Процедура : 2015/2172(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0099/2016

Внесени текстове :

A8-0099/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.51
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0187

ДОКЛАД     
PDF 720kWORD 121k
7.4.2016
PE 569.765v02-00 A8-0099/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) за финансовата 2014 година

(2015/2172(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Дерек Вон

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2014 година

(2015/2172(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейското звено за съдебно сътрудничество за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Звеното(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(4), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0099/2016),

1.  освобождава от отговорност административния директор на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на административния директор на Евроюст, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2014 година

(2015/2172(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейското звено за съдебно сътрудничество за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Звеното(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(10), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(11),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0099/2016),

1.  констатира, че окончателните годишни отчети на Евроюст са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  одобрява приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2014 година;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на административния директор на Евроюст, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2014 година

(2015/2172(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0099/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Евроюст неговият окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 33 667 239 EUR, което представлява увеличение с 4,04% в сравнение с 2013 г.; като има предвид, че целият бюджет на Евроюст се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Евроюст за финансовата 2014 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Евроюст са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година

1.  потвърждава въз основа на информация от Евроюст, че:

  неговият колегиален орган е приел образец за декларациите за липса на интереси от управителния съвет през юни 2015 г.;

  Службата за вътрешен одит на Комисията е приключила неизпълнена препоръка, оценена като „много важна“, свързана с финансовата 2013 година;

  неговите „Насоки относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси“ са били представени през октомври 2015 г. на управителния съвет и впоследствие са били приети по време на заседанието на съвета през януари 2016 г.; отправя искане към Евроюст да представи на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета досие със случаите на установени конфликти на интереси, както и да въведе строги и ясни правила срещу „кадрови въртележки“;

Бюджет и финансово управление

2.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,82%, което представлява увеличение с 0,21% в сравнение с 2013 г.; констатира, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 87,31%, което представлява намаление с 2,34% в сравнение с 2013 г.;

3.  потвърждава изявлението на Евроюст, че е намалил броя на бюджетните редове за своя бюджет за 2015 г. с цел намаляване на слабостите при планирането и изпълнението на бюджета; отбелязва освен това, че тази дейност ще продължи да се прилага за бюджетите за 2016 и 2017 г.;

4.  отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, че финансовото отражение от корекциите във възнагражденията и от увеличаването на корекционния коефициент не е било включено в първоначалния бюджет за финансовата 2014 година; изразява съжаление, че недостигът в бюджета за възнаграждения от около 1 800 000 EUR е наложил временни намаления на оперативните разходи и значителни трансфери от административните и оперативните бюджетни редове в края на годината; отбелязва, че този недостиг е бил частично балансиран от коригиращ бюджет, с който е отпусната допълнителна сума в размер на 1 200 000 EUR за Евроюст, и че са били поети задължения за постигане на напредък във връзка с изпълнението на планираните проекти;

5.  отбелязва, че Евроюст предоставя безвъзмездни средства от собствения си бюджет за подпомагане на съвместните екипи за разследване (СЕР); отбелязва освен това, че едва 32,8% са били платени до края на годината основно поради факта, че изпълнението на бюджета зависи от бенефициентите и представените от тях заявки за възстановяване на средства, което излага на риск изпълнението на бюджета; призовава Евроюст да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за разрешаване на този въпрос и да предостави по-добри насоки на своите бенефициенти;

Поети задължения и преноси

6.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че общото равнище на бюджетните кредити, за които са поети задължения, възлиза на 99%; отбелязва обаче, че равнището на преноси за дял III възлиза на 35%, което представлява увеличение с 2% в сравнение с 2013 г.; констатира, че високото равнище на преноси е възникнало основно поради временния бюджетен недостиг, при който поемането на задължения е било възможно единствено по-късно през годината, както и поради предоставянето на безвъзмездна помощ за проекти за СЕР, стартирани през последните месеци на 2014 г., за които плащанията са били дължими през 2015 г.;

7.  приветства факта, че Евроюст ще оцени използването на многогодишни бюджетни кредити, за да обезпечи финансирането на оперативните си дейности; отбелязва освен това, че тази инициатива е предприета след консултация с Генералната дирекция „Правосъдие и потребители“ и Генералната дирекция „Бюджет“ на Комисията; приканва Евроюст да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от тази инициатива и предприетите мерки;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

8.  отбелязва усилията на Евроюст да предостави по-подробен план за възлагане на обществени поръчки и настоятелно призовава Евроюст да публикува пълен списък на възложените поръчки;

9.  приветства подробното представяне на организационната структура на Евроюст, на нейните членове и административни структури, както и публикуването на нейния кодекс за поведение на администрацията на уебсайта;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

10.  припомня на Евроюст, че трябва да приеме вътрешни задължителни правила за защита на лицата, които подават сигнали за нередности, в съответствие с член 22в от Правилника за длъжностните лица, който влезе в сила на 1 януари 2014 г.;

Вътрешен контрол

11.  констатира въз основа на информация от Евроюст, че Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията е провела оценки на риска през 2014 г. и че резултатите от тези оценки се използват от IAS като основа за нейния стратегически план за вътрешен одит за периода 2014 – 2016 г., както и от Евроюст за установяването на възможни допълнителни подобрения в административните процедури; отбелязва действията, предприети от Евроюст по отношение на изпълнението на стандартите за вътрешен контрол, свързани с етични и организационни ценности, както и с процеса на управление на риска;

Вътрешен одит

12.  потвърждава забележката на Евроюст, че IAS не е отправила критични препоръки през 2014 г.; отбелязва освен това, че IAS е отправила „неизпълнена“ препоръка от 2013 г. през първото тримесечие на 2015 г.; очаква с интерес резултатите от прегледа и призовава Евроюст да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите;

Други коментари

13.  потвърждава изявлението на Евроюст, че текущият въпрос, установен от Палатата през 2011 г., относно припокриването на отговорности между административния директор и колегиалния орган на Евроюст може да се разреши единствено от законодателните органи в текущото законодателно предложение за нов регламент за Евроюст(13); счита, че това предложение следва да бъде прието в съответствие с Директивата за защита на финансовите интереси(14) и с Регламента за създаване на Европейска прокуратура(15); настоятелно призовава Съвета да проведе необходимите реформи, съдържащи се в тези предложения;

14.  потвърждава изявлението на Евроюст, че през 2014 г. той е решил да преустанови проектите, произтичащи от прегледа на организационната му структура; отбелязва, че новият регламент за Евроюст би могъл да разгледа въпросите, свързани с управлението, които са довели до започването на двата проекта в миналото;

15.  приветства установения през 2014 г. годишен план за обучение с цел обхващане на професионалните потребности на персонала, както и създаването на рамка на компетенциите с цел отразяване на основните потребности и потребностите от ръководни кадри на Евроюст; отбелязва, че дейностите по проекта за рамка на компетенциите, по които е бил постигнат напредък през 2014 г., е трябвало да бъдат приключени и въпросната рамка е трябвало да бъде предоставена на разположение на целия персонал през 2015 г.; призовава Евроюст да предостави на органа по освобождаване от отговорност актуална информация относно прилагането на рамката на компетенциите;

16.  призовава институциите и агенциите на Съюза, които са въвели кодекси за поведение, включително и Европейския парламент, да засилят мерките си за изпълнение, като например проверките на декларациите за финансови интереси;

17.  призовава Евроюст да подобри своите процедури и практики, които имат за цел да гарантират финансовите интереси на Съюза, и да допринася активно за ориентирана към резултатите процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

18.  припомня, че в съответствие с член 41а от Решението за укрепване на Евроюст(16) преди 4 юни 2014 г. колегиалният орган на Евроюст възлага независими външна оценка на прилагането на въпросното решение, както и на дейностите, извършвани от Евроюст; приветства публикуването на окончателния доклад(17) и потвърждава съдържащите се в него осем стратегически препоръки;

19.  счита, че трябва да се предприемат допълнителни мерки както за справяне с етични въпроси, свързани с политическата роля на лобитата, техните практики и влиянието им, така и за насърчаване на гаранции за почтеност, за да се повиши степента на прозрачност на лобистките дейности; предлага да бъдат въведени общи правила, регулиращи лобистките дейности, в рамките на институциите и агенциите на Съюза;

°

°  °

20.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2016 г.](18) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

19.2.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2014 година

(2015/2172(DEC))

Докладчик по становище: Моника Маковей

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) представят вярно нейното финансово състояние към 31 декември 2014 г. и че операциите ѝ са законосъобразни и редовни;

2.  отбелязва, че финансовото отражение от актуализирането на възнагражденията и увеличаването на корективния коефициент не е било включено в първоначалния бюджет за 2014 г.; изразява съжаление, че този недостиг от около 1,8 млн. евро в бюджета за заплати e наложил временни икономии в оперативните разходи, което е имало отрицателно въздействие върху изпълнението на текущи проекти и е наложило изменение в бюджета за отпускане на допълнителни 1,2 млн. евро в края на 2014 г.; призовава за отговорно и добро управление на бюджета;

3.  отбелязва усилията на Евроюст да предостави по-подробен план за възлагане на обществени поръчки и настоятелно призовава Евроюст да публикува пълен списък на възложените поръчки;

4.  приветства подробното представяне на организационната структура на Евроюст, на нейните членове и административни структури, както и публикуването на нейния кодекс за поведение на администрацията на уебсайта;

5.  изразява съжаление, че Евроюст не е приела политика и практическо ръководство относно управлението и предотвратяването на конфликт на интереси, в съответствие с насоките, публикувани от Комисията през декември 2013 г.; призовава Евроюст спешно да приеме своите преразгледани договорености за предотвратяване и управление на конфликти на интереси и да информира органа по освобождаване от отговорност за приемането им; отправя искане към Евроюст да предприеме корективни мерки и да представи на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета досие със случаите на установени конфликти на интереси, както и да въведе строги и ясни правила срещу „кадрови въртележки“;

6.   напомня на Евроюст, че трябва да приеме вътрешни задължителни правила за защита на лицата, които подават сигнали за нередности в съответствие с член 22в от Правилника за длъжностните лица, който влезе в сила на 1 януари 2014 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.2.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Bodil Valero

(1)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 315.

(2)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 315.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

(5)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 315.

(8)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 315.

(9)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

(11)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(12)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), COM(2015)535 final, 2013/0256(COD), от 17.7.2013 г.

(14)

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред, COM(2012)363 final, 2012/0193(COD), от 11.7.2012 г.

(15)

Предложение за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура, COM(2013)534 final, 2013/0255(APP), от 17.7.2013 г.

(16)

Решение 2009/426/ПВР на Съвета за укрепване на Евроюст и за изменение на Решение 2002/187/ПВР за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност, ОВ L 138, 4.6.2009 г., стр. 29.

(17)

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejlegalframework/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report.pdf

(18)

Приети текстове от тази дата, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Правна информация - Политика за поверителност