Menettely : 2015/2172(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0099/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0099/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.51
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0187

MIETINTÖ     
PDF 301kWORD 92k
7.4.2016
PE 569.765v02-00 A8-0099/2016

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikön (Eurojust) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2172(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Derek Vaughan

 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikön (Eurojust) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2172(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä yksikön vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikölle (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS(4) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0099/2016),

1.  myöntää Eurojust-yksikön hallinnolliselle johtajalle vastuuvapauden yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurojust-yksikön hallinnolliselle johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikön (Eurojust) varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

(2015/2172(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä yksikön vastaukset(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikölle (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS(10) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(11),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0099/2016),

1.  toteaa, että Eurojust-yksikön tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Eurojust-yksikön varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurojust-yksikön hallinnolliselle johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikön (Eurojust) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2172(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0099/2016),

A.  toteaa, että Eurojust-yksikön tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 33 667 239 euroa, mikä merkitsee 4,04 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna; toteaa, että yksikön koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että Eurojust-yksikön tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  panee merkille, että yksikön mukaan

  sen kollegio hyväksyi kesäkuussa 2015 mallin hallintoneuvoston eturistiriidattomuuksia koskevaa ilmoitusta varten;

  komission sisäinen tarkastus saattoi päätökseen varainhoitovuodelta 2013 periytyvän suosituksen, joka oli luokiteltu ”erittäin tärkeäksi”;

  hallintoneuvostolle oli lokakuussa 2015 esitetty alustavat eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat ohjeet, jotka hyväksyttiin sittemmin tammikuussa 2016 pidetyssä hallintoneuvoston kokouksessa; kehottaa yksikköä antamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle selvityksen havaituista eturistiriitatapauksista ja laatimaan niin sanottuja pyöröovitapauksia koskevat tiukat ja selkeät säännöt;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun yksikön talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,82 prosenttia, mikä merkitsee 0,21 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 87,31 prosenttia, mikä merkitsee 2,34 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna;

3.  panee merkille yksikön lausunnon siitä, että se on vähentänyt vuoden 2015 talousarvion budjettikohtien määrää karsiakseen talousarvion suunnittelussa ja toteuttamisessa ilmenneitä heikkouksia; toteaa lisäksi, että tätä aiotaan jatkaa vuosien 2016 ja 2017 talousarviossa;

4.  panee huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että palkkojen mukautusten ja korjauskertoimen korotuksen taloudellisia vaikutuksia ei otettu huomioon varainhoitovuoden 2014 alustavassa talousarviossa; pitää valitettavana, että palkkamäärärahoihin liittyvä noin 1 800 000 euron määrärahavaje edellytti toimintamenojen tilapäistä leikkaamista ja huomattavia määrärahasiirtoja hallinnollisen ja toimintatalousarvion budjettikohdista vuoden lopussa; toteaa, että vaje kompensoitiin osittain lisätalousarviolla, josta myönnettiin yksikölle 1 200 000 euroa, ja että yksikkö sitoutui jatkamaan kaavailtujen hankkeiden täytäntöönpanoa;

5.  panee merkille, että yksikkö myöntää avustuksia omasta talousarviostaan tukeakseen yhteisiä tutkintaryhmiä; toteaa lisäksi, että vuoden loppuun mennessä oli maksettu vasta 32,8 prosenttia, mikä johtui lähinnä siitä, että talousarvion toteuttaminen riippuu edunsaajista ja näiden toimittamista maksupyynnöistä; katsoo, että tämä vaarantaa yksikön talousarvion toteuttamisen; kehottaa yksikköä ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimenpiteistä, joita on toteutettu asian ratkaisemiseksi, sekä parantamaan edunsaajien ohjeistamista;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

6.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan sidottujen määrärahojen osuus oli vuonna 2013 korkea: 99 prosenttia; panee kuitenkin merkille, että määrärahoja siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle suuri määrä osastossa 3 ja että niiden osuus oli 35 prosenttia, mikä merkitsee 2 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna; panee merkille, että varainhoitovuodelta toiselle siirrettyjen määrärahojen suuri osuus johtui pääasiassa tilapäisestä budjettivajeesta, jonka vuoksi sitoumukset voitiin tehdä vasta myöhään kyseisenä vuonna, sekä yhteisiin tutkintaryhmiin liittyvistä avustushankkeista, jotka käynnistettiin vuoden 2014 viimeisten kuukausien aikana ja joiden osalta maksut oli suoritettava vasta vuonna 2015;

7.  pitää myönteisenä, että yksikkö arvioi jaksotettujen määrärahojen käyttöä varmistaakseen toimintansa rahoittamisen; toteaa lisäksi, että tämä toteutetaan yhteistyössä komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston ja budjettipääosaston kanssa; kehottaa yksikköä ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän aloitteen tuloksista ja toteutetuista toimenpiteistä;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

8.  panee merkille Eurojust-yksikön toimet aiempaa kattavamman hankintasuunnitelman laatimiseksi ja kehottaa yksikköä julkistamaan myönnettyjä sopimuksia koskevan luettelon kokonaisuudessaan;

9.  pitää myönteisenä Eurojust-yksikön organisaatiorakenteen, sen jäsenten ja hallinnollisten järjestelmien yksityiskohtaista esittelyä sekä hallintotavan säännöstön julkistamista yksikön verkkosivustolla;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

10.  muistuttaa Eurojust-yksikölle, että sen on hyväksyttävä sitovat sisäiset säännöt epäkohtien paljastajien suojelemiseksi 1. tammikuuta 2014 voimaan tulleiden EU:n henkilöstösääntöjen 22 c artiklan mukaisesti.

Sisäinen valvonta

11.  toteaa, että yksikön mukaan komission sisäinen tarkastus (IAS) suoritti vuonna 2014 riskienarviointeja ja että saatuja tuloksia ovat hyödyntäneet sekä IAS oman vuosia 2014–2016 koskevan sisäisten tarkastusten strategisen suunnitelmansa perustana että yksikkö, joka hyödyntää tuloksia kartoittaessaan mahdollisia tapoja parantaa hallinnollisia prosessejaan; toteaa, että yksikön toteuttamat sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanoa koskevat toimet liittyivät eettisiin ja organisatorisiin arvoihin sekä riskinhallintaprosesseihin;

Sisäinen tarkastus

12.  panee merkille yksikön toteamuksen, että IAS ei antanut yhtään kriittistä suositusta vuonna 2014; toteaa lisäksi, että IAS antoi vuoden 2015 alkuneljänneksellä suosituksen, joka periytyi vuodelta 2013; odottaa uuden tarkastelun tuloksia ja kehottaa yksikköä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tuloksista;

Muita huomautuksia

13.  panee merkille yksikön toteamuksen, että tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2011 esille nostaman keskeneräisen kysymyksen, joka koskee yksikön hallinnollisen johtajan ja kollegion vastuualueiden päällekkäisyyttä, voivat ratkaista ainoastaan lainsäädäntövallan käyttäjät käsitellessään yksikköä koskevaa uutta asetusehdotusta(13); katsoo, että ehdotus olisi hyväksyttävä PIF-direktiivin(14) ja Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskevan asetuksen(15) mukaisesti; kehottaa neuvostoa etenemään kyseisten ehdotusten edellyttämien uudistusten suhteen;

14.  panee merkille, että yksikön mukaan se päätti vuonna 2014 keskeyttää organisatorisen rakenteensa uudelleenarvioinnista aiheutuvat hankkeet; toteaa, että uuden Eurojust-säädöksen avulla voitaisiin käsitellä hallintoon liittyviä kysymyksiä, jotka olivat johtaneet aiemmin kahden kyseisen hankkeen käynnistämiseen;

15.  pitää myönteisenä vuonna 2014 käyttöön otettua vuotuista koulutussuunnitelmaa, joka kattaa sekä henkilöstön ammatilliset tarpeet että pätevyyttä koskevan järjestelmän, joka heijastaa yksikön olennaisia tarpeita ja esimiestarpeita; toteaa, että pätevyyttä koskevaa järjestelmää käsittelevä työ eteni vuonna 2014 ja se oli määrä saattaa päätökseen ja järjestelmän oli määrä olla koko henkilöstön käytettävissä vuonna 2015; kehottaa yksikköä pitämään vastuuvapauden myöntävän viranomaisen ajan tasalla pätevyyttä koskevan järjestelmän käyttöön ottamisesta;

16.  kehottaa menettelysäännöt käyttöön ottaneita unionin toimielimiä ja erillisvirastoja, parlamentti mukaan luettuna, tehostamaan täytäntöönpanotoimiaan, kuten taloudellisista sidonnaisuuksista annettujen ilmoitusten tarkastamista;

17.  kehottaa yksikköä tehostamaan unionin taloudellisten etujen turvaamiseen tarkoitettuja menettelyjään ja käytäntöjään ja edistämään aktiivisesti tulossuuntautunutta vastuuvapausmenettelyä;

18.  muistuttaa, että yksikön kollegion on teetettävä Eurojustin vahvistamista koskevan päätöksen(16) 41 a artiklan nojalla riippumattoman ulkopuolisen arvioinnin tämän päätöksen täytäntöönpanosta ja Eurojustin toiminnasta ennen 4. kesäkuuta 2014; pitää loppuraportin(17) julkaisemista myönteisenä ja ottaa huomioon siinä annetut kahdeksan strategista suositusta;

19.  pitää tarpeellisena ryhtyä lisätoimiin edunvalvontaryhmien poliittiseen rooliin, niiden käytäntöihin ja vaikutusvaltaan liittyvien eettisten ongelmien ratkaisemiseksi ja lahjomattomuuden turvaavien toimien edistämiseksi, jotta voidaan lisätä edunvalvontatoiminnan avoimuutta; kehottaa laatimaan kaikille unionin toimielimille ja erillisvirastoille yhteiset säännöt, joissa vahvistetaan näissä elimissä harjoitettavan edunvalvonnan muodot ja edellytykset;

°

°  °

20.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta] [xx xxxx 2016](18) antamaansa päätöslauselmaan.

19.2.2016

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2172(DEC))

Valmistelija: Monica Macovei

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen päätelmät, joiden mukaan Eurojust-yksikön tilinpäätös antaa riittävät tiedot viraston taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2014 ja viraston toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2.  panee merkille, että palkkojen mukautusten ja korjauskertoimen korotuksen taloudellisia vaikutuksia ei otettu huomioon vuoden 2014 alustavassa talousarviossa; pitää valitettavana, että tämä noin 1,8 miljoonan euron suuruinen vaje palkkamäärärahoissa on pakottanut leikkaamaan tilapäisesti toimintamenoja, mikä vaikutti kielteisesti meneillään olevien hankkeiden täytäntöönpanoon ja johti 1,2 miljoonan euron lisätalousarvion antamiseen vuoden 2014 lopussa; kehottaa yksikköä pyrkimään vastuulliseen ja moitteettomaan varainhoitoon;

3.  panee merkille Eurojust-yksikön toimet aiempaa kattavamman hankintasuunnitelman laatimiseksi ja kehottaa yksikköä julkistamaan myönnettyjä sopimuksia koskevan luettelon kokonaisuudessaan;

4.  pitää myönteisenä Eurojust-yksikön organisaatiorakenteen, sen jäsenten ja hallinnollisten järjestelmien yksityiskohtaista esittelyä sekä hallintotavan säännöstön julkistamista yksikön verkkosivustolla;

5.  pitää valitettavana, että Eurojust-yksikkö ei ole hyväksynyt toimintaperiaatteita ja käytännön opasta eturistiriitojen hallintaa ja ehkäisemistä varten komission joulukuussa 2013 julkaisemien ohjeiden mukaisesti; kehottaa yksikköä hyväksymään pikaisesti eturistiriitojen hallintaa ja ehkäisemistä koskevat tarkistetut järjestelynsä ja ilmoittamaan siitä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle; kehottaa yksikköä ryhtymään korjaaviin toimiin ja antamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle selvityksen havaituista eturistiriitatapauksista sekä laatimaan niin sanottuja pyöröovitapauksia koskevat tiukat ja selkeät säännöt;

6.   muistuttaa Eurojust-yksikölle, että sen on hyväksyttävä sitovat sisäiset säännöt epäkohtien paljastajien suojelemiseksi 1. tammikuuta 2014 voimaan tulleiden EU:n henkilöstösääntöjen 22 c artiklan mukaisesti.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

16.2.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

53

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bodil Valero

(1)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 315.

(2)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 315.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.

(5)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 315.

(8)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 315.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.

(11)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) (COM(2015)0535), 2013/0256(COD), 17.7.2013.

(14)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (COM(2012)0363), 2012/0193(COD), 11.7.2012.

(15)

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta (COM(2013)0534, 2013/0255(APP), 17.7.2013.

(16)

Neuvoston päätös 2009/426/YOS, tehty 16. joulukuuta 2008, Eurojustin vahvistamisesta sekä Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi tehdyn päätöksen 2002/187/YOS muuttamisesta (EUVL L 138, 4.6.2009, s. 29).

(17)

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejlegalframework/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report.pdf

(18)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2016)0000.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö