Postup : 2015/2196(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0097/2016

Predkladané texty :

A8-0097/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.62
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0198

SPRÁVA     
PDF 545kWORD 119k
7.4.2016
PE 571.627v02-00 A8-0097/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014

(2015/2196(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Marian-Jean Marinescu

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014

(2015/2196(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody(4), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0097/2016),

1.  odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu riaditeľovi Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014

(2015/2196(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody(10), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0097/2016),

1.  odkladá účtovnú závierku Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014

(2015/2196(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0097/2016),

A.  keďže Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v marci 2007 na obdobie 35 rokov;

B.  keďže členmi spoločného podniku sú Euratom zastúpený Komisiou, členské štáty Euratomu a tretie krajiny, ktoré s Euratomom uzavreli dohody o spolupráci v oblasti riadenej jadrovej syntézy;

C.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v marci 2008;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že Dvor audítorov v správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2014 verne vyjadruje zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2014 a výsledky jeho operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách;

2.  konštatuje, že od inštitúcií a orgánov sa požaduje, aby každoročne vypracovali správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení, a že informácie, ktoré spoločný podnik poskytol v uvedenej správe, neboli zjednotené a často boli neúplné; konštatuje, že je potrebné, aby Komisia vydala usmernenia k povahe a obsahu uvedenej správy;

3.  konštatuje, že v správe Dvora audítorov sa zdôrazňuje skutočnosť, že v záveroch Rady prijatých 7. júla 2010(13) bol schválený príspevok spoločného podniku na fázu výstavby v rámci projektu ITER vo výške 6 600 000 000 EUR (v hodnotách roku 2008); konštatuje, že táto suma, ktorou sa zdvojnásobili pôvodne rozpočtované náklady na túto fázu projektu, nezahŕňa sumu 663 000 000 EUR, ktorú v roku 2010 navrhla Komisia na pokrytie možných nepredvídaných výdavkov; berie na vedomie, že organizácia ITER vytvorila rezervný fond na zabezpečenie jasnejšieho mechanizmu, z ktorého sa odškodňujú domáce agentúry za zmeny konštrukcie, a vytvára stimuly pre vnútornú organizáciu, aby sa prijali riešenia, ktorými sa minimalizujú náklady v snahe o nápravu nedostatkov zistených v posúdení riadenia ITER v roku 2013(14); domnieva sa, že značné zvýšenie nákladov na projekt môže ohroziť iné programy, ktoré sú takisto financované z rozpočtu Únie, a môže byť v rozpore so zásadou „hodnota za peniaze“;

4.  so znepokojením konštatuje, že zložitosť činností spoločného podniku znamená, že hrozí významné riziko zvýšenia príspevku spoločného podniku na fázu výstavby projektu; poznamenáva, že tieto riziká vyplývajú najmä zo zmien v rozsahu výstupov projektu a zdržaní v rámci súčasného harmonogramu, ktorý sa považoval za nereálny, a že vydanie nového akčného plánu organizácie ITER vrátane rozsahu, harmonogramu a nákladov (ďalej len „nový akčný plán ITER“) Radou organizácie ITER (ďalej len „Rada ITER“), ktoré bolo plánované na jún 2015, sa posunulo na november 2015 a teraz je naplánované na polovicu roka 2016; ďalej konštatuje, že spoločný podnik v čase auditu odhadoval sklz fázy výstavby v rámci projektu na najmenej 43 mesiacov; oceňuje, že spoločný podnik už prijal striktnú politiku v súvislosti s uvedenými skutočnosťami a že sa zdržiava vykonávania činností v oblasti verejného obstarávania, pokým špecifikácie zákaziek nebudú dostatočne stabilné; navyše konštatuje, že spoločný podnik preskúmal harmonogramy verejného obstarávania pre všetky systémy, aby sa zabezpečilo, že trvanie činností bude správne a že plánované práce možno realizovať vzhľadom na dostupné zdroje v rámci organizácie(15);

5.  berie na vedomie, že podľa najnovšieho odhadu deficit („negatívne nepredvídané výdavky“) až po dokončenie fázy výstavby, ktorý spoločný podnik vypočítal v novembri 2014, predstavoval 428 000 000 EUR (v hodnotách roka 2008). berie na vedomie, že spoločný podnik v súčasnosti pracuje na presnejšom a aktualizovanom odhade nákladov pomocou opatrení zameraných na zamedzenie rastu nákladov a že kontrola nákladov bude aj naďalej prioritou na globálnej úrovni riadenia projektu pod vedením nového generálneho riaditeľa organizácie ITER; poukazuje na to, že počas schôdze Výboru pre kontrolu rozpočtu, ktorá sa uskutočnila 22. februára 2016, Komisia verejne vyhlásila, že „odmietla“ návrh akčného plánu, ktorý predložil nový generálny riaditeľ organizácie ITER; ďalej konštatuje, že spoločný podnik zaviedol centrálny systém správy údajov o nákladoch s cieľom udržať prísnu kontrolu nad vývojom rozpočtu a pravidelne monitorovať odchýlky v nákladoch(16);

6.  naliehavo vyzýva nového generálneho riaditeľa organizácie ITER, aby verejne predstavil nový akčný plán ITER; očakáva, že nový akčný plán ITER sa jednoznačne vyhne ďalším oneskoreniam a dodatočným nákladom na projekt ITER;

7.  vyzýva spoločný podnik, aby sa aktívne zúčastňoval na novom akčnom pláne ITER, ktorý by mal obsahovať harmonogram a rozsah projektu; očakáva, že nový akčný plán ITER bude navyše obsahovať opatrenia na riešenie všetkých pripomienok, ktoré uviedol Dvor audítorov;

8.  berie na vedomie, že spoločný podnik stále vyvíja centrálny a jednotný systém, ktorý by mu umožnil integrovať všetky operačné údaje a pravidelne monitorovať a kontrolovať odhady, náklady a odchýlky; zdôrazňuje dôležitosť zavedenia takéhoto systému; okrem toho konštatuje, že spoločný podnik neaktualizoval ocenenie príspevku spoločného podniku na projekt ITER po dokončení fázy výstavby; oceňuje, že spoločný podnik má plne funkčný systém na kontrolu a monitorovanie nákladov na úrovni verejného obstarávania a na úrovni systému, hoci v čase auditu ešte nemal k dispozícii všetky údaje na úrovni 6 (zákazky); berie na vedomie, že spoločný podnik odhadoval náklady týkajúce sa projektov v jednotlivých projektových tímoch, a nie centralizovane a jednotne; konštatuje, že spoločný podnik využíva na to, aby udržiaval a spravoval svoje operačné a finančné údaje, viacero nástrojov na správu údajov, ktoré sú integrované v hlavnom integrovanom systéme výkazníctva, a že pokračuje v práci na zlepšení systému správy údajov o nákladoch a odchýlkach;

9.  konštatuje, že v dôsledku súčasných problémov pri realizácii projektu ITER nový generálny riaditeľ organizácie ITER predstavil Rade ITER akčný plán s konkrétnymi opatreniami na riešenie hlavných obmedzení, ktoré v súčasnosti vplývajú na vývoj projektu; ďalej konštatuje, že čo sa týka spoločného podniku, jeho nový úradujúci riaditeľ vypracoval akčný plán pre spoločný podnik, ktorý vo veľkej miere podporuje akčný plán organizácie ITER; berie na vedomie, že úradujúci riaditeľ spoločného podniku akčný plán predložil správnej rade spoločného podniku v marci 2015, ktorá ho vtedy v plnej miere podporila, a že akčný plán spoločného podniku vo viacerých hľadiskách dopĺňa akčný plán organizácie ITER a určuje ďalšie zlepšenia vlastných operácií spoločného podniku; poznamenáva, že v čase konania auditu sa stále pracovalo na stanovení praktických opatrení na realizáciu oboch akčných plánov; okrem toho konštatuje, že organizácia ITER a spoločný podnik tieto akčné plány realizujú a pozorne dodržiavajú od marca 2015 a že sa očakáva, že prinesú zlepšenia;

10.  konštatuje, že Rada ITER schválila aj pracovný program organizácie ITER na roky 2016 a 2017 a zoznam čiastkových cieľov, ktoré sa v týchto rokoch majú dosiahnuť; žiada spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podrobnejšie predstavil tieto čiastkové ciele;

11.  berie na vedomie, že konečný rozpočet na rok 2014, ktorý sa mohol čerpať, zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 1 168 800 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 576 600 000 EUR; miera plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 100 % a platobných rozpočtových prostriedkov 88,5 %; konštatuje však, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov vzhľadom na pôvodný rozpočet na rok 2014 bola 73 %;

12.  poznamenáva, že čo sa týka viazaných rozpočtových prostriedkov, 23 % sa plnilo prostredníctvom priamych individuálnych záväzkov a zvyšných 77 % prostredníctvom globálnych záväzkov; poznamenáva, že nízka miera plnenia prostredníctvom individuálnych záväzkov sa vysvetľuje celkovým sklzom projektu ITER a viacerými žiadosťami organizácie ITER o zmeny;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

13.  berie na vedomie, že sa dosiahol výrazný pokrok a väčšina životopisov členov správnej rady a jej podporných orgánov je zverejnená na webovej stránke spoločného podniku; okrem toho konštatuje, že v súlade s rokovacím poriadkom správnej rady tí členovia, ktorí nezverejnili svoje životopisy, nemajú prístup do systému správy dokumentov spoločného podniku, ktorý obsahuje dokumenty správnej rady(17);

Dohoda o sídle

14.  berie na vedomie, že spoločný podnik uvítal ponuku Španielskeho kráľovstva, ktoré ponúklo využívanie nových priestorov spoločne so španielskou inštitúciou; poznamenáva však, že dohoda sa nedosiahla, pretože po analýze, ktorú vypracoval nezávislý externý architekt, sa dospelo k záveru, že priestory nie sú vhodné(18); naliehavo vyzýva spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledku nedávnych rokovaní v súvislosti s novou zmluvou týkajúcou sa budovy, ktorá sa využíva;

Pracovné podmienky

15.  je hlboko znepokojený tým, že spoločný podnik ešte neprijal všetky vykonávacie predpisy k služobného poriadku; so znepokojením konštatuje, že spoločný podnik využil dve prechodné opatrenia, aby sa predišlo právnemu vákuu, kým sa formálne neprijmú zvyšné vykonávacie predpisy k služobnému poriadku; konštatuje však, že v tejto veci sa dosiahol určitý pokrok; naliehavo vyzýva spoločný podnik, aby situáciu urýchlene napravil; vyzýva spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o ďalšom pokroku a stave uplatňovania predpisov(19);

Systémy vnútornej kontroly

16.  konštatuje, že v roku 2014 oddelenie vnútorného auditu spoločného podniku uskutočnilo kontrolu monitorovania plnenia zmlúv a zdôraznilo, že existujú významné rizikové faktory, ako je nedopracovaný návrh niektorých činností ITER, veľké množstvo žiadostí o zmenu projektu, nereálny harmonogram projektu a zdržanie v realizácii činností; poznamenáva, že spoločný podnik len ťažko dokáže účinne zmierniť niektoré z týchto rizík, pretože sú na strane organizácie ITER; okrem toho konštatuje, že pri kontrole sa zároveň zistilo, že sú potrebné dôkladnejšie kontroly, ako aj zmeny procesov, najmä v kontrole riadenia a zmien, vo finančnej správe zmlúv a v riadení prípadov nesúladu;

17.  na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že interný systém riadenia podnikových rizík spoločného podniku v roku 2014 identifikoval desať nových rizík; konštatuje, že z 32 opatrení na riešenie šiestich veľmi vysokých rizík sa 13 vykonalo, deväť sa práve realizovalo, jedno bolo zrušené ako zastarané a s realizáciou deviatich opatrení sa v čase auditu ešte nezačalo;

18.  konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie vykonal obmedzenú kontrolu správy zmlúv a zdôraznil, že spoločný podnik sa mení z organizácie, ktorá sa predovšetkým zameriava na verejné obstarávanie, na organizáciu, ktorá najmä spravuje zmluvy; poznamenáva, že počas kontroly sa dospelo k záveru, že spoločný podnik robí pokrok v zavádzaní kontrol v rámci celého subjektu, ktoré sú zamerané na riziká týkajúce sa plnenia zmlúv; poznamenáva však, že sa zároveň určilo niekoľko oblastí, kde zavedená kontrola ešte nie je dostatočne vyspelá, a to najmä čo sa týka správy dodatkov k zmluvám a nepredvídaných udalostí;

Zákazky a granty v rámci verejného obstarávania súvisiaceho s operačnou činnosťou

19.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že rokovacie konania tvorili 58 % zo 67 postupov operačného verejného obstarávania, ktoré sa začali v roku 2014, a že existuje priestor na zlepšenie postupov verejného obstarávania;

20.  vyjadruje znepokojenie nad zisteniami uvedenými v správe Dvora audítorov, že spoločný podnik až na jednu výnimku neuviedol sumu vyčlenenú na rozličné zákazky z obmedzeného rozpočtu vo výške 6 600 000 000 EUR v čase začatia postupu, ani neuviedol hodnotu odhadovaných nákladov pri dokončení (estimate at completion – EAC) týchto činností; pripomína spoločnému podniku, že tieto informácie sú veľmi dôležité na výpočet odchýlok nákladov od obmedzeného rozpočtu; ďalej konštatuje, že v jednom prípade bola odchýlka udelenej hodnoty zákazky od odhadu nákladov 29 % a že táto odchýlka nebola uvedená v správe hodnotiaceho výboru; naliehavo vyzýva spoločný podnik, aby konal transparentne a prísne dodržiaval zásady riadneho finančného hospodárenia;

21.  so znepokojením konštatuje, že správa Dvora audítorov poukazuje na nedostatky zistené pri vyhodnocovaní finančných ponúk hodnotiacim výborom; poznamenáva, že v jednom prípade sa pri posudzovaní nezohľadnili zmluvné možnosti vo výške 32 000 000 EUR ani dodatočné náklady; konštatuje, že v ďalšom prípade sa ponuky neporovnali s pridelenou hodnotou z obmedzeného rozpočtu ani s odhadom nákladov; poukazuje na to, že ani v jednom kontrolovanom postupe sa v správach hodnotiaceho výboru týkajúcich sa týchto zákaziek neuvádzal EAC;

22.  konštatuje, že výkon niektorých postupov verejného obstarávania bol ovplyvnený zdržaniami a že v jednom postupe verejného obstarávania musel spoločný podnik zahrnúť činnosť, ktorá nebola uvedená v pracovnom programe na rok 2014 a nebol na ňu pridelený rozpočet, čo viedlo k dodatočnej zákazke vo výške 2 880 000 EUR; poznamenáva, že v jednom postupe verejného obstarávania bolo posúdenie technických kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré poskytol hodnotiaci výbor vo svojej hodnotiacej správe, príliš všeobecné a zaznamenané pripomienky neboli dostatočne podrobné, aby podporili pridelené body; okrem toho konštatuje, že v troch postupoch verejného obstarávania spoločný podnik napriek tomu, že zverejnil príslušné oznámenia o vyhlásení obstarávania a vykonal mnohé činnosti pred realizáciou verejného obstarávania, neuverejnil zákazky prostredníctvom predbežného oznámenia, aby sa posilnila viditeľnosť a súťaž, ako sa odporúča v príručke Komisie pre oblasť verejného obstarávania;

Celková kontrola a monitorovanie zákaziek a grantov v rámci verejného obstarávania súvisiaceho s operačnou činnosťou

23.  oceňuje, že akčné plány prijaté spoločným podnikom v nadväznosti na vnútorné audity finančných postupov, správy grantov a zmlúv s odborníkmi boli úplne alebo z väčšej časti zrealizované do marca 2015; okrem toho konštatuje, že zo 46 odporúčaní, ktoré sa stále vykonávajú, bola prekročená lehota na vykonanie 29 odporúčaní v súvislosti s akčnými plánmi, ktoré spoločný podnik prijal v reakcii na vykonané vnútorné audity;

24.  poznamenáva, že audity ex post týkajúce sa grantov neboli v čase auditu Dvora audítorov dokončené;

Právny rámec

25.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že spoločný podnik zatiaľ neupravil svoje rozpočtové pravidlá tak, aby zohľadňovali zmeny zavedené novým nariadením o rozpočtových pravidlách(20) a rámcovým nariadením o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách(21); oceňuje, že spoločný podnik prijal opatrenia a začal dialóg s Komisiou v záujme vyriešenia tejto otázky(22); žiada spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v tejto otázke;

Práva duševného vlastníctva a priemyselná politika

26.  berie na vedomie, že spoločný podnik považuje zavedené opatrenia za efektívne v zmierňovaní rizík a posilňovaní hospodárskej súťaže; konštatuje, že v súvislosti s priemyselnou politikou spoločný podnik zrealizoval 24 z 32 akcií plánovaných do konca rozpočtového roka 2014(23);

27.  konštatuje, že spoločný podnik prijal opatrenia súvisiace s právami na výhradné využívanie duševného vlastníctva vytvoreného v oblastiach mimo jadrovej syntézy; okrem toho konštatuje, že spoločný podnik mal vypracovať definície a metodiky na určenie využití jadrovej syntézy; pripomína, že je to veľmi dôležitá otázka; žiada spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v tejto súvislosti(24).

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 33.

(2)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 34.

(3)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

  Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58.

(5)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 33.

(8)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 34.

(9)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

  Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58.

(11)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Závery Rady o stave projektu ITER zo 7. júla 2010 (ref. 11902/10).

(14)

Následná správa v súvislosti s absolutóriom za rok 2013.

(15)

  Následná správa v súvislosti s absolutóriom za rok 2013.

(16)

  Následná správa v súvislosti s absolutóriom za rok 2013.

(17)

  Následná správa v súvislosti s absolutóriom za rok 2013.

(18)

  Následná správa v súvislosti s absolutóriom za rok 2013.

(19)

  Výročná správa o činnosti ITER, s. 104, a Následná správa v súvislosti s absolutóriom za rok 2013.

(20)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(21)

  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(22)

  Následná správa v súvislosti s absolutóriom za rok 2013.

(23)

  Následná správa v súvislosti s absolutóriom za rok 2013.

(24)

  Následná správa v súvislosti s absolutóriom za rok 2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia