Postupak : 2015/2172(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0099/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0099/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.51
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0187

IZVJEŠĆE     
PDF 621kWORD 112k
7.4.2016
PE 569.765v01-00 A8-0099/2016

o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2014.

(2015/2172(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Derek Vaughan

 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2014.

(2015/2172(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Eurojusta za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Eurojusta za financijsku godinu 2014., s odgovorima Eurojusta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Eurojust treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2002/187/JHA od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela(4), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0099/2016),

1.  daje razrješnicu upravnom direktoru Eurojusta za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi upravnom direktoru Eurojusta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Eurojusta za financijsku godinu 2014.

(2015/2172(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Eurojusta za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Eurojusta za financijsku godinu 2014., s odgovorima Eurojusta(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Eurojust treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2002/187/JHA od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela(10), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(11),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0099/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Eurojusta odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Eurojusta za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi upravnom direktoru Eurojusta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2014.

(2015/2172(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0099/2016),

A.  budući da je, prema njegovim financijskim izvještajima, konačni proračun Eurojusta za financijsku godinu 2014. iznosio 33 667 239 EUR, odnosno 4,04 % više nego za 2013.; budući da cijeli proračun Eurojusta proizlazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da su godišnji financijski izvještaji Eurojusta pouzdani te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.

1.  potvrđuje na temelju navoda Eurojusta:

  da je njegov kolegij usvojio obrazac za izjave o nepostojanju sukoba interesa članova upravnog odbora u lipnju 2015.;

  da je Služba Komisije za unutarnju reviziju zaključila dotada neprovedenu preporuku označenu kao „vrlo važnu” iz financijske godine 2013.;

  da su njegove „Smjernice za sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa” predstavljene upravnom odboru u listopadu 2015., a potom usvojene na sastanku upravnog odbora u siječnju 2016.; traži od Eurojusta da dostavi tijelu nadležnom za davanje razrješnice evidenciju o popisu evidentiranih slučajeva sukoba interesa te da uspostavi stroga i jasna pravila protiv načela „rotirajućih vrata”;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  sa zadovoljstvom primjećuje da su napori uloženi u praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 99,82 %, što je povećanje od 0,21 % u odnosu na 2013.; potvrđuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 87,31 %, što je pad od 2,34 % u odnosu na 2013.;

3.  potvrđuje izjavu Eurojusta da je smanjio broj proračunskih linija za svoj proračun za 2015. kako bi se uklonile slabosti u planiranju i izvršenju proračuna; napominje nadalje da će se ova praksa nastaviti i za proračune za 2016. i 2017.;

4.  na temelju izvješća Revizorskog suda sa zabrinutošću napominje da financijski učinak usklađivanja plaća i povećanja koeficijenta ispravka nije bio naveden u početnom proračunu za financijsku godinu 2014.; žali što je manjak od oko 1 800 000 EUR u dijelu proračuna predviđenom za plaće zahtijevao privremena smanjenja rashoda poslovanja i značajne prijenose iz administrativnih i operativnih proračunskih linija na kraju godine; primjećuje da je ovaj manjak djelomično bio pokriven izmjenom proračuna kojom se Eurojustu osiguralo dodatnih 1 200 000 EUR, te da su preuzete obveze kako bi potaknula provedba planiranih projekata;

5.  prima na znanje da Eurojust iz vlastitog proračuna osigurava bespovratna sredstva za potporu zajedničkim istražnim timovima (JIT); nadalje, napominje da je samo 32,8 % bilo isplaćeno do kraja godine, uglavnom zbog toga što izvršenje proračuna ovisi o korisnicima i njihovim podnesenim zahtjevima za nadoknadu, što ugrožava izvršenje proračuna; poziva Eurojust da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o mjerama poduzetim za rješavanje ovog problema i da pruži bolje smjernice svojim korisnicima;

Obveze i prijenosi

6.  napominje na temelju izvješća Suda da je ukupna razina rezerviranih odobrenih sredstava bila visoka, odnosno iznosila je 99 %; napominje, međutim, da je razina prijenosa sredstava za glavu III. bila visoka i iznosila 35 %, što predstavlja porast od 2 % u odnosu na 2013.; potvrđuje da je do visoke razine prijenosa došlo u prvom redu zbog privremenog proračunskog manjka, zbog čega su obveze mogle biti preuzete tek krajem godine, te zbog dodjele bespovratnih sredstava za projekte zajedničkih istražnih timova (JIT) pokrenutih tijekom posljednjih mjeseci 2014. i za koje je plaćanja trebalo izvršiti tek 2015.;

7.  pozdravlja činjenicu da će Eurojust razmotriti korištenje diferenciranih odobrenih sredstava kako bi osigurao financiranje svojih operativnih aktivnosti; osim toga, napominje da se ova inicijativa provodi u dogovoru s Glavnom upravom za pravosuđe i zaštitu potrošača i Glavnom upravom za proračun; poziva Eurojust da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o rezultatima ove inicijative i poduzetim mjerama;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

8.  prima na znanje napore koje je Eurojust uložio kako bi izradio sveobuhvatniji plan javne nabave te potiče Eurojust da objavi potpuni popis sklopljenih ugovora;

9.  pozdravlja detaljan prikaz organizacijske strukture, članova i administrativne strukture Eurojusta, kao i objavljivanje kodeksa administrativnog ponašanja na njegovoj internetskoj stranici;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

10.  podsjeća Eurojust da mora usvojiti obvezujuća interna pravila za zaštitu zviždača u skladu s člankom 22.c Pravilnika o osoblju, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014.;

Unutarnje kontrole

11.  potvrđuje na temelju navoda Eurojusta da je Služba Komisije za unutarnju reviziju provela procjenu rizika u 2014. i da je iskoristila rezultate te procjene kao osnovu za svoj Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2014. – 2016., a Eurojust ih je iskoristio za utvrđivanje mogućih daljnjih poboljšanja u administrativnim procesima; potvrđuje da su radnje koje je Eurojust poduzeo u pogledu provedbe standarda unutarnje kontrole povezane s etičkim i organizacijskim vrijednostima, kao i s procesima upravljanja rizikom;

Unutarnja revizija

12.  potvrđuje opažanje Eurojusta da Služba Komisije za unutarnju reviziju nije izdala nijednu kritičnu preporuku tijekom 2014.; nadalje, napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju u prvom tromjesečju 2015. izdala neprovedenu preporuku iz 2013.; sa zanimanjem iščekuje rezultate revizije i poziva Eurojust da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o ishodu;

Druge primjedbe

13.  potvrđuje izjavu Eurojusta da aktualni problem, koji je Revizorski sud utvrdio 2011. godine, u pogledu preklapanja odgovornosti između upravnog direktora i kolegija Eurojusta mogu riješiti samo zakonodavna tijela u sklopu zakonodavnog prijedloga za novu uredbu o Eurojustu koji je trenutačno u postupku(13); smatra da bi taj prijedlog trebalo usvojiti, u skladu s Direktivom o borbi protiv prijevara i zaštiti financijskih interesa Unije (Direktiva PIF)(14) i Uredbom o Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO)(15); traži od Vijeća da nastavi s potrebnim reformama u tim prijedlozima;

14.  potvrđuje izjavu Eurojusta da je u 2014. odlučio suspendirati projekte koji su nastali na temelju revizije njegove organizacijske strukture; napominje da bi novom uredbom o Eurojustu problemi u upravljanju, koji su u prošlosti doveli do toga se ti projekti pokrenu, mogli biti riješeni;

15.  pozdravlja godišnji plan usavršavanja uspostavljen 2014. kako bi se njime zadovoljile profesionalne potrebe osoblja, kao i uspostavu okvira kompetencija koji odražava temeljne i organizacijske potrebe Eurojusta; napominje da je rad na radnoj verziji okvira kompetencija napredovao u 2014. godini i da je trebao biti dovršen i stavljen na raspolaganje cijelom osoblju u 2015.; poziva Eurojust da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o novosti u pogledu provedbe okvira kompetencija;

16.  poziva institucije EU-a koje imaju kodeks ponašanja, uključujući Parlament, da unaprijede provedbene mjere kao što su provjere izjava o financijskom sukobu interesa;

17.  poziva Eurojust da unaprijedi postupke i prakse kojima se nastoje zaštititi financijski interesi Unije i da aktivno doprinese postupku davanja razrješnice usmjerenom na rezultate;

18.  podsjeća da prema članku 41.a Odluke o jačanju Eurojusta(16), kolegij Eurojusta mora prije 4. lipnja 2014. naručiti neovisnu vanjsku ocjenu provedbe ove odluke i aktivnosti koje provodi Eurojust; pozdravlja objavljivanje završnog izvješća(17) i potvrđuje njegovih osam strateških preporuka;

19.  smatra da treba poduzeti daljnje korake kako bi se uhvatilo u koštac s etičkim pitanjima povezanima s političkom ulogom lobija, njihovim praksama i utjecajem te kako bi se promicale mjere za zaštitu integriteta i tako povećala razina transparentnosti lobističkih aktivnosti; predlaže da se uvedu zajednička pravila o provođenju lobističkih aktivnosti u institucijama i agencijama Unije;

°

°  °

20.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2016.](18) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].).

19.2.2016

MIŠLJENJE oDBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2014.

(2015/2172(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Monica Macovei

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  prima na znanje zaključke Revizorskog suda koji smatra da izvješće o godišnjoj financijskoj dokumentaciji Eurojusta pouzdano prikazuje njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2014. te da su njegove transakcije zakonite i pravilne;

2.  napominje da u početnom proračunu za 2014. nisu bili sadržani financijski učinak usklađivanja plaća i povećanja koeficijenta ispravka; izražava žaljenje što je taj manjak u dijelu proračuna predviđenom za plaće u iznosu od oko 1,8 milijuna EUR zahtijevao privremena smanjenja rashoda poslovanja, što je imalo negativan učinak na provedbu tekućih projekata i iziskivalo izmjenu proračuna u iznosu od 1,2 milijuna EUR na kraju 2014.; poziva na odgovorno i razborito upravljanje proračunom;

3.  prima na znanje napore koje je Eurojust uložio kako bi izradio sveobuhvatniji plan javne nabave te potiče Eurojust da objavi potpuni popis sklopljenih ugovora;

4.  pozdravlja detaljan prikaz organizacijske strukture, članova i administrativne strukture Eurojusta, kao i objavljivanje kodeksa administrativnog ponašanja na njegovoj internetskoj stranici;

5.  žali zbog toga što Eurojust nije donio politiku i praktičan vodič za upravljanje sukobima interesa i njihovo sprječavanje, u skladu sa smjernicama koje je Komisija objavila u prosincu 2013.; poziva Eurojust da hitno usvoji svoje revidirane mjere za sprječavanje sukoba interesa i upravljanje njima te da o tome obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice; traži od Eurojusta da poduzme korektivne mjere i dostavi tijelu nadležnom za davanje razrješnice popis evidentiranih slučajeva sukoba interesa te da uspostavi stroga i jasna pravila protiv tzv. prakse kružnih vrata;

6.   podsjeća Eurojust da mora usvojiti obvezujuća interna pravila za zaštitu zviždača u skladu s člankom 22.c Pravilnika o osoblju, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

16.2.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

53

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Bodil Valero

(1)

SL C 409, 9.12.2015., str. 315.

(2)

SL C 409, 9.12.2015., str. 315.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 63, 6.3.2002., str. 1.

(5)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 409, 9.12.2015., str. 315.

(8)

SL C 409, 9.12.2015., str. 315.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 63, 6.3.2002., str. 1.

(11)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust), COM(2015)535 završna verzija, 2013/0256(COD), 17.7.2013.

(14)

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv prijevara radi zaštite financijskih interesa Unije kaznenim pravom, COM(2012)363 završna verzija, 2012/0193(COD), 11.7.2012.

(15)

Prijedlog Uredbe Vijeća o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja, COM(2013)534 završna verzija, 2013/0255(APP), 17.7.2013.

(16)

Odluka Vijeća 2009/426/PUP o jačanju Eurojusta i izmjeni Odluke 2002/187/PUP kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela, SL L 138, 4.6.2009., str. 29.

(17)

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejlegalframework/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report.pdf

(18)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti