Procedūra : 2015/2172(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0099/2016

Pateikti tekstai :

A8-0099/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.51
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0187

PRANEŠIMAS     
PDF 703kWORD 112k
7.4.2016
PE 569.765v02-00 A8-0099/2016

dėl Europos teisminio bendradarbiavimo padalinio (Eurojusto) 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2172(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Eurojusto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2172(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Eurojusto 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Eurojusto 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Eurojusto atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Eurojustas įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą Nr. 2002/187/TVR, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais(4), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0099/2016),

1.  patvirtina Eurojusto administracijos direktoriui, kad Eurojusto 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Eurojusto administracijos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Eurojusto 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2172(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Eurojusto 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Eurojusto 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Eurojusto atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Eurojustas įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą Nr. 2002/187/TVR, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais(10), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0099/2016),

1.  pažymi, kad Eurojusto galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Eurojusto 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Eurojusto administracijos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Eurojusto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2172(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Eurojusto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0099/2016),

A.  kadangi, remiantis Eurojusto finansinėmis ataskaitomis, galutinis jo 2014 finansinių metų biudžetas buvo 33 667 239 EUR, t. y. 4,04 proc. didesnis negu 2013 m.; kadangi visą Eurojusto biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Eurojusto 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Eurojusto metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  remdamasis Eurojusto suteikta informacija, patvirtina, kad:

  Eurojusto kolegija 2015 m. birželio mėn. patvirtino deklaracijos, kuria valdybos nariai gali patvirtinti, kad neturi jokių interesų, formą;

  Komisijos Vidaus audito tarnyba nurodė, kad su viena rekomendacija, pažymėta žyma „labai svarbi“, kuri buvo pateikta 2013 finansiniais metais ir buvo neįgyvendinta, susiję veiksmai įvykdyti;

  Eurojusto „Interesų konflikto prevencijos ir valdymo gairės“ buvo pateiktos valdybai 2015 m. spalio mėn. ir vėliau patvirtintos per valdybos posėdį 2016 m. sausio mėn.; prašo Eurojusto pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai duomenis apie nustatytus interesų konfliktų atvejus, taip pat nustatyti griežtas ir aiškias taisykles, kuriomis vadovaujantis būtų kovojama su „sukamųjų durų“ reiškiniu;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis siekė 99,82 proc., t. y. išaugo 0,21 proc., palyginti su 2013 m.; konstatuoja, kad mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis siekė 87,31 proc., t. y. sumažėjo 2,34 proc., palyginti su 2013 m.;

3.  patvirtina Eurojusto pareiškimą, kad Eurojustas sumažino savo 2015 m. biudžeto eilučių skaičių, siekdamas sumažinti biudžeto planavimo ir vykdymo trūkumus; be to, pažymi, kad tai bus toliau daroma sudarant 2016 m. ir 2017 m. biudžetus;

4.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą, susirūpinęs pažymi, kad į pradinį 2014 finansinių metų biudžetą nebuvo įtrauktas atlyginimų tikslinimo ir korekcijos koeficiento didinimo finansinis poveikis; apgailestauja, kad dėl apytikriai 1 800 000 EUR trūkumo darbo užmokesčio biudžete metų pabaigoje reikėjo laikinai sumažinti veiklos išlaidas ir perkelti dideles asignavimų sumas iš administravimui ir veiklai skirtų biudžeto eilučių; atkreipia dėmesį į tai, kad šis trūkumas buvo iš dalies padengtas patvirtinant taisomąjį biudžetą, pagal kurį Eurojustui skirta papildoma 1 200 000 EUR suma, ir kad buvo įsipareigota paspartinti numatytų projektų įgyvendinimą;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad Eurojustas savo biudžeto lėšomis teikia dotacijas, kuriomis remiamos jungtinės tyrimų grupės; be to, pažymi, kad iki metų pabaigos buvo išmokėta tik 32,8 proc. lėšų iš esmės dėl to, kad biudžeto vykdymas priklauso nuo paramos gavėjų ir jų teikiamų prašymų kompensuoti išlaidas, ir kad dėl šių veiksnių kyla pavojus biudžeto įvykdymui; ragina Eurojustą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi siekiant išspręsti šį klausimą ir pateikti paramos gavėjams gaires, kurios padėtų jiems geriau orientuotis;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

6.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą, pažymi, kad bendras įsipareigotų panaudoti asignavimų lygis buvo aukštas – 99 proc.; vis dėlto pažymi, kad lėšų perkėlimų į kitą laikotarpį pagal III antraštinę dalį lygis buvo aukštas ir siekė 35 proc., t. y. išaugo 2 proc., palyginti su 2013 m.; patvirtina, kad aukštą perkėlimų į kitą laikotarpį lygį iš esmės lėmė laikinas biudžeto lėšų trūkumas, todėl įsipareigojimai galėjo būti prisiimti tik metų pabaigoje, ir tai, kad buvo paskirtos subsidijos jungtinių tyrimų grupių projektams, kurie buvo pradėti paskutiniais 2014 m. mėnesiais, o su jais susiję mokėjimai nebuvo vykdytini iki 2015 m.;

7.  teigiamai vertina tai, kad Eurojustas, siekdamas užtikrinti savo operatyvinės veiklos finansavimą, vertins diferencijuotųjų asignavimų panaudojimą; be to, pažymi, kad šios iniciatyvos imtasi pasikonsultavus su Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generaliniu direktoratu ir Biudžeto generaliniu direktoratu; ragina Eurojustą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šios iniciatyvos rezultatus ir priemones, kurių imtasi;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

8.  atkreipia dėmesį į Eurojusto pastangas pateikti išsamesnį viešųjų pirkimų planą ir primygtinai ragina Eurojustą paskelbti visą skirtų sutarčių sąrašą;

9.  džiaugiasi, kad Eurojustas interneto svetainėje išsamiai pristatė savo organizacinę struktūrą, narius ir administracines struktūras, taip pat paskelbė savo administracinio elgesio kodeksą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

10.  primena Eurojustui, kad, vadovaudamasis 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusių ES tarnybos nuostatų 22c straipsniu, jis turi priimti privalomas vidines informatorių apsaugos taisykles;

Vidaus kontrolė

11.  remdamasis Eurojusto pateikta informacija konstatuoja, kad 2014 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba atliko rizikos vertinimus ir kad šių vertinimų rezultatais buvo remtasi Vidaus audito tarnybai rengiant 2014–2016 m. strateginį vidaus audito planą ir Eurojustui nustatant sritis, kuriose administravimo procesai gali būti patobulinti; pažymi, kad veiksmai, kurių Eurojustas ėmėsi įgyvendindamas vidaus kontrolės standartus, yra susiję su etikos ir organizacijos vertybėmis, taip pat su rizikos valdymo procesu;

Vidaus auditas

12.  pažymi, kad Eurojustas nurodo, kad 2014 m. Vidaus audito tarnyba nepateikė jokių ypatingos svarbos rekomendacijų; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. pirmąjį ketvirtį Vidaus audito tarnyba pateikė su 2013 m. susijusią vykdytiną rekomendaciją; laukia peržiūros rezultatų ir ragina Eurojustą biudžeto įvykdymą patvirtinančiai institucijai pranešti apie rezultatus;

Kitos pastabos

13.  atkreipia dėmesį į Eurojusto pareiškimą, kad vis dar esamą Eurojusto administracijos direktoriaus ir kolegijos pareigų sutapimo problemą, kurią Audito Rūmai nustatė 2011 m., gali išspręsti tik teisėkūros institucijos svarstydamos dabartinį pasiūlymą dėl naujo Eurojusto reglamento(13); mano, kad šis pasiūlymas turėtų būti patvirtintas atsižvelgiant į PIF direktyvą(14) ir reglamentą dėl Europos prokuratūros įsteigimo(15); primygtinai ragina Tarybą padaryti šiuose pasiūlymuose būtinus pakeitimus;

14.  atkreipia dėmesį į Eurojusto pareiškimą, kad 2014 m. Eurojustas nusprendė nutraukti projektų, nustatytų atsižvelgiant į jo organizacinės struktūros peržiūrą, įgyvendinimą; pažymi, kad naujasis Eurojusto reglamentas galėtų padėti išspręsti su valdymu susijusias problemas, dėl kurių anksčiau buvo pradėti abu projektai;

15.  teigiamai vertina 2014 m. parengtą metinį mokymo planą, pagal kurį numatoma tenkinti profesinius darbuotojų poreikius ir sukurti kompetencijos sistemą, kurioje būtų matomi Eurojusto pagrindiniai poreikiai ir poreikiai vadovavimo srityje; pažymi, kad kompetencijos sistemos projektas, kurį pradėta rengti 2014 m., turėjo būti galutinai parengtas ir pateiktas visiems darbuotojams 2015 m.; ragina Eurojustą teikti biudžeto įvykdymą patvirtinančiai institucijai naujausią informaciją apie kompetencijos sistemos taikymą;

16.  ragina Sąjungos institucijas ir agentūras, įskaitant Europos Parlamentą, kurios pradėjo taikyti elgesio kodeksus, stiprinti savo įgyvendinimo priemones, pvz., finansinių interesų deklaracijų patikrą;

17.  ragina Eurojustą plėtoti savo procedūras ir praktiką, kuriomis siekiama saugoti Sąjungos finansinius interesus, ir aktyviai prisidėti prie į rezultatus orientuoto biudžeto įvykdymo patvirtinimo proceso;

18.  primena, kad pagal sprendimo dėl Eurojusto stiprinimo 41a straipsnį Eurojusto kolegija(16) iki 2014 m. birželio 4 d. turi pavesti atlikti šio sprendimo įgyvendinimo ir Eurojusto vykdomos veiklos nepriklausomą išorės vertinimą; teigiamai vertina paskelbtą galutinę ataskaitą(17) ir atkreipia dėmesį į joje pateiktas aštuonias strategines rekomendacijas;

19.  mano, kad, siekiant padidinti lobistinės veiklos skaidrumą, būtina imtis tolesnių veiksmų siekiant spręsti etikos klausimus, susijusius su lobistų politiniu vaidmeniu, praktika ir įtaka, ir skatinti sąžiningumo apsaugos priemones; siūlo, kad būtų nustatytos bendros taisyklės, reglamentuojančios visose Europos Sąjungos institucijose ir agentūrose vykdomą lobistinę veiklą;

°

°  °

20.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2016 m.... ... d.(18) rezoliucijoje [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].

19.2.2016

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Eurojusto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2172(DEC))

Nuomonės referentė: Monica Macovei

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  atkreipia dėmesį į Audito rūmų išvadas, kad Eurojusto metinėse finansinėse ataskaitose jo 2014 m. gruodžio 31 d. finansinė būklė nurodyta teisingai ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  pažymi, kad į pradinį 2014 m. biudžetą nebuvo įtrauktas atlyginimų koregavimo bei korekcinio koeficiento didinimo finansinis poveikis; apgailestauja, kad dėl maždaug 1,8 milijono EUR trūkumo atlyginimų biudžete teko laikinai sumažinti veiklos išlaidas, ir tai turėjo neigiamą poveikį vykdomų projektų įgyvendinimui, dėl to 2014 m. pabaigoje taip pat reikėjo taisomojo biudžeto, kad būtų skirta papildoma 1,2 mln. EUR suma; ragina atsakingai ir patikimai valdyti biudžetą;

3.  atkreipia dėmesį į Eurojusto pastangas pateikti išsamesnį viešųjų pirkimų planą ir primygtinai ragina Eurojustą paskelbti visą skirtų sutarčių sąrašą;

4.  džiaugiasi, kad Eurojustas interneto svetainėje išsamiai pristatė savo organizacinę struktūrą, narius ir administracines struktūras, taip pat paskelbė savo administracinio elgesio kodeksą;

5.  apgailestauja, kad Eurojustas nėra priėmęs interesų konfliktų valdymo ir prevencijos politikos ir praktinių gairių, vadovaudamasis Komisijos 2013 m. gruodžio mėn. paskelbtomis gairėmis; ragina Eurojustą nedelsiant priimti persvarstytą savo interesų konfliktų prevencijos ir valdymo tvarką ir informuoti apie tai biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją; prašo Eurojusto imtis taisomųjų veiksmų ir pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai duomenis apie nustatytus interesų konfliktų atvejus, taip pat nustatyti griežtas ir aiškias taisykles, kuriomis vadovaujantis būtų kovojama su „sukamųjų durų“ reiškiniu;

6.  primena Eurojustui, kad, vadovaudamasis 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusių ES tarnybos nuostatų 22c straipsniu, jis turi priimti privalomas vidaus taisykles dėl informatorių apsaugos.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

16.2.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

53

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 315.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 315.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 315.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 315.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

2013 m. liepos 17 d. pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) (COM(2013) 535 final – 2013/0256(COD).

(14)

2012 m. liepos 11 d. pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu (COM(2012) 363 final – 2012/0193(COD).

(15)

2013 m. liepos 17 d. pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos prokuratūros įsteigimo (COM(2013) 534 final – 2013/0255(APP).

(16)

Tarybos sprendimas 2009/426/TVR dėl Eurojusto stiprinimo ir iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/187/TVR, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais (OL L 138, 2009 6 4, p. 29).

(17)

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejlegalframework/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report.pdf

(18)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Teisinis pranešimas - Privatumo politika