Postupak : 2015/2178(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0098/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0098/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.43
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0179

IZVJEŠĆE     
PDF 583kWORD 95k
7.4.2016
PE 569.757v02-00 A8-0098/2016

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014.

(2015/2178(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Derek Vaughan

 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014.

(2015/2178(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014., kojemu su priloženi odgovori Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(4), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0098/2016),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014.

(2015/2178(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014., kojemu su priloženi odgovori Agencije(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(10), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(11),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0098/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014.

(2015/2178(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0098/2016),

A.  budući da je, u skladu s njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost („Agencija”) za financijsku godinu 2014. iznosio 9 708 297 EUR, što predstavlja povećanje od 0,39 % u odnosu na 2013.;

B.  budući da je doprinos Unije proračunu Agencije za financijsku godinu 2013. iznosio 8 820 666 EUR, što predstavlja povećanje od 0,05 % u odnosu na 2013.;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog s da”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  primjećuje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultirali visokom stopom izvršenja proračuna od 100 % te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 85,61 %;

Obveze i prijenosi

2.  na temelju izvješća Suda primjećuje da je ukupan iznos rezerviranih odobrenih sredstava prenesenih u 2015. iznosio 1 332 421 EUR (15 % od ukupnih odobrenih sredstava); prima na znanje da je iznos prijenosa bio 612 981 EUR (49 %) za glavu II. (administrativni troškovi), što predstavlja smanjenje od 10 % u odnosu na prethodnu godinu; potvrđuje da su se ti prijenosi odnosili na ulaganja u infrastrukturu informacijskih tehnologija koja je, kako je i planirano, naručena krajem godine za dva ureda Agencije;

3.  primjećuje da je iznos od 717 927 EUR prenesen iz financijske godine 2013.; primjećuje da je od prijenosa iz 2013. otkazano 49 460 EUR (6,89 %);

Prijenosi

4.  sa zadovoljstvom primjećuje da su prema godišnjem izvješću o radu Agencije te prema rezultatima revizije Revizorskog suda razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2013. ostale u granicama financijskih pravila;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

5.  primjećuje na temelju godišnjeg izvješća o radu Agencije da su do kraja 2014. zaposlena 62 statutarna djelatnika; nadalje primjećuje da su tijekom 2014. tri djelatnika napustila Agenciju, da je objavljeno deset natječaja za radna mjesta te da je zaposleno sedam djelatnika;

6.  primjećuje da se Agencija suočava s izazovima u privlačenju i zadržavanju prikladno kvalificiranog osoblja za podupiranje svojih aktivnosti, većinom zbog lokacije svojeg ureda na Kreti, gdje međunarodno obrazovanje predstavlja izazov; potvrđuje da je Agencija sklopila ugovor o razini usluge sa svakom privatnom školom koju pohađaju djeca zaposlenika u uredu u Ateni s obzirom na to da ondje nema europskih škola; nadalje primjećuje da je dogovoren novi mandat i sklopljen novi sporazum o pružanju usluga između Komisije i Agencije u kojemu su navedene pojedinosti o financiranju europskih škola koje pohađaju djeca djelatnika Agencije;

7.  primjećuje da je Agencija, prema godišnjem izvješću o radu Agencije, 2014. prvi put provela analitički pregled poslova s pomoću zajedničke metodologije koja je donesena za agencije; nadalje primjećuje da je prema tom pregledu 68 % zaposlenika Agencije bilo svrstano u kategoriju operativnih funkcija, 22 % zaposlenika u kategoriju administrativne podrške i koordinacije, a 10 % zaposlenika bilo je zaposleno u neutralnim funkcijama;

Unutarnja revizija

8.  primjećuje da je Agencija početkom 2014. imala 25 preporuka iz prijašnjih izvješća Službe Komisije za unutarnju reviziju koje nisu provedene; potvrđuje da su tijekom 2014. provedene 24 preporuke, kako je potvrdila Služba za unutarnju reviziju tijekom svojeg posjeta Agenciji u studenome 2014.; primjećuje da je jedina preostala preporuka koja nije bila usvojena provedena 2015., nakon uvođenja alata za elektroničko praćenje rada (e-workflow);

Druge primjedbe

9.  potvrđuje da je Agencija usvojila unutarnje politike radi poboljšanja isplativosti i ekološke neškodljivosti svojih uređaja; primjećuje da je važan korak prema ispunjavanju obaju zahtjeva bilo usvajanje platforme „bez papira” koja služi praćenju rada i pohrani unutarnjih dokumenata; sa zadovoljstvom primjećuje da je Agencija ukinula gotovo sve oblike praćenja rada na papiru, uključujući financijske transakcije te dosjee i dokumente ljudskih resursa, te ih zamijenila elektroničkim dokumentima i oblicima praćenja rada kako bi se postiglo uredsko okruženje bez papira; potvrđuje da je taj alat uspješno uveden u siječnju 2015.;

10.  navodi da bi godišnja izvješća Agencije mogla imati važnu ulogu u pridržavanju pravila o transparentnosti, odgovornosti i integritetu; poziva Agenciju da u svoje godišnje izvješće uvrsti redovno poglavlje o tim sastavnicama;

11.  potvrđuje, kao mjeru poduzetu na temelju preporuka iz razrješnice Agencije za 2013., da u skladu s ugovorom o najmu između grčkih vlasti, Agencije i najmodavca, najamninu za urede u Ateni plaćaju grčke vlasti; izražava zabrinutost zbog stalnog kašnjenja u plaćanju najamnine, što se nastavilo u 2014. i 2015. godini te predstavlja znatne reputacijske i financijske rizike te rizike za kontinuitet poslovanja Agencije; sa zabrinutošću primjećuje da je 2015. plaćanje rate za prvih šest mjeseci u toj godini izvršeno 27. kolovoza 2015., i to tek nakon što je Agencija primila upozorenje da će najmodavac ureda u Ateni pokrenuti sudski spor; snažno potiče Komisiju, Agenciju i grčke vlasti da pronađu rješenje za to pitanje kako bi se znatno umanjili rizici kojima je Agencija izložena;

°

°  °

12.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2016.](13) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Bodil Valero

(1)

SL C 409, 9.12.2015., str. 223.

(2)

SL C 409, 9.12.2015., str. 223.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 165, 18.6.2013., str. 41.

(5)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 409, 9.12.2015., str. 223.

(8)

SL C 409, 9.12.2015., str. 223.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 165, 18.6.2013., str. 41.

(11)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti