να τηρεί αυστηρά τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

21.  σημειώνει με ανησυχία ότι η έκθεση του Συνεδρίου αναφέρεται σε ελλείψεις που εντοπίστηκαν όσον αφορά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών από την επιτροπή αξιολόγησης· παρατηρεί ότι, σε μία περίπτωση, δεν ελήφθησαν υπόψη κατά την αξιολόγηση ούτε τα δικαιώματα προαίρεσης της σύμβασης, τα οποία αντιστοιχούσαν σε 32 000 000 EUR, ούτε οι πρόσθετες δαπάνες που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν· σημειώνει ότι, σε μία άλλη περίπτωση, δεν έγινε αντιπαραβολή των προσφορών ούτε με το ποσό που είχε διατεθεί από τον ανώτατο προϋπολογισμό ούτε με το βασικό επίπεδο κόστους· επισημαίνει ότι οι εκθέσεις της επιτροπής αξιολόγησης δεν ανέφεραν την εκτίμηση κατά την ολοκλήρωση (EAC) για αυτές τις συμβάσεις, για καμία από τις διαδικασίες που ελέγχθηκαν·

22.  σημειώνει ότι η εκτέλεση ορισμένων διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων επηρεάστηκε αρνητικά από καθυστερήσεις, και ότι σε μία διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, η Κοινή Επιχείρηση χρειάστηκε να συμπεριλάβει μια απρόβλεπτη και εκτός προϋπολογισμού δραστηριότητα στο πρόγραμμα εργασίας του 2014, με αποτέλεσμα να συναφθεί πρόσθετη σύμβαση ύψους 2 880 000 EUR· παρατηρεί ότι, σε μία διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, η αξιολόγηση των τεχνικών κριτηρίων ανάθεσης, από την πλευρά της επιτροπής αξιολόγησης στο πλαίσιο της σχετικής έκθεσης, ήταν πολύ γενική και τα σχόλια που έγιναν δεν ήταν αρκούντως λεπτομερή ώστε να δικαιολογούν τη βαθμολογία που δόθηκε· σημειώνει, επιπλέον, ότι σε τρεις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης, μολονότι η Κοινή Επιχείρηση δημοσίευσε τις σχετικές προκηρύξεις και προέβη σε μια σειρά ενεργειών προπαρασκευής των δημόσιων συμβάσεων, δεν δημοσιοποίησε τις συμβάσεις μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, ώστε να ενισχύσει τη δημοσιότητα και τον ανταγωνισμό, όπως συνιστά ο οδηγός της Επιτροπής για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων·

Γενικός έλεγχος και παρακολούθηση των επιχειρησιακών συμβάσεων και των επιχορηγήσεων

23.  αναγνωρίζει ότι τα σχέδια δράσης που ενέκρινε η Κοινή Επιχείρηση, σε συνέχεια των εσωτερικών ελέγχων σχετικά με τα χρηματοοικονομικά κυκλώματα, τη διαχείριση των επιχορηγήσεων και τις συμβάσεις εμπειρογνωμόνων, είχαν υλοποιηθεί τον Μάρτιο του 2015, είτε πλήρως είτε ως επί το πλείστον· σημειώνει επίσης ότι, για 29 από τις 46 συστάσεις που βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη, η προθεσμία εφαρμογής είχε παρέλθει όσον αφορά τα σχέδια δράσης που ενέκρινε η Κοινή Επιχείρηση σε συνέχεια των εσωτερικών ελέγχων που διενεργήθηκαν·

24.  παρατηρεί ότι οι εκ των υστέρων έλεγχοι επί των επιχορηγήσεων δεν είχαν ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου του Συνεδρίου·

Νομικό πλαίσιο

25.  επισημαίνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι η Κοινή Επιχείρηση δεν έχει τροποποιήσει ακόμη τους δημοσιονομικούς κανόνες της προκειμένου να ενσωματωθούν οι μεταβολές που επέφεραν ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός(20) και ο δημοσιονομικός κανονισμός-πλαίσιο για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού(21)· αναγνωρίζει ότι η Κοινή Επιχείρηση έχει λάβει μέτρα και έχει ξεκινήσει διάλογο με την Επιτροπή για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού(22)· ζητεί από την Κοινή Επιχείρηση να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ζήτημα αυτό·

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και βιομηχανική πολιτική

26.  αντιλαμβάνεται ότι η Κοινή Επιχείρηση θεωρεί ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι αποτελεσματικά για τον μετριασμό των κινδύνων και την ενίσχυση του ανταγωνισμού· σημειώνει ότι, όσον αφορά τη βιομηχανική πολιτική, η Κοινή Επιχείρηση έχει εφαρμόσει τις 24 από τις 32 δράσεις που προβλέπονταν έως τα τέλη του οικονομικού έτους 2014(23)·

27.  διαπιστώνει ότι η Κοινή Επιχείρηση έχει λάβει μέτρα όσον αφορά τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης της διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγεται σε τομείς εκτός της σύντηξης· σημειώνει, επιπλέον, ότι η Κοινή Επιχείρηση προοριζόταν να αναπτύξει ορισμούς και μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό των εφαρμογών της σύντηξης· υπενθυμίζει την εξαιρετική σημασία του ζητήματος αυτού· ζητεί από την Κοινή Επιχείρηση να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ζήτημα αυτό(24).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 33.

(2)

  ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 34.

(3)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

  ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 58.

(5)

  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(6)

  ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(7)

  ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 33.

(8)

  ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 34.

(9)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(10)

  ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 58.

(11)

  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(12)

  ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(13)

  Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την κατάσταση του ITER, της 7ης Ιουλίου 2010 (αριθ. εγγράφου 11902/10).

(14)

Έκθεση επακολούθησης για την απαλλαγή για το 2013.

(15)

  Έκθεση επακολούθησης για την απαλλαγή για το 2013

(16)

  Έκθεση επακολούθησης για την απαλλαγή για το 2013

(17)

  Έκθεση επακολούθησης για την απαλλαγή για το 2013

(18)

  Έκθεση επακολούθησης για την απαλλαγή για το 2013

(19)

  Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του ITER, σ. 104, και Έκθεση επακολούθησης για την απαλλαγή για το 2013

(20)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(21)

  ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(22)

  Έκθεση επακολούθησης για την απαλλαγή για το 2013

(23)

  Έκθεση επακολούθησης για την απαλλαγή για το 2013

(24)

  Έκθεση επακολούθησης για την απαλλαγή για το 2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου