Menettely : 2015/2178(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0098/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0098/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.43
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0179

MIETINTÖ     
PDF 266kWORD 79k
7.4.2016
PE 569.757v02-00 A8-0098/2016

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2178(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Derek Vaughan

 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2178(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 kumoamisesta 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 526/2013(4) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0098/2016),

1.  myöntää Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

(2015/2178(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastaukset(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 kumoamisesta 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 526/2013(10) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(11),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0098/2016),

1.  toteaa, että Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2178(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0098/2016),

A.  toteaa, että Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 9 708 297 euroa, mikä merkitsee 0,39 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna;

B.  toteaa, että unionin rahoitusosuus viraston talousarviosta varainhoitovuodeksi 2014 oli 8 820 666 euroa, mikä merkitsee 0,05 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuonna 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 100 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 85,61 prosenttia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

2.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että varainhoitovuodelle 2015 siirrettyjen sidottujen määrärahojen kokonaismäärä oli 1 332 421 euroa (15 prosenttia kokonaismäärärahoista); toteaa, että määrärahasiirrot olivat 612 981 euroa (49 prosenttia) osastossa 2 (hallintomenot), mikä merkitsi 10 prosentin vähennystä edellisvuoteen verrattuna; panee merkille, että siirrot johtuivat viraston kahden toimiston tietotekniseen infrastruktuuriin tehdyistä investoinneista, jotka tilattiin suunnitellusti vuoden lopulla;

3.  panee merkille, että varainhoitovuodelta 2013 siirrettiin 717 927 euron määrä; panee merkille, että vuoden 2013 määrärahasiirroista peruttiin 49 460 euroa (6,89 prosenttia);

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

4.  panee tyytyväisenä merkille, että viraston vuotuisen toimintakertomuksen ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintojen mukaan siirrot olivat vuonna 2013 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

5.  panee viraston vuotuisen toimintakertomuksen perusteella merkille, että vuoden 2014 lopussa virastossa työskenteli 62 henkilöstösääntöjen alaista työntekijää; panee niin ikään merkille, että vuoden 2014 aikana virastosta lähti kolme työntekijää, julkaistiin kymmenen työpaikkailmoitusta ja palvelukseen otettiin seitsemän työntekijää;

6.  panee merkille, että virastolla on vaikeuksia houkutella toimiensa tueksi riittävän päteviä työntekijöitä ja pitää heistä kiinni, ja toteaa tämän johtuvan pääasiassa siitä, että viraston toimipaikka sijaitsee Kreetalla, missä kansainvälinen koulutus on haasteita aiheuttava tekijä; toteaa, että virasto on tehnyt palvelutasosopimuksen kunkin Ateenan toimipaikan työntekijöiden lasten käyttämän yksityiskoulun kanssa, sillä Ateenassa ei ole Eurooppa-koulua; panee lisäksi merkille, että komissio ja virasto ovat sopineet uudesta toimeksiannosta ja palvelutasosopimuksesta, jossa vahvistetaan yksityiskohtaiset määräykset viraston työntekijöiden lasten käyttämien Eurooppa-koulujen rahoituksesta;

7.  panee merkille, että viraston vuotuisen toimintakertomuksen mukaan virasto toteutti vuonna 2014 ensimmäistä kertaa työtehtävien tarkastelun käyttäen virastoille hyväksyttyä yhteistä menettelyä; panee lisäksi merkille, että tarkastelun mukaan 68 prosenttia viraston työntekijöistä oli operatiivisissa tehtävissä, 22 prosenttia oli hallinnolliseen tukeen ja koordinointiin liittyvissä tehtävissä ja 10 prosenttia toimi neutraaleissa tehtävissä;

Sisäinen tarkastus

8.  panee merkille, että vuoden 2014 alussa virastolla oli avoinna 25 suositusta komission sisäisen tarkastuksen (IAS) aiemmista kertomuksista; panee merkille, että vuoden 2014 aikana pantiin täytäntöön 24 suositusta, minkä IAS vahvisti käydessään virastossa marraskuussa 2014; panee merkille, että yksi avoinna ollut suositus pantiin täytäntöön vuonna 2015 sen jälkeen, kun sähköisen työnkulun väline oli otettu käyttöön;

Muita huomautuksia

9.  panee merkille, että virasto hyväksyi sisäisiä toimintaperiaatteita parantaakseen tilojensa kustannustehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä; toteaa, että näiden edellytysten täyttämiseen myötävaikutti merkittävällä tavalla paperiton työskentelyalusta, jota käytetään sekä työnkulussa että sisäisten asiakirjojen säilytyksessä; panee tyytyväisenä merkille, että virasto on käytännössä luopunut kokonaan paperin käyttöön perustuvista työnkuluista, mihin kuuluvat myös rahoitustoimia ja henkilöresursseja koskevat tiedostot ja asiakirjat, ja on korvannut ne sähköisillä asiakirjoilla ja työnkuluilla, joilla pyritään paperittomaan toimistoympäristöön; toteaa, että paperiton työskentelyalusta otettiin onnistuneesti käyttöön tammikuussa 2015;

10.  katsoo, että viraston vuosikertomuksilla voisi olla tärkeä merkitys avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja lahjomattomuuden noudattamisessa; kehottaa virastoa sisällyttämään vuosikertomukseensa näitä asioita koskevan luvun;

11.  panee viraston vuotta 2013 koskevan vastuuvapausmenettelyn seurantatoimena merkille, että Kreikan viranomaisten, viraston ja vuokranantajan välisen vuokrasopimuksen mukaan Kreikan viranomaiset maksavat Ateenan toimitilojen vuokran; on huolissaan siitä, että vuokra maksetaan jatkuvasti myöhässä ja että tämä jatkui vuosina 2014 ja 2015, mikä muodostaa virastolle mainetta koskevan ja taloudellisen riskin sekä riskin toiminnan jatkuvuudelle; panee huolestuneena merkille, että vuonna 2015 vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden vuokra maksettiin 27. elokuuta 2015 ja vasta sen jälkeen, kun virasto oli saanut varoituksen, että Ateenan toimiston vuokranantaja veisi asian käräjille; kehottaa komissiota, virastoa ja Kreikan viranomaisia löytämään kysymykseen ratkaisun, jotta voidaan vähentää merkittävästi riskejä, joille virasto on alttiina;

°

°  °

12.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta] [xx xxxx 2016] antamaansa päätöslauselmaan(13).

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bodil Valero

(1)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 223.

(2)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 223.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 165, 18.6.2013, s. 41.

(5)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 223.

(8)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 223.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 165, 18.6.2013, s. 41.

(11)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Hyväksytyt tekstit, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö