Förfarande : 2015/2178(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0098/2016

Ingivna texter :

A8-0098/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.43
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0179

BETÄNKANDE     
PDF 267kWORD 81k
7.4.2016
PE 569.757v02-00 A8-0098/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014

(2015/2178(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014

(2015/2178(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8‑0076/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 maj 2013 om Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och om upphävande av förordning (EG) nr 460/2004(4), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0098/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014

(2015/2178(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014, med byråns svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8‑0076/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 maj 2013 om Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och om upphävande av förordning (EG) nr 460/2004(10), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0098/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014

(2015/2178(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0098/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (nedan kallad byrån) för budgetåret 2014 uppgick den slutliga budgeten till 9 708 297 EUR, vilket utgör en ökning med 0,39 % jämfört med 2013.

B.  Unionens bidrag till byråns budget för budgetåret 2013 uppgick till 8 820 666 EUR, vilket innebär en ökning på 0,05 % jämfört med 2013.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014 (revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper var tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2014 resulterade i ett genomförande av budgeten på 100 %, och att genomförandegraden av betalningsbemyndigandena var 85,61 %.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

2.  Europaparlamentet noterar att det totala beloppet åtagandebemyndiganden som fördes över till 2015 uppgick till 1 332 421 EUR (15 % av de totala anslagen). Parlamentet noterar från revisionsrättens rapport att överföringarna uppgick till 612 981 EUR (49 %) för avdelning II (administrativa utgifter), vilket är en minskning på 10 % jämfört med föregående år. Parlamentet konstaterar att dessa överföringar gällde investeringar i it‑infrastruktur som beställdes som planerat mot slutet av året till byråns två kontor.

3.  Europaparlamentet konstaterar att 717 927 EUR hade förts över från budgetåret 2013. Parlamentet noterar att 49 460 EUR (6,89 %) av överföringarna från 2013 förföll.

Överföringar

4.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att nivån på och typen av överföringar 2013 har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser enligt den årliga verksamhetsrapporten och revisionsrättens granskningsresultat.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

5.  Europaparlamentet noterar från byråns årliga verksamhetsrapport att antalet anställda som omfattas av tjänsteföreskrifterna var 62 i slutet av 2014. Parlamentet noterar vidare att tre anställda lämnade byrån, meddelanden om 10 lediga tjänster publicerades och sju personer rekryterades under 2014.

6.  Europaparlamentet konstaterar att byrån upplever utmaningar att locka till sig och behålla personal med lämpliga kvalifikationer till stöd för sin verksamhet, vilket framför allt beror på att kontoret ligger på Kreta där tillgången till internationell utbildning är en försvårande faktor. Parlamentet konstaterar att byrån ingick ett servicenivåavtal med var och en av de privata skolor som barnen till personalen vid Atenkontoret går på, eftersom det inte finns någon Europaskola där. Parlamentet konstaterar att ett nytt mandat och serviceavtal ingicks mellan kommissionen och byrån med närmare uppgifter om den finansiering av Europaskolorna som används för barnen till byråns personal.

7.  Europaparlamentet konstaterar att byrån 2014, enligt sin årliga verksamhetsrapport, för första gången gjorde en översyn av arbetsuppgifterna med hjälp av den gemensamma metod som har antagits för byråerna. Parlamentet noterar vidare att 68 % av institutets personal enligt denna översyn utförde operativa uppgifter, 22 % utförde administrativa stöd- och samordningsuppgifter och 10 % var förknippade med neutrala uppgifter.

Internrevision

8.  Europaparlamentet noterar byrån i början av 2014 hade 25 oavslutade rekommendationer från tidigare rapporter från kommissionens internrevisionstjänst (IAS). Parlamentet konstaterar att 24 rekommendationer avslutades 2014, vilket bekräftades av IAS vid sitt besök på plats hos byrån i november 2014. Parlamentet noterar att en kvarstående rekommendation avslutades 2015 efter det att verktyget för e-arbetsflöden hade införts.

Övriga kommentarer

9.  Europaparlamentet uppskattar att byrån antagit interna riktlinjer för att göra lokalerna mer kostnadseffektiva och miljövänliga. Parlamentet noterar att ett viktigt steg för att uppfylla dessa båda krav var antagandet av en "papperslös plattform" för arbetsflöden och förvaring av interna dokument. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån praktiskt tagit eliminerat alla pappersbaserade arbetsflöden, inbegripet finansiella transaktioner och personalrelaterade mappar och dokument, med elektroniska dokument och arbetsflöden som en insats för att uppnå en papperslös kontorsmiljö. Parlamentet noterar att detta verktyg infördes med framgång i januari 2015.

10.  Europaparlamentet konstaterar att byråns årsrapporter skulle kunna spela en viktig roll för efterlevnaden när det gäller transparens, redovisningsansvar och integritet. Parlamentet uppmanar byrån att införa ett standardkapitel i sin årsrapport om dessa principer.

11.  Europaparlamentet konstaterar, som en uppföljning till 2013 års ansvarsfrihet för byrån, att enligt hyresavtalet mellan de grekiska myndigheterna, byrån och fastighetsägaren betalas hyran för kontoren i Aten av de grekiska myndigheterna. Parlamentet är bekymrat över att problemet med de ständigt för sent betalade hyrorna fortsatte under 2014 och 2015 och innebär en risk för byråns renommé och finanser och för kontinuiteten i dess verksamhet. Parlamentet noterar bekymrat att betalningen av hyresbeloppen för årets sex första månader gjordes den 27 augusti 2015 och först efter det att byrån fått en varning om att fastighetsägaren till Atenkontoret skulle inleda ett rättsligt förfarande. Kommissionen, byrån och de grekiska myndigheterna uppmanas att hitta en lösning på detta problem så att de risker byrån utsätter sig för minskar betydligt.

°

°  °

12.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](13) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 223.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 223.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 165, 18.6.2013, s. 41.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 223.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 223.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 165, 18.6.2013, s. 41.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2016)0000.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy