Διαδικασία : 2015/2178(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0098/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0098/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.43
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0179

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 666kWORD 100k
7.4.2016
PE 569.757v02-00 A8-0098/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2178(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Derek Vaughan

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2178(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την απαλλαγή προς τον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3), του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004(4), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0098/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 223.

(2)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 223.

(3)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 41.

(5)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(6)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.


2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2178(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την απαλλαγή προς τον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3), του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004(4), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0098/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2178(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0098/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (εφεξής του «Οργανισμού») για το οικονομικό έτος 2014 ανήλθε σε 9 708 297 EUR και εμφανίζει αύξηση της τάξης του 0,39% σε σύγκριση με το 2013·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013 ανήλθε σε 8 820 666 EUR, ποσό που σηματοδοτεί αύξηση της τάξης του 0,05% σε σύγκριση με το 2013·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2014, δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού της τάξης του 100 % και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 85,61%·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

2.  παρατηρεί, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το συνολικό ποσό των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2015 ανήλθε σε 1 332 421 EUR (15% του συνόλου των πιστώσεων)· σημειώνει ότι οι μεταφορές ανήλθαν σε 612 981 EUR (49%) για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες), ποσό που συνιστά μείωση της τάξης του 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· αντιλαμβάνεται ότι οι εν λόγω μεταφορές άπτονται των επενδύσεων σε υποδομές ΤΠ που παραγγέλθηκαν, όπως είχε προγραμματιστεί, προς το τέλος του έτους για τις δύο έδρες του Οργανισμού·

3.  παρατηρεί ότι μεταφέρθηκε ποσό 717 927 EUR από το οικονομικό έτος 2013· σημειώνει ότι μεταφορές ύψους 49 460 EUR (6,89%) για το 2013 ακυρώθηκαν·

Μεταφορές

4.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού, καθώς και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις κατά τον έλεγχο του Συνεδρίου, το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2013 δεν υπερέβησαν τα βάσει των δημοσιονομικών κανόνων όρια·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

5.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, ο Οργανισμός απασχολούσε, στα τέλη του 2014, 62 μόνιμους υπαλλήλους· σημειώνει επιπλέον ότι, κατά τη διάρκεια του 2014, τρεις υπάλληλοι εγκατέλειψαν τον Οργανισμό, δέκα θέσεις εργασίας προκηρύχθηκαν και επτά υπάλληλοι προσελήφθησαν·

6.  παρατηρεί ότι ο Οργανισμός αντιμετωπίζει προβλήματα στο να προσελκύσει και να κρατήσει υπαλλήλους με τα κατάλληλα προσόντα για την διεκπεραίωση της αποστολής του και τούτο λόγω της τοποθεσίας της έδρας του στη Κρήτη, όπου η παροχή μιας διεθνούς εκπαίδευσης αποτελεί οπωσδήποτε πρόβλημα· αντιλαμβάνεται ότι ο Οργανισμός σύναψε συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης με κάθε ένα από τα ιδιωτικά σχολεία που χρησιμοποιούνται για τα παιδιά των υπαλλήλων του γραφείου των Αθηνών, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν Ευρωπαϊκά Σχολεία· επισημαίνει εξάλλου τη σύναψη νέας εντολής και νέας συμφωνίας παροχής υπηρεσιών μεταξύ Επιτροπής και Οργανισμού, με αναλυτική περιγραφή των χρηματοδοτικών πόρων για Ευρωπαϊκά Σχολεία που χρησιμοποιούνται για τα παιδιά των υπαλλήλων του Οργανισμού·

7.  παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού, αυτός διεξήγαγε άσκηση ελέγχου ως προς τις θέσεις εργασίας κάνοντας χρήση της κοινής μεθοδολογίας που έχει εγκριθεί για τους Οργανισμούς για πρώτη φορά το 2014· επισημαίνει επιπλέον ότι, βάσει των ευρημάτων της άσκησης, 68% του προσωπικού του Οργανισμού ανήκει στην κατηγορία επιχειρησιακών καθηκόντων, 22% στην κατηγορία διοικητικής υποστήριξης και συντονισμού και 10% δεν ανήκει ούτε στη μία, ούτε στην άλλη κατηγορία·

Εσωτερικός έλεγχος

8.  παρατηρεί ότι, στις αρχές του 2014, ο Οργανισμός είχε ακόμη ανοικτές 25 συστάσεις από προηγούμενες εκθέσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής· αντιλαμβάνεται ότι κατά τη διάρκεια του 2014 έκλεισαν 24 συστάσεις, όπως επιβεβαίωσε η IAS κατά την επιτόπια επίσκεψή της στον Οργανισμό τον Νοέμβριο του 2014· παρατηρεί ότι η σύσταση που απέμενε έκλεισε το 2015 μόλις άρχισε να χρησιμοποιείται το εργαλείο για τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας·

Λοιπά σχόλια

9.  αντιλαμβάνεται ότι ο Οργανισμός ενέκρινε εσωτερικές πολιτικές προκειμένου να βελτιώσει τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας και τον φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα των εγκαταστάσεών του· παρατηρεί ότι σημαντικό βήμα για να ικανοποιηθούν αμφότερες οι επιδιώξεις στάθηκε η υιοθέτηση της λεγόμενης “paperless” («χωρίς χαρτί») πλατφόρμας διαχείρισης της ροής εργασίας και αποθήκευσης εσωτερικών εγγράφων· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός έχει ουσιαστικά εξαλείψει κάθε είδους ροή εργασίας βασιζόμενης σε χαρτί, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και των φακέλων και εγγράφων των ανθρωπίνων πόρων, και τα έχει αντικαταστήσει με ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονικές ροές εργασίας προκειμένου να κάνει πραγματικότητα ένα γραφειακό χώρο χωρίς χαρτί· έχει υπόψη του ότι το εν λόγω εργαλείο άρχισε να χρησιμοποιείται με επιτυχία τον Ιανουάριο του 2015·

10.  δηλώνει ότι οι ετήσιες εκθέσεις του Οργανισμού θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση όσον αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα· καλεί τον Οργανισμό να περιλάβει ένα τυποποιημένο κεφάλαιο για τα θέματα αυτά στην ετήσια έκθεσή του·

11.  αντιλαμβάνεται, εν συνεχεία της απαλλαγής του Οργανισμού για το 2013, ότι, βάσει της συμφωνίας μίσθωσης μεταξύ των ελληνικών αρχών, του Οργανισμού και του ιδιοκτήτη, το μίσθωμα για τα γραφεία των Αθηνών καταβάλλεται από τις ελληνικές αρχές· εκφράζει την ανησυχία του για τη μόνιμη καθυστέρηση με την οποία καταβάλλεται το μίσθωμα, κατάσταση που συνεχίστηκε καθ`όλη τη διάρκεια του 2014 και του 2015 και η οποία δημιουργεί σημαντικά προβλήματα ως προς την εικόνα, την οικονομική αξιοπιστία και την συνέχιση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού· σημειώνει με ανησυχία ότι η καταβολή της δόσης για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2015 πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου 2015 και τούτο μόνο αφού προηγήθηκε προειδοποίηση από τον ιδιοκτήτη των γραφείων των Αθηνών ότι θα κατέφευγε στα δικαστήρια· παροτρύνει την Επιτροπή, τον Οργανισμό και τις ελληνικές αρχές να βρουν λύση στο πρόβλημα αυτό προκειμένου να μειώσουν σημαντικά την έκθεση του Οργανισμού σε κινδύνους·

°

°  °

12.  παραπέμπει,όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx 2016](7) [σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών].).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bodil Valero

(1)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 223.

(2)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 223.

(3)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 41.

(5)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(6)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2016)0000.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου