Procedură : 2015/2172(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0099/2016

Texte depuse :

A8-0099/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.51
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0187

RAPORT     
PDF 726kWORD 116k
7.4.2016
PE 569.765v01-00 A8-0099/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Unității de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene (Eurojust) aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2172(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Derek Vaughan

 1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2172(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Eurojust(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Eurojust în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(4), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0099/2016),

1.  acordă directorului administrativ al Eurojust descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului administrativ al Eurojust, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2172(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Eurojust(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Eurojust în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(10), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0099/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Eurojust care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului administrativ al Eurojust, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2172(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0099/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Eurojust pentru exercițiul financiar 2014 a fost de 33 667 239 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 4,04 % față de 2013; întrucât bugetul Eurojust provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2014 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Eurojust și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2013

1.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Eurojust, de următoarele:

  colegiul său a adoptat, în iunie 2015, un model-tip de declarație privind absența conflictelor de interese ce urmează a fi completată de membrii Consiliului de administrație;

  Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a închis o recomandare nerezolvată clasificată drept „foarte importantă” din exercițiul financiar 2013;

  „Ghidul privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese” a fost prezentat în octombrie 2015 Consiliului de administrație și adoptat apoi în cursul reuniunii Consiliului de administrație din ianuarie 2016; solicită Eurojust să furnizeze autorității care acordă descărcarea de gestiune un istoric al cazurilor de conflicte de interese identificate și să stabilească reguli stricte și clare împotriva cazurilor de „uși turnante“;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,82 %, reprezentând o creștere de 0,21 % față de exercițiul 2013; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 87,31 %, ceea ce reprezintă o scădere de 2,34 % față de 2013;

3.  în conformitate cu declarația făcută de Eurojust, ia act de faptul că acest organism și-a redus numărul de linii bugetare pentru bugetul său pe 2015 pentru a reduce deficiențele de planificare și execuție bugetară; constată totodată că acest demers va continua și pentru bugetele pe 2016 și 2017;

4.  constată cu îngrijorare din raportul Curții că impactul financiar al ajustărilor salariale și al creșterii coeficientului de corecție nu a fost inclus în bugetul inițial pentru exercițiul financiar 2014; regretă faptul că acest deficit de circa 1,8 milioane EUR al bugetului pentru salarii a determinat reduceri temporare ale cheltuielilor de funcționare și transferuri substanțiale de la liniile bugetare administrativă și operațională la sfârșitul exercițiului; constată că deficitul a fost parțial acoperit de un buget rectificativ, care a alocat o sumă suplimentară de 1,2 milioane EUR pentru Eurojust și că au fost asumate angajamentele corespunzătoare cu privire la continuarea procesului de punere în aplicare a proiectelor programate;

5.  ia act de faptul că Eurojust oferă subvenții din bugetul propriu pentru a sprijini echipele comune de anchetă (ECA); mai constată că până la sfârșitul anului s-au efectuat doar 32,8% din plăți, principala cauză fiind că execuția bugetară a depins de beneficiari și de cererile de rambursare transmise de aceștia, fapt ce a pus în pericol execuția bugetară; solicită Eurojust să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate pentru a rezolva această problemă și să își consilieze mai bine beneficiarii;

Credite de angajament și reportări

6.  constată din raportul Curții că nivelul total al creditelor angajate de a fost ridicat, de 99 %; constată totuși că nivelul reportărilor la Titlul III a fost ridicat, de 35 %, ceea ce reprezintă o creștere de 2 % în comparație cu exercițiul 2013; confirmă că nivelul ridicat al reportărilor este cauzat în principal de deficitul bugetar temporar din cursul exercițiului, care a întârziat angajarea unor plăți, precum și de acordarea de granturi pentru proiecte ECA, lansate în ultimele luni din 2014 și pentru care plățile erau scadente abia în 2015;

7.  salută faptul că Eurojust va lua în calcul utilizarea de credite diferențiate pentru a asigura finanțarea activităților sale operaționale; mai remarcă faptul că această inițiativă este luată în consultare cu Direcția Generală Justiție și Consumatori și Direcția Generală Buget; invită Eurojust să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport privind rezultatele acestei inițiative și măsurile adoptate;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

8.  constată eforturile depuse de Eurojust pentru a oferi un plan de achiziții mai detaliat și îndeamnă Eurojust să publice lista completă a contractelor atribuite;

9.  salută prezentarea detaliată a structurii organizatorice a Eurojust, a membrilor săi și a structurilor sale administrative, precum și publicarea codului său de conduită administrativă pe site-ul internet propriu;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

10.  reamintește Eurojust că trebuie să adopte norme interne obligatorii pentru protecția persoanelor care semnalează nereguli, în conformitate cu articolul 22c din Statutul funcționarilor, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014;

Controale interne

11.  constată, potrivit informațiilor furnizate de Eurojust, că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat evaluări ale riscului în 2014 și că rezultatele acestor evaluări au fost folosite de IAS ca bază pentru Planul său strategic de audit intern pentru 2014-2016, precum și de Eurojust pentru a identifica posibile îmbunătățiri ale proceselor administrative; ia act de faptul că acțiunile întreprinse de Eurojust în privința implementării standardelor de control intern au fost legate de valori etice și organizaționale, precum și de procesul de management al riscului;

Auditul intern

12.  ia act de observația Eurojust cu privire la faptul că, pentru exercițiul 2014, IAS nu a făcut nicio recomandare critică; mai notează că IAS a făcut o recomandare rămasă nerezolvată din 2013 pentru primul trimestru din 2015; așteaptă cu interes rezultatele reviziei și solicită Eurojust să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune concluziile acesteia;

Alte observații

13.  ia act de declarația Eurojust cu privire la faptul că chestiunea pendinte identificată de Curte în 2011 legată de suprapunerea responsabilităților directorului administrativ cu cele ale colegiului Eurojust poate fi rezolvată doar de autoritățile legislative în cadrul noii propuneri legislative de regulament privind Eurojust(13); crede că această propunere ar trebui adoptată în conformitate cu Directiva PIF(14) și Regulamentul EPPO(15); îndeamnă Consiliul să procedeze la adoptarea reformelor necesare în cadrul acestor propuneri;

14.  ia act de declarația Eurojust cu privire la faptul că, în 2014, acest organism a hotărât să suspende proiectele legate de revizuirea structurii sale organizatorice; observă că noul Regulament Eurojust ar putea rezolva problemele de guvernanță care au dus la inițierea ambelor proiecte în trecut;

15.  salută planul anual de formare întocmit în 2014 pentru a acoperi nevoile profesionale ale personalului, precum și întocmirea unui tablou al competențelor cu scopul de a reflecta nevoile de bază și în materie de cadre de conducere ale Eurojust; observă că munca începută în 2014 la proiectul de tablou al competențelor trebuia terminată în 2015, când tabloul trebuia să fie pus la dispoziția întregului personal; invită Eurojust să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune o actualizare a stadiului implementării tabloului competențelor;

16.  invită instituțiile și agențiile Uniunii care au introdus coduri de conduită, inclusiv Parlamentul European, să accelereze măsurile de punere în aplicare a codurilor, cum ar fi verificarea declarațiilor de interese financiare;

17.  invită Eurojust să își perfecționeze procedurile și practicile menite să apere interesele financiare ale Uniunii și să contribuie activ la un proces de descărcare de gestiune orientat spre rezultate;

18.  reamintește că, în conformitate cu articolul 41a din decizia de consolidare a Eurojust(16), înainte de 4 iunie 2014 colegiul Eurojust trebuia să comande o evaluare externă independentă a implementării acestei decizii și a activităților desfășurate de Eurojust; salută publicarea raportului final(17) și ia act de cele opt recomandări strategice pe care le conține;

19.  consideră că trebuie luate măsuri suplimentare atât pentru a trata aspectele etice legate de rolul politic al lobby-urilor, de practicile acestora și de influența lor, cât și pentru a promova o serie de garanții de integritate, cu scopul de a crește nivelul de transparență al activităților de lobby; propune adoptarea unui regulament comun tuturor instituțiilor și agențiilor UE referitor la condițiile de desfășurare a activităților de lobby în interiorul lor;

°

°  °

20.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2016](18) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

19.2.2016

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2172(DEC))

Raportoare pentru aviz: Monica Macovei

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  ia act de concluziile Curții de Conturi potrivit cărora conturile anuale ale Eurojust prezintă în mod corect situația sa financiară la 31 decembrie 2014, iar operațiunile derulate de Eurojust se află într-o situație de legalitate și regularitate;

2.  ia act de faptul că impactul financiar al ajustărilor salariale și cel al creșterii coeficientului de corecție nu au fost incluse in bugetul inițial pentru 2014; regretă faptul că acest deficit de circa 1,8 milioane EUR al bugetului pentru salarii a impus unele reduceri temporare ale cheltuielilor de funcționare care au afectat negativ execuția proiectelor în curs și au necesitat un buget rectificativ de 1,2 milioane EUR la sfârșitul lui 2014; solicită o gestiune bugetară bună și responsabilă;

3.  constată eforturile depuse de Eurojust pentru a oferi un plan de achiziții mai detaliat și îndeamnă Eurojust să publice lista completă a contractelor atribuite;

4.  salută prezentarea detaliată a structurii organizatorice a Eurojust, a membrilor săi și a structurilor sale administrative, precum și publicarea codului său de conduită administrativă pe site-ul internet propriu;

5.  regretă faptul că Eurojust nu a adoptat o politică și un ghid practic privind gestionarea și prevenirea conflictelor de interese, în conformitate cu orientările publicate de Comisie în decembrie 2013; invită Eurojust să adopte urgent dispozițiile sale revizuite pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la adoptare; solicită Eurojust să adopte măsuri corective și să furnizeze autorității care acordă descărcarea de gestiune un istoric al cazurilor de conflicte de interese identificate, precum și să stabilească reguli stricte și clare împotriva cazurilor de „uși turnante“;

6.   reamintește Eurojust că trebuie să adopte norme interne obligatorii pentru protecția persoanelor care semnalează nereguli, în conformitate cu articolul 22c din Statutul funcționarilor, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

16.2.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

53

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bodil Valero

(1)

JO C 409, 9.12.2015, p. 315.

(2)

JO C 409, 9.12.2015, p. 315.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 63, 6.3.2002, p. 1.

(5)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 409, 9.12.2015, p. 315.

(8)

JO C 409, 9.12.2015, p. 315.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 63, 6.3.2002, p. 1.

(11)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), COM(2013)0535, 2013/0256(COD) din 17.7.2013.

(14)

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal, COM(2012)0363, 2012/0193(COD), din 11.7.2012.

(15)

Propunere de regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European, COM(2013)0534 final, 2013/0255(APP), din 17.7.2013.

(16)

Decizia 2009/426/JAI a Consiliului privind consolidarea Eurojust și de modificare a Deciziei 2002/187/JAI de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate, JO L 138, 4.6.2009, p. 29.

(17)

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejlegalframework/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report.pdf

(18)

Texte adoptate la această dată, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Notă juridică - Politica de confidențialitate