Procedūra : 2015/2172(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0099/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0099/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.51
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0187

ZIŅOJUMS     
PDF 703kWORD 111k
7.4.2016
PE 569.765v02-00 A8-0099/2016

par Eiropas Tiesu sadarbības vienības (Eurojust) 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2172(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Derek Vaughan

 1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS


1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eurojust 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2172(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eurojust 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eurojust 2014. finanšu gada pārskatiem ar Eurojust atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Eurojust par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem(4), un jo īpaši tā 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0099/2016),

1.  sniedz Eurojust administratīvajam direktoram apstiprinājumu par Eurojust 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eurojust administratīvajam direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eurojust 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2015/2172(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eurojust 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eurojust 2014. finanšu gada pārskatiem ar Eurojust atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Eurojust par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem(10), un jo īpaši tā 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0099/2016),

1.  konstatē, ka Eurojust galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas gada pārskata pielikumā;

2.  apstiprina Eurojust 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eurojust administratīvajam direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eurojust 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2172(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eurojust 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0099/2016),

A.  tā kā saskaņā ar Eurojust finanšu pārskatiem tās 2014. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 33 667 239, t. i., par 4,04 % lielāks nekā 2013. gadā; tā kā Eurojust budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eurojust 2014. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Eurojust gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2013. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pēc iepazīšanās ar Eurojust sniegto informāciju konstatē, ka:

-tās kolēģija 2015. gada jūnijā apstiprināja valdes locekļu interešu konflikta deklarācijas veidlapu;

-Komisijas Iekšējās revīzijas dienests ir slēdzis vienu līdz galam neizpildītu ieteikumu, kurš attiecās uz 2013. finanšu gadu un kurš bija klasificēts kā „ļoti svarīgs”;

-ar tās pamatnostādnēm par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību 2015. gada oktobrī tika iepazīstināta valde un pēc tam valde tās pieņēma 2016. gada janvāra sanāksmē; aicina Eurojust iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei reģistrēto interešu konflikta gadījumu sarakstu un pieņemt stingrus un skaidrus noteikumus “virpuļdurvju efekta” novēršanai;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2014. finanšu gadā īstenotās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,82 %, t. i., par 0,21 % augstāks nekā 2013. gadā; konstatē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 87,31 %, t. i., par 2,34 % zemāks nekā 2013. gadā;

3.  pieņem zināšanai, ka Eurojust 2015. gada budžetā ir samazinājis budžeta pozīciju skaitu, lai samazinātu trūkumus budžeta plānošanā un izpildē; turklāt atzīmē, ka šo samazināšanu ir plānots turpināt arī 2016. un 2017. gada budžetā;

4.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar bažām konstatē, ka 2014. finanšu gada sākotnējā budžetā nebija ņemta vērā algu pielāgojumu un korekcijas koeficienta pieauguma finansiālā ietekme; pauž nožēlu, ka saistībā ar līdzekļu trūkumu algu budžetā aptuveni EUR 1 800 000 apjomā gada beigās nācās uz laiku samazināt darbības izdevumus un veikt būtiskus apropriāciju pārvietojumus no administratīvo izdevumu un darbības izdevumu pozīcijām; atzīmē, ka šo līdzekļu trūkumu daļēji kompensēja ar budžeta grozījuma palīdzību, tādējādi Eurojust nodrošinot papildu EUR 1 200 000, un ka tika uzņemtas saistības, lai paātrinātu plānoto projektu īstenošanu;

5.  pieņem zināšanai, ka Eurojust no sava budžeta nodrošina dotācijas kopējo izmeklēšanas grupu atbalstam; turklāt atzīmē, ka līdz gada beigām bija izmaksāti tikai 32,8 % — galvenokārt tāpēc, ka budžeta izpilde ir atkarīga no līdzekļu saņēmējiem un to iesniegtajiem atmaksas pieprasījumiem —, tādējādi apdraudot budžeta izpildi; aicina Eurojust ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas ir veikti, lai atrisinātu šo jautājumu, un sniegt labākus norādījumus līdzekļu saņēmējiem;

Saistības un pārnestās apropriācijas

6.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu atzīmē, ka to apropriāciju vispārējais līmenis, par kurām ir uzņemtas saistības, bija augsts, proti, 99 %; tomēr atzīmē, ka III sadaļā bija augsts apropriāciju pārnesumu līmenis — 35 %, t. i., par 2 % augstāks nekā 2013. gadā; pieņem zināšanai, ka augstā pārnesumu līmeņa galvenie iemesli bija īslaicīgais budžeta līdzekļu trūkums, kura dēļ saistības bija iespējams uzņemties tikai gada beigās, un dotācijas kopējo izmeklēšanas grupu projektiem, kurus uzsāka 2014. gada pēdējos mēnešos, bet maksājumi bija jāveic tikai 2015. gadā;

7.  atzinīgi vērtē to, ka Eurojust izvērtēs diferencētu apropriāciju izmantošanu savu pamatdarbību finansēšanai; turklāt atzīmē, ka šī iniciatīva ir sākta, apspriežoties ar Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorātu un Budžeta ģenerāldirektorātu; aicina Eurojust ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs iniciatīvas rezultātiem un veiktajiem pasākumiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

8.  atzīmē Eurojust centienus nodrošināt vispusīgāku iepirkuma plānu un mudina to publicēt piešķirto līgumu pilnu sarakstu;

9.  atzinīgi vērtē sīki izstrādāto Eurojust organizatoriskās struktūras, tās locekļu un administratīvo struktūrvienību izklāstu, kā arī tā administratīvās prakses kodeksa publicēšanu tīmekļa vietnē;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība un pārredzamība

10.  atgādina Eurojust, ka tai saskaņā ar 2014. gada 1. janvārī spēkā stājušos Civildienesta noteikumu 22.c pantu ir jāpieņem saistoši iekšēji noteikumi, lai aizsargātu trauksmes cēlējus;

Iekšējā kontrole

11.  pēc iepazīšanās ar Eurojust sniegto informāciju konstatē, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2014. gadā veica riska izvērtēšanu un šīs izvērtēšanas rezultātus izmantoja par pamatu savam 2014.–2016. gada stratēģiskajam iekšējās revīzijas plānam, un ka Eurojust tos izmantoja, lai noteiktu turpmākos iespējamos uzlabojumus administratīvajās procedūrās; pieņem zināšanai, ka pasākumi, ko Eurojust veica attiecībā uz iekšējās kontroles standartu ieviešanu, ir saistīti ar ētikas un organizatoriskajām vērtībām, kā arī ar riska pārvaldības procedūru;

Iekšējā revīzija

12.  pieņem zināšanai Eurojust konstatējumu, ka 2014. gadā IAS nesniedza nevienu ārkārtīgi būtisku ieteikumu; turklāt atzīmē, ka 2015. gada pirmajā ceturksnī IAS sniedza vienu ieteikumu, kurš attiecas uz 2013. gadu un kurš nebija līdz galam izpildīts; gaida pārbaudes rezultātus un aicina Eurojust ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs pārbaudes iznākumu;

Citi komentāri

13.  pieņem zināšanai Eurojust apgalvojumu, ka Revīzijas palātas 2011. gadā identificēto, bet joprojām neatrisināto jautājumu par Eurojust administratīvā direktora un kolēģijas pienākumu pārklāšanos var atrisināt tikai likumdevējas iestādes, izmantojot pašlaik izskatīšanā esošo likumdošanas priekšlikumu jaunai Eurojust regulai(13); uzskata, ka šis priekšlikums būtu jāpieņem, to saskaņojot ar PIF direktīvu(14) un Regulu par Eiropas Prokuratūras izveidi(15); mudina Padomi veikt nepieciešamās izmaiņas minētajos likumdošanas priekšlikumos;

14.  pieņem zināšanai Eurojust paziņojumu, ka 2014. gadā tā nolēma apturēt no tās organizatoriskās struktūras pārskatīšanas izrietošo projektu īstenošanu; atzīmē, ka ar jaunās Eurojust regulas palīdzību varētu atrisināt ar pārvaldību saistītos jautājumus, kuru dēļ tika sākti abi projekti;

15.  atzinīgi vērtē ikgadējo mācību plānu, kas tika ieviests 2014. gadā, lai apmierinātu personāla profesionālās vajadzības, un kompetences sistēmas izveidi nolūkā atspoguļot Eurojust pamatvajadzības un pārvaldības vajadzības; atzīmē, ka darbs pie kompetences sistēmas projekta, kas 2014. gadā bija pavirzījies uz priekšu, 2015. gadā bija jāpabeidz un sistēma jādara pieejama visam personālam; aicina Eurojust sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei jaunāko informāciju par kompetences sistēmas īstenošanu;

16.  prasa Savienības iestādēm un aģentūrām, kas ir ieviesušas rīcības kodeksus, tostarp Eiropas Parlamentam, paātrināt īstenošanas pasākumu, piemēram, finansiālo interešu deklarāciju pārbaudes, veikšanu;

17.  aicina Eurojust pastiprināt procedūras un praksi, kas paredzētas Savienības finanšu interešu aizsardzībai, un aktīvi veicināt uz rezultātiem orientētu budžeta izpildes apstiprināšanas procesu;

18.  atgādina, ka saskaņā ar lēmuma par Eurojust(16) stiprināšanu 41.a pantu Eurojust kolēģijai līdz 2014. gada 4. jūnijam bija jāpasūta neatkarīgs ārējais izvērtējums par šī lēmuma īstenošanu un par Eurojust veiktajām darbībām; atzinīgi vērtē galīgā ziņojuma(17) publicēšanu un pieņem zināšanai tajā iekļautos astoņus stratēģiskos ieteikumus;

19.  uzskata, ka ir jāveic turpmāki pasākumi, lai risinātu ētikas jautājumus, kas saistīti ar lobiju politisko lomu, to praksi un ietekmi, un lai veicinātu integritātes aizsardzības pasākumus nolūkā palielināt lobēšanas darbību pārredzamības pakāpi; ierosina ieviest kopīgus noteikumus, kas reglamentētu lobēšanas darbības Savienības iestādēs un aģentūrās;

°

°  °

20.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2016. gada xx xxxx] rezolūciju [par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli](18).

19.2.2016

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eurojust 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2172(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Monica Macovei

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas secinājumus, ka Eurojust gada pārskati patiesi atspoguļo tā finanšu stāvokli 2014. gada 31. decembrī un ka tā darījumi ir likumīgi un pareizi;

2.  norāda, ka 2014. gada sākotnējā budžetā nebija iekļauta algu pielāgojumu un korekcijas koeficienta pieauguma finansiālā ietekme; pauž nožēlu, ka šis deficīts algu budžetā aptuveni EUR 1,8 miljonu apmērā ir prasījis uz laiku ierobežot pamatdarbības izdevumus, kas savukārt ir nelabvēlīgi ietekmējis īstenojamo projektu izpildi un kā dēļ 2014. gada beigās ir bijis nepieciešams budžeta grozījums EUR 1,2 miljonu apmērā; prasa budžetu pārvaldīt atbildīgi un pareizi;

3.  norāda, ka Eurojust ir centies nodrošināt visaptverošāku publiskā iepirkuma plānu, un mudina to publiskot visu piešķirto līgumu sarakstu;

4.  atzinīgi vērtē detalizētu izklāstu par Eurojust organizatorisko struktūru, locekļiem un administratīvajām struktūrvienībām, kā arī administratīvās prakses kodeksa publicēšanu tīmekļa vietnē;

5.  pauž nožēlu, ka Eurojust nav pieņēmis interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības politiku un praktiskus norādījumus šajā jomā atbilstoši Komisijas 2013. gada decembrī publicētajām pamatnostādnēm; aicina Eurojust steidzami pieņemt interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības pārskatīto kārtību un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pieņemšanu; aicina Eurojust veikt koriģējošus pasākumus un budžeta izpildes apstiprinātājiestādei iesniegt reģistru, kurā norādīti konstatētie interešu konflikta gadījumi, kā arī pieņemt stingrus un skaidrus noteikumus “virpuļdurvju efekta” novēršanai;

6.  atgādina Eurojust, ka tam ir jāpieņem saistoši iekšēji noteikumi attiecībā uz trauksmes cēlēju aizsardzību saskaņā ar 2014. gada 1. janvārī spēkā stājušos Civildienesta noteikumu 22.c pantu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

16.2.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

53

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

4.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marian-Jean Marinescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bodil Valero

(1)

OV C 409, 9.12.2015., 315. lpp.

(2)

OV C 409, 9.12.2015., 315. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 409, 9.12.2015., 315. lpp.

(8)

OV C 409, 9.12.2015., 315. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (COM(2013)0535 final, 2013/0256(COD), 17.07.2013.).

(14)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (COM(2012)0363 final, 2012/0193(COD), 11.07.2012.).

(15)

Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi (COM(2013)0534 final, 2013/0255(APP), 17.07.2013.).

(16)

Padomes Lēmums 2009/426/TI par Eurojust stiprināšanu un ar kuru groza Lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem (OV L 138, 4.6.2009., 29. lpp.).

(17)

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejlegalframework/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report.pdf

(18)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisks paziņojums - Privātuma politika