Процедура : 2015/2178(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0098/2016

Внесени текстове :

A8-0098/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.43
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0179

ДОКЛАД     
PDF 678kWORD 98k
7.4.2016
PE 569.757v02-00 A8-0098/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година

(2015/2178(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Дерек Вон

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година

(2015/2178(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004(4), и по-специално член 21 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0098/2016),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година

(2015/2178(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Агенцията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004(10), и по-специално член 21 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(11),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0098/2016),

1.  констатира, че окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година

(2015/2178(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0098/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 9 708 297 EUR, което представлява увеличение с 0,39 % спрямо 2013 г.;

Б.  като има предвид, че вноската на Съюза в бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година възлиза на 8 820 666 EUR, което представлява увеличение от 0,05% спрямо 2013 г.;

В.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година („доклад на Сметната палата“) Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Бюджет и финансово управление

1.  отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година степента на изпълнение на бюджета е 100% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 85,61%;

Поети задължения и преноси

2.  отбелязва, че общо прехвърлените към 2015 г. бюджетни кредити, за които са поети задължения, възлизат на 1 332 421 EUR (15% от общия размер на бюджетните кредити); отбелязва, че преносите по дял ІІ („Административни разходи“) възлизат на 612 981 EUR (49%), което представлява намаление с 10% спрямо предходната година; отчита, че тези преноси са свързани с инвестиции в инфраструктура за информационни технологии, направени по план към края на годината за двата офиса на Агенцията.

3.  отбелязва, че сума в размер от 717 927 EUR е била пренесена от финансовата 2013 година; отбелязва, че 49 460 EUR (6,89%) от преносите от 2013 г. са били отменени;

Трансфери

4.  отбелязва със задоволство, че според годишния доклад на Агенцията, както и според одитните констатации на Сметната палата, равнището и естеството на трансферите през 2013 г. са останали в рамките на финансовите правила;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

5.  отбелязва, че според годишния отчет за дейността на Агенцията към края на 2014 г. Агенцията е разполагала със законоустановен персонал от 62 души; отбелязва освен това, че през 2014 г. трима служители са напуснали Агенцията, били са публикувани десет обявления за свободни длъжности и са били назначени седем служители;

6.  отбелязва, че Агенцията изпитва затруднения при привличането и задържането на служители с подходяща квалификация за дейностите, които извършва, главно поради факта, че офисът ѝ се намира на остров Крит, където възможностите за получаването на международно образование са ограничени; отчита, че Агенцията е сключила споразумение за нивото на обслужване с всяко от частните училища, в които учат децата на служителите в Атина, тъй като там няма Европейски училища; отбелязва освен това новото споразумението за предоставяне на мандат и услуги, сключено между Комисията и Агенцията, което предоставя подробностите на финансирането за Европейски училища, в които се обучават децата на служителите на Агенцията;

7.  отбелязва, че според годишния отчет за дейността на Агенцията през 2014 г. Агенцията за първи път е направила оценка на работните места, използвайки общата методология, приета за агенциите; отбелязва освен това, че според резултатите от тази оценка 68% от служителите на Агенцията имат оперативни функции, 22% имат административни и координационни функции, а функциите на 10% са неутрални;

Вътрешен одит

8.  отбелязва, че в началото на 2014 г. Агенцията е имала 25 неизпълнени препоръки от предходните доклади на Службата за вътрешен одит на Комисията (СВО); отчита, че 24 препоръки са били изпълнени през 2014 г., което е потвърдено от СВО по време на проверката ѝ „на място“ в Агенцията през ноември 2014 г.; отбелязва, че оставащата една неизпълнена препоръка е била изпълнена през 2015 г., с въвеждането на инструмент за електронни работни потоци;

Други коментари

9.  отчита, че Агенцията е приела вътрешни политики за подобряване на ефективността на разходите и екологосъобразността на съоръженията си; отбелязва, че важна стъпка към постигането и на двете цели е приемането на платформа за „среда без документи на хартиен носител“, служеща за работа по вътрешните документи и за съхранението им; отбелязва със задоволство, че Агенцията практически е преустановила използването на хартиени носители в процеса на своята работа, включително за финансовите си операции и за досиетата и документите в областта на човешките ресурси, и ги е заменила с електронни документи и работни потоци в усилията си за постигане на офис среда без хартиени носители; отчита, че този инструмент е успешно въведен през януари 2015 г.;

10.  заявява, че годишните доклади на Агенцията биха могли да играят важна роля с оглед на спазването на принципите на прозрачност, отчетност и почтеност; призовава Агенцията да включи стандартна глава относно тези компоненти в годишния си доклад;

11.  отчита, като продължение на процедурата по освобождаване на Агенцията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г., че съгласно споразумението за наем между гръцките органи, Агенцията и наемодателя на помещенията на Агенцията в Атина, наемът за офисите в Атина се поема от гръцката държава; изразява загриженост, че наемът постоянно се изплаща със закъснение, което е продължило през 2014 г. и 2015 г. и което излага на риск доброто име, финансите и непрекъсваемостта на дейността на Агенцията; отбелязва със загриженост, че през 2015 г. плащането на вноската за първите шест месеца на годината е извършено на 27 август 2015 г., и едва след като Агенцията е получила предупреждение, че наемодателят на помещенията в Атина ще заведе дело; настоятелно призовава Комисията, Агенцията и гръцките органи да намерят решение на този въпрос, за да се намалят рисковете, на които Агенцията е изложена;

°

°  °

12.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2016 г.](13) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Bodil Valero

(1)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 223.

(2)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 223.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41.

(5)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 223.

(8)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 223.

(9)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41.

(11)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(12)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

Приети текстове от тази дата, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Правна информация - Политика за поверителност