Procedūra : 2015/2178(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0098/2016

Pateikti tekstai :

A8-0098/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.43
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0179

PRANEŠIMAS     
PDF 661kWORD 94k
7.4.2016
PE 569.757v02-00 A8-0098/2016

dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2178(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2178(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004(4), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2013 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0098/2016),

1.  patvirtina Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2178(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0076/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004(10), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2013 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0098/2016),

1.  pažymi, kad Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2178(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0098/2016),

A.  kadangi, remiantis Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, galutinis jos 2014 finansinių metų biudžetas buvo 9 708 297 EUR, t. y. 0,39 proc. didesnis negu 2013 m.;

B.  kadangi Sąjungos įnašas į Agentūros 2013 finansinių metų biudžetą sudarė 8 820 666 EUR, t. y. buvo 0,05 proc. didesnis nei 2013 m.;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2014 finansinių metų Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais atliktos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo aukštas – 100 proc. ir mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis siekė 85,61 proc.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

2.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog bendra į 2015 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų suma siekė 1 332 421 EUR (15 proc. visų asignavimų); atkreipia dėmesį į tai, kad perkeliami asignavimai pagal II antraštinę dalį (Veiklos išlaidos) siekė 612 981 EUR (49 proc.), t. y. buvo 10 proc. mažesni nei ankstesniais metais; konstatuoja, kad asignavimų perkėlimai buvo susiję su investicijomis į informacinių technologijų infrastruktūrą, kuri, kaip ir buvo planuota, besibaigiant metams buvo užsakyta pristatyti į du Agentūros biurus;

3.  pažymi, kad 717 927 EUR suma buvo perkelta iš 2013 finansinių metų; pažymi, kad 49 460 EUR (6,89 proc.) iš 2013 m. perkeltų asignavimų buvo panaikinta;

Perkėlimai

4.  su džiaugsmu pažymi, kad, remiantis metine Agentūros veiklos ataskaita ir Audito Rūmų išvadomis, lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis 2013 m. ir toliau atitiko finansines taisykles;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

5.  pažymi, kad Agentūros metinėje veiklos ataskaitoje nurodyta, jog 2014 m. pabaigoje joje dirbo 62 statutiniai darbuotojai; taip pat pažymi, kad 2014 m. iš Agentūros išėjo trys darbuotojai, paskelbta dešimt pranešimų apie laisvas darbo vietas ir įdarbinti septyni darbuotojai;

6.  pažymi, kad Agentūrai sunku pritraukti ir išsaugoti tinkamos kvalifikacijos darbuotojus savo veiklai vykdyti, daugiausia dėl to, kad jos biuro buveinė yra Kretoje, kur tarptautinis švietimas yra probleminis veiksnys; pripažįsta, kad su kiekviena privačia mokykla, kurią lanko Atėnuose esančio biuro darbuotojų vaikai, Agentūra sudarė paslaugų susitarimą, kadangi Europos mokyklų ten nėra; taip pat pažymi, kad Komisija ir Agentūra sudarė naują susitarimą dėl įgaliojimo ir paslaugų, kuriame išsamiai nustatytas Europos mokyklų, kurias lanko Agentūros darbuotojų vaikai, finansavimas;

7.  remdamasis Agentūros metinės veiklos ataskaitos duomenimis pažymi, kad 2014 m. ji pirmą kartą atliko etatų patikrą pagal bendrą agentūroms patvirtintą metodiką; taip pat pažymi, kad, remiantis šia patikra, 68 proc. Agentūros darbuotojų priklauso veiklos funkcijų kategorijai, 22 proc. – administracinės paramos ir koordinavimo kategorijai ir 10 proc. darbuotojų dirba su su neutraliomis funkcijomis susijusiose srityse;

Vidaus auditas

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. pradžioje Agentūra dar buvo neįgyvendinusi 25 rekomendacijų, pateiktų ankstesniuose Komisijos vidaus audito tarnybos pranešimuose; konstatuoja, kad Vidaus audito tarnyba 2014 m. lapkričio mėn. Agentūroje atlikto patikrinimo vietoje metu patvirtino, jog 2014 m. buvo įvykdytos 24 rekomendacijos; pažymi, kad viena likusi neįgyvendinta rekomendacija buvo įvykdyta 2015 m., įgyvendinus e. darbo srautams skirtą priemonę;

Kitos pastabos

9.  konstatuoja, kad Agentūra patvirtino vidaus politikos priemones, kad pagerintų savo patalpų ekonominį veiksmingumą ir ekologiškumą; pažymi, kad žengtas svarbus žingsnis siekiant įvykdyti abu šiuos reikalavimus – patvirtinta „bepopierė“ sistema – platforma, skirta darbo srautui valdyti ir vidaus dokumentams saugoti; su džiaugsmu pažymi, kad Agentūra praktiškai panaikino visus popieriniais dokumentais pagrįstus darbo srautus, įskaitant finansines operacijas ir žmogiškųjų išteklių bylas ir dokumentus, ir juos pakeitė elektroniniais dokumentais ir darbo srautais, siekdama sukurti bepopierę biuro aplinką; konstatuoja, kad ši priemonė buvo sėkmingai įdiegta 2015 m. sausio mėn.;

10.  teigia, kad Agentūros metinės ataskaitos galėtų atlikti svarbų vaidmenį siekiant laikytis skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo principų; ragina Agentūrą į savo metines ataskaitas įtraukti standartinį šiems principams skirtą skyrių;

11.  pripažįsta, kad pagal Graikijos valdžios institucijų, Agentūros ir patalpų savininko sudarytą nuomos sutartį nuomos mokestį už Atėnuose esančias administracines patalpas moka Graikijos valdžios institucijos, ir kad tai yra su Agentūrai suteiktu biudžeto įvykdymo patvirtinimu 2013 m. susijęs tolesnis veiksmas; yra susirūpinęs dėl to, kad nuolat vėluojama sumokėti nuomos mokesčius ir kad toliau vėluojama buvo 2014 m. ir 2015 m., o tai kelia didelį pavojų Agentūros reputacijai, finansams ir veiklos tęstinumui; susirūpinęs pažymi, kad 2015 m. įmoka už pirmą pusmetį buvo sumokėta 2015 m. rugpjūčio 27 d. ir tik po to, kai Agentūra gavo įspėjimą, jog Atėnuose esančio biuro patalpų savininkas pradės bylinėjimosi procedūrą; primygtinai ragina Komisiją, Agentūrą ir Graikijos valdžios institucijas rasti šios problemos sprendimą, kad sumažėtų didelė Agentūrai kylanti rizika;

°

°  °

12.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimu susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2016 m. ... ... d.](13) rezoliucijoje [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 223.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 223.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 165, 2013 6 18, p. 41.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 223.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 223.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 165, 2013 6 18, p. 41.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Teisinė informacija - Privatumo politika