Menetlus : 2015/2196(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0097/2016

Esitatud tekstid :

A8-0097/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.62
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0198

RAPORT     
PDF 281kWORD 93k
7.4.2016
PE 571.627v02-00 A8-0097/2016

ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2196(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Marian-Jean Marinescu

MUUDATUSED
 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2196(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 27. märtsi 2007. aasta otsust 2007/198/Euratom (millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised)(4), eriti selle artikli 5 lõiget 3,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(6),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0097/2016),

1.  lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte direktori tegevusele ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2196(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 27. märtsi 2007. aasta otsust 2007/198/Euratom (millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised)(10), eriti selle artikli 5 lõiget 3,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(12),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0097/2016),

1.  lükkab edasi ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2196(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0097/2016),

A.  arvestades, et ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte“) loodi 2007. aasta märtsis 35 aasta pikkuseks perioodiks;

B.  arvestades, et ühisettevõtte liikmeteks on Euratom, mida esindab Euroopa Komisjon, Euratomi liikmesriigid ja kolmandad riigid, kes on sõlminud Euratomiga koostöölepingu juhitava termotuumasünteesi alal;

C.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvalt töötamist 2008. aasta märtsis;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et kontrollikoja aruandes ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) tõdetakse, et ühisettevõtte 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjade sätetele;

2.  märgib, et institutsioonid ja asutused peavad igal aastal koostama eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruande ning et ühisettevõtte aruandes esitatud teave ei olnud piisavalt sidus ja tihti oli see ka lünklik; märgib, et komisjon peab koostama nimetatud aruande olemuse ja sisu kohta suunised;

3.  märgib, et kontrollikoja aruandes rõhutatakse, et 7. juulil 2010 vastu võetud nõukogu järeldustes(13) kiideti heaks ühisettevõtte rahaline sissemakse ITERi projekti ehitusetappi summas 6 600 000 000 eurot (2008. aasta hindades); märgib, et nimetatud summa, mis kahekordistas sellele projekti etapile algselt ette nähtud eelarvelised kulutused, ei sisaldanud komisjoni poolt võimalike ettenägematute kulude katmiseks 2010. aastal soovitatud 663 000 000 eurot; võtab teadmiseks, et ITERi organisatsioon moodustas reservfondi, mille eesmärk on luua selgem mehhanism, mis kompenseerib siseriiklike ametite ülesehituse muutused ja pakub sisekorralduses stiimuleid selliste lahenduste leidmiseks, millega kaasnevad võimalikult väikesed kulud, et püüda parandada ITERi 2013. aasta juhtimishinnangus(14) tuvastatud puudus; on seisukohal, et projekti kulude märkimisväärne suurendamine võib seada ohtu muud samuti liidu eelarvest rahastatavad programmid ja see võib olla vastuolus kulutasuvuse põhimõttega;

4.  märgib murega, et ühisettevõtte tegevuse keerulisus kätkeb endas märgatavaid ühisettevõtte poolt projekti ehitusetappi tehtava rahalise sissemakse summa suurenemise riske; täheldab, et need riskid tulenevad põhiliselt projekti mahu muutumisest ja viivitustest praeguse ebarealistlikuks peetud ajakava täitmisel, ning et ITERi organisatsiooni uue tegevuskava, sealhulgas mahu, ajakava ja kulude (edaspidi „ITERi uus tegevuskava“) avaldamine ITERi organisatsiooni nõukogu (edaspidi „ITERi nõukogu“) poolt, mis oli kavandatud 2015. aasta juuniks, lükati edasi 2015. aasta novembrini ja on nüüd kavas 2016. aasta keskel; märgib lisaks, et ühisettevõtte poolt auditi ajal esitatud hinnangul viibib projekti ehitusetapi lõpetamine vähemalt 43 kuud; võtab teadmiseks, et ühisettevõte on ülalnimetatud asjaolude suhtes juba vastu võtnud ranged meetmed ja ei alusta hanketegevust enne, kui lepingutingimused on piisavalt stabiilsed; märgib lisaks, et ühisettevõte on kõigi süsteemide hankegraafikud läbi vaadanud, tagamaks, et tegevuse kestus on õige ja et kavandatud tööd on organisatsiooni vahendeid arvestades teostatavad(15);

5.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte poolt 2014. aasta novembris tehtud arvutuste kohaselt moodustab vahendite puudujääk (ettenägematud kulud) kuni projekti ehitusetapi lõpuni 428 000 000 eurot (2008. aasta hindades); võtab teadmiseks, et ühisettevõte tegeleb praegu täpsema ja ajakohastatud hinnangu koostamisega kulupiiramismeetmete abil ning et kulude piiramine jääb projekti üldjuhtimise tasandil prioriteediks ka ITERi organisatsiooni uue peadirektori juhtimise all; juhib tähelepanu sellele, et 22. veebruaril 2016 toimunud eelarvekontrollikomisjoni koosolekul teatas Euroopa Komisjon avalikult, et lükkab ITERi organisatsiooni uue peadirektori esitatud tegevuskava ettepaneku tagasi; märgib lisaks, et ühisettevõte on rakendanud keskse süsteemi kuluandmete haldamiseks, et säilitada hoolikas kontroll eelarve muutumise üle ning jälgida korrapäraselt kulude kõrvalekaldeid(16);

6.  nõuab tungivalt, et ITERi organisatsiooni uus peadirektor esitleks ITERi uut tegevuskava avalikult; eeldab, et ITERi uue tegevuskavaga välditakse selgelt ITERi projekti mis tahes edasisi viivitusi või täiendavaid kulusid;

7.  palub ühisettevõttel osaleda aktiivselt ITERi uues tegevuskavas, mis peaks hõlmama projekti ajakava ja ulatust; eeldab, et ITERi uus tegevuskava sisaldab lisaks meetmeid kõigile kontrollikoja tähelepanekutele reageerimiseks;

8.  võtab teadmiseks, et ühisettevõte töötab ikka veel välja ühtset kesksüsteemi kõigi põhitegevusega seotud andmete integreerimiseks, mis võimaldaks ka prognooside, kulude ja nendest kõrvalekaldumise regulaarset seiret ja kontrolli; rõhutab sellise süsteemi olemasolu olulisust; märgib lisaks, et ühisettevõte ei ole ajakohastanud hinnangut oma osaluse suuruse kohta ITERi projektis pärast ehitusetapi lõppemist; võtab teadmiseks, et ühisettevõttel on olemas täielikult toimiv süsteem kulude kontrollimiseks ja järelevalveks hankekokkulepete ja süsteemi tasandil, kuigi auditi teostamise ajal ei olnud veel täielikult paigas kõik 6. tasandi (lepingud) andmed; võtab teadmiseks, et ühisettevõte kalkuleeris projektide kulusid eraldi projektimeeskondades, mitte tsentraliseeritult ja ühetaoliselt; märgib, et ühisettevõte kasutab oma tegevust ja eelarvet käsitlevate andmete säilitamiseks ja haldamiseks mitut andmehaldusvahendit, mis on ühendatud kesksesse integreeritud aruandlussüsteemi, ja et töö tema kulude andmete ja kõrvalekallete haldamise süsteemi parandamiseks edeneb;

9.  kinnitab, et ITERi projekti ees seisvate raskuste tõttu esitas ITERi organisatsiooni uus peadirektor ITERi nõukogule tegevuskava, mis hõlmab konkreetseid meetmeid projekti arengut takistavate peamiste probleemide kõrvaldamiseks; märgib lisaks, et ühisettevõtte uus direktori kohusetäitja koostas ühisettevõtte tegevuskava, mis suures osas toetab ITERi organisatsiooni tegevuskava; võtab teadmiseks, et ühisettevõtte tegevdirektor esitas tegevuskava 2015. aasta märtsis ühisettevõtte juhatusele, kes selle täielikult heaks kiitis, ning et ühisettevõtte tegevuskava täiendab ITERi organisatsiooni tegevuskava mitmes aspektis ja selles osutatakse edasistele täiendustele ühisettevõtte tegevuses; märgib, et auditi ajal tegeldi veel mõlema tegevuskava rakendamise praktiliste meetmete väljatöötamisega; märgib lisaks, et alates 2015. aasta märtsist rakendavad ITERi organisatsioon ja ühisettevõte neid kaht tegevuskava ja järgivad neid hoolikalt ning et need peaks andma paremaid tulemusi;

10.  märgib, et ITERi nõukogu kiitis heaks ka ITERi organisatsiooni töö ajagraafiku aastateks 2016 ja 2017 koos vahe-eesmärkidega, mis tuleb neil aastatel saavutada; nõuab, et ühisettevõte esitleks neid vahe-eesmärke üksikasjalikumalt eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile;

11.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte 2014. aasta lõplik, täitmiseks kasutada olev eelarve sisaldas 1 168 800 000 euro suuruses summas kulukohustuste assigneeringuid ja 576 600 000 euro suuruses summas maksete assigneeringuid; kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutusmäärad olid vastavalt 100 % ja 88,5 %; märgib aga, et 2014. aasta algses eelarves kajastatud maksete assigneeringute kasutusmäär oli 73 %;

12.  võtab teadmiseks, et kulukohustuste assigneeringutest kasutati 23 % otseste individuaalsete ning ülejäänud 77 % üldiste kulukohustuste kaudu; märgib, et individuaalsete kulukohustuste täitmise madal määr tuleneb ITERi projekti edenemise üldisest venimisest ja ITERi organisatsiooni arvukatest muudatustaotlustest;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

13.  võtab teadmiseks, et tehtud on märkimisväärseid edusamme ning enamiku juhatuse ja selle allorganite liikmete elulookirjeldused on ühisettevõtte veebisaidil avaldatud; märgib seejuures, et juhatuse töökorra kohaselt ei ole liikmetel, kes pole oma elulookirjeldust avaldanud, juurdepääsuõigust ühisettevõtte dokumentide haldamise süsteemile, mis sisaldab juhatuse dokumente(17);

Tegevuskoha leping

14.  võtab teadmiseks, et ühisettevõte väljendas heameelt Hispaania Kuningriigi pakutud uute ruumide üle, mida kasutataks koos ühe Hispaania ametiasutusega; märgib aga, et kokkuleppele ei jõutud, sest sõltumatu välisarhitekti analüüsi tulemusel leiti, et pakutavad ruumid ei ole sobivad(18); nõuab tungivalt, et ühisettevõte teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni seoses uue lepinguga praeguse hoone kasutamiseks hiljuti peetud läbirääkimiste tulemustest;

Töötingimused

15.  on sügavalt mures selle pärast, et ühisettevõte ei ole veel kõiki personalieeskirjade rakendamiseks vajalikke eeskirju vastu võtnud; märgib murega, et ühisettevõte toetus kahele üleminekumeetmele, et vältida õiguslikku vaakumit enne personalieeskirjade menetluses olevate rakenduseeskirjade ametlikku vastuvõtmist; märgib siiski, et selles vallas on tehtud edusamme; soovitab ühisettevõttel tungivalt olukorda kiiremas korras parandada; palub ühisettevõttel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni uutest edusammudest ja rakendamise seisust(19);

Sisekontrollisüsteemid

16.  märgib, et 2014. aastal kontrollis ühisettevõtte siseauditi üksus lepingute rakendamise järelevalvet ning andis teada olulistest riskiteguritest, nagu mõne ITERi tegevuse halb ülesehitus, projektide muutmise taotluste suur arv, projektide ebarealistlik ajakava ning viivitused tegevuste elluviimisel; märgib, et ühisettevõttel on mõnda riski raske maandada, kuna tegu on ITERi organisatsiooni kontrolli all olevate teemadega; märgib lisaks, et kontroll näitas ka, et protsesse tuleb rangemalt kontrollida ja muuta – eelkõige juhtimises ja muudatuste kontrollimisel, lepingute finantsjuhtimises ning nõuetele mittevastavuse haldamisel;

17.  märgib kontrollikoja aruande põhjal murelikult, et ühisettevõtte sisemine riskijuhtimissüsteem tuvastas 2014. aastal kümme uut riski; märgib, et kuue väga suure riski maandamiseks ette nähtud 32 meetmest 13 olid auditi tegemise ajal ellu viidud, üheksa olid töös, üks katkestati kui iganenud ning üheksat ei olnud veel alustatud;

18.  kinnitab, et komisjoni siseauditi talitus tegi piiratud kontrolli lepingute haldamise üle ning tõdes, et ühisettevõte on muutumas peamiselt hangetega tegelevast organisatsioonist eelkõige lepingute haldamisega tegelevaks organisatsiooniks; märgib, et kontrolli põhjal järeldati, et ühisettevõte teeb edusamme kogu ettevõtet hõlmavate kontrollimehhanismide kehtestamisel lepingute haldamisega seotud riskide maandamiseks; lisab, et samas leiti ka teatud valdkondi, kus kontrollimehhanismid ei olnud veel küllalt hästi välja töötatud, eelkõige lepingute muutmise ja ettenägematute asjaolude haldamisel;

Põhitegevusega seotud hankelepingud ja toetused

19.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et läbirääkimistega menetlused moodustasid 58 % 2014. aastal alustatud 67 põhitegevusega seotud hankemenetlusest ja et hankemenetlusi saaks veel paremaks muuta;

20.  väljendab muret kontrollikoja aruandes esinevate leidude pärast, et kui üks erand välja arvata, ei suutnud ühisettevõte näidata, millised summad 6 600 000 000 euro suurusest eelarvest olid eri lepingutele eraldatud hankemenetluse alustamise seisuga ega suutnud esitada ka lepingute prognoositud maksumust nende tegevuste lõpetamisel; tuletab ühisettevõttele meelde, et niisugune teave on vajalik eelarvelisest maksumusest kõrvalekaldumiste arvutamiseks; märgib lisaks, et ühel juhul oli edukaks kuulutatud pakkumuse maksumus kulukalkulatsioonist 29 % suurem ja seda hinnamuutust hindamiskomisjoni aruandes ei mainitud; nõuab tungivalt, et ühisettevõte säilitaks läbipaistvuse ja järgiks rangelt usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtet;

21.  märgib murega, et kontrollikoja aruande kohaselt leiti puudusi hindamiskomisjoni hinnangutes finantspakkumustele; märgib, et ühel juhul ei võetud hindamisel arvesse ei lepingu lisatingimusi (32 000 000 euro ulatuses) ega nendega seotud lisakulusid; lisab, et ühel teisel juhul ei võrreldud pakkumusi ei eraldatud eelarve ega kulukalkulatsiooniga; juhib tähelepanu sellele, et mitte ühegi kontrollitud hankemenetluse puhul ei sisaldanud hindamiskomisjoni aruanded lepingute prognoositud maksumust;

22.  märgib, et teatavate hankemenetluste tulemusi mõjutasid viivitused ja et ühes hankemenetluses pidi ühisettevõte 2014. aasta tööprogrammi lisama ettenägematu ja eelarves kavandamata tegevuse, mille tulemuseks oli täiendava lepingu sõlmimine 2 880 000 euro suuruses summas; märgib, et ühes hankemenetluses hindas hindamiskomisjon edukaks kuulutamise tehnilisi tingimusi oma hindamisaruandes liiga üldiselt ning esitatud kommentaarid ei olnud komisjoni antud hinnete põhjendamiseks küllaldaselt üksikasjalikud; märgib lisaks, et kolme hankemenetluse puhul ei avaldanud ühisettevõte lepingute kohta komisjoni hangete suunistes soovitatud eelteateid, mis oleks suurendanud nähtavust ja konkurentsi – seda hoolimata asjaolust, et ühisettevõte oli avaldanud vastavad hanketeated ja viinud läbi mitmeid teisi menetlustele eelnevaid tegevusi;

Põhitegevusega seotud hankelepingute ja toetuste üldine kontroll ning järelevalve

23.  tunnustab, et ühisettevõtte poolt vastu võetud tegevuskavad, mille aluseks olid siseauditid finantsringluse, toetuste haldamise ja ekspertidega sõlmitud lepingute kohta, olid 2015. aasta märtsiks täielikult või peaaegu täielikult ellu viidud; märgib ühtlasi, et siseauditite alusel ühisettevõtte poolt vastu võetud tegevuskavade 46 soovitusest, mille elluviimist ei olnud veel lõpetatud, olid 29 soovituse elluviimiseks seatud tähtajad juba ületatud;

24.  märgib, et toetuste järelauditid ei olnud kontrollikoja auditi toimumise ajaks veel lõpetatud;

Õigusraamistik

25.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et ühisettevõte ei ole veel muutnud oma finantseeskirju, et kajastada muudatusi, mis kaasnesid uue finantsmäärusega(20) ja raamfinantsmäärusega asutustele, millele viidatakse uue finantsmääruse artiklis 208(21); võtab teadmiseks, et ühisettevõte on võtnud meetmeid ja alustanud komisjoniga dialoogi selle küsimuse lahendamiseks(22); palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selles küsimuses tehtud edusammudest;

Intellektuaalomandi õigused ja tootmisharu poliitika

26.  võtab teadmiseks, et ühisettevõte peab riskide maandamise ja konkurentsi suurendamise eesmärgil võetud meetmeid tõhusaks; märgib, et tootmisharu poliitika valdkonnas oli ühisettevõte 2014. aasta lõpuks rakendanud 24 meedet kavandatud 32st(23);

27.  tõdeb, et ühisettevõte on võtnud meetmeid seoses intellektuaalomandi õiguste kasutamise ainuõigustega muude kui tuumasünteesivaldkondade puhul; märgib lisaks, et ühisettevõte pidi koostama määratlused ja metoodika tuumasünteesi rakenduste kindlakstegemiseks; tuletab meelde selle valdkonna suurt tähtsust; palub ühisettevõttel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selles küsimuses tehtud edusammudest(24).

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

ELT C 422, 17.12.2015, lk 33.

(2)

ELT C 422, 17.12.2015, lk 34.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 90, 30.3.2007, lk 58.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 422, 17.12.2015, lk 33.

(8)

ELT C 422, 17.12.2015, lk 34.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 90, 30.3.2007, lk 58.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

Nõukogu järeldused ITERi projekti seisu kohta, 7. juuli 2010 (viide 11902/10).

(14)

  Aruanne 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmete kohta.

(15)

  Aruanne 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmete kohta.

(16)

  Aruanne 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmete kohta.

(17)

  Aruanne 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmete kohta.

(18)

  Aruanne 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmete kohta.

(19)

  ITERi iga-aastane tegevusaruanne, lk 104 ja aruanne 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmete kohta.

(20)

  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(21)

  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(22)

  Aruanne 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmete kohta.

(23)

  Aruanne 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmete kohta.

(24)

  Aruanne 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmete kohta.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika